Wyniki konkursu MINIATURA 2


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-05

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Anna Wiktor, dr hab. Wojciech Sowa
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 kwietnia 2018 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2018-08-01

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Grzech a choroba. Natura zależności między chorobą a grzechem w świetle analizy egzegetycznej J 5,14 i 9,2-3 - kwerendakwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIks. dr Adam Kubiś6930
2Badanie pilotażowe zmian w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Łodzi, wynikających z wprowadzenia ograniczenia w handlu w niedzielebadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Szymon Adam Wiśniewski35882
3Zasada gościnności a założenia etyczne w myśli Immanuela Kantawyjazd badawczyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynieks. dr Zdzisław Kieliszek5720
4Wsparcie procesów logistycznych w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznychbadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr inż. Wojciech Zalewski40590
5Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii EuropejskiejkwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Maciej Serowaniec6490
6Przygotowanie sekwencji ruchu oczu a wzrokowa uwaga przestrzenna.badania wstępneAkademia Ignatianum w Krakowiedr Łukasz Michalczyk14278
7Rola służb bezpieczeństwa w polityce władz jugosłowiańskich wobec Kościołów i wyznań w latach 1945-74kwerendaUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Paweł Wawryszuk31908
8Regionalna konwergencja społeczna w Unii Europejskiejwyjazd badawczyPolitechnika Gdańskadr Marta Ewa Kuc24970
9Zygmunt Haupt w zbiorach archiwum Instytutu Literackiego - kwerenda naukowakwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Paweł Tomasz Panas6349
10Samorządność uczniowska a włączanie społeczne w edukacji specjalnejbadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Maciej Jabłoński14522
Nauki o życiu
1Wstępna analiza potencjału symbiotycznych bakterii Rhizobium jako wektora transformacji genetycznej roślin Phaseolus vulgarisbadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Katarzyna Anna Hnatuszko-Konka41800
2Opracowanie optymalnego modelu badawczego do projektu "Niekanoniczne funkcje białka ABCC4 w progresji nowotworowej".badania wstępneInstytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Naukdr Jakub Mateusz Kryczka49500
3Zredukowany tlenek grafenu (rGO) jako czynnik indukujący hipoksję oraz modulator apoptozy w komórkach raka sutka inkubowanych w obecności inhibitora proteasomówbadania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Rafał Krętowski50000
4Wstępna ocena wpływu nanokompozytu heksagonalnego azotku boru dekorowanego nanocząsteczkami złota (h-BN-Au) i wybranymi lekami na prawidłowe i nowotworowe komórki w warunkach in vitrobadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Magdalena Joanna Jędrzejczak-Silicka49500
5Zmiany ekspresji genów związanych z reakcją zapalną komórek obserwowane w odpowiedzi na wysiłek fizyczny o dużej intensywności u zawodników zaadoptowanych w przebiegu wieloletniego treningu oraz u osób nietrenującychbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańskudr hab. Agnieszka Monika Maciejewska-Skrendo49995
6Czy konkurencja jest stresująca? Badania parametrów stresu oksydacyjnego w wyniku oddziaływania czynnika biotycznegobadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Dagmara Błońska24750
7Model dostosowania układu biologicznego do zmiennego obciążenia azotem amonowym w procesie oczyszczania odcieków składowiskowychbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr inż. Justyna Anna Koc-Jurczyk49500
8Analiza jakościowa i ilościowa karotenoidów zawartych w piórach i ich wpływ na intensywność koloru czerwonych ornamentów dzięcioła średniego (Dendrocopos medius).badania pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr hab. Ewa Węgrzyn49999
9Określenie udziału kwasu glutaminowego w wiązaniu ATP przez centrum katalityczne cyklaz adenylanowych z Arabidopsis thaliana.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Brygida Świeżawska49665
10Wpływ temperatury i zawartości tlenu w wodzie na tempo procesów życiowych ektotermów zbudowanych z różnej wielkości komórek na przykładzie modelowego gatunku ryb Danio reriostaż naukowyUniwersytet w Białymstokudr Adam Hermaniuk48360
11Ocena procesu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy w przebiegu endometrosis na poziomie genowym.badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Małgorzata Andrea Domino50000
12Badanie gęstości kości w aspekcie jej składu mineralnego i stopnia nagromadzenia tkanki tłuszczowej u trzewnej u starzejących się mężczynbadania wstępnePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr inż. Aleksandra Rył32030
13Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippoboscidae) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno- wschodniejbadania wstępneInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Joanna Werszko49500
14Grelina i jej znaczenie w nowotworachbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Adam Ireneusz Cygankiewicz49500
15Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europiewyjazd badawczyInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Naukdr Kamil Najberek43256
16Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwiebadania pilotażoweKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIdr Tadeusz Góralczyk49995
17Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej - ATCC PCS-500-011badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Joanna Kocot41349
Nauki ścisłe i techniczne
1Złożoność problemów homomorfizmu dla szczególnych klas grafówkonsultacje naukowePolitechnika Warszawskadr Paweł Rzążewski10418
2Wyznaczanie parametrów akustycznych rezonatorów o zmiennej geometrii. Metody analityczne i numeryczne. Wyjazd konferencyjny.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Przemysław Adam Młynarczyk20680
3Metalocenylotio-β-laktamy - nowa grupa inhibitorów bakteryjnych β-laktamaz Ser i MBLbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Łukasz Jan Szczupak49229

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2018-08-31

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Fałszywe samozatrudnienie jako element szarej strefy w Polsce. Identyfikacja rozmiarów i przyczynbadania pilotażowePolitechnika Gdańskadr Dagmara Nikulin49500
2Kwerenda dotycząca miesięcznika "Polska: czasopismo ilustrowane" (1954-1981)kwerendaUniwersytet Wrocławskidr Regina Solová6846
3Architektura i medycyna. Badania dotyczące pruskich zakładów dla nerwowo i psychicznie chorych powstałych w XIX i na początku XX stulecia, w wybranych miejscowościach na terenie Niemiec.wyjazd badawczyUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr Daria Bręczewska-Kulesza19874
4Dorobek literacki i naukowy Georga Büchnera jako przykład wpływu odkryć w naukach przyrodniczych i medycznych na rozwój dramatu w pierwszej połowie XIX wiekukwerendaUniwersytet Jagiellońskidr Anna Róża Burzyńska20000
5Mobilność codzienna osób starszych w Łodzibadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Marta Małgorzata Borowska-Stefańska29766
6Archiwum Dokumentacyjne Austriackiego Ruchu Oporu i jego rola w rozliczaniu nazistowskiej przeszłości AustriikwerendaUniwersytet Łódzkidr Jakub Maciej Gortat14803
7Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oszczędzania na starośćwyjazd konferencyjnyUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Damian Walczak6820
8Wycena opcji za pomocą transformaty Fourierabadania wstępneSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Arkadiusz Orzechowski6846
9Poszukiwania religijne jako mechanizm obronny w obliczu wybranych aspektów ludzkiej sytuacji egzystencjalnejbadania pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Agnieszka Małgorzata Krzysztof-Świderska11550
10Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacjibadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Barbara Ostafińska-Molik49995
11Empiryczne badania pilotażowe dotyczące problematyki wykluczenia transportowego na obszarach górskich na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczadbadania pilotażoweInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Naukdr Ariel Arkadiusz Ciechański20020
12Kościół w świetle listów Awita z ViennekwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachks. dr Wojciech Michał Kamczyk9240
13Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskimwyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Marek Andrzej Majer10606
14Ratowanie Żydów podczas drugiej wojny światowej w narracjach europejskich muzeówwyjazd badawczyPolska Akademia Naukdr Zofia Danuta Wóycicka32752
15Zachowania animatorów rynku na rynkach opcyjnychbadania pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Marcin Tomasz Czupryna14300
16Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego - próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi (przygotowanie narzędzia i badania wstępne)badania wstępneInstytut Psychologii Polskiej Akademii Naukdr Amadeusz Citlak23980
17Indeks cen mieszkań w Polscestaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Radosław Trojanek49358
18Gromadzenie informacji podatkowych przez zagraniczne administracje skarbowekwerendaUniwersytet Rzeszowskidr Paweł Majka12436
19Współczynnik optymizmu w problemie gazeciarza z funkcją celu opisującą zadowolenie decydentawyjazd konferencyjnyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Milena Bieniek17270
20Polityka ekshumacyjna. Kazus peruwiańskiwyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Joanna Pietraszczyk-Sękowska14191
21Realizacja badań wstępnych w projekcie "Ściąganie i plagiatowanie. Studencka kultura kopiowania w warunkach umasowienia, komercjalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji szkolnictwa wyższego w Polsce"badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Beata Bielska39930
22Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym - porównanie międzynarodowewyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Dorota Sikora-Fernandez16038
23Wpływ aktywacji idei pieniądza na samooceny dokonywane przez dzieci w wieku przedszkolnymbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Agata Trzcińska20966
24Staż naukowy w zespole prof. Jakoba Edlera w Manchester Insitute of Innovation Research. Postrzeganie i zarządzanie ryzykiem przez interesariuszy polityki innowacyjnej w Polsce - opracowanie ram analitycznych projektu badawczego (etap I)staż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Seweryn Krupnik16874
25Przejścia, progi, pogranicza: liminalność w 'Metamorfozach' Apulejusza z MadaurykwerendaUniwersytet Warszawskidr Julia Anna Doroszewska14097
26Etnoarcheologia podwodna Dolnej Odry. Wstępne badania wraków na wybranych odcinkach rzekibadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Piotr Maliński49995
27Rola centralności kategorii moralnych w procesie definiowania tożsamości w okresie adolescencji.badania wstępneAkademia Ignatianum w Krakowiedr Małgorzata Steć41910
28Funkcje założone i rzeczywiste kształcenia w szkołach z programami kształcenia International Baccalaureate w Polscebadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Joanna Leek6534
Nauki ścisłe i techniczne
1Modelowanie wpływu zmian klimatu na ekstremalne stany uwilgotnienia gleb prowadzące do spadków plonów w Polscewyjazd konferencyjnySzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Mikołaj Piniewski16500
2Projektowanie i synteza przełączalnych dielektryków typu perowskitu na bazie organiczno-nieorganicznych polimerów koordynacyjnychbadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Magdalena Rok38500
3Badania konduktometryczne jako kryterium oceny termodynamicznej stabilności i budowy kompleksów inkluzyjnych jonów kwasu cynamonowego i jego pochodnych z α i β cyklodekstryną w szerokim przedziale temperatur.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Zdzisław Kinart8338
4Nieinwazyjne badanie jednorodności struktury kompozytów miękkich magnetyczniebadania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Adam Jakubas13090
5Stopień skrępowania odkształceń wymuszonych w ścianach żelbetowych w młodym wieku i w trakcie eksploatacji.wyjazd badawczyPolitechnika Śląskadr inż. Agnieszka Anna Jędrzejewska34804
6Przeprowadzenie badań ultraszybkiej krystalizacji w wybranych szkłach metalicznych metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowegobadania wstępnePolitechnika Warszawskadr hab. inż. Jerzy Michał Antonowicz11550
7Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiembadania wstępneUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Łukasz Jakub Binkowski46183
8Kształt wiązki emisyjnej pulsarów.wyjazd badawczyUniwersytet Zielonogórskidr Anna Maria Skrzypczak16500
9Charakterystyki prądowo-napięciowe w cienkich warstwach La1,952Sr0,048CuO4.badania wstępneInstytut Fizyki Polskiej Akademii Naukdr Iryna Zaytseva9064
10Analiza nanostrukturalnej warstwy wierzchniej stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl po procesie SSPD i azotowaniu próżniowym.badania wstępneInstytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzaniadr inż. Daniel Szczepan Toboła49500
11Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na procesy transportowe białek enzymatycznych w membranach celulozowych pochodzenia mikrobiologicznegobadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Radosław Drozd27500
12Synteza i charakterystyka nanokompozytów aerożel krzemionkowy/włókna węglowe z nanowarstwą metaliczną jako materiałów o potencjalnych zdolnościach do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznegobadania wstępnePolitechnika Poznańskadr inż. Agnieszka Ślosarczyk49500
13Magnesy molekularne jako innowacyjne wypełnienie membran hybrydowych do odwadniania etanolu metodą perwaporacjibadania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Gabriela Dudek41800
14Katalityczna synteza i badanie właściwości fizykochemicznych cyklicznych acetali otrzymywanych z biomasy jako potencjalnych dodatków do paliw.badania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Maciej Piotr Kapkowski49995
15Badania wstępne odporności korozyjnej stopów wysokoentropowych w środowisku symulowanych płynów ustrojowych.badania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Zbigniew Szklarz41580
16Analiza szerokości, anatomii i składu izotopowego przyrostów rocznych Quercus pontica jako źródło informacji o zmianach klimatu Małego Kaukazu w ostatnich stuleciachbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Magdalena Opała-Owczarek48950
17Wpływ rodaju mezofazy krzemionkowej i polimerowej na kinetykę transportu substancji aktywnej z powstałego porowatego kompozytubadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Kierys30250
