Warunki udziału w warsztatach


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i jestem świadomy, że:

  1. podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych". Natomiast z dniem 25 maja 2018 r., przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
  2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie mojej dobrowolnej zgody jako osoby, której te dane dotyczą;
  3. dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania rejestracji na warsztaty oraz późniejszej weryfikacji uczestnictwa w zrealizowanych warsztatach;
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożliwością uczestnictwa w warsztatach;
  5. osoba przekazująca dane osobowe może w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie, co skutkować będzie wycofaniem jej z listy uczestników warsztatów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  6. osoby, których dane są przetwarzane przez Narodowe Centrum Nauki mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem, tj.: do wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania danych osobowych;
  7. w razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane przez Narodowe Centrum Nauki należy kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, a z dniem rozpoczęcia bezpośredniego stosowania Rozporządzenia z Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@ncn.gov.pl).

Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rejestrującego zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z organizacją wydarzenia.

Polityka cookies

Partnerzy