Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie ETIUDA 6 – wypełnianie zakładek formularza w systemie OSF


Zakładka: JEDNOSTKA NAUKOWA

W sekcji Status wnioskodawcy system OSF automatycznie wybiera status osoba fizyczna.

Formularz wniosku zostanie załadowany automatycznie

Wnioskodawca wypełnia wszystkie pozostałe wymagane rubryki. Kolejne okna otwiera się przyciskiem Edytuj. Wpisaną treść każdorazowo należy zapamiętać przyciskiem Zapisz. Wszystkie wymagane rubryki muszą być wypełnione.

Z wnioskami o finansowanie stypendium doktorskiego mogą wystąpić osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub oświadczą, że będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2018 r.

W zakładce Jednostka naukowa należy wpisać dane dotyczące jednostki, w której wnioskodawca prowadzi badania naukowe, ma wszczęty przewód doktorski lub zamierza otworzyć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2018 r., lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich.

Należy pamiętać, że wskazaną w tej sekcji jednostką może być wyłącznie krajowy ośrodek naukowy.

Jako jednostkę naukową można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić/zmodyfikować.

W przypadku wybrania wnioskodawcy z bazy OPI formularz zostanie wypełniony automatycznie.

UWAGA: przed pobraniem informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl.

Po wybraniu Jednostki naukowej sekcja podzieli się na dwie części:

 • Jednostka naukowa (poziom 1)
 • Jednostka naukowa (poziom 2)

Jednostka naukowa (poziom 1)

 1. Nazwa podmiotu: (należy podać nazwę zarówno w języku polskim jak i angielskim) i adres siedziby: (należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby).
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć używając przycisku: Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z „Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju” Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Dane teleadresowe: poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, adres ESP (ePUAP), www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację. Dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne.

  Jeżeli powyższe dane ulegną zmianie w trakcie oceny wniosku lub realizacji projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie NCN.

 4. Status organizacyjny podmiotu: należy wybrać z listy oznaczonej kodami od A.1, A.4, A.5, A.6 i A.10 W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczeń.
 6. Dane Kierownika jednostki: uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu i zaczytuje dane osobowe reprezentanta jednostki, należy uzupełnić wyłącznie dane w języku angielskim.
 7. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczeń.
 8. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli jednostka realizująca nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.

UWAGA: we wnioskach składanych w konkursie ETIUDA 6 nie można występować o pomoc publiczną w związku z czym do wniosku nie załącza się kwestionariusza występowania/niewystępowania pomocy publicznej.

Jednostka naukowa (poziom 2):

W sekcji „Jednostka naukowa” (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymagana odpowiedź „tak” lub „nie”.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Temat pracy doktorskiej podany przy rozpoczęciu wypełniania wniosku jako jego tytuł, można edytować w trakcie jego przygotowania. Tytułu wniosku nie można formatować tj. używać kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się przy pomocy edytora tekstu wsystemie OSF, tekstu nie da się wkleić. Tytuł wniosku musi być zgodny z tytułem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

  UWAGA: przycisk Edytuj w sekcji B otwiera okno edycji tematu pracy doktorskiej oraz okresu pobierania stypendium naukowego.

 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Panel dyscyplin: np. HS6; można zmieniać, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3): wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu HS6, a na koniec np. HS6_5 (Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia). Określenia mogą być wybierane również spoza głównego panelu dyscyplin, do którego kierowany jest wniosek, a nawet spoza obszaru tematycznego HS, np. NZ4_10 (Neuroobrazowanie).
 4. Termin rozpoczęcia pobierania stypendium doktorskiego: rubryka zostanie uzupełniona automatycznie.
 5. Okres pobierania stypendium doktorskiego (w miesiącach): zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA”, musi wynosić od 6 do 12 miesięcy.
 6. Liczba wykonawców: jest to liczba osób zaangażowanych w przygotowanie rozprawy doktorskiej – rubryka zostanie uzupełniona automatycznie (promotor rozprawy oraz wnioskodawca) i zostanie w niej wpisana liczba 2.
 7. Planowane nakłady w zł: zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych pobranych z sekcji Kosztorys.

