Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie ETIUDA 6 – informacje ogólne


Termin składania wniosków:  

 • Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2017 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2018 r.

Adresaci konkursu

Adresatami konkursu ETIUDA 6 są osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r. 

Wnioskodawca wskazuje jako jednostkę realizującą polską jednostkę, w której prowadzi badania naukowe, jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub ma wszczęty przewód doktorski. Wnioskodawca nie musi być słuchaczem studiów III stopnia w tej jednostce.

Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich pod warunkiem, że:

 • badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045 z późn.zm) w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

  Praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane.
 • wnioskodawca przedstawi kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopię zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego, bądź oświadczenie o zamiarze wszczęcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2018 r.; otwarcie przewodu doktorskiego nastąpiło przed złożeniem wniosku lub nastąpi to najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.

UWAGA: wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku nie otworzyli przewodu doktorskiego składają we wniosku oświadczenie, w którym deklarują, że przewód zostanie otwarty w wymaganym terminie.

Wnioskodawcy, którzy w dniu złożenia wniosku mają otwarty przewód doktorski zobowiązani są przedstawić w formie załącznika do wniosku, kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopię zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego.

 • Wnioskodawca zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu określonego w załączniku nr 1 do uchwały i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy.
 • Zostaną uwzględnione zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 117/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zwanym dalej „Regulaminem”.

UWAGA: wiek metrykalny wnioskodawcy, obywatelstwo oraz kraj rezydencji nie ma wpływu na możliwość składania wniosku w konkursie ETIUDA 6, natomiast przewód doktorski musi być wszczęty w polskiej jednostce naukowej.

Zakres i zasady finansowania stypendium doktorskiego

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 6 obejmuje środki finansowe, przeznaczone wyłącznie na:

 • stypendium naukowe,
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego,
 • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego.
 1. Stypendium naukowe wynosi 4 500 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA”, określonym uchwałą Rady NCN nr 97/2016 z dnia 27 października 2016 r.
 1. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9000 zł miesięcznie, przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 117/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
 1. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 117/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

UWAGA: okres realizacji stypendium doktorskiego w ramach konkursu ETIUDA 6 musi rozpocząć się 1 października 2018 r.[1]

Realizacja stażu może odbywać się w trakcie pobierania stypendium naukowego lub w okresie do 12-stu miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Stypendium naukowe w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 6 przyznawane jest na okres przygotowania i/lub dokończenia pracy doktorskiej. Uzyskanie stopnia naukowego doktora przed zakończeniem pobierania stypendium uniemożliwia dalsze jego pobieranie[2].

Ocena wniosku złożonego w konkursie ETIUDA 6

Etapy oceny wniosku:

Ocena formalna wniosku wykonywana przez Koordynatorów Dyscyplin. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej, nie będzie podlegał ocenie merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

Ocena merytoryczna wniosku – I etap – ocena dokonywana jest niezależnie przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. W dalszej kolejności wystawione oceny podlegają analizie i uzgodnieniu podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.

Ocena merytoryczna wniosku – II etap - rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami po której następuje dyskusja Zespołu Ekspertów i ostateczne wskazanie listy wniosków zakwalifikowanych do finansowania.

O terminie i szczegółach rozmowy wnioskodawca zostanie poinformowany z czternastodniowym wyprzedzeniem.

Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku:

 • krótki opis badań naukowych prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 1 strona maszynopisu. Streszczenie należy przygotować jedynie w języku polskim.
 • popularnonaukowy opis badań w ramach rozprawy doktorskiej należy podać cel projektu, opisać, jakie badania będą prowadzone oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej.

Wniosek, który otrzyma finansowanie, zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki i Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) w związku z czym opis powinien zawierać wyłącznie takie dane, które wnioskodawca chciałby udostępnić na tej stronie NCN.

 • opis badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 10 stron maszynopisu. Opis należy przygotować w języku polskim. Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu dla podanych wytycznych dotyczących jego formatowania, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej wraz z literaturą. Opis badań można załączyć do formularza w pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – 11-12 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Wymagane załączniki:

Do elektronicznej wersji wniosku w konkursie ETIUDA 6 należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopia zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy,
 • dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dokument powinien zawierać podstawowe informacje, określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady NCN nr 117/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
 • listy od redakcji potwierdzające ewentualne przyjęcie prac do druku.

UWAGA: Lista załączników, uzależniona jest od odpowiedzi udzielonych w formularzu wniosku.

Sposób składania wniosków

 • Wniosek (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) do dnia 15 marca 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie. Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Rozstrzygnięcie konkursu 

 • Wyniki konkursu udostępnione będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany we wniosku, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego, z którego wnioskodawca może pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
 • W przypadku  nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Sposób finansowania

 • W przypadku osób, które zadeklarowały wszczęcie przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2018 r. warunkiem przyznania stypendium doktorskiego jest dostarczenie przez wnioskodawcę do 15 lipca 2018 r. dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego.
 • Środki na finansowanie stypendium doktorskiego zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
 • Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki, a jednostką naukową, w której osoba, której przyznano stypendium doktorskie, prowadzi działalność naukową.


[1] okres realizacji stypendium doktorskiego to okres pobierania stypendium naukowego plus okres 12-stu miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego potrzebny na uzyskanie stopnia naukowego doktora

[2] Obrona doktoratu przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pobierania stypendium naukowego wiąże się z rozwiązaniem umowy i zwrotem przekazanych środków