18Zastosowanie rozmytego rachunku przedziałowego w systemach wspomagania decyzji oraz do optymalizacji działania klasyfikatorówkonsultacje naukoweUniwersytet Rzeszowskidr Urszula Maria Bentkowska5390
19Analiza wpływu uproszczeń związanych z dyskretyzacją modelu silnika na właściwości układu regulacji momentu i strumienia szybkoobrotowego napędu PMSMwyjazd konferencyjnyPolitechnika Gdańskadr inż. Leszek Jarzębowicz19910
20Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasowąbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Małgorzata Pająk18700
21Analiza chemiczna i mikroskopowa uwodnionych krzemianów wapnia w układzie CaO-SiO2-H2O w materiałach autoklawizowanych o niskiej zawartości wapna (mniej niż 10%) i wysokiej zawartości komponentów szklanych o strukturze amorficznej.staż naukowyPolitechnika Świętokrzyskadr inż. Anna Agata Stępień32082
22Benzofosfolan-3-ony - synteza i aplikacje w reakcji sprzęgania.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Sylwia Sowa49500
23Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)badania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Ilona Weronika Sadok49500
Nauki o życiu
1Poszukiwanie pozarybosomalnych partnerów białka uL10 w warunkach stresowychbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Barbara Katarzyna Michalec-Wawiórka49500
2Wybrane aspekty dotyczące wykorzystania balona żołądkowego jako metody wspomagającej chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej.badania wstępneUniwersytet Jagielloński Collegium Medicumdr hab. Piotr Jakub Major49588
3Analiza funkcjonalna wariantów genów dksA i sanA związanych z niskoadhezyjnym i niskoinwazyjnym fenotypem pałeczek Salmonella Enteritidis.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Rafał Kolenda49375
4Identyfikacja wariantów strukturalnych w genomie ludzkim przy użyciu długich fragmentów z sekwencjonowania następnej generacji, w oparciu o technologię Oxford Nanoporebadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Michał Jakub Piętal47135
5Analiza transkryptomu drożdży Yarrowia lipolytica w hodowlach z wykorzystaniem mieszanin substratówbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr hab. inż. Zbigniew Dawid Lazar49500
6Wpływ H. pylori na różnicowanie prawidłowych fibroblastów żołądka szczura w kierunku fibroblastów towarzyszących nowotworom, odpowiedzialnych za przejście epitelialno-mezenchymalne prawidłowych komórek epitelialnychbadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Gracjana Krzysiek-Mączka49500
7Wpływ mikropęcherzyków uwalnianych przez komórki dendrytyczne pochodzenia mieloidalnego hodowane w obecności analogów witaminy D na komórki linii białaczkowych.badania wstępneInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Eliza Hanna Turlej50000
8Ocena przydatności poszczególnych grup stawonogów lądowych jako bioindykatorów wpływu intensywności wypasu na różnorodność biologiczną w strefie klimatu suchego Mongoliibadania pilotażoweMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr Lech Miłosz Karpiński18894
9Rola kinazy Akt w regulacji metabolizmu żelaza w komórkach SH-SY5Y z nadekspresją SOD1 G93Abadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Małgorzata Hałoń-Gołąbek50000
10Wpływ hipoksji na wybrane parametry fizjologii mózgu i układu sercowo-naczyniowegowyjazd badawczyGdański Uniwersytet Medycznydr Marcin Lech Gruszecki22000
11Pogłębiona charakterystyka raka jajnika z wykorzystaniem krążącego DNA nowotworowego (ctDNA).badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Magdalena Ratajska49500
12Poszukiwanie zmian genetycznych związanych z pierwotną opornością na inhibitory kinaz ścieżki signałowej MAPK u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS)badania pilotażoweCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Magdalena Olbryt49500
13Porównanie zmian we wczesnej fazie modelowego udaru mózgu u szczura metodą spektroskopii MR i metodą chemiczną.badania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Maciej Świątkiewicz49476
14Wpływ leków hipotensyjnych na interakcję komórek śródbłonka naczyniowego z komórkami raka jajnika, trzustki i okrężnicy.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Paweł Adam Uruski49500
15Bioresorbowalna nanowłóknina do terapii glejaka - optymalizacja struktury włókien dla kontrolowanego uwalniania leku przeciwnowotworowegobadania wstępneCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr Monika Anna Musiał-Kulik48730
16Wpływ środka mikrobiologicznego zawierającego Trichoderma Harzianum Rifai szczep T-22 na rozkład substancji czynnych chemicznych środków ochrony roślinbadania pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr hab. Ewa Szpyrka43340
17Charakterystyka biochemiczna szlaków biosyntezy erytrytolu i mannitolu u drożdży z kladu Yarrowiabadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Magdalena Rakicka49500
18Badanie aktywności fungistatycznej jasmonianu metylu wobec Colletotrichum lupini sprawcy antraknozy łubinu.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Bartosz Nitkiewicz31075
