Instrukcja przygotowania wniosku w konkursie MAESTRO 3


Instrukcja przygotowania wniosku w konkursie MAESTRO 3 dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Wytyczne zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter informacyjny i mają służyć jako wskazówki przy opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MAESTRO 3, ogłoszonego 15 czerwca 2012 r.

Formularze wniosków dostępne są w systemie OSF, za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

  1. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
  2. PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
  3. TERMIN I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
  4. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU