Panele NCN


Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach.

Zestawienie prezentuje aktualnie obowiązujący wykaz dyscyplin i grup dyscyplin. Wykazy obowiązujące dla poszczególnych konkursów stanowią załączniki do ogłoszeń o konkursach.

Rozwiń wszystkie podpanele »

Zwiń wszystkie podpanele »


HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

SkrótNazwa paneluDziedziny
HS1Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistościfilozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia
HS1_001Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
HS1_002Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe
HS1_003Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
HS1_004Logika, metodologia nauk, filozofia nauki
HS1_005Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
HS1_006Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
HS1_007Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
HS1_008Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)
HS1_009Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze
HS1_010Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
HS1_011Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna
HS1_012Religie świata
HS1_013Teologia fundamentalna
HS1_014Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka
HS1_015Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika
HS1_016Inne zagadnienia pokrewne
HS2Kultura i twórczość kulturowaliteraturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, nauki o sztuce, architektura
HS2_001Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka
HS2_002Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa
HS2_003Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
HS2_004Bibliologia i informatologia
HS2_005Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
HS2_006Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych
HS2_007Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
HS2_008Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
HS2_009Konserwacja dzieł sztuki, konserwatorstwo
HS2_010Muzealnictwo
HS2_011Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia
HS2_012Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)
HS2_013Filmoznawstwo i media audiowizualne
HS2_014Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
HS2_015Inne zagadnienia pokrewne
HS3Wiedza o przeszłościhistoria, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa
HS3_001Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
HS3_002Historia społeczna
HS3_003Historia polityczna (w tym ustroju)
HS3_004Historia gospodarcza
HS3_005Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
HS3_006Historiografia, teoria i metodologia historii
HS3_007Archiwistyka
HS3_008Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
HS3_009Numizmatyka i epigrafika
HS3_010Papirologia
HS3_011Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
HS3_012Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
HS3_013Inne zagadnienia pokrewne
HS4Jednostka, instytucje, rynkiekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka
HS4_001Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
HS4_002Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
HS4_003Ekonometria i metody statystyczne
HS4_004Dynamika ludności i procesy demograficzne
HS4_005Zasoby i rozwój zrównoważony
HS4_006Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
HS4_007Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość
HS4_008Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
HS4_009Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
HS4_010Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
HS4_011Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
HS4_012Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
HS4_013Ekonomia międzynarodowa
HS4_014Geografia społeczno-ekonomiczna
HS4_015Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
HS4_016Inne zagadnienia pokrewne
HS5Prawo, nauki o polityce, polityki publiczneprawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
HS5_001Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
HS5_002Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
HS5_003Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
HS5_004Prawo karne
HS5_005Prawo prywatne
HS5_006Teoria polityki i myśl polityczna
HS5_007Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
HS5_008Polityka regionalna
HS5_009Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
HS5_010Bezpieczeństwo i obronność
HS5_011Inne zagadnienia pokrewne
HS6Człowiek i życie społecznepsychologia, pedagogika, socjologia
HS6_001Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
HS6_002Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa
HS6_003Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna
HS6_004Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji
HS6_005Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia
HS6_006Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu
HS6_007Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna
HS6_008Pedagogika ogólna, porównawcza i kultury
HS6_009Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
HS6_010Pedagogika specjalna
HS6_011Pedagogika edukacji (szkolna, szkoły wyższej) i dydaktyka
HS6_012Teoria i filozofia wychowania, historia oświaty i wychowania
HS6_013Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych
HS6_014Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo
HS6_015Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
HS6_016Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
HS6_017Socjologia gospodarki i edukacji
HS6_018Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
HS6_019Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów
HS6_020Przestrzeń publiczna
HS6_021Inne zagadnienia pokrewne

ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

SkrótNazwa paneluDziedziny
ST1Nauki matematycznewszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyki i statystyki
ST1_001Logika i podstawy matematyki
ST1_002Algebra
ST1_003Teoria liczb
ST1_004Geometria algebraiczna i zespolona
ST1_005Geometria
ST1_006Topologia
ST1_007Grupy Liego i algebry Liego
ST1_008Analiza
ST1_009Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna
ST1_010Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne
ST1_011Równania różniczkowe cząstkowe
ST1_012Metody matematyczne fizyki
ST1_013Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
ST1_014Matematyka dyskretna i kombinatoryka
ST1_015Matematyczne aspekty informatyki
ST1_016Analiza numeryczna
ST1_017Matematyka stosowana
ST1_018Teoria sterowania i optymalizacja
ST1_019Inne zagadnienia pokrewne
ST2Podstawowe składniki materiifizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna
ST2_001Fundamentalne oddziaływania i pola
ST2_002Fizyka cząstek elementarnych
ST2_003Fizyka jądrowa
ST2_004Astrofizyka jądrowa
ST2_005Fizyka gazów i plazmy
ST2_006Elektryczność i magnetyzm
ST2_007Fizyka atomowa i molekularna
ST2_008Ultrazimne atomy i cząsteczki
ST2_009Optyka, optyka nieliniowa i nanooptyka
ST2_010Optyka kwantowa i informacja kwantowa
ST2_011Lasery, ultrakrótkie impulsy i fizyka laserowa
ST2_012Teoria względności i grawitacja
ST2_013Termodynamika
ST2_014Zjawiska nieliniowe
ST2_015Metrologia i metody pomiarowe
ST2_016Fizyka statystyczna (gazy)
ST2_017Układy złożone
ST2_018Akustyka
ST2_019Podstawy fizyki i fizyka matematyczna
ST2_020Inne zagadnienia pokrewne
ST3Fizyka fazy skondensowanejstruktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka, fizyka biologiczna
ST3_001Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
ST3_002Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej, dynamika sieci krystalicznych
ST3_003Własności transportowe materii skondensowanej
ST3_004Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
ST3_005Fizyczne własności półprzewodników i izolatorów
ST3_006Makroskopowe zjawiska kwantowe: nadprzewodnictwo, nadciekłość, itp.
ST3_007Spintronika
ST3_008Magnetyzm i układy skorelowane
ST3_009Oddziaływanie materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.
ST3_010Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.
ST3_011Fizyka mezoskopowa
ST3_012Elektronika molekularna
ST3_013Struktura i dynamika układów nieuporządkowanych, miękka materia itp.
ST3_014Dynamika płynów (zagadnienia fundamentalne)
ST3_015Fizyka statystyczna fazy skondensowanej, przejścia fazowe, szum i fluktuacje itp.
ST3_016Fizyka układów biologicznych
ST3_017Inne zagadnienia pokrewne
ST4Chemiachemia fizyczna /fizyka chemiczna, chemia teoretyczna, chemia analityczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, rozwój metod
ST4_001Chemia fizyczna, fizyka chemiczna
ST4_002Metody spektroskopowe i spektrometryczne
ST4_003Struktura i architektura molekularna
ST4_004Chemia teoretyczna i obliczeniowa
ST4_005Chemia analityczna
ST4_006Metody instrumentalne w chemii
ST4_007Elektrochemia, mikroprzepływy w chemii, sensory
ST4_008Chemia organiczna
ST4_009Chemia biologiczna
ST4_010Chemia polimerów, biopolimerów
ST4_011Chemia koordynacyjna, supramolekularna
ST4_012Fotochemia
ST4_013Chemia ciała stałego, fizykochemia powierzchni
ST4_014Kataliza
ST4_015Chemia koloidów
ST4_016Ciecze jonowe
ST4_017Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka
ST4_018Chemia jądrowa i radiacyjna
ST4_019Chemia środowiska
ST4_020Chemia nieorganiczna
ST4_021Inne zagadnienia pokrewne
ST5Materiałyotrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, zaawansowane i funkcjonalne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, inżynieria materiałowa
ST5_001Właściwości strukturalne materiałów
ST5_002Materiały o strukturze ciała stałego
ST5_003Modyfikacja powierzchni materiałów
ST5_004Cienkie warstwy
ST5_005Materiały polimerowe
ST5_006Materiały porowate, ceramiczne, szkła
ST5_007Kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne itp.
ST5_008Metale, stopy
ST5_009Biomateriały, materiały biozgodne
ST5_010Materiały/nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
ST5_011Materiały „inteligentne” – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
ST5_012Metody otrzymywania materiałów/nanomateriałów
ST5_013Metody badań materiałów/nanomateriałów
ST5_014Inne zagadnienia pokrewne
ST6Informatyka i technologie informacyjnetechnologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne
ST6_001Architektura systemów komputerowych, przetwarzanie wszechobecne
ST6_002Systemy komputerowe, systemy równoległe i rozproszone, sieci sensorów, systemy wbudowane, systemy cybernetyczne
ST6_003Systemy programowania, systemy operacyjne, metody rozwoju oprogramowania, języki programowania