19Wpływ antagonisty receptora mGlu1 na wzmocnienie odpowiedzi przeciwnowotworowej inhibitora kinazy BRAF w modelu komórkowym czerniaka złośliwego.badania wstępneInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Monika Krystyna Woźniak49500
20Ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego na podstawie analizy wybranych parametrów hemostazy u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym w trakcie terapii indukującej remisję.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Olga Jankowska-Łęcka49500
21Analiza in vitro roli białka ADAM17 w procesach kluczowych dla rozwoju limfangioleiomiomatozybadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Renata Katarzyna Mężyk-Kopeć47742
22Filogeneza i klasyfikacja chrząszczy z plemienia Eugnomini Lacordaire, 1863 (Coleoptera: Curculionidae)wyjazd badawczyUniwersytet Opolskidr Miłosz Adam Mazur16061
23Badanie szlaku biosyntezy IA-myo-inozytolu w nasionach i siewkach kukurydzy (Zea mays)badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Anna Ciarkowska34210
24Model regulacji przepływu elektronów przez kompleks cytochromu bc1wyjazd konferencyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Robert Ekiert7150
25Poszukiwanie czynników spowalniających starzenie wykorzystując model drożdży pączkujących Saccharomyces cerevisiaebadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Mateusz Mołoń49999
26Nowe terapie choroby Parkinsona - pochodne ksantyn o dwukierunkowym działaniubadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Kamil Kuder38283
27Wpływ białek wiążących chitynę na aktywność owadobójczą entomopatogenów wykorzystywanych do produkcji biologicznych środków ochrony roślinbadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Jakub Baranek49940
28Identyfikacja funkcji potencjalnego systemu dwukomponentowego MSMEG6236/6238 u Mycobacterium smegmatis.badania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Anna Żaczek49999
29Rola nowych adipokin w patogenezie miażdżycy i "paradoksu otyłości" u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- badanie pilotażowe.badania pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr hab. Anna Szpakowicz50000
30Kompleksowa analiza ekspresji i metylacji łagodnych guzów ślinianekbadania wstępneInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Maria Kiwerska50000
31Badanie metodami modelowania komputerowego termostabilności hydratazy nitrylowej - ważnego enzymu biotechnologicznegowyjazd badawczyUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Łukasz Pepłowski24838
32Rola bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w procesach tolerancji roślin do siedlisk zanieczyszczonych metalami ciężkimiwyjazd badawczyInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr Alicja Agnieszka Babst-Kostecka49907
33Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplexbadania wstępneInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Agata Gryta29865
34Czy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków?badania wstępneCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr inż. Małgorzata Janina Krześniak48400
35Zróżnicowanie przestrzenne mikrobiomu zatok przynosowych w warunkach przewlekłego zapalenia - implikacje dla metod badawczych wymagających hodowli bakteriibadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Joanna Szaleniec46750
36Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae)badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Przemysław Baranow25245
37Identyfikacja i porównanie mikroRNA uczestniczących w odpowiedzi na 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksynę (TCDD) w komórkach ziarnistych świni i chomika.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Anna Nynca49500
38Badanie transportu jonów i wody przez nabłonek oskrzelikowy w gradientach osmotycznych - badanie patomechanizmu mukowiscydozybadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Mirosław Artur Zając49500
39Ocena krążących mikrocząstek komórkowych o potencjale fibrynolitycznym u pacjentów z dokonanym udarem niedokrwiennym mózgu poddanych leczeniu trombolitycznemubadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczydr Artur Słomka48510
40Ocena wpływu trwałego zanieczyszczenia organicznego PFOS oraz jego wybranych przemysłowych zamienników na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowiekabadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Katarzyna Joanna Mokra49280
41Wpływ działania sił trakcyjnych na parametry funkcjonalne i strukturalne kręgosłupa u osób z przewlekłym zespołem bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupabadania pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Michał Wendt44605
42Poszukiwanie spektroskopowych markerów odpowiedzi komórek nowotworowych rdzeniaka zarodkowego na promieniowanie jonizujące.badania pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Jakub Maciej Surmacki49995
