Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie HARMONIA 9 – informacje ogólne


Konkurs HARMONIA 9 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Terminy składania wniosków:

Ogłoszenie konkursu: 14 czerwca 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: 15 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 15 marca 2018 r.


 1. Adresaci konkursu

 1. jednostki naukowe,
 2. konsorcja naukowe,
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 4. centra naukowo-przemysłowe,
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,

5a) centra naukowe uczelni,

 1. biblioteki naukowe,
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

UWAGA: w dniu 14 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015, poz. 1381). Na tej podstawie Centrum będzie mogło udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych.

W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej, termin rozpoczęcia realizacji projektu badawczego przypada na dzień 1 lipca 2018 r.

Wnioskodawca pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego zostaje wykluczony z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych.


 1. Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN;
 • których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
 • w których kierownik projektu i wiodący partner zagraniczny wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejszą;
 • których wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:
  • 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy,
  • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące,
  • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy;
 • które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo badawczej. Do aparatury badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego lub laboratoryjnego;
 • w realizacji których nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego[1], jak również finansowania zadań badawczych realizowanych przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku;
 • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 56/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

UWAGA: praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane przez NCN.

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela sugestii, ani wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji kierownika jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu, ponieważ skierowanie wniosku do niewłaściwego panelu może zaważyć na ocenie, a nawet skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Ekspertów.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch paneli jednocześnie. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla działów HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami.


 1. Kierownik projektu i zespół badawczy

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane w jednej z następujących opcji:

 1. OPCJA: w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; kierownik projektu z własnej inicjatywy nawiązuje współpracę bezpośrednio z naukowcami z różnych zagranicznych instytucji naukowych.
 2. OPCJA: w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej; współpraca międzynarodowa została wpisana do protokołu wykonawczego MNiSW.
 3. OPCJA: w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej; kierownik projektu bierze udział w międzynarodowym multilateralnym programie, np. w programie COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych).
 4. OPCJA: przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

We wniosku należy zaznaczyć, czy współpraca międzynarodowa dopiero się rozpoczyna, czy  już trwa i będzie kontynuowana.

W przypadku kontynuowanej współpracy przy wykorzystaniu przez polski zespół badawczy wielkich międzynarodowych urządzeń (OPCJA 4) ocenie podlegają osiągnięcia naukowe wynikające ze współpracy międzynarodowej i ich adekwatność w stosunku do badań proponowanych we wniosku. Jeżeli współpraca jest dopiero rozpoczynana wówczas do oceny za współpracę zostanie przeniesiona ocena za dorobek kierownika projektu.

Projekty badawcze są realizowane przez zespoły badawcze, w skład których wchodzi kierownik projektu i dowolna liczba wykonawców, a w przypadku współpracy międzynarodowej jako OPCJE 1–3 we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi i ich zespołami. Jeśli kierownik nawiązuje współpracę z więcej niż jednym partnerem zagranicznym, musi wskazać w projekcie tzw. wiodącego partnera zagranicznego. Kierownik projektu oraz wiodący partner zagraniczny we wniosku wypełniają ankietę dorobku naukowego, która podlega ocenie (obowiązek ten nie dotyczy pozostałych partnerów zagranicznych oraz wykonawców).

Osoby realizujące projekt (oprócz kierownika projektu) mogą występować w charakterze:

 • wiodącego partnera zagranicznego – osoba wybrana spośród wszystkich partnerów zagranicznych wymienionych we wniosku w zakładce Kierownik projektu/Partnerzy zagraniczni/Wykonawcy, której dorobek będzie podlegał ocenie. W projekcie może występować tylko jeden wiodący partner zagraniczny. W przypadku współpracy tylko z jednym partnerem zagranicznym należy nadać mu status wiodącego partnera zagranicznego;
 • partnera zagranicznego (może być kilku z różnych instytucji wymienionych w sekcji Informacje ogólne punkt  Zagraniczna/e instytucja/e naukowa/e);
 • wykonawcy zagranicznego;
 • wykonawcy (krajowego).

Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, pracownikami jego jednostki lub innych jednostek z Polski lub z zagranicy. W skład zespołu badawczego mogą wchodzić badacze niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji. Kierownik projektu i wszyscy wykonawcy planujący wynagrodzenie jako członkowie zespołu badawczego muszą być natomiast zatrudnieni (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) przez polski podmiot, do którego zostaną przekazane środki finansowe.

Prace przewidziane w dokumencie określającym ramy współpracy dla zespołu z zagranicy powinny być wykonywane w ramach współpracy międzynarodowej.

UWAGA: ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera (w tym partnera wiodącego) i wykonawcy zagranicznego, jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.

W konkursie HARMONIA 9 wynagrodzenia można zaplanować wyłącznie w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych. Budżet wynagrodzeń na każdy miesiąc realizacji projektu dla kierownika i wszystkich innych wykonawców może wynosić łącznie co najwyżej 5 tys. zł.

W konkursie HARMONIA nie dopuszcza się zatrudnienia na stanowisku typu post-doc oraz wypłacania stypendiów naukowych.

Zwracamy również uwagę, że kierownik projektu powinien prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50 % czasu trwania realizacji projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.


 1. Formy finansowania projektu badawczego

Wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:

 • 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
 • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące;
 • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego lub laboratoryjnego.

Koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Niedopuszczalne jest wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Przystępujący do konkursu oświadczają więc, że zadania badawcze wskazane w projekcie nie są i nie były finansowane z innych źródeł. Jeśli kierownik równocześnie ubiega się o finansowanie projektu z innego źródła, zobowiązany jest podać we wniosku to źródło. W przypadku otrzymania finansowania tego samego projektu z różnych źródeł, kierownik projektu informuje o tym fakcie Centrum, a w dalszej kolejności wybiera jedno ze źródeł finansowania. Kierownik projektu jest ponadto zobowiązany przedstawić we wniosku zbliżone tematycznie projekty, w których biorą udział członkowie jego zespołu, już finansowane (w tym przez NCN) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN. Należy wyszczególnić i opisać różnice w tych projektach, żeby rozwiać ewentualne wątpliwości, które mogą się pojawić wśród ekspertów i/lub recenzentów i mogą dotyczyć nakładania się zadań badawczych i ich podwójnego finansowania.


 1. Ograniczenia w występowaniu z wnioskami:

 • Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe np. Rektor uczelni nie może występować w roli kierownika projektu, ze względu na reprezentowanie danego podmiotu. Narodowe Centrum Nauki zawiera trójstronną umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.
 • Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
 • Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami we wniosku wcześniejszym, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku w konkursach NCN.
 • W danej edycji konkursów (tj. w konkursach, do których nabór wniosków zamykany jest w tym samym dniu) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku. Zgłoszenie wniosku przez potencjalnego kierownika do konkursu HARMONIA 9 uniemożliwia tej samej osobie złożenie wniosku jako kierownik w konkursie SONATA 13. Potencjalni kierownicy mogą być np. wykonawcami w innych projektach składanych w tej samej edycji. Prosimy pamiętać, że należy wówczas przeanalizować kwestie zatrudnienia.
 • Kierownikiem projektu nie może być osobą, która w chwili wystąpienia z wnioskiem:
  • kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN;
  • kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i inny wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w procesie oceny.

Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem kieruje trzema projektami badawczymi finansowanymi przez NCN lub kieruje dwoma projektami i trzeci wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w trakcie oceny.


 1. Sposób i kryteria oceny wniosków:

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

 • spełnianie kryterium badań podstawowych;
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • ocenę osiągnięć naukowych partnera zagranicznego bądź ocenę osiągnięć naukowych wynikających ze współpracy międzynarodowej i ich adekwatność w stosunku do badań proponowanych we wniosku;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 • znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu badawczego;
 • sposób przygotowania wniosku.

