Dynamiczne statystyki


Dane do wykresu

Statystyki dynamiczne są narzędziem pozwalającym samodzielnie generować zestawienia statystyczne dotyczące rozstrzygniętych konkursów NCN.

Narzędzie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące konkursy NCN, takie jak liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania oraz wysokość przyznanego finansowania (w zł). Dane, będące podstawą zestawień są wynikiem rozstrzygnięcia kolejnych edycji konkursów NCN, które zostały zaktualizowane o skuteczne odwołania od decyzji o nieprzyznaniu finansowania, rezygnacje wnioskodawców oraz aneksy do umów. Zestawienie obejmuje również umowy unieważnione po podpisaniu. W przypadku konkursu POLONEZ, POLS oraz GRIEG wykazane zostały też wnioski zakwalifikowane z listy rezerwowej. Statystyki wygenerowane za pomocą tego narzędzia mogą zatem różnić się od raportów i statystyk, umieszczonych w zakładce o NCN: Multimedia/Publikacje. Dane dotyczące kierownika projektu/działania naukowego są aktualne na moment zakończenia naboru wniosków w danym konkursie.

Powyższe informacje przedstawione są w układzie tabelarycznym, w podziale na wybrane kategorie. Uzupełnieniem zestawień tabelarycznych jest wizualizacja danych w formie wykresów, które można pobrać jako obrazek .png.

Dane są aktualne na dzień 20.11.2022 r.

Słownik pojęć

  • grupa nauk – jedna z trzech podstawowych dziedzin nauki, w ramach których uporządkowano panele dyscyplin: HS, NZ, ST.
  • jednostka – nazwa jednostki, beneficjenta, który w ramach finansowania przyznanego w konkursach NCN realizuje projekt badawczy, staż podoktorski lub stypendium. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe, w zestawieniu statystycznym uwzględniono lidera tego konsorcjum.
  • konkurs – procedura przyjmowania wniosków o przyznanie środków na finansowanie badań naukowych. Na przykład: OPUS 1, PRELUDIUM 1, MAESTRO 2 itd.
  • panel25 paneli dyscyplin przyjęte przez Radę NCN za podstawę procesu kwalifikacji i oceny badań naukowych realizowanych w postaci projektów badawczych, staży podoktorskich lub stypendiów doktorskich.
  • rok – uwzględnia dane dla wszystkich konkursów NCN rozstrzygniętych w danym roku kalendarzowym.
  • typ konkursurodzaj konkursów ogłaszanych przez NCN na finansowanie badań naukowych realizowanych w postaci projektów badawczych, staży podoktorskich, stypendiów doktorskich lub innych działań naukowych. Wyróżnia się następujące typy konkursów: OPUS, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATA, SONATA BIS, SONATINA, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, MINIATURA, ETIUDA, FUGA, UWERTURA, POLONEZ, DAINA, SHENG, BEETHOVEN, BEETHOVEN LIFE, GRIEG, IDEALAB, ALPHORN, POLS, MOZART, SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 (w skrócie: COVID-19).
  • typ jednostki – rodzaj beneficjenta, który w ramach finansowania przyznanego w konkursach NCN realizuje projekt badawczy, staż podoktorski, stypendium lub inne działanie naukowe. W zestawieniach przyjęto podział na: uczelnie wyższe, jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze (wg. bazy Rady Głównej Instytutów Badawczych) oraz inne podmioty (m.in. stowarzyszenia, fundacje, muzea, szpitale, przedsiębiorstwa).
  • płeć – płeć laureata konkursu NCN – kierownika projektu badawczego, stypendysty, stażysty lub osoby realizującej działanie naukowe w ramach finansowania przyznanego w konkursach NCN.
  • tytuł/stopień naukowy – tytuł lub stopień naukowy laureata konkursu NCN zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Kategoria bsd użyta w zestawieniu oznacza laureatów nieposiadających stopnia naukowego doktora („bez stopnia doktora”). W tej kategorii uwzględnione zostały m.in. osoby z tytułami zawodowymi magister, magister inżynier, lekarz medycyny lub lekarz weterynarii.

* Konkurs OPUS 22 z wyłączeniem OPUS LAP/WEAVE