Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii Uniwersytet WrocławskiWroclaw, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta/student/doktorant
Wymagania:

Kandydat powinien posiadać:
- status studenta ( I lub II stopnia) lub doktoranta ( słuchacza Szkoły Doktorskiej)
- studia na kierunkach: gospodarka przestrzenna, geografia, geodezja, architektura, archeologia, historia
- znajomość oprogramowania GIS ( ArchGIS/QGIS)
- znajomość środowiska CAD oraz doświadczenie w pracy z MS Access ( atut dodatkowy kandydata )
- dyspozycyjność przeciętnie 10 godz.tygodniowo do prac w projekcie badawczym w całym okresie realizacji badań
- pożądana gotowość do wyjazdów w celu pozyskania materiałów i badań terenowych
- zaangażowanie, dobra organizacja pracy, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista

Opis zadań:

Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu badawczego NCN- SONATA 16 , UMO-2020/39/D/HS3/01549 pn. "Metrologiczne aspekty badań nad średniowiecznymi miastami i wsiami. Śląsk na tle rozwiązań europejskich", kierowanym przez dr Marię Legut-Pintal.
Zadania stypendysty:
-pozyskiwanie i digitalizacja archiwalnych zasobów kartograficznych
-georeferencja map historycznych
-dokonywanie pomiarów na mapach, budowa i uzupełnianie bazy danych
- wspieranie zespołu w wykonywaniu pomiarów terenowych i w innych zadaniach związanych z realizacją projektu

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 29 października 2021, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendysta zostanie zaangażowany w projekcie na podstawie umowy stypendialnej.
Miejsce realizacji stypendium - Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
okres zatrudnienia: od stycznia 2022 r do czerwca 2024 ( do zakończenia projektu lub do momenty utraty statusu studenta/doktoranta)
planowa wysokość stypendium: 1500 zł/ miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie swojej aplikacji do konkursu i dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: maria.legut-pintal@uwr.edu.pl

wymagane dokumenty:
-CV zawierające informacje o osiągnięciach wynikających z prowadzonej działalności naukowej, o stypendiach, nagrodach oraz o doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, udział w warsztatach i szkoleniach naukowych, udział w projektach badawczych
- kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich( w przypadku doktoranta ) oraz zaświadczenie potwierdzające status doktoranta
- w przypadku studenta- zaświadczenie potwierdzające status studenta
- list motywacyjny
- aplikacja powinna zawierać klauzulę "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zawartym CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach przez Uniwersytet Wrocławski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji".

Termin przesyłania aplikacji: 29 października 2021, do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 15 listopada 2021
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z Kierownikiem projektu badawczego, p. dr Marią Legut-Pintal, pisząc na adres: maria.legut-pintal@uwr.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-15 10:26:24

« wróć do ofert pracy