INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKU W KONKURSIE ETIUDA 7 – WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA W SYSTEMIE ZSUN/OSF


Wszystkie informacje wymagane w elektronicznym formularzu wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego należy wypełnić w języku polskim.

Zakładka: PODMIOT

W sekcji Status wnioskodawcy system ZSUN/OSF automatycznie wybiera status osoba fizyczna.

Wnioskodawca wypełnia wszystkie pozostałe wymagane pola. Kolejne okna otwiera się przyciskiem Edytuj. Wpisaną treść każdorazowo należy zapamiętać przyciskiem Zapisz. Wszystkie wymagane rubryki muszą być wypełnione.

Z wnioskami o finansowanie stypendium doktorskiego mogą wystąpić osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty lub otworzą do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. 

W zakładce Podmiot należy wpisać wyłącznie dane dotyczące podmiotu, w którym wnioskodawca ma otwarty przewód doktorski lub otworzy przewód doktorski do dnia 30 kwietnia 2019 r.  Należy pamiętać, że może być to wyłącznie polski podmiot uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora. Jako podmiot realizujący można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić dane podmiotu ręcznie (przycisk Dodaj spoza bazy).

Dane podmiotu muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić/zmodyfikować.

W przypadku wybrania podmiotu z bazy OPI, formularz w tej części zostanie wypełniony automatycznie, co nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku zweryfikowania poprawności danych.

UWAGA: Przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane zamieszczone w systemie są aktualne. Dane wnioskodawcy muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB) pod numerami telefonów: (22) 351-71-01, (22) 351-71-04, (22) 351-70-89. 

Po wybraniu Podmiotu sekcja podzieli się na dwie części:

 • Podmiot (poziom 1)
 • Podmiot (poziom 2)

Podmiot (poziom 1)

 1. Nazwa podmiotu (należy podać nazwę zarówno w języku polskim jak i angielskim)

  i adres siedziby: (należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby).
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć używając przycisku: Wykaz identyfikatorów w trybie edycji danych (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Dane teleadresowe: poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne: telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, adres ESP (ePUAP), www itd. umożliwią szybką i skuteczną komunikację. Dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania lub odmowy finansowania stypendium doktorskiego dla wnioskodawcy. Podanie adresu ESP (ePUAP) podmiotu jest obligatoryjne.

Jeżeli powyższe dane ulegną zmianie w trakcie oceny wniosku lub realizacji stypendium, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie NCN.

 1. Status organizacyjny podmiotu: należy wybrać odpowiedni status z rozwijalnej listy.
 2. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych ? – wymaga odpowiedzi TAK lub NIE. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczeń.
 3. Dane Kierownika podmiotu: uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. W przypadku podmiotu z bazy OPI w tej sekcji należy wyłącznie zweryfikować zaczytane automatycznie dane i uzupełnić wymagane pola w języku angielskim. W przypadku podmiotu spoza bazy OPI dane należy wpisać ręcznie. Wszystkie pola muszą być wypełnione.
 4. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć: „nie dotyczy”.

UWAGA: we wnioskach składanych w konkursie ETIUDA 7 nie ma możliwości wnioskowania o pomoc publiczną.

Podmiot (poziom 2):

W sekcji „Podmiot (poziom 2)” należy podać dane drugiego poziomu (jeżeli istnieje).

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA: Przycisk Edytuj w sekcji B „informacje ogólne” otwiera okno edycji tytułu pracy doktorskiej oraz okresu pobierania stypendium naukowego.

Tytuł pracy doktorskiej: wprowadza się go przy pomocy edytora tekstu w systemie ZSUN/OSF. Tekstu nie da się wkleić, nie można go formatować tj. używać kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli. Tytuł pracy doktorskiej podany we wniosku musi być zgodny z tytułem pracy doktorskiej zgłoszonej w podmiocie. Tytuł można edytować w trakcie przygotowywania wniosku.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 7 okres pobierania stypendium doktorskiego musi wynosić od 6 do 12 miesięcy.

Dodatkowo w sekcji tej system automatycznie zaczyta datę rozpoczęcia pobierania stypendium doktorskiego: 1 października 2019  oraz  liczbę wykonawców: 2.