INFORMACJA O ZAGRANICZNYM OŚRODKU NAUKOWYM, BĘDĄCYM MIEJSCEM PLANOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ STAŻU

W sekcji: Informacje o zagranicznym ośrodku naukowym należy uzupełnić, używając opcji Edytuj, nazwę zagranicznego ośrodka naukowego, adres, imię i nazwisko opiekuna stypendysty.

Zakładka: KRÓTKI OPIS PROWADZONYCH BADAŃ

Tekst krótkiego opisu prowadzonych badań, czyli streszczenia o objętości maksymalnie 1 strony zdefiniowanego maszynopisu[1] wprowadza się w języku polskim.

Tekst w języku polskim należy załączyć w postaci pliku PDF poprzez naciśnięcie przycisku Załącz plik.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować ewentualne przekroczenie 1 strony tekstu.

Zakładka: POPULARNONAUKOWY OPIS PROWADZONYCH BADAŃ

Popularnonaukowy opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskie należy załączyć w postaci pliku PDF w języku polskim poprzez naciśnięcie przycisku Załącz plik – 1 strona zdefiniowanego maszynopisu[1].

W popularnonaukowym streszczeniu projektu należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe będą realizowane w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, które wnioskodawca chciałby udostępnić na stronie NCN-u. W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, popularnonaukowy opis prowadzonych badań zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej Narodowego Centrum Nauki oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) wraz z informacją o wynikach konkursu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH

Wnioskodawca może uzasadnić w tej części wniosku, że planowane w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej badania spełniają kryterium badań podstawowych. Podane tu informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwości co do charakteru planowanych badań. Tekst wpisuje się w edytorze, można wprowadzić maksymalnie 2500 znaków ze spacjami. Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne.

Zakładka: WNIOSKODAWCA/PROMOTOR

Ankieta dorobku naukowego wymagana jest wyłącznie dla osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium doktorskiego.

Wnioskodawca

Dane wnioskodawcy wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj,
 • osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, adres skrytki (ePUAP), e-mail, nr PESEL itd.). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku podania skrytki (ePUAP) korespondencja dotycząca wniosku będzie wysyłana na ten adres. Podanie adresu skrytki (ePUAP) jest opcjonalne, w przypadku jej braku korespondencja będzie wysyłana na adres e-mail.
 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system.
 2. Podmiot: w tym miejscu system automatycznie wstawia dane jednostki wskazanej w sekcji: Jednostka naukowa.
 3. Dane osobowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. W przypadku zaznaczenia statusu obcokrajowiec” podanie nr PESEL nie jest wymagany. Numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne.

W oknie edycji danych osobowych wnioskodawcy należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:

 • Czy wnioskodawca posiada stopień naukowy doktora?

Odpowiedź: TAK lub NIE

 • Czy Pan/Pani posiada wszczęty przewód doktorski?

Odpowiedź: TAK lub NIE

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w zakładce ZAŁĄCZNIKI zostanie wygenerowane pole Kopia uchwały Rady Wydziału lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy. Należy dołączyć skan dokumentu poświadczającego wszczęcie przewodu (przycisk Załącz plik). W zakładce OŚWIADCZENIA w pkt. 1 pojawi się natomiast zdanie: Oświadczam, że mój przewód doktorski został wszczęty dnia . Klikając w aktywny link dnia, należy podać datę z załączanego dokumentu.

W przypadku odpowiedzi przeczącej, w zakładce OŚWIADCZENIA zostanie wygenerowany tekst: Oświadczam, że planuję wszczęcie przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2018 r. W przypadku osób, które zadeklarowały wszczęcie przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2018 r., warunkiem przyznania stypendium doktorskiego jest dostarczenie przez wnioskodawcę do 15 lipca 2018 r. dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego.

Wnioskodawca ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych ręcznie w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj spoza bazy.

 1. Dane adresowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku podania adresu skrytki (ePUAP) korespondencja dotycząca wniosku będzie wysyłana na ten adres. Podanie adresu skrytki (ePUAP) jest opcjonalne, w przypadku jej braku dokumentacja dotycząca wniosku będzie wysyłana na adres e-mail.
 2. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy.
 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H:

Podczas wprowadzania danych należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Możliwe jest wybranie opcji N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnięciem naukowym są publikacje preferowanym źródłem jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus. W przypadku wybrania innej bazy danych niż preferowana należy wybrać opcję „other” a następnie podać nazwę wybranej bazy „source name”.

Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z zaleceniami systemu.

UWAGA: w tej sekcji wnioskodawca przedstawia całość swoich osiągnięć naukowych, które podlegają ocenie zespołu ekspertów. Dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

 • Zakładka Przebieg kariery naukowej: wnioskodawca wpisuje nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra). Doktoranci wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich (student wydziałowych studiów III stopnia, wolny słuchacz itd.).
 • Zakładka Dorobek naukowy: Tutaj wnioskodawca wymienia wszystkie publikacje, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych (podać należy następujące informacje: miejsce i data publikacji, aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowani poszczególnych publikacji, łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań – preferowane źródło – Web of Science TMCore Collection lub Scopus).

W przypadku braku możliwości podania powyższych danych należy zaznaczyć Nie dotyczy.

Tytuły prac należy podać w języku oryginalnym, jeżeli prace nie ukazały się w języku angielskim, ich tytułu należy przetłumaczyć na język angielski i dopisać w nawiasie kwadratowym obok tytułów oryginalnych.

Dopuszczalne jest podawanie prac, które mają się ukazać pod warunkiem, że zostały przyjęte do druku i nadany im został numer ISBN lub DOI. W przypadku prac przyjętych do druku pojawia się konieczność załączenia stosownego zaświadczenia z wydawnictwa.

 • Zakładka Projekty badawcze. Tu wnioskodawca opisuje udział w projektach badawczych oraz ich wyniki. Należy podać: tytuły i numery projektów, źródła finansowania, lata i miejsca realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu (np.: kierowanie projektem/ udział), wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie.

W przypadku braku możliwości podania powyższych danych należy zaznaczyć Nie dotyczy.

 • Zakładka Dorobek naukowy - sztuka wykaz najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.
 • Zakładka Doświadczenie naukowe wnioskodawcy powinna zawierać opis doświadczenia zdobytego w Polsce i za granicą, w tym wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu oraz okres pobytu.
 • Zakładka Stypendia i nagrody powinna zawierać informacje na temat stypendiów i nagród, które wnioskodawca otrzymał na prowadzenie badań oraz z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej (stypendium doktoranckie z ramienia jednostki macierzystej; stypendia MNiSW dla najlepszych doktorantów itd.).
 • Zakładka Wyróżnienia powinna zawierać informacje dotyczące najważniejszych międzynarodowych i polskich wyróżnień będących efektem prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę. Można wykazać również inną aktywność naukową (np. wykłady plenarne na konferencjach), a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki wskazać aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych (plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych itd.). Maksymalnie 1500 znaków ze spacjami.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce wpisać „nie dotyczy”. Należy jednak pamiętać, że konkurs ETIUDA 6 skierowany jest do osób, które wykazują się osiągnięciami naukowymi.

UWAGA: informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane. Podczas oceny dorobku naukowego kierownika nie bierze się pod uwagę nieopublikowanych prac.

Promotor

W celu wprowadzenia danych promotora, należy wybrać przycisk Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy. We wniosku można wskazać wyłącznie promotora lub promotora pomocniczego. Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej.

Zakładka: FORMY FINANSOWANIA

 • stypendium doktorskie - okres pobierania stypendium (w miesiącach) oraz planowany termin rozpoczęcia pobierania stypendium są automatycznie uzupełnione przez system na podstawie danych wprowadzonych w sekcji Informacje ogólne.
 • staż w zagranicznym ośrodku naukowym - wnioskodawca powinien podać czas trwania stażu w zagranicznej jednostce naukowej (w miesiącach) oraz najkrótszą odległość między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku, a ośrodkiem naukowym będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego. Aby uzupełnić te informacje, należy wcisnąć przycisk Edytuj.

UWAGA: staż w zagranicznym ośrodku naukowym powinien trwać nie mniej niż 3, a nie więcej niż 6 miesięcy.

