Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika WarszawskaWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt/postdoc
Wymagania:

Od kandydatów wymagane jest:

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna bądź pokrewnej, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia w projekcie. Warunkiem jest aby kandydat na stanowisko adiunkta w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w polskich i europejskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansującymi;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej;
znajomość zagadnień związanych z elektrochemicznymi technikami badania odporności na korozję stopów na bazie żelaza, w tym polaryzacji liniowej i spektroskopii impedancyjnej, elektrochemicznej modulacji częstotliwości (LPR, EIS, EFM) poparte co najmniej 2 dwoma publikacjami w czasopismach o IF nie niższym niż 6.2;
znajomość zagadnień związanych z charakteryzowaniem szybkości korozji stopów na bazie żelaza na podstawie spektroskopii impedancyjnej;
znajomość zagadnień związanych z analizą mikrostrukturalną ze szczególnym uwzględnieniem pocieniania jonowego z dalszą analizą mikroskopową materiałów i ich składu chemicznego;
doświadczenie w metodach ochrony przed korozją stali;
doświadczenie w charakteryzowaniu materiałów przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i innych technik pozwalających na dokładnie scharakteryzowanie produktów korozji (np. XRD, microFTIR);
doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z przemysłem związanymi z badaniem odporności korozyjnej różnych materiałów;
Współpraca z renomowanymi zagranicznymi jednostkami naukowymi;
Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego pt.: „Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS” - umowa nr UMO-2021/43/I/ST8/01018 do projektu badawczego nr 2021/43/I/ST8/01018 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Opis zadań:

Zakres obowiązków kandydata zgodnie z wnioskiem o finansowanie obejmuje prace związane ze szczegółowym opisem mikrostruktury i właściwości korozyjnych materiałów badanych w projekcie, w tym:

przygotowanie próbek do badań przy użyciu zaawansowanych technik, takich jak pocienianie jonowe i wykonywanie obserwacji mikroskopowych wraz z analizą chemiczną,
planowanie, przetwarzanie i interpretacja badań prowadzących do charakterystyki stali ODS,
planowanie, opracowanie i interpretację badań prowadzących do charakterystyki stali ODS wytworzonych w ramach projektu w ramach projektu ze szczególnym uwzględnieniem właściwości korozyjnych,
ocena, opis i interpretacja wyników,
przygotowanie publikacji naukowych i nadzór nad prowadzeniem prac studenckich, doktorskich,
prezentowanie wyników badań na spotkaniach wewnętrznych i konferencjach międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 23 grudnia 2023, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na okres 36 mies 10000 PLN/ brutto brutto

Dodatkowe informacje:

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

podanie do prorektora ds. ogólnych;
życiorys;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
odpis dyplomu doktorskiego;
wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
oświadczenie o:
pełnej zdolności do czynności prawnej,
korzystaniu z pełni praw publicznych,
nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Data dodania ogłoszenia: 2022-11-24 10:10:13

« wróć do ofert pracy