Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i ProcesowejWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

1. Dyplom magistra inżyniera na kierunku inżynieria chemiczna lub pokrewnym;
2. Znajomość zagadnień związanych z syntezą, modyfikacją powierzchniową i zastosowaniem aerożeli (ze szczególnym uwzględnieniem aerożeli krzemoorganicznych);
3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym znajomość technik i urządzeń stosowanych w badaniach aerożeli: skaningowa mikroskopia elektronowa oraz analiza jakościowa i ilościowa obrazów otrzymanych za jej pomocą, spektrofotometria UV-Vis
4. Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
5. Dobra znajomość języka polskiego;
6. Dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie.Opis zadań:

Aerożele to jedne z najciekawszych współczesnych materiałów. Są to materiały bardzo lekkie - ze względu na swą niską gęstość nazywane „stałą mgiełką”, „zamrożonym dymem” lub „materiałem-duchem”. Wyróżniają się również dużą powierzchnią właściwą i pojemnością sorpcyjną. Praktyczne zastosowanie aerożeli ograniczają dwie główne wady. Po pierwsze, zwykle są one kruche, ponieważ składają się głównie z powietrza, a ich szkielety - z losowo połączonych cząstek. Po drugie, kluczowym etapem przygotowania aerożeli jest proces suszenia, który polega na zastąpieniu ciekłego rozpuszczalnika w porach żeli powietrzem. Proces odbywa się przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym, czyli pod bardzo wysokim ciśnieniem, co czyni tę technologię energochłonną i kosztowną.
Celem projektu jest przezwyciężenie obu problemów poprzez opracowanie syntezy podwójnie usieciowanych aerożeli krzemoorganicznych. „Podwójne usieciowanie” oznacza, że cząsteczki prekursora – specyficzne „cegiełki” budujące strukturę aerożelu - są połączone ze sobą nawzajem na dwa sposoby. Pierwszym jest wiązanie silanowe, typowe dla wszystkich znanych aerożeli krzemionkowych. Drugi rodzaj to łańcuch węglowodorowy powstały w wyniku reakcji polimeryzacji pomiędzy grupami organicznymi prekursorów, zawierającymi wiązanie podwójne.
Celem Doktoranta będzie zbadanie doświadczalne kinetyki obu metod podwójnego sieciowania aerożeli w zależności od warunków procesu, a także wpływu tych warunków na morfologię, właściwości fizykochemiczne (np. porowatość, powierzchnię właściwą) oraz mechaniczne otrzymywanego produktu.

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – ST
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2022, 22:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Czas trwania: 48 miesięcy

Wysokość stypendium: 264 000 zł (5000 zł miesięcznie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w Szkole Doktorskiej, 6000 zł miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa)

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1. października 2022.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• Życiorys (CV);
• List motywacyjny zawierający oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• Spis bibliograficzny autorskich publikacji i prezentacji konferencyjnych.
• Kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna lub pokrewnym

Dokumenty oraz ewentualne zapytania dotyczące projektu lub zatrudnienia proszę kierować na adres:
dr hab. inż. Jakub M. Gac (kierownik projektu)
e-mail: Jakub.Gac@pw.edu.pl

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) oraz o rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną.

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 9 września 2022 r.

Data dodania ogłoszenia: 2022-06-15 14:53:32

« wróć do ofert pracy