SONATINA 1 – informacje ogólne


Rejestracja w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania)

Osoby, które nie mają jeszcze założonego konta w systemie OSF, muszą zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do przy pomocy linku Zarejestruj się jako redaktor wniosków (link znajduje się po prawej stronie ekranu). Po wypełnieniu wymaganych pól należy potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem w lewym dolnym rogu ekranu Załóż konto. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.

UWAGA: podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło zostać aktywowane.

Osoby, które już mają konto w systemie OSF, mogą złożyć wniosek, korzystając z tego konta. Należy podać dane dostępu: login i hasło, po czym potwierdzić je przyciskiem Loguj. Zapomniane hasło można przywrócić klikając link Pobierz login i hasło i postępując zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Osoby, które mają konto z uprawnieniami inne niż uprawnienia redaktora wniosku (np. recenzenta), po zalogowaniu się powinny wybrać opcję Chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF.

Po zalogowaniu się można zmienić swoje dane (w tym hasło) w zakładce Moje dane. Po zapamiętaniu zmian należy wrócić na stronę główną (odpowiedni przycisk znajduje się po lewej stronie).

W przypadku problemów technicznych związanych z kontem w systemie OSF prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod nr tel. +48 (22) 35 17 101, +48 (22) 35 17 104, bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.

Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN.

 • Ogłoszenie konkursu: 15.12.2016 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 22.03.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 15.09.2017 r.

Podmioty upoważnione do składania wniosków w konkursie SONATINA 1

Wnioskodawcą w konkursie SONATINA1 może być osoba fizyczna lub jednostka naukowa. Status wnioskodawcy uzależniony jest od tego, czy na dzień złożenia wniosku kierownik projektu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

 1. osoby fizyczne, które nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) i chcą otrzymać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 2. jednostki naukowe - w przypadku, gdy kierownik projektu ma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ale chce otrzymać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

W konkursie SONATINA 1 z wnioskiem mogą wystąpić następujące polskie jednostki naukowe, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe:

a)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b)  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c)  instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618, z późn. zm.),

d)  międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA: Wnioskowane finansowanie projektu badawczego nie może stanowić pomocy publicznej dla podmiotu realizującego projekt.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa, kierownik projektu jest zobowiązany do rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zawarcia umowy o finansowanie i realizację projektu badawczego.

Warunkiem finansowania projektu złożonego przez osobę fizyczną jest zatrudnienie jej przez podmiot realizujący projekt. Środki finansowe są przekazywane wyłącznie podmiotowi, który zatrudni kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i w którym będzie realizowany projekt. NCN zawiera trójstronną umowę o  finansowanie i realizację projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.

Badania naukowe

W ramach konkursu rozpatrywane są wnioski o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) lub b) ustawy z dnia

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki, zdefiniowanych jako:

a) badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.

Kierownik projektu wskazuje we wniosku rodzaj badań naukowych, które maja być realizowane w ramach projektu. Uzasadnienie spełnienia tego kryterium podlega ocenie Zespołu Ekspertów. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań naukowych nie mogą być finansowane ze środków NCN.

Dla porównania podajemy definicje badań przemysłowych, czyli tych, które nie mogą być finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.): badania przemysłowebadania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Panele NCN                                                                                                      

Wniosek musi dotyczyć dowolnej dyscypliny lub grup dyscyplin naukowych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji kierownika jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu, ponieważ skierowanie wniosku do niewłaściwego panelu może zaważyć na ocenie, a nawet skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Ekspertów.

W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć wniosek obejmujący te same badania tylko do jednego panelu. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla działów HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli. Decydując się na zmianę docelowego panelu należy sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione. Po wysłaniu wniosku w systemie OSF nie ma możliwości ponownej edycji wprowadzonych danych.

Kierownik projektu i wykonawcy

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem[1], lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r. (pod warunkiem dostarczenia do NCN do 15 lipca 2017 r. dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora).

W konkursie SONATINA 1 kierownik projektu powinien mieć nadany stopień naukowy doktora w okresie pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a dniem zakończenia naboru wniosków w konkursie (warunkowo 30 czerwca 2017 r.). Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. We wniosku o finansowanie projektu badawczego należy podać informacje o długości wykorzystanych urlopów albo ilości dzieci. Na tej podstawie zweryfikowana zostanie dopuszczalność wystąpienia w roli kierownika projektu.

W konkursie SONATINA 1 ocenia się wyłącznie dorobek kierownika projektu, ewentualni wykonawcy nie przedstawiają ankiety dorobku naukowego.

Projekty badawcze mogą być realizowane jednoosobowo przez kierownika projektu lub przez zespoły badawcze, złożone z kierownika oraz dowolnej liczby wykonawców. Poza kierownikiem, wśród wykonawców projektu może być najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy (osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego). Wykonawca będący samodzielnym pracownikiem naukowym na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie nie może być zatrudniony w podmiocie, który ma być miejscem realizacji projektu. W przypadku uczelni przez podmiot należy rozumieć wydział.

UWAGA: wiek metrykalny kierownika nie ma znaczenia.

W skład zespołu badawczego mogą wchodzić badacze niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji. Członkowie zespołu badawczego mogą pochodzić z obecnej grupy badawczej kierownika projektu, jego jednostki lub z innych jednostek z Polski lub z zagranicy.

Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu SONATINA można być tylko raz.

Nie można jednocześnie pełnić roli kierownika projektu w więcej niż jednym projekcie badawczym zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursów SONATINA, SONATA, SONATA BIS.

Kierownik projektu i wszyscy wykonawcy, dla których zaplanowano wynagrodzenie w ramach zespołu badawczego, muszą być natomiast zatrudnieni przez podmiot realizujący, któremu zostaną przyznane i przekazane środki finansowe, w formie wskazanej we wniosku. Jeśli wymaga tego tematyka projektu poszczególne badania mogą być prowadzone poza terytorium Polski.

Budżet wynagrodzeń może obejmować środki na wynagrodzenia etatowe i wynagrodzenia dodatkowe. Powyższe warunki mają na celu tworzenie opłacanego ze środków projektu nowego, pełnoetatowego miejsca pracy dla kierownika projektu. We wniosku można zaplanować pulę środków na wynagrodzenia dodatkowe dla wykonawców, które może wykorzystać w określonym czasie. W konsekwencji, na etapie sporządzania wniosku nie trzeba szczegółowo planować dystrybucji puli wynagrodzeń dodatkowych – będzie nią na bieżąco dysponować kierownik, co pozwoli mu elastycznie kształtować skład zespołu badawczego, adekwatnie do potrzeb projektu.

Zgodnie z dokumentem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki” będącym załącznikiem nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, kierownik projektu, który zaplanował dla siebie wynagrodzenie w ramach puli wynagrodzeń etatowych nie będzie mógł pobierać w tym czasie wynagrodzenia w żadnej innej formie z innych projektów finansowanych ze środków NCN. Ponadto w okresie pobierania tego wynagrodzenia Kierownik projektu nie może pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (również posiadającego siedzibę poza terytorium RP) ani pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

W konkursie SONATINA nie ma możliwości przyznania stypendiów naukowych jak również zaangażowania w realizację projektu osób na stanowisku typu post-doc.

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu może wynosić 24 miesiące albo 36 miesięcy.

Finansowanie projektu

Jednostka naukowa będąca miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 1. zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego oraz na budżet  wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu dla wszystkich wykonawców, z wyłączeniem kierownika projektu zgodnie z dokumentem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki” będącym załącznikiem nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
 2. realizację projektu badawczego na podstawie kosztorysu wskazanego we wniosku, z tym, że:
 • koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”,

Uwaga: w ramach konkursu SONATINA 1 nie można wnioskować o zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,

 1. realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym, w tym:
 • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą

  w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 tys. zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do uchwały Rady NCN nr 110/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu SONATINA 1;
 • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1 000 do 10 000 zł, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 110/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu SONATINA 1.

Niedopuszczalne jest wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Wnioskodawca i kierownik projektu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że zadania badawcze wskazane w projekcie nie są i nie były finansowane z innych źródeł.

Jeśli kierownik równocześnie ubiega się o finansowanie projektu z innego źródła, zobowiązany jest podać we wniosku to źródło. W przypadku otrzymania finansowania tego samego projektu z różnych źródeł, wnioskodawca informuje o tym fakcie Centrum, a w dalszej kolejności wybiera jedno ze źródeł finansowania.

