Nagroda Narodowego Centrum Nauki


Nagroda Narodowego Centrum Nauki to ustanowione przez Radę NCN w 2013 r. wyróżnienie dla młodych uczonych do 40 roku życia za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w Polsce, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce nauko­wej. Nagroda w kwocie 50 tys. zł przyznawana jest corocznie przedstawicielom trzech obsza­rów badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne.

Połączona uroczystośc wręczenia Nagrody NCN 2020 oraz 2021 odbędzie się 6 października 2021 r.

Zasady przyznawania Nagrody określa Regulamin przyjęty przez Radę NCN uchwałą nr 14/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. i zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać byli członkowie Rady NCN, polscy przewodniczący Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN, dotychczasowi polscy eksperci oceniający wnioski w konkursie MAESTRO, a także laureaci Nagrody NCN z lat poprzednich oraz inni znaczący naukowcy, wskazani przez Dyrektora i Radę NCN. Decyzje o wyborze laureatów podejmuje Kapituła złożona z członków Rady i Dyrektora NCN oraz przedstawicieli fundatorów Nagrody.

Nagroda NCN jest płaszczyzną współpracy między światem nauki i biznesu. Przyznanie wyróżnienia nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony środowiska biznesowego. Od pierwszej edycji fundatorami wyróżnienia są działające w Polsce firmy – od rodzinnych przedsiębiorstw po wielkie spółki. Razem pracujemy na rzecz rozwoju i promocji polskich badań podstawowych. Do tej pory współpracowali z nami: Adamed, ASTOR, Bemo Motors, Biprostal S.A, Celon Pharma, Colian, EDF Polska, Enel-Med, FBN Poland, Fundacja KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty, Koksoprojekt BIS, Meble Vox, Netbox, Orange, PGE, PGNiG, Yes.