Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MAESTRO 8


na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. właściwe ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. właściwą uchwałę Rady NCN określającą warunki przeprowadzania konkursu MAESTRO, wraz z załącznikami;
  3. właściwe zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów, a w szczególności z regulaminem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, który zawiera m.in. arkusze ocen. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi dostępne są w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA