Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Laboratorium Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny; Politechnika Wrocławska; WrocławWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta
Wymagania:

Nr ref.: DS18/W3/09/2021. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki (Politechnika Wrocławska). Tytuł projektu: Paleoproteomika otolitów ryb kopalnych – projekt w ramach konsorcjum Instytut Paleobiologii PAN Warszawa; kierownik projektu - prof. dr hab. Jarosław Stolarski i Politechniki Wrocławskiej. Opis projektu: Przedmiotem badań paleoproteomiki są zachowane w stanie kopalnym białka, które wyjątkowo rzadko można znaleźć w strukturach biomineralnych różnych organizmów. Ostatnio coraz więcej jest zaskakujących doniesień o zachowanych białkach w skamieniałych strukturach szkieletowych. Jak dotąd całkowicie nieznana była kwestia występowania białek w skamieniałościach otolitów. Odkrycie to zainspirowało nasze zespoły do zaproponowania przełomowych badań paleoproteomicznych w trzech obszarach proponowanych w tym projekcie: (1) badania porównawcze sekwencji współczesnych i kopalnych białek w celu określenia ich możliwych zmian ewolucyjnych, (2) porównanie biomineralizacyjnych funkcji białek kopalnych z aktywnością biomineralizacyjną prawdopodobnie homologicznych białek wyizolowanych z najbardziej spokrewnionych współczesnych ryb, (3) badania porównawcze wpływu białek kopalnych i dzisiejszych białek biomineralizacyjnych. Oczekiwania wobec kandydatów: - tytuł magistra inżyniera z chemii lub pokrewnych
- uczestnik studiów doktoranckich
- wiedza z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, biochemii
- znajomość podstaw analizy strukturalnej białek (SAXS, cryoEM, CD, mikroskopia fluorescencyjna). Lista wymaganych dokumentów: - CV,
- list motywacyjny,
- kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
- dokument potwierdzający status doktoranta.

Opis zadań:

Ekspresja i oczyszczanie współczesnych rybich białek otolitowych i ludzkich otokonialnych, badania ich relacji struktura-funkcja biomineralizacyjna i wzajemnych interakcji; próby izolacji z materiału naturalnego – współczesnego i kopalnego.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 2 listopada 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Oferujemy: - zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
- stypendium naukowe w wysokości 1000 PLN/miesiąc
- okres finansowania do 30 miesięcy
- termin rozpoczęcia pracy w projekciegrudzień 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): piotr.dobryszycki@pwr.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.11. 2021.
Prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Klauzula informacyjna i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla Kandydatów w konkursach na stanowiska akademickie

I. Uprzejmie informujemy:
Tożsamość administratora
O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa loga „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi.
Prawa podmiotów danych
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


(data i czytelny podpis) ………………………………………………

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-09 13:58:20

« wróć do ofert pracy