Obszar badawczy, a w dalszej kolejności panel dyscyplin: np. HS6 można zmieniać, używając przycisku Wybierz.

Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3): wybiera się z listy po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu HS6, a na koniec np. HS6_5 (Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia). Określenia mogą być wybierane również spoza głównego panelu dyscyplin, do którego kierowany jest wniosek, a nawet spoza obszaru tematycznego HS, np. NZ4_10 (Neuroobrazowanie).

Okres pobierania stypendium doktorskiego (w miesiącach): należy wybrać z rozwijanej listy odpowiednio: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Termin rozpoczęcia pobierania stypendium doktorskiego: rubryka zostanie uzupełniona automatycznie.

Liczba wykonawców: jest to liczba osób zaangażowanych w przygotowanie rozprawy doktorskiej – w rubryce tej zostanie automatycznie wpisana liczba 2 (wnioskodawca oraz promotor rozprawy).

Planowane nakłady w zł: zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych pobranych z sekcji Kosztorys.

UWAGA: Przycisk Edytuj w sekcji B1 otwiera okno edycji informacji o zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem planowanego przez wnioskodawcę stażu zagranicznego.

Dane zagranicznego ośrodka naukowego uzupełnia się używając opcji Edytuj. Należy podać nazwę i adres zagranicznego ośrodka naukowego, następnie z listy rozwijalnej wybrać kraj odbywania stażu i wpisać imię oraz nazwisko opiekuna naukowego z ośrodka, w którym realizowany będzie staż zagraniczny.

Zakładka: KRÓTKI OPIS PROWADZONYCH BADAŃ

W zakładce tej należy dołączyć plik zawierający krótki opis badań naukowych prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej. Opis należy sporządzić w języku polskim i nie może być dłuższy niż 1 strona maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Tekst w języku polskim należy załączyć w postaci pliku PDF poprzez naciśnięcie przycisku Załącz plik.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować ewentualne przekroczenie 1 strony tekstu.

Zakładka: POPULARNONAUKOWY OPIS BADAŃ

Popularnonaukowy opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej, należy sporządzić w języku polskim. Opis nie może być dłuższy niż 1 strona maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Należy załączyć w postaci pliku poprzez naciśnięcie przycisku Załącz plik. Należy podać cel planowanych badań, opisać jakie badania będą realizowane oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony tekstu.

Popularnonaukowy opis badań powinien zawierać wyłącznie takie dane, które w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wnioskodawca chciałby udostępnić. na stronie internetowej Centrum. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane ze środków publicznych.

Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne.

W tej części Wnioskodawca może uzasadnić, że planowane w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej badania spełniają kryterium badań podstawowych.

Podane tu informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwości co do charakteru planowanych badań. Tekst należy wpisać w języku polskim w  edytorze. Można wprowadzić maksymalnie 2500 znaków ze spacjami.

Zakładka: WNIOSKODAWCA/PROMOTOR

Ankieta dorobku naukowego wymagana jest wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Wnioskodawca/Promotor:

Wnioskodawca

Dane wnioskodawcy wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej osoby w bazie Nauki Polskiej.  W razie konieczności dane te należy uaktualnić.

UWAGA: dane wnioskodawcy (stypendysty) należy wypełniać w kolejności chronologicznej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności danych wczytywanych z bazy OPI. W przypadku gdy redaktor wniosku stwierdzi, że dane wczytane z bazy OPI są nieaktualne lub błędne, należy zgłosić taką informację do bazy Nauka Polska. Ważne są tu w szczególności informacje dotyczące: stopnia i tytułu naukowego, imion, nazwisk, numeru PESEL, jak również miejsc pracy, ponieważ nie mogą być one edytowane w systemie ZSUN/OSF. Zmiana danych może wiązać się z koniecznością zaczytania ich ponownie i usunięciem zawartości wszystkich sekcji z ankiety dorobku naukowego.

UWAGA: NCN nie dokonuje aktualizacji danych. W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych w bazie OPI należy skontaktować się bezpośrednio z bazą OPI pod numerami telefonów: (22) 351-71-01 (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.

