Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Śląski Uniwersytet MedycznyKatowice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Wymagania:

Katedra Fizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta- stypendysty w ramach projektu NCN PRELUDIUM BIS 3 pt. „Rola neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i synaps elektrycznych w neuroprotekcyjnym działaniu Escitalopramu w mysim modelu niedokrwienia siatkówki”, Kierownik: Dr hab. n. med. Adrian Smędowski.

Wymagania:
1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie biologii, biologii molekularnej, biotechnologii lub w pokrewnych dyscyplinach (dopuszczalne otrzymanie dyplomu do 31.07.2022 r.).
2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.
3. Praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (western blot, PCR, ELISA, immunohistochemia, hodowla komórkowa i tkankowa); doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi – myszy, szczury; doświadczenie w zakresie badań układu nerwowego, w tym okulistyki doświadczalnej mile widziane.
4. Gotowość do odbycia stażu naukowego w jednostce zagranicznej.
5. Zainteresowanie pracą naukową, umiejętność pracy w zespole, chęć poznawania nowych technik (w tym badań czynnościowych drogi wzrokowej).
6. Gotowość do podjęcia z dniem 01.10.2022 r. kształcenia w Szkole Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM w roku akademickim 2022/2023 określa załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2022 z dnia 23.02.2022 r. Senatu SUM w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM (pobierz tutaj: https://bip.sum.edu.pl/oferta-pracy/2432/doktorant-stypendysta-w-ramach-projektu-ncn-preludium-bis-3)
W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej SUM uwzględnia się wyniki uzyskane na podstawie Arkusza oceny Kandydata (pobierz tutaj) oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej pod warunkiem uzyskania minimum 35 pkt w tym 20 pkt na podstawie Arkusza oceny Kandydata i 15 pkt na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Opis zadań:

Zadaniem doktoranta będzie realizacja zadań badawczych przewidzianych w ramach projektu, w tym ocena neuroprotekcyjnych właściwości Escitalopramu, leku z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI) w modelu niedokrwienia siatkówki u myszy. Escitalopram należy do grupy leków psychiatrycznych, stosowanych z powodzeniem w leczeniu m.in. depresji czy zaburzeń lękowych. W bardzo wielu badaniach naukowych opisuje się działanie antyoksydacyjne (czyli zapobiegające tworzeniu się reaktywnych form tlenu) i neuroprotekcyjne leków z tej właśnie grupy. Ponadto leki te ograniczają uszkodzenie komórek nerwowych w wyniku działania stresu oksydacyjnego i dodatkowo pobudzają wydzielanie naturalnych substancji neuroprotekcyjnych w naszym organizmie, np. BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego).
Doktorant zobowiązany będzie do realizacji kształcenia zgodnie z Programem Kształcenia w Szkole Doktorskiej SUM oraz uczestniczenia w pisaniu sprawozdań i publikacji oraz prezentowaniu wyników na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – NZ
Termin składania ofert: 30 maja 2022, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- stypendium doktoranckie: 5 000 zł miesięcznie (do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa), 6 000 zł miesięcznie (po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa);
- warunki finansowania zagranicznego stażu naukowego określa ANEKS NR 7 do porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a NCN z dnia 12 września 2019 r. dostępny na stronie NCN.
- planowany termin rozpoczęcia udziału w projekcie: 01.10.2022 r.

Forma składania ofert:
Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres e -mail kierownika projektu: asmedowski@sum.edu.pl
W tytule e-maila proszę wpisać: PRELUDIUM BIS 3 – doktorant-stypendysta

Wymagane dokumenty:
1. CV (curriculum vitae) z opisem:
a) wykształcenia,
b) odbytych staży,
c) przyznanych stypendiów, nagród i wyróżnień za działalność naukową ,
d) działalności w kołach naukowych,
e) udziału w projektach badawczych,
f) innej działalności i aktywności naukowej oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
2. Listu motywacyjnego z opisem kompetencji do realizacji projektu
3. Wykazu posiadanych publikacji i wystąpień konferencyjnych, zjazdowych
4. Oświadczenie RODO (pobierz tutaj: https://bip.sum.edu.pl/oferta-pracy/2432/doktorant-stypendysta-w-ramach-projektu-ncn-preludium-bis-3).

Kryteria oceny:
Ocena kandydatów prowadzona jest przez trzyosobową Komisję Kwalifikacyjną w składzie dwóch pracowników naukowych SUM oraz Kierownik Projektu jako Przewodniczący i składa się z dwóch etapów:

1. Ocena weryfikacji kompletności złożonych przez kandydata dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami

Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów zgodnie z Regulaminem Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyznawania stypendiów naukowych.
O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.

Dodatkowe informacje:

Obowiązkową częścią realizowanego grantu będzie 6-miesięczny, pełnopłatny staż naukowy odbywany w Uniwersytecie Wschodniej Finlandii w Kuopio, w laboratorium kierowanym przez prof. Kaarnirante, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Data dodania ogłoszenia: 2022-04-24 14:28:24

« wróć do ofert pracy