Zakładka: KOSZTORYS

Nie jest możliwe edytowanie danych w tej sekcji, bowiem w ramach konkursu ETIUDA 6 zostały ściśle określone stawki na podstawie których przeliczane są trzy możliwe formy finansowania stypendium doktorskiego, tj.:

 • środki na stypendium naukowe - wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 4500 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym - zryczałtowana kwota w wysokości 9000 zł miesięcznie, skorygowana o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 117/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.,
 • środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu - zryczałtowana kwota w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 117/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Kosztorys określa całkowitą wysokość finansowania, które może uzyskać wnioskodawca w ramach konkursu ETIUDA 6. Zakładka ta jest uzupełniana automatycznie na podstawie informacji określonych w sekcjach Informacje ogólne (okres pobierania stypendium, kraj, w którym zlokalizowany jest ośrodek stażowy) oraz Formy finansowania (długość stażu, odległość między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym).

Zakładka: OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca oraz Informacje ogólne.

W sekcji Oświadczenia wnioskodawca, który w dniu składania wniosku nie ma otwartego przewodu doktorskiego deklaruje, że przewód zostanie otwarty przed 30 czerwca 2018 r. Wnioskodawca, który ma otwarty przewód doktorski wpisuje datę wszczęcia przewodu doktorskiego. System OSF dobiera oświadczenie automatycznie w zależności od złożonej wcześniej deklaracji wnioskodawcy.

Zarówno ci wnioskodawcy, którzy w dniu składania wniosków mają wszczęty przewód doktorski jak również osoby, które zobowiązują się wszcząć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2018 r. deklarują uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. System OSF automatycznie wylicza datę w zależności od czasu pobierania stypendium.

UWAGA:

 • jeśli laureat pobiera stypendium od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., to uzyskanie stopnia naukowego doktora powinno nastąpić najpóźniej do 30 września 2020 r.
 • jeśli laureat pobiera stypendium od 1 października 2018 r. i uzyska stopień naukowy doktora przed dniem 1 kwietnia 2019 r. wówczas będzie to skutkowało rozwiązaniem umowy i zwrotem środków do Narodowego Centrum Nauki.

W punkcie 4 oświadczeń, wnioskodawca oświadcza, że koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym zamierza zrealizować staż zagraniczny w tym konkursie nie są i nie były finansowane z Narodowego Centrum Nauki jak również z innego źródła.

OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA JEDNOSTKI NAUKOWEJ, W KTÓREJ WNIOSKODAWCA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ

Wnioski składane w ramach konkursu ETIUDA 6 należy składać po uzyskaniu oświadczenia również od Kierownika Jednostki w której wnioskodawca ma wszczęty przewód doktorski lub w której planuje wszczęcie przewodu doktorskiego.

W punkcie 1 oświadczeń osoba upoważniona do reprezentowania jednostki naukowej oświadcza, że koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego w tym konkursie nie są i nie były finansowane z Narodowego Centrum Nauki jak również z innego źródła.

Zakładka: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH

Zakładka powinna zawierać opis badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej (maks. 10 stron zdefiniowanego maszynopisu[1] w języku polskim).

Opis badań naukowych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej należy sporządzić w osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Tekst musi zawierać następujące informacje: cel naukowy prowadzonych badań, znaczenie prowadzonych badań, koncepcja i plan badań, metodyka badań i spis literatury.

 1. Cel naukowy – należy określić, jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest istotą problemu, opisać zakładane hipotezy badawcze oraz spodziewany efekt końcowy.
 2. Znaczenie prowadzonych badań – należy przedstawić dotychczasowy stan wiedzy, wyjaśnić, co uzasadnia podjęcie problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej.
 3. Koncepcja i plan badań – należy wskazać szczegółowe cele badawcze, opisać, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń.
 4. Metodyka badań – należy określić, co stanowi podstawę warsztatu naukowego, opisać, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, wskazać, jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach.
 5. Literatura – należy przedstawić przegląd literatury przedmiotu, z której doktorant korzysta w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

UWAGA: przed sporządzeniem opisu należy również przeczytać w systemie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdej zakładce.