Ponadto kierownik projektu jest zobowiązany przedstawić we wniosku zbliżone tematycznie zadania badawcze finansowane lub zgłoszone do finansowania (dotyczy finansowania ze środków NCN i innych źródeł).  W celu uniknięcia wątpliwości, które mogą pojawić się wśród Ekspertów lub recenzentów oceniających wniosek, należy wyszczególnić i opisać zbliżone zadania badawcze oraz uzasadnić konieczność finasowania proponowanych badań w świetle powyższych zadań zbliżonych.

Ocena  wniosku o finansowanie projektu badawczego

Ocena wniosku przebiega w następujących etapach:

Ocena formalna wniosku wykonywana przez koordynatorów dyscyplin. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej, nie jest przekazywany do oceny merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

Ocena merytoryczna:

I etap oceny merytorycznej - ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu badawczego. Polega na sporządzeniu indywidualnych ocen przez dwóch członków Zespołu Ekspertów oraz ich uzgodnieniu przez Zespół Ekspertów. Do drugiego etapu kierowane są wnioski z najwyższych pozycji kwalifikacyjnej listy rankingowej, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na konkurs.

II etap oceny merytorycznej - ocena specjalistyczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku, z wyłączeniem skróconego opisu projektu badawczego. Polega ona na sporządzeniu indywidualnych ocen przez recenzentów zewnętrznych, niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w  I etapie. Następnie członkowie Zespołu Ekspertów ustalają końcową ocenę wniosku na podstawie opinii specjalistycznych oraz analizy i dyskusji wniosków  przez członków Zespołu Ekspertów. W konkursie SONATINA 1 ocena końcowa wniosku obejmuje również wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kierownikiem projektu przez Zespół Ekspertów. Rozmowy odbywają się w języku polskim lub angielskim, osobiście z kierownikiem projektu. Nie można więc przeprowadzić rozmowy np. przez telefon, skype’a, przy udziale tłumacza itd. O terminie i szczegółach rozmowy wnioskodawca zostanie poinformowany z co najmniej  14-sto dniowym wyprzedzeniem. Po rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzana jest ocena Zespołu wykonywana podczas II sesji, polegająca na dyskusji ocen indywidualnych, rezultatów rozmowy kwalifikacyjnej oraz stworzeniu listy rankingowej.

Lista projektów rekomendowanych do finansowanie jest ustalana podczas II posiedzenia Zespołu Ekspertów, po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami.

Streszczenie projektu, popularnonaukowe streszczenie projektu, skrócony i szczegółowy opis projektu, charakterystyka zagranicznego ośrodka naukowego.

 1. Streszczenie projektu nie może przekroczyć objętości 1 strony zdefiniowanego poniżej formatu tekstu; należy je przygotować w języku polskim i angielskim.
 1. Popularnonaukowe streszczenie należy opisać cel projektu, jakie badania podstawowe realizowane będą w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Każdy projekt, który otrzyma finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w postaci popularnonaukowego streszczenia projektu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych.
 1. Skrócony opis projektu badawczego nie może być dłuższy niż 5 stron zdefiniowanego poniżej formatu tekstu (wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą); należy go przygotować jedynie w języku polskim. Należy pamiętać, że tylko ten opis jest oceniany podczas I etapu oceny merytorycznej. Powinien być on napisany w sposób umożliwiający jego właściwą ocenę. Musi zawierać cel naukowy projektu, hipotezy naukowe oraz wskazywać, jaki problem naukowy kierownik podejmuje się rozwiązać. Należy również przedstawić dotychczasowy stan wiedzy, nowatorstwo badań oraz ich znaczenie dla rozwoju dziedziny naukowej, plan i metodykę/metodologię badań oraz podstawową literaturę przedmiotu.

Wersja skrócona opisu projektu nie może być tożsama ze streszczeniem wniosku. Skrócony i szczegółowy opis projektu to dwa odrębne dokumenty, czytelnikami których będą różne osoby. W skróconej wersji projekt musi być opisany w taki sposób, aby opis był przejrzysty nie tylko dla wąskiego grona specjalistów w danej dziedzinie, ale również dla naukowców zajmujących się dziedzinami pokrewnymi. Umożliwia to prowadzenie dyskusji naukowej i wymiany poglądów w szerokim gronie specjalistów. Na drugim etapie oceny projekt będą opiniować recenzenci wybrani z węższego grona osób specjalizujących się w tej dziedzinie, której dotyczy projekt.