ST6_004Metody formalne, teoretyczne podstawy informatyki w tym informatyka teoretyczna, algorytmy kwantowe
ST6_005Kryptologia, prywatność i bezpieczeństwo, informatyka kwantowa
ST6_006Algorytmika, algorytmy równoległe, rozproszone i sieciowe, algorytmiczna teoria gier
ST6_007Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe
ST6_008Grafika komputerowa, przetwarzanie obrazów, wizualizacja komputerowa, multimedia, gry komputerowe
ST6_009Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego
ST6_010Technologie i systemy informatyczne, bazy danych, technologie internetowe, w tym wyszukiwanie informacji i biblioteki cyfrowe
ST6_011Uczenie maszynowe, statystyczne przetwarzanie danych i zastosowania w przetwarzaniu sygnałów (np. mowy, obrazów, filmów)
ST6_012Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
ST6_013Bioinformatyka, bioobliczenia, obliczenia DNA i molekularne
ST6_014Inne zagadnienia pokrewne
ST7Inżynieria systemów i telekomunikacjielektronika, telekomunikacja, optoelektronika
ST7_001Inżynieria sterowania w automatyce i robotyce
ST7_002Inżynieria systemów w elektrotechnice i energoelektronice
ST7_003Inżynieria symulacji i modelowania
ST7_004Inżynieria mikro- i nanosystemów
ST7_005Układy z elementami elektronicznymi, optoelektronicznymi i fotonicznymi
ST7_006Technologie telekomunikacyjne, techniki wysokiej częstotliwości
ST7_007Przetwarzanie sygnałów
ST7_008Sieci telekomunikacyjne
ST7_009Interfejsy człowiek-komputer
ST7_010Sprzętowa implementacja algorytmów
ST7_011Zastosowania elementów i systemów elektronicznych, optoelektronicznych i fotonicznych (np. w inżynierii biomedycznej)
ST7_012Wytwarzanie, przesył i użytkowanie energii elektrycznej
ST7_013Inne zagadnienia pokrewne
ST8Inżynieria procesów i produkcjimodelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, systemy energetyczne
ST8_001Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
ST8_002Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
ST8_003Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
ST8_004Mechanika płynów, termodynamika techniczna
ST8_005Systemy energetyczne: produkcja, dystrybucja
ST8_006Mechatronika, mechanika precyzyjna
ST8_007Budowa maszyn: modelowanie, kształtowanie, obróbka
ST8_008Mechanika ciała stałego
ST8_009Wzornictwo, projektowanie wyrobów i maszyn, ergonomia, układ człowiek-maszyna
ST8_010Zagadnienia techniczne i technologiczne w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym
ST8_011Planowanie i sterowanie produkcją
ST8_012Zagadnienia techniczne i technologiczne transportu
ST8_013Akustyka architektoniczna
ST8_014Inne zagadnienia pokrewne
ST9Astronomia i badania kosmiczneastrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty
ST9_001Fizyka Słońca i przestrzeni międzyplanetarnej
ST9_002Planety i małe ciała Układu Słonecznego
ST9_003Materia międzygwiazdowa
ST9_004Powstawanie gwiazd i planet
ST9_005Układy planetarne pozasłoneczne
ST9_006Astrobiologia
ST9_007Gwiazdy i układy gwiazdowe
ST9_008Droga Mleczna
ST9_009Powstawanie i ewolucja galaktyk
ST9_010Gromady galaktyk i wielkoskalowa struktura Wszechświata
ST9_011Astrofizyka wysokich energii: promieniowanie rentgenowskie, gamma, kosmiczne; neutrina
ST9_012Astrofizyka relatywistyczna
ST9_013Ciemna materia, ciemna energia
ST9_014Astronomia fal grawitacyjnych
ST9_015Kosmologia
ST9_016Badania Ziemi i otoczenia z wykorzystaniem technik satelitarnych
ST9_017Duże bazy danych: archiwizacja, przechowywanie i analiza
ST9_018Techniki obserwacyjne i satelitarne, teleskopy, detektory
ST9_019Inne zagadnienia pokrewne
ST10Nauki o Zieminauki geologiczne, nauki o atmosferze i klimacie, geochemia, geodezja, geoekologia, geofizyka, geografia fizyczna, geoinformatyka, geologia planetarna, gleboznawstwo, górnictwo, oceanologia chemiczna i fizyczna, ochrona środowiska
ST10_001Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
ST10_002Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
ST10_003Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, geomagnetyzm, pole grawitacyjne Ziemi
ST10_004Geochemia, biogeochemia
ST10_005Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
ST10_006Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna
ST10_007Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
ST10_008Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
ST10_009Geofizyka, geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, górnictwo
ST10_010Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
ST10_011Oceanologia chemiczna i fizyczna
ST10_012Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna
ST10_013Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
ST10_014Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
ST10_015Paleoklimatologia, paleoekologia
ST10_016Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