Osoby spoza bazy: należy wybrać tę opcję, w przypadku gdy dana osoba nie figuruje w bazie OPI. W formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, adres skrytki (ePUAP), e-mail, nr PESEL itd.). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku podania skrytki (ePUAP) korespondencja dotycząca wniosku będzie wysyłana na ten adres. Podanie adresu skrytki (ePUAP) jest opcjonalne, w przypadku jej braku korespondencja będzie wysyłana na adres e-mail.

Dane wypełniane/ zmieniane w trybie edycji:

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system.
 2. Podmiot: w tym miejscu system automatycznie wstawia dane wskazane w zakładce: Podmiot.
 3. Dane osobowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. W przypadku zaznaczenia statusu „obcokrajowiec” podanie nr PESEL nie jest wymagane. Numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne. Podanie adresu skrytki ePUAP nie jest wymagane.

W oknie edycji danych osobowych wnioskodawcy należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:

 • Czy Pan/Pani posiada otwarty przewód doktorski?

Odpowiedź: TAK lub NIE

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w zakładce ZAŁĄCZNIKI zostanie wygenerowane pole Potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego wnioskodawcy. Należy dołączyć skan dokumentu poświadczającego otwarcie przewodu (przycisk Załącz plik).

W zakładce OŚWIADCZENIA w pkt. 1 pojawi się zdanie: Oświadczam, że mój przewód doktorski został otwarty dnia??? w (System automatycznie wstawia nazwę Podmiotu). Klikając w aktywny link dnia, należy podać datę z załączanego dokumentu.

W przypadku odpowiedzi przeczącej, w zakładce OŚWIADCZENIA zostanie wygenerowany tekst: Oświadczam, że planuję otwarcie przewodu doktorskiego do dnia 30 kwietnia 2019 r. W przypadku osób, które zadeklarowały otwarcie przewodu doktorskiego do dnia 30 kwietnia 2019 r., warunkiem przyznania  stypendium  doktorskiego jest dostarczenie przez wnioskodawcę do dnia 15 maja 2019 r. dokumentu  potwierdzającego otwarcie przewodu doktorskiego.

Po zapisaniu zmian w oknie Dane osobowe pojawią się pytania:

 • Czy wnioskodawca posiada stopień naukowy doktora?

Odpowiedź: TAK lub NIE

UWAGA: zgodnie z warunkami konkursu Wnioskodawca nie może posiadać stopnia naukowego doktora.

 • Czy jest Pani/Pan doktorantem?

Odpowiedź: TAK lub NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na pytanie:

 • Czy jest Pani/Pan nauczycielem akademickim?

Odpowiedź: TAK lub NIE

 1. Dane adresowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.  Należy zwrócić uwagę, że w przypadku podania adresu skrytki (ePUAP) korespondencja dotycząca wniosku będzie wysyłana na ten adres. Podanie adresu skrytki (ePUAP) jest opcjonalne, w przypadku jej braku dokumentacja dotycząca wniosku będzie wysyłana na adres e-mail.
 2. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej.

Wnioskodawca ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych ręcznie w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku  Dodaj spoza bazy lub wybrać  Bez miejsca pracy

 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H:

Podczas wprowadzania danych należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Możliwe jest wybranie opcji N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnięciem naukowym są publikacje preferowanym źródłem jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus. W przypadku wybrania innej bazy danych niż preferowana należy wybrać opcję „other” a następnie podać nazwę wybranej bazy „source name”.

 1. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z zaleceniami systemu.

UWAGA: w tej sekcji wnioskodawca przedstawia całość swoich osiągnięć naukowych, które podlegają ocenie. Dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

Zakładka Przebieg kariery naukowej: wnioskodawca wpisuje nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra). Doktoranci wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich (student wydziałowych studiów III stopnia, wolny słuchacz itd.).

Zakładka Dorobek naukowy: wnioskodawca wymienia wszystkie publikacje, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Należy podać następujące informacje: autor/autorzy, tytuł publikacji, nazwę czasopisma (tom/strony), miejsce i datę publikacji, aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji, łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań – źródło – Web of Science TM Core Collection lub Scopus).  Dodatkowo należy wskazać czy publikacja jest opublikowana czy przyjęta do druku.

