Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia NaukWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

Kandydat na stanowisko post-doc w projekcie NCN Opus UMO-2019/35/B/NZ7/01824 powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych (ocena: TAK/NIE)
2) odznaczać się biegłą znajomością języka polskiego (ocena: TAK/NIE)
3) odznaczać się dobrą znajomością języka angielskiego (ocena: TAK/NIE)
4) posiadać pozwolenie/certyfikat zezwalający na pracę na modelach zwierzęcych lub zadeklarować gotowość do ukończenia niezbędnych kursów w tym zakresie i pozyskanie certyfikatu w ciągu pierwszych 3 miesięcy od daty zatrudnienia (ocena: TAK/NIE)
4) posiadać praktyczne, udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej, mikrobiologii, biologii komórki (ocena: 0-10 pkt)
5) odznaczać się znajomością podstaw teoretycznych oraz metodyki badań w zakresie klonowania genów, systemów ekspresji i analizy białek, biologii komórki, mikrobiologii (ocena: 0-10 pkt)
Dodatkowe kryteria:
6) publikacje naukowe Kandydata/ki (ocena 0-5 pkt)
7) udział w projektach badawczych finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (np. w ramach Horyzont 2020) (ocena 0-5 pkt)
8) znajomość technik z zakresu enzymologii (ocena 0-5 pkt)
Zakres zadań:
Identyfikacja aktywnych białek bakteriofagowych, modele zwierzęce, biologia komórki, analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji.

Kandydaci proszeni są o złożenie lub przesłanie na adres dabrowska@hirszfeld.pl lub do Działu Kadr i Płac Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław następujących dokumentów:
1. list motywacyjny,
2. kopia/odpis dyplomu doktorskiego,
3. Curriculum Vitae z wykazem publikacji
Ze względu na sytuację pandemiczną rekrutacja będzie oparta na ocenie przesłanych dokumentów, jednak Komisja zastrzega sobie możliwość uzupełnienia procedury rekrutacyjnej o rozmowę z kandydatem, w takim wypadku wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie rozmowy z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych.
Termin rozstrzygnięcia konkursu : do 15.10.2021
Zastrzegamy sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Opis zadań:

Identyfikacja aktywnych białek bakteriofagowych, modele zwierzęce, biologia komórki, analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20 września 2023, 21:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na okres 18 miesięcy, początek zatrudnienia planowany od dnia 02.11.2021 (może ulec opóźnieniu).

Dodatkowe informacje:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu ul. R. Weigla 12 53-114 Wrocław,
dalej IITD PAN
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu ul. R. Weigla 12 53-114 Wrocław
 e-mail: ewiec@iitd.pan.wroc.pl
Cel i podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
IITD PAN będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
________________________________________
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.

Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezes UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-16 16:25:20

« wróć do ofert pracy