 1. Szczegółowy opis projektu badawczego nie może przekroczyć 15 stron zdefiniowanego poniżej formatu tekstu (wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.) i musi on być przygotowany w języku angielskim niezależnie od panelu, do którego wniosek jest składany. Należy zwrócić uwagę na wyczerpujące opisanie problemu naukowego, klarowne przedstawienie hipotez naukowych, opisanie znaczenia projektu, jego nowatorskości oraz wpływu na rozwój dyscypliny naukowej. Należy również jasno przedstawić plan badań oraz metodykę uwzględniając liczebności badanych grup, wykorzystywane metody statystyczne itp.
 1. Charakterystyka zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego – nie może przekroczyć objętości 2 stron zdefiniowanego poniżej formatu tekstu: dokument należy przygotować w języku polskim i angielskim. W powyższej charakterystyce można ująć takie informacje jak: uzasadnienie wyboru ośrodka pod względem renomy, sprzętu czy też specyfiki osiągnięć, charakterystyka prowadzonych badań, zgodność badań z badaniami przygotowanymi w ramach projektu badawczego, badania/zadania planowane do przeprowadzenia w trakcie odbywanego stażu, perspektywa wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej kierownika projektu.

Streszczenie, popularnonaukowe streszczenie, skrócony i szczegółowy opis projektu oraz charakterystykę zagranicznego ośrodka naukowego należy załączyć do systemu wyłącznie w postaci plików PDF.

UWAGA: przy tworzeniu pliku PDF dla streszczenia oraz obu wersji opisu projektu należy zachować wymaganą strukturę informacji (właściwa kolejność i nazwy sekcji w odpowiedniej wersji językowej).

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej.

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Dodatkowe zgody

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają dodatkowych zgód lub pozwoleń (zgody i / lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej, zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, zgody na podstawie przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgody i / lub zezwolenia na badania na gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną, innych pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej). Deklaracja wskazana w oświadczeniach jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów oceniający wniosek.

Jeśli Zespół Ekspertów stwierdzi, że badania zaplanowane w projekcie wymagają odpowiednich zgód lub pozwoleń, a nie zostało to oświadczone przez kierownika, wniosek może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Jeśli badania mogą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: ”Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)”. Należy wówczas przedstawić numer uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych należy w oknie „Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego” należy wpisać odpowiednie uzasadnienie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

Załączniki

Do elektronicznej wersji wniosku w konkursie SONATINA 1 należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Podmiot nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje informacje dotyczące:
 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

UWAGA: osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

 1. Kopia dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego.
 2. Oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora – dotyczy osób, które uzyskają stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2017 r.
 3. Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego.
 4. Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem.
 5. Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie.

Wysłanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do NCN

W celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków Narodowe Centrum Nauki odchodzi od wersji papierowych. Wnioski składane w ramach konkursu SONATINA 1, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie jest wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego. Potwierdzenie generowane po wypełnieniu wniosku będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać własnoręcznie, zeskanować i załączyć do wniosku. Podobnie należy postępować w przypadku pozostałych załączników. Zwracamy uwagę, że dokumenty o których mowa powyżej, będzie można wygenerować, podpisać i załączyć dopiero po zakończeniu wypełniania wniosku, ale przed jego wysłaniem do NCN-u.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) i adres skrytki (ePUAP) lub e-mail, który zostanie podany we wniosku, będzie stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane m.in. informacje z prośbą o uzupełnienie wniosku oraz decyzja Dyrektora Centrum dotycząca finansowania.

Wnioski wysłane do Narodowego Centrum Nauki muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie OSF przyciskiem Sprawdź kompletność). System nie zezwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub do którego nie dołączono obowiązkowych załączników.

Wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez system OSF. W celu przesłania wniosku należy użyć opcji Wyślij do NCN. System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków. Po tym terminie wniosku nie da się ani edytować, ani wysłać do NCN. Możliwe jest jedynie jego wydrukowanie.

Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana jego statusu w systemie z w przygotowaniu na wysłany. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku w przypadku przeciążenia systemu w ostatnich dniach składania wniosków.

Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Przejdź do:


[1] Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków, tj. 22 marca 2017 r.