Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra MikrobiologiiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Adiunkt (post-doc)
Wymagania:

• stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub pokrewnych uzyskany w jednostce innej niż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie wcześniej niż siedem lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając urlopów związanych z opieką i wychowywaniem dzieci, długoterminowych udokumentowanych zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy),
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie chromatografia gazowa spektrometria mas (GC-MS), olfaktometria,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR,
• doświadczenie w pracy z obiektami zabytkowymi.

Opis zadań:

1. Realizacja podstawowych zadań przewidzianych w projekcie ODOTHEKA, w tym:
- pomoc w opracowaniu historii obiektów zabytkowych poddawanych badaniom,
- pomoc w prowadzeniu dokumentacji projektowej.

2. Realizacja badań naukowych w ramach projektu ODOTHEKA, w tym:
- pobór prób powietrza z zastosowaniem rurek sorpcyjnych,
- prowadzenie badań chromatograficznych w układzie desorber termiczny – chromatograf gazowy – spektrometr mas, analiza ilościowa i jakościowa chromatogramów,
- pomoc w badaniach olfaktometrycznych,
- praca z obiektami zabytkowymi na terenie muzeum.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 30 listopada 2021, 23:59
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

• Rodzaj umowy: umowa o pracę w ramach grantu NCN – OPUS 20 + LAP,
• Czas trwania umowy: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia (w zależności od efektywności pracy),
• Data rozpoczęcia pracy: 1.01.2022 r.,
• Wynagrodzenie zasadnicze – około 6 000,00 zł brutto miesięcznie, dodatkowo wypłacane będą świadczenia socjalne,
• Przy rozpatrywaniu podań kandydatów będzie uwzględniane:
- 60% – doświadczenie w pracy z techniką chromatografia gazowa – spektrometria mas (GC-MS),
-20% – dorobek naukowy, w tym doświadczenie w pracy z obiektami zabytkowymi,
- 20% – znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje:

https://bip.uek.krakow.pl/oferta-pracy/1865/adiunkt-w-katedrze-mikrobiologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają i spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z póź.zm.).

Zgłoszenie powinno zawierać:
• Życiorys wraz z wykazem publikacji,
• Kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie stopnia doktora,
• Oświadczenie kandydata, że na czas zatrudnienia w projekcie UMO-2020/39/I/HS2/02276 nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji.

Forma składania ofert:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem ODOTHEKA należy:
1. przesłać na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Mikrobiologii
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
lub
2. dostarczyć osobiście do Sekretariatu Głównego Uczelni.

Streszczenie projektu:
https://granty.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/07/Opis_T.Sawoszczuk.pdf

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.

Data dodania ogłoszenia: 2021-10-15 08:36:42

« wróć do ofert pracy