 1. Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku:

 • Streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i języku angielskim, wersje językowe muszą być tożsame
 • Popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i angielskim, wersje językowe muszą być tożsame
 • Skrócony opis projektu badawczego - nie więcej niż 5 stron maszynopisu, przygotowane w języku polskim.
 • Szczegółowy opis projektu - nie więcej niż 15 stron maszynopisu, przygotowane w języku angielskim.

Format tekstu: rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki- przynajmniej 11, interlinia- pojedyncza, marginesy boczne- 2 cm, dolne i górne - 1,5 cm.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.

Streszczenie, popularnonaukowe streszczenie, skrócony oraz szczegółowy opis projektu można załączyć do systemu wyłącznie w postaci plików PDF.

UWAGA: przy tworzeniu pliku PDF dla streszczenia oraz obu wersji opisu projektu należy zachować wymaganą strukturę informacji (właściwa kolejność i sekcje w odpowiedniej wersji językowej).

Wymagane załączniki:

 • informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/ realizującym, informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych[1];
 • umowa o utworzeniu podmiotu złożonego[2];
 • kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej;
 • dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej;
 • określenie ram współpracy między partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji projektu[3];
 • dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej[4];
 • dokument potwierdzający możliwość wykorzystania wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych[5];
 • listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku[6].

UWAGA: Lista załączników, uzależniona jest od statusu wnioskodawcy.


 1. Dodatkowe zgody

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają dodatkowych zgód lub pozwoleń (zgody i/lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej, zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, zgody na podstawie przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgody i/lub zezwolenia na badania na gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną, innych pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej). Deklaracja wskazana w oświadczeniach jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów oceniający wniosek.

Jeśli Zespół Ekspertów stwierdzi, że badania zaplanowane w projekcie wymagają odpowiednich zgód lub pozwoleń, a nie zostało to oświadczone przez kierownika, projekt może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Jeśli badania mogą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)”. Należy wówczas przedstawić nr uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych należy w oknie „Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego” należy wpisać odpowiednie uzasadnienie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.


 1. Sposób składania wniosków:

 • Wniosek (przygotowany języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami[7] należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.
 • Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
 • Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.

 1. Zasady oceny wniosków:

Ocena wniosków przebiega w dwóch etapach:  

 • ocena formalna oraz
 • ocena merytoryczna.

Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez Koordynatorów Dyscyplin i obejmuje:

 • ocenę kompletności wniosku;
 • ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie m.in. kryterium badań podstawowych;
 • ocenę czy planowane wydatki przedstawione we wniosku są zgodne z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu dotyczącym i kosztów w projektach badawczych.

Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione przez Koordynatora Dyscyplin pod względem formalnym.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Zespoły Ekspertów lub Zespoły Ekspertów i ekspertów zewnętrznych.


 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Wyniki konkursu udostępnione będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy. W przypadku  nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

 1. Sposób finansowania:

 • Środki finansowe na realizację projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
 • Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, w którym realizowany jest wnioskowany projekt badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki, podmiotem będącym miejscem realizacji projektu badawczego oraz kierownikiem projektu badawczego.


[1] Dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego.

[2] Dotyczy podmiotów złożonych . Elementy umowy o utworzeniu podmiotu złożonego: określenie stron umowy ze wskazaniem lidera, określenie przedmiotu umowy, okres trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego, upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych i realizację projektu badawczego, zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom umowy informacji otrzymanych z NCN, podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego

[3] Dotyczy projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych oraz projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej.

[4] Dotyczy projektu badawczego realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej.

[5] Dotyczy projektu realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

[6] Dotyczy osób, które w ankiecie dorobku naukowego w zakładce „Publication Record” wskazały prace przyjęte do druku. Do wniosku należy dołączyć dokument w formie pliku PDF zawierający wszystkie listy potwierdzające przyjęcie prac do druku. 

[7] Wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Do wniosku można dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny w standardzie PadES) lub skan dokumentu podpisanego odręcznie[1] Przez wykonawcę zagranicznego rozumie się osobę będącą członkiem zespołu partnera zagranicznego.