Tytuły prac należy podać w języku oryginalnym, jeżeli prace nie ukazały się w języku angielskim, ich tytuły należy przetłumaczyć na język angielski i dopisać w nawiasie kwadratowym obok tytułów oryginalnych.

Dopuszczalne jest podawanie prac, które mają się dopiero ukazać pod warunkiem, że zostały przyjęte do druku. Wówczas w zakładce ZAŁĄCZNIKI należy dołączyć listy od redakcji potwierdzające przyjęcie ich do druku. Akceptowaną formą potwierdzenia jest załączona korespondencja mailowa z wydawnictwa, wskazująca na przyjęcie publikacji do druku. 

W przypadku braku możliwości podania powyższych danych należy zaznaczyć Nie dotyczy.

W przypadku  nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, film: wykaz najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

Zakładka Projekty badawcze tu wnioskodawca opisuje udział w projektach badawczych oraz ich wyniki. Należy podać: charakter udziału w projekcie (np.: kierowanie projektem/ udział), tytuł i numer projektu, źródła finansowania, wysokość finansowania, kod waluty, podmiot realizujący, lata realizacji  oraz wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie.

W przypadku  braku możliwości podania powyższych danych należy zaznaczyć Nie dotyczy.

Zakładka Doświadczenie naukowe wnioskodawcy powinna zawierać opis doświadczenia naukowego zdobytego w Polsce i za granicą, w tym wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych. Należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu oraz okres pobytu.

Zakładka Stypendia i nagrody powinna zawierać informacje na temat stypendiów i nagród, które wnioskodawca otrzymał na prowadzenie badań oraz z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej (stypendium doktoranckie z ramienia jednostki macierzystej; stypendia MNiSW dla najlepszych doktorantów itd.).

Zakładka Wyróżnienia powinna zawierać informacje dotyczące najważniejszych międzynarodowych i polskich wyróżnień będących efektem prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę. Można wykazać również inną aktywność naukową (np. wykłady plenarne na konferencjach), a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki wskazać aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych (plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych itd.). Maksymalnie 1500 znaków ze spacjami.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce wpisać „nie dotyczy”. Należy jednak pamiętać, że konkurs ETIUDA 7 skierowany jest do osób, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej.

UWAGA: informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane. Podczas oceny dorobku naukowego wnioskodawcy nie bierze się pod uwagę prac nieopublikowanych do których nie dołączono listów od redakcji i nieprzyjętych do druku.

Promotor

W celu wprowadzenia danych promotora, należy wybrać przycisk Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy. We wniosku można wskazać wyłącznie promotora lub promotora pomocniczego. Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej.

Wszystkie dane osobowe i dane adresowe można edytować poprzez użycie przycisku Edytuj. Informacje o miejscach pracy w jednostkach naukowych zaciągane są z Bazy Nauka Polska i poza nazwą w języku angielskim nie podlegają edycji.

 Wnioskodawca ma również możliwość wprowadzenia miejsca pracy promotora ręcznie w wówczas należy kliknąć przycisk  Dodaj spoza bazy. W przypadku braku miejsca pracy należy wybrać Bez miejsca pracy.

Zakładka: FORMY FINANSOWANIA

Stypendium doktorskie - okres pobierania stypendium (w miesiącach) oraz planowany termin rozpoczęcia pobierania stypendium są automatycznie uzupełnione przez system na podstawie danych wprowadzonych w sekcji Informacje ogólne.

Staż w zagranicznym ośrodku naukowym - wnioskodawca powinien podać czas trwania stażu w zagranicznej jednostce naukowej (w miesiącach) oraz najkrótszą odległość między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku, a ośrodkiem naukowym będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego. Aby uzupełnić te informacje, należy wcisnąć przycisk Edytuj.

UWAGA: staż w zagranicznym ośrodku naukowym powinien trwać nie mniej niż 3, a nie więcej niż 6 miesięcy.