Zakładka: CHARAKTERYSTYKA ZAGRANICZNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO BĘDĄCEGO MIEJSCEM STAŻU WNIOSKODAWCY

Charakterystyka zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem stażu wnioskodawcy należy sporządzić w osobnym pliku w języku polskim, który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik.

Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Maksymalnie 2 strony zdefiniowanego maszynopisu[1].

Opis powinien zawierać następujące informacje:

 • uzasadnienie wyboru ośrodka pod względem renomy, sprzętu i specyfiki osiągnięć naukowych,
 • charakterystyka prowadzonych badań,
 • zgodność badań z badaniami przygotowanymi w ramach pracy doktorskiej,
 • badania/ zadania planowane do przeprowadzenia w trakcie stażu,
 • perspektyw wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej wnioskodawcy.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie wszystkich załączników, w tym potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.

Lista załączników zależy od treści wniosku, w przypadku konkursu ETIUDA 6 są to:

Załącznik 1 - kopia uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopia zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy - dotyczy osób, które mają wszczęty przewód doktorski.

Załącznik 2 – dokument w języku angielskim, potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z zagranicznego ośrodka naukowego w którym realizowany będzie staż zagraniczny wnioskodawcy.

Dokument powinien zawierać następujące informacje: data sporządzenia dokumentu, nazwa ośrodka naukowego przyjmującego wnioskodawcę na staż zagraniczny, imię i nazwisko opiekuna naukowego, imię i nazwisko stypendysty, liczba miesięcy planowanego stażu, oferowane zaplecze badawcze (opcjonalnie), podpis opiekuna naukowego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego ośrodka.

UWAGA: jednostka zagraniczna musi być jednostką prowadzącą badania naukowe (np. nie może nim być laboratorium usługowe, wytwórnia filmowa czy pracownia malarska). Zaplecze badawcze jednostki, możliwości odbycia stażu w wybranym przez wnioskodawcę ośrodku naukowym oraz trafność jej wyboru będą ocenione przez ekspertów m in. na podstawie przedłożonego zaświadczenia.

Załącznik 3 – potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie ETIUDA 6 - możliwe jest do wygenerowania i dołączenia po Zablokowaniu wersji wniosku do NCN. Do wniosku w systemie OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia: jedno podpisane przez wnioskodawcę oraz drugie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki naukowej, w której wnioskodawca prowadzi działalność naukową.

UWAGA: Jeśli wnioskodawca nie ma otwartego przewodu doktorskiego, wymagane są wyłącznie Załączniki nr 2 i 3.

Załącznik nr 4 - List od redakcji potwierdzający przyjęcie publikacji do druku – jeżeli w ankiecie dorobku wskazano nieopublikowane publikacje.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby:

 • skan podpisanego ręcznie dokumentu,
 • plik podpisany elektronicznie.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie .PAdES.

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN, wówczas redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek klikając (przycisk „Powrót do edycji”) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku oraz dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzić klikając przycisk pokaż plik). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej należy dodać je w tej sekcji.

Do wniosku w systemie OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia: jedno podpisane przez wnioskodawcę oraz drugie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki naukowej, w której wnioskodawca prowadzi działalność naukową.

UWAGA: Potwierdzenie musi dotyczyć OSTATECZNEJ wersji wniosku.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany elektronicznie.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN". Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

UWAGA: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.

Oryginały potwierdzeń należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

UWAGA: Nie należy wysyłać żadnej wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wnioski należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Lista załączników, które trzeba dołączyć, w celu wysłania wniosku:

 1. Potwierdzenia złożenia wniosku,
 2. Kopia uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopia zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy - dotyczy osób, które mają wszczęty przewód doktorski,
 3. Dokument w języku angielskim, potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z zagranicznego ośrodka naukowego w którym realizowany będzie staż zagraniczny wnioskodawcy,
 4. List/y od redakcji potwierdzające przyjęcie publikacji do druku – jeśli w ankiecie dorobku wskazano nieopublikowane publikacje.

UWAGA: Jeśli wnioskodawca nie ma otwartego przewodu doktorskiego, wymagane są wyłącznie załączniki nr 1 i 3.

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.


[1] Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki 11-12pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, górne, dolne - 1, 5cm.