Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student-stypendysta
Wymagania:

 ukończone studia 1 stopnia w zakresie geografii, gospodarki przestrzennej, socjologii, ekonomii,
 status studenta studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez
uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut
badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 udokumentowane, np. w postaci zrealizowanej pracy licencjackiej lub uczestnictwem w
fakultatywnych kursach na studiach 1 stopnia, zainteresowania naukowe w zakresie geografii
ekonomicznej oraz rozwoju lokalnego i regionalnego
 osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami (w tym złożonymi do recenzji), wystąpieniami
lub posterami konferencyjnymi, udziałem w projektach badawczych
 umiejętność wykonywania opracowań kartograficznych i analiz przestrzennych z wykorzystaniem
narzędzi geograficznych systemów informacji
 dobre zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole (mile widziane będzie doświadczenie
w administracyjnym wsparciu projektów)
 bardzo dobra znajomość języka polskiego
 komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Opis zadań:

prowadzenie kwerend w szczególności dotyczących sprawozdań firm i raportów branżowych,
 analiza danych zastanych (dane branżowe oraz charakterystyki terytorialne),
 współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym udział w prowadzeniu strony www
projektu lub jego profilu w mediach społecznościowych
 wykonywanie analiz przestrzennych i kartograficznych
 organizacja (umawianie) wywiadów i spotkań

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 31 października 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa-stypendium naukowe przyznane na okres realizacji zadań w projekcie (maksimum 12 miesięcy) wypłacane w ratach miesięcznych 1000 PLN/miesiąc.

Dodatkowe informacje:Link do dokumentu z dodatkowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji: https://wgig.uj.edu.pl/documents/135853547/146927741/KONKURS++na+stypendium+dla+studenta+studi%C3%B3w+drugiego+stopnia++lub+jednolitych+studi%C3%B3w+magisterskich/7812b93a-7b07-42c9-8a3a-a70ff1e629d7

Data dodania ogłoszenia: 2021-10-14 12:31:53

« wróć do ofert pracy