Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk PrzyrodniczychKatowice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt (post-doc)
Wymagania:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych uzyskany w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
minimum 3 miesięczny staż naukowy lub praktyka zawodowa w zagranicznym ośrodku naukowym,
czynny udział w życiu naukowym udokumentowany doniesieniami konferencyjnymi,
doświadczenie w prowadzeniu analiz bioinformatycznych danych z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji (mile widziane doświadczenie w pracy z genomami roślinnymi) udokumentowane publikacjami, udziałem w realizacji projektów,
udokumentowany udział w pracach w ramach projektów badawczych,
doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki biologiczne udokumentowane wysokopunktowanymi publikacjami z listy Journal Citation Reports (JCR) w dyscyplinie nauki biologiczne i pokrewne lub informatyka indeksowanymi w bazach Scopus lub Web of Science,
doświadczenie w realizowaniu lub kierowaniu projektami krajowymi i/lub międzynarodowymi oraz udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza w zakresie bioinformatyki potwierdzona wspólnymi publikacjami i/lub stażem zagranicznym,
biegła i praktyczna znajomość analitycznych metod bioinformatycznych dotyczących analiz danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego w środowisku Linux, R oraz wizualizacji danych (mile widziana umiejętność programowania w języku python),
umiejętność wdrożenia określonego potoku analitycznego danych pochodzących z sekwencjonowania.
WYMAGANIA DODATKOWE:

gotowość do mobilności naukowej,
gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
umiejętność współpracy w zespole badawczym,
samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Opis zadań:

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu pod kierownictwem lidera projektu dr hab. Agaty Daszkowskiej-Golec,
wykonywanie analiz, analiza i interpretowanie danych, przygotowywanie raportów,
wykonywanie bioinformatycznych analiz danych pochodzących z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji na poziomie transkryptomu i genomu ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń związanych z alternatywnym splicingiem u roślin, opracowywanie i wdrażanie bioinformatycznego, analitycznego strumienia przepływu przetwarzania danych do analizy i sekwencjonowania danych,
udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań,
inne zadania związane z działalnością naukową na rzecz realizacji projektu zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2022, 23:59
Forma składania ofert: formularz rejestracyjny
Warunki zatrudnienia:

OFERUJEMY:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony od 01.10.2022 do09.2023, z możliwością przedłużenia łącznie do trzech lat w wymiarze pełnego etatu,
zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 000 zł brutto brutta miesięcznie,
dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników UŚ,
dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z zarządzeniem nr 186/2020 Rektora UŚ,
zadaniowy czas pracy,
możliwość rozwoju zawodowego,
pracę w profesjonalnym i międzynarodowym zespole,
mentoring w pisaniu artykułów naukowych, wniosków grantowych, oraz w sprawach dotyczących profesjonalnego rozwoju,
pakiet świadczeń socjalnych,
możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dodatkowe informacje:

WYMAGANE DOKUMENTY:

życiorys naukowy (CV),
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
wykaz publikacji naukowych i pozostałego dorobku naukowego,
inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej, o której mowa w wymaganiach konkursowych oraz referencje (email i telefon) dwóch naukowców znających osiągnięcia kandydata.


HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2022 r. (godz. 23:59; czasu CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2022 r.


ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=B19CB183-F289-4589-934E-6FD6FB808B41&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=103645&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowych informacji o stanowisku udziela kierowniczka projektu dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ (email: agata.daszkowska@us.edu.pl)

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 ze. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

Uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie.
Uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach.
W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedziba poza terytorium Polski.

Data dodania ogłoszenia: 2022-06-06 16:05:19

« wróć do ofert pracy