Zakładka: KOSZTORYS

Nie jest możliwe edytowanie danych w tej sekcji, bowiem w ramach konkursu ETIUDA 7 zostały ściśle określone stawki na podstawie których przeliczane są trzy możliwe formy finansowania stypendium doktorskiego, tj.:

 • środki na stypendium naukowe - wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe

  w wysokości 4500 zł miesięcznie. Zgodnie z warunkami konkursu  przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym - zryczałtowana kwota w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 109/2018 z dnia  8 listopada 2018 r. 
 • środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w obie strony do zdeklarowanego ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu - zryczałtowana kwota

  w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN  nr 109/2018 z dnia  8 listopada 2018 r.

Kosztorys określa całkowitą wysokość finansowania, które może uzyskać wnioskodawca w ramach konkursu ETIUDA 7. Zakładka ta jest uzupełniana automatycznie na podstawie informacji określonych w sekcjach Informacje ogólne (okres pobierania stypendium, kraj, w którym zlokalizowany jest ośrodek stażowy) oraz Formy finansowania (długość stażu, odległość między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym).

Zakładka: OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca oraz Informacje ogólne.

Oświadczenia dotyczące przewodu doktorskiego zostaną wygenerowane automatycznie na podstawie informacji w zakładce Wnioskodawca/Promotor.

Wnioskodawca, który w dniu składania wniosku nie ma otwartego przewodu doktorskiego w sekcji Oświadczenia, deklaruje, że przewód zostanie otwarty do dnia 30 kwietnia 2019 r. Wnioskodawca, który ma otwarty przewód doktorski wpisuje w tym miejscu datę otwarcia przewodu doktorskiego.

Zarówno wnioskodawcy, którzy w dniu składania wniosków mają otwarty przewód doktorski jak również osoby, które zobowiązują się otworzyć przewód doktorski do dnia 30 kwietnia 2019 r. deklarują uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do

12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. System ZSUN/OSF automatycznie wylicza datę w zależności od czasu pobierania stypendium.

UWAGA:

 • jeśli laureat pobiera stypendium od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., to uzyskanie stopnia naukowego doktora powinno nastąpić najpóźniej do 30 września 2021 r.
 • jeśli laureat pobiera stypendium od 1 października 2019 r. i uzyska stopień naukowy doktora przed dniem 1 kwietnia 2020 r. wówczas będzie to skutkowało rozwiązaniem umowy i zwrotem środków do Narodowego Centrum Nauki.

W punkcie 4 oświadczeń, wnioskodawca oświadcza, że koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym zamierza zrealizować staż zagraniczny w tym konkursie nie są i nie były finansowane z NCN jak również z innego źródła.

OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU, W KTÓRYM WNIOSKODAWCA MA OTWARTY LUB OTWORZY DO 30 KWIETNIA 2019 R. PRZEWÓD DOKTORSKI

Wnioski  w ramach konkursu ETIUDA 7 można złożyć po uzyskaniu oświadczenia  od Kierownika Podmiotu, w którym wnioskodawca ma otwarty przewód doktorski lub w którym planuje otwarcie przewodu doktorskiego.

W oświadczeniach osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu oświadcza m.in., że koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego w tym konkursie nie są i nie były finansowane z NCN jak również z innego źródła

Zakładka: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH

Zakładka powinna zawierać opis badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej (maks. 10 stron zdefiniowanego maszynopisu w języku polskim.

Opis badań naukowych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej należy sporządzić w osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik.

Opis należy sporządzić w języku polskim i nie może być dłuższy niż 10 stron maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Opis musi zawierać następujące informacje: cel naukowy prowadzonych badań, znaczenie prowadzonych badań, koncepcja i plan badań, metodyka badań i literatura.

 1. Cel naukowy prowadzonych badań – należy określić, jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać w pracy doktorskiej, stawiane pytania lub hipotezy badawcze.
 2. Znaczenie prowadzonych badań – należy przedstawić dotychczasowy stan wiedzy, wyjaśnić, co uzasadnia podjęcie problemu badawczego, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej.
 3. Koncepcja i plan badań – należy wskazać ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, opisać jakie są wyniki badań wstępnych i przedstawić analizę ryzyka.
 4.  Metodyka badań – należy przedstawić sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, określić metody analizy i opracowania wyników oraz opisać urządzenia i aparaturę wykorzystywane w badaniach.
 5. Literatura – należy przedstawić spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.  

