Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii NaukKórnik, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: DOKTORANT
Wymagania:

XI. Wymagania stawiane kandydatom:
1. Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauki biologiczne, nauki leśne, nauki o Ziemi
i środowisku lub pokrewnych lub spełnienie warunków wskazanych w art. 186 ust 2. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca
na przygotowywanie prac naukowych, oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach.
3. Wiedza i doświadczenie w analizach laboratoryjnych z zakresu proteomiki, metabolomiki i genetyki.
4. Podstawowe umiejętności w zakresie analiz i interpretacji danych typu OMIC (proteomika/metabolomika/transkryptomika) udokumentowane wcześniejszą aktywnością naukową (np. konferencje, publikacje itp.).
5. Dodatkowym atutem będzie umiejętność z zakresu analiz bioinformatycznych.
6. Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, bardzo dobra organizacja pracy.

Opis zadań:

Zadania dla doktoranta: Doktorant będzie uczestniczył w pracach laboratoryjnych głównie z zakresu proteomiki, metabolomiki i transkryptomiki, w tym w izolacji i analizie białek i metabolitów z komórek (i frakcji komórkowych, w tym w szczególności z mitochondriów, izolowanych w kooperacji z partnerem konsorcjum Wydziałem Biologii UAM) zawiesinowych tytoniu BY2. Doktorant będzie uczestniczył w nowoczesnych analizach tandemowej spektrometrii mas (w ścisłej kooperacji z partnerem konsorcjum: IChB PAN). Doktorant będzie uczestniczył w opracowaniu otrzymanych danych oraz uczestniczył w publikacji danych. W ramach projektu zaplanowane jest uczestnictwo Doktoranta w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz uczestnictwo w specjalistycznym szkoleniu z zakresu Bio-IT.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 25 października 2021, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Rodzaj stanowiska: doktorant
Limit miejsc: 1
Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne
Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.10.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.idpan.poznan.pl/index.php/poznaska-szkola-doktorska/ogloszenia-o-rekrutacji-w-id-pan oraz https://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/st-doktoranckie/psd-ipan/
Tematyka badawcza: Dlaczego komórki stają się mniejsze, aby przeżyć? Analiza komórek tytoniu BY2 zaadaptowanych do warunków stresu osmotycznego i solnego w poszukiwaniu kluczowych czynników regulujących gospodarkę energią, molekularną homeostazę i wielkość komórek.

Kierownik projektu/miejsce wykonania pracy: dr Agnieszka Szuba, Zakład Genetyki i Interakcji Środowiskowych.

Dodatkowe informacje: Badania oraz praca doktorska będą prowadzone w ramach projektu: „Dlaczego komórki stają się mniejsze, aby przeżyć? Analiza komórek tytoniu BY2 zaadaptowanych do warunków stresu osmotycznego i solnego w poszukiwaniu kluczowych czynników regulujących gospodarkę energią, molekularną homeostazę
i wielkość komórek” UMO-2020/39/B/NZ9/03336, OPUS-20, Narodowe Centrum Nauki, Polska.

1. Doktorant otrzyma stypendium doktoranckie w wysokości ok. 4180 zł brutto (ok. 3789,00 zł netto) miesięcznie przez cały okres realizacji pracy doktorskiej, tj. 43 miesiące.
2. Doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730).

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczenie o zapoznaniu
się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN – obowiązujący formularz wniosku zamieszczony jest na stronie http://www.idpan.poznan.pl/index.php/poznaska-szkola-doktorska/dokumenty-dla-kandydatow-i-doktorantow.
2. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenia o ich ukończeniu (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt. 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała; w przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN).
Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich
3. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego wykształcenia i zatrudnienia, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) i listę publikacji.
4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych wraz z uzasadnieniem zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.
5. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
6. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres psd.idpan@man.poznan.pl z tematem „Konkurs na stanowisko doktoranta nr 27/2021/ID/PSD” w formie załącznika pdf. Jeżeli wysyłka drogą elektroniczną nie jest możliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko doktoranta nr 27/2021/ID/PSD”.
Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.10.2021 r.
Wnioski niepełne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny kandydatów:
1. Osiągnięcia naukowe kandydata/tki w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające
z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia.
2. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata/tki w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodową i zawodową, doświadczenie w innych branżach.
3. Wiedza kandydata/tki w zakresie dyscypliny nauki biologiczne.
4. Znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 25.11.2021 r.

Opis procesu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Rekrutacji do PSD IPAN.
Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu.

Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, kierowanego do Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN.

Dodatkowych informacji może udzielić dr Agnieszka Szuba, aszuba@man.poznan.pl; tel.: +48 618170033

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-14 08:39:58

« wróć do ofert pracy