Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii Bioorganicznej PANPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: asystent/adiunkt (post-doc)
Wymagania:

II. Wymagane dokumenty:
1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN.
2. CV z informacją o dorobku naukowym, z uwzględnieniem: listy publikacji opublikowanych w czasopismach z bazy danych Web of Science (WoS), z podaniem IF wg WoS, liczby ich cytowań i indeksu Hirscha.

Dodatkowo, w zależności od dorobku kandydata, aplikacja może zawierać:
• listę dodatkowych publikacji,
• listę patentów,
• informację o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych,
• informację o odbytych stażach naukowych,
• informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.

3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.
4. Preferowane dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić referencje.

Opis zadań:

SŁOWA KLUCZOWE: bioinformatyka, genetyka, rak płuca, markery nowotworowe, miRNA, sekwencjonowanie nowej generacji

Opis projektu:
Oferujemy pracę na stanowisku asystenta lub adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu MAESTRO 8 nr 2016/22/A/NZ2/00184 pt. „Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie analizy w skali całego genomu oraz identyfikacja znaczących onkogennych mutacji w genach miRNA oraz genach biorących udział w biogenezie miRNA, w dużym panelu liczącym ~400 próbek DNA pochodzących z tkanki raka płuca.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jest jedną z wiodących jednostek naukowych w dziedzinie chemii, biologii molekularnej i biomedycyny w Polsce (liczba i jakość publikacji naukowych i zdobywanych grantów). Praca będzie wykonywana w młodym, dynamicznym zespole, dającym możliwość dobrego publikowania swoich wyników. Praca w projekcie daje dużą szansę na rozwój i zdobycie dalszego doświadczenia w dziedzinie genetyki i bioinformatyki oraz dostęp do najnowszych technologii. Praca oraz doświadczenie zdobyte w ICHB PAN, jak i w zespole, w którym wykonywany będzie projekt, daje bardzo dobre podstawy do aplikowania w przyszłości o różnego typu granty, czy kolejne pozycje i stopnie naukowe.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kozłowski

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Stopień naukowy doktora (lub równoważnik) w dziedzinie biologii molekularnej, bioinformatyki, biotechnologii, biochemii, medycyny lub pokrewnej*.
2. Udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w rozpoznawalnych czasopismach naukowych (z bazy Web of Science, w tym pierwszoautorskich).
3. Doświadczenie w dziedzinie genetyki molekularnej nowotworów i/lub bioinformatyki i/lub biostatystyki.
4. Silna motywacja do pracy i zaangażowanie w realizację projektu.
5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowania publikacji.

Oferta kierowana jest do doświadczonych pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora, do realizacji badań z zakresu genetyki, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki nowotworów. Stanowisko dedykowane jest szczególnie dla osoby posiadającej bogate doświadczenie w dziedzinie genetyki, w szczególności genetyki nowotworów i/lub bioinformatyki i analizy danych NGS (ang. Next-Generation Sequencing).
* Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet
–18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Typ konkursu NCN: MAESTRO – NZ
Termin składania ofert: 29 października 2021, 23:59
Forma składania ofert: formularz rejestracyjny
Warunki zatrudnienia:

III. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć za pośrednictwem portalu eRecruiter pod adresem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9af999c6b9bb49b19cac3354d59ebe50
IV. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba rekomendowana do zatrudnienia. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę przy selekcji kandydatów będą:
(i) dorobek naukowy (publikacje), (ii) kompatybilność dotychczasowego doświadczenia z planowanymi w ramach projektu zadaniami badawczymi (odpowiednio wg kolejności: bioinformatyka, genetyka, choroby nowotworowe, inne doświadczenie w biologii molekularnej/biotechnologii), (iii) doświadczenie zdobyte na długoterminowym stażu zagranicznym.
V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 19 listopada 2021 r. lub do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
VI. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
Pozycja dostępna od zaraz (w zależności od rozstrzygnięcia konkursu). Pozycja na okres do 14 maja 2023 r. Przewidziane wynagrodzenie wynosi 5 800 PLN brutto.
Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu:

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski
Zakład Genetyki Molekularnej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Zygmunta Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
Telefon: +48 605 604 044 lub +48 61 852 85 03 wew. 1261
e-mail: kozlowp@yahoo.com (preferowany) lub kozlowp@ibch.poznan.pl

Dodatkowe informacje:

NR 19/2021/SN

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Data dodania ogłoszenia: 2021-09-28 16:01:19

« wróć do ofert pracy