NZ – Nauki o Życiu

SkrótNazwa paneluDziedziny
NZ1Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnymbiologia molekularna,biologia strukturalna, biotechnologia
NZ1_001Biologia molekularna
NZ1_002Biochemia
NZ1_003Biofizyka
NZ1_004Biologia strukturalna
NZ1_005Inżynieria genetyczna
NZ1_006Biologia syntetyczna
NZ1_007Inżynieria komórkowa
NZ1_008Inżynieria tkankowa
NZ1_009Biotechnologia
NZ1_010Biologia drobnoustrojów
NZ1_011Inne zagadnienia pokrewne
NZ2Genetyka, genomikagenetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna
NZ2_001Genetyka molekularna
NZ2_002Genomika, transkryptomika i epigenomika
NZ2_003Proteomika
NZ2_004Metabolomika
NZ2_005Cytogenetyka
NZ2_006Immunogenetyka
NZ2_007Bioinformatyka
NZ2_008Biologia obliczeniowa
NZ2_009Biologia systemowa
NZ2_010Modelowanie i symulacje biologiczne
NZ2_011Epidemiologia genetyczna
NZ2_012Inne zagadnienia pokrewne
NZ3Biologia na poziomie komórkibiologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia
NZ3_001Biologia komórki
NZ3_002Fizjologia komórki
NZ3_003Apoptoza
NZ3_004Starzenie
NZ3_005Neurobiologia molekularna
NZ3_006Neurobiologia komórkowa
NZ3_007Przekaźnictwo sygnału
NZ3_008Komórki macierzyste
NZ3_009Organogeneza
NZ3_010Genetyka rozwoju roślin
NZ3_011Biologia rozwoju roślin
NZ3_012Genetyka rozwoju zwierząt
NZ3_013Biologia rozwoju zwierząt
NZ3_014Inne zagadnienia pokrewne
NZ4Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmówbudowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, medycyna doświadczalna, podstawy chorób układu nerwowego
NZ4_001Anatomia
NZ4_002Fizjologia
NZ4_003Fizjologia porównawcza
NZ4_004Patofizjologia ogólna
NZ4_005Patomorfologia
NZ4_006Endokrynologia
NZ4_007Neurofizjologia
NZ4_008Neuroendokrynologia
NZ4_009Neurobiologia systemowa
NZ4_010Neuroobrazowanie
NZ4_011Metabolizm
NZ4_012Inne zagadnienia pokrewne
NZ5Choroby niezakaźne ludzi i zwierzątprzyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów (z wyjątkiem chorób układu nerwowego)
NZ5_001Etiologia chorób człowieka
NZ5_002Etiologia chorób zwierząt
NZ5_003Patogeneza chorób człowieka
NZ5_004Patogeneza chorób zwierząt
NZ5_005Diagnostyka chorób człowieka
NZ5_006Diagnostyka chorób zwierząt
NZ5_007Leczenie chorób człowieka
NZ5_008Leczenie chorób zwierząt
NZ5_009Inne zagadnienia pokrewne
NZ6Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierzątodporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, mikrobiologia, transplantologia, alergologia
NZ6_001Odporność swoista i nieswoista
NZ6_002Immunologia kliniczna
NZ6_003Immunologia zwierząt
NZ6_004Bakteriologia
NZ6_005Wirusologia
NZ6_006Parazytologia
NZ6_007Mykologia
NZ6_008Inne zagadnienia pokrewne
NZ7Nauki o lekach i zdrowie publiczneepidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach
NZ7_001Epidemiologia
NZ7_002Zagrożenia środowiskowe
NZ7_003Promocja zdrowia, kultura fizyczna
NZ7_004Prewencja populacyjna
NZ7_005Organizacja ochrony zdrowia
NZ7_006Medycyna pracy
NZ7_007Rehabilitacja
NZ7_008Farmakoekonomika
NZ7_009Etyka medyczna
NZ7_010Etyka weterynaryjna
NZ7_011Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego
NZ7_012Prewencja chorób człowieka
NZ7_013Prewencja chorób zwierząt
NZ7_014Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
NZ7_015Toksykologia
NZ7_016Inne zagadnienia pokrewne
NZ8Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowymbiologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka
NZ8_001Biologia ewolucyjna
NZ8_002Ekologia
NZ8_003Etologia
NZ8_004Różnorodność biologiczna
NZ8_005Biogeografia
NZ8_006Biologia morza
NZ8_007Hydrobiologia
NZ8_008Ekotoksykologia
NZ8_009Genetyka populacyjna
NZ8_010Taksonomia i filogenetyka
NZ8_011Botanika
NZ8_012Zoologia
NZ8_013Biologia i ekologia człowieka
NZ8_14Inne zagadnienia pokrewne
NZ9Podstawy stosowanych nauk o życiurolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa
NZ9_001Naukowe podstawy agronomii
NZ9_002Naukowe podstawy zootechniki
NZ9_003Naukowe podstawy leśnictwa
NZ9_004Naukowe podstawy ogrodnictwa
NZ9_005Naukowe podstawy rybactwa
NZ9_006Naukowe podstawy ochrony przyrody
NZ9_007Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
NZ9_008Mikrobiologia środowiskowa
NZ9_009Biotechnologia środowiskowa
NZ9_010Bioremediacja
NZ9_011Zagrożenia i bezpieczeństwo biologiczne
NZ9_012Ochrona zasobów genetycznych
NZ9_13Inne zagadnienia pokrewne