UWAGA: przed sporządzeniem opisu należy również przeczytać w systemie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdej zakładce.

Zakładka: CHARAKTERYSTYKA ZAGRANICZNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO

Charakterystykę zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem stażu wnioskodawcy należy sporządzić w osobnym pliku w języku polskim. Maksymalnie  2 strony maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Plik należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik.

Opis powinien zawierać następujące informacje:

 • uzasadnienie wyboru ośrodka pod względem renomy, sprzętu czy też specyfiki osiągnięć naukowych,
 • charakterystyka prowadzonych badań,
 • zgodność badań z badaniami przygotowanymi w ramach pracy doktorskiej,
 • badania/ zadania planowane do przeprowadzenia w trakcie stażu,
 • perspektywa wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej wnioskodawcy.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie ZSUN/OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie wszystkich załączników. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.  

Lista załączników zależy od treści wniosku, w przypadku konkursu ETIUDA 7 są to:

Załącznik 1 - Potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego wnioskodawcy - dotyczy wnioskodawców, którzy mają otwarty przewód doktorski.

Załącznik 2 – Dokument w języku angielskim, potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z zagranicznego ośrodka naukowego w którym realizowany będzie staż zagraniczny wnioskodawcy.

Dokument powinien zawierać następujące informacje: data sporządzenia dokumentu, nazwa ośrodka naukowego przyjmującego wnioskodawcę na staż zagraniczny, imię i nazwisko opiekuna naukowego, imię i nazwisko stypendysty, liczba miesięcy planowanego stażu, oferowane przez jednostkę zagraniczną zaplecze badawcze (opcjonalnie), podpis opiekuna naukowego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego ośrodka.

UWAGA: ośrodek zagraniczny musi być ośrodkiem prowadzącym badania naukowe (np. nie może nim być laboratorium usługowe, wytwórnia filmowa czy pracownia malarska). Zaplecze badawcze ośrodka, możliwości odbycia stażu w wybranym przez wnioskodawcę ośrodku naukowym oraz trafność jego wyboru będą ocenione przez ekspertów m in. na podstawie przedłożonego zaświadczenia.

Załącznik 3 Listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku – dotyczy osób, które w ankiecie dorobku naukowego, w sekcji dotyczącej publikacji, wskazały prace przyjęte do druku.

Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie ETIUDA 7 - możliwe są do wygenerowania i dołączenia po Zablokowaniu wersji wniosku do NCN. Do wniosku w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia: jedno podpisane przez wnioskodawcę oraz drugie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, w którym wnioskodawca ma otwarty lub otworzy do 30 kwietnia 2019 r. przewód doktorski.

Uwaga: Jeśli wnioskodawca nie ma otwartego przewodu doktorskiego, wymagane są wyłącznie Załączniki nr 2 i 3 oraz potwierdzenia.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby:

•           skan podpisanego ręcznie dokumentu,

•           plik podpisany elektronicznie.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk Załącz plik i dodać odpowiedni dokument. W miejscu Plik podpisany elektronicznie istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie .PAdES.

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN. Wówczas redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek (klikając przycisk Powrót do edycji) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku oraz jest możliwość dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzić klikając przycisk pokaż plik). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej należy dodać je w tej sekcji.

Spersonalizowane „Potwierdzenia” można pobrać z systemu, a następnie załączyć ich podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie.

Do wniosku w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia: jedno podpisane przez wnioskodawcę oraz drugie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, w którym wnioskodawca ma otwarty lub otworzy do 30 kwietnia 2019 r. przewód doktorski.

UWAGA: potwierdzenie musi dotyczyć OSTATECZNEJ wersji wniosku.

Wymagane potwierdzenia można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany elektronicznie.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku Wyślij do NCN. Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Uwaga: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany w treści wniosku.

Oryginały potwierdzenia złożenia wniosku należy przechowywać przez okres 5 lat od ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, a w przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz udostępnić NCN na jego wezwanie.

Uwaga: nie należy wysyłać żadnej wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wnioski należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Do NCN przesyłana jest wersja wniosku: PDF wniosku do NCN