43Wpływ czynników KRAB-ZNF na profil ekspresji genów raka płuca.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Marta Gładych49500
44Opracowanie metody superrozdzielczej analizy struktury fabryk replikacyjnychbadania wstępneInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Naukdr Małgorzata Alicja Śliwińska49990

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2018-10-01

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Pomiar i ocena efektywności gospodarowania materiałami w przemyśle.badania wstępnePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Aneta Agnieszka Masternak-Janus11660
2Wykrywanie skrywanych informacji za pomocą analizy aktywności bioelektrycznej mózgu - rola pobudzenia emocjonalnegobadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Jerzy Wojciechowski35651
3Obozy koncentracyjne w fazie przejściowej. Martwe ciała i sposoby funkcjonowania liminalnego świata. Kwerenda wstępna.kwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Marta Zawodna-Stephan20005
4Zbieżność rozwiązań optymalnych w modelach ekonomicznych - staż naukowy w University of Vigo, Hiszpaniastaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Marta Kornafel24462
5Rola czytelnictwa w wybranych obozach koncentracyjnych - zebranie materiałów źródłowychkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Lucyna Sadzikowska13145
6Ewolucja formy miejskiej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - wyniki badania pilotażowegowyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Bartosz Bartosiewicz14410
7Instytucje de iure i de facto z perspektywy ekonomii kosztów transakcyjnychstaż naukowyUniwersytet Warszawskidr Jacek Lewkowicz24981
8Badania migracji ludności za pomocą narzędzi ewolucyjnej teorii gier - staż naukowy w INE PAN Warszawastaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Jakub Bielawski9529
9Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznejkwerendaInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Aysen Kaim16047
10Koncepcja modelu raportowania zintegrowanego w świetle paradygmatu pragmatycznego konstruktywizmuwyjazd konferencyjnyUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr Joanna Dyczkowska7392
11Platformowe modele biznesowe a prekaryzacja pracy. Na przykładzie kierowców Uberabadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Dominika Polkowska24090
12Historiografie feministyczne. Kształtowanie technik narracyjnych we współczesnych teoriach feministycznychwyjazd badawczyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Katarzyna Agata Szopa25843
13Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peruwyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Wiesław Więckowski23034
14Ultrasonografia w badaniach lingwistycznych. Obrazowanie położenia, ruchów i kształtu języka.staż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Monika Łuszczuk47300
15Godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w wybranych krajach europejskichbadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Agnieszka Żur12169
16Uwarunkowania specyfiki zachowań politycznych mieszkańców województwa śląskiegobadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Agnieszka Turska-Kawa42240
17Włoska tradycja federalizmu i republikanizmu: historia i współczesnośćstaż naukowyAkademia Ignatianum w Krakowiedr Rafał Lis43560
18Rysując feminizm: Alternatywne komiksy kobiece w USA w latach 70. i 80. XX wiekukwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Małgorzata Olsza13547
19Polskość jako idea emancypacyjna. Pamiętniki chłopskie w kontekście nieformalnych praktyk nabywania tożsamości narodowejbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Michał Stanisław Rauszer16500
20Zachowania przestrzenne osób w okresie późnej dorosłości na obszarach zurbanizowanych. Case Study Bydgoszcz.badania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Iwona Dorota Józefowicz49742
21Walory estetyczne łacińskiej poezji pasterskiej - Kalpurniusz SykuluskwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Edyta Maria Gryksa16269
22Położenie międzynarodowe II RP i rządu polskiego na emigracji w latach 1937-1943 w świetle dokumentów Anthony'ego J. Drexel Biddle'akwerendaUniwersytet Wrocławskidr Krzysztof Siwek37180
23Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskichkwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Anna Głowa31227
24Analiza aktywności politycznej posłanek w organach ustawodawczych PRL 1944/45-1989kwerendaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska15028
25Odpady komunalne w gminach. Analiza przestrzennego zróżnicowania i uwarunkowań społeczno-ekonomicznychwyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Elżbieta Antczak7590
26Mentoring jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - badanie pilotażowe.badania pilotażoweCollegium Civitasdr Małgorzata Baran32120
Nauki o życiu
1Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegodr Katarzyna Dorota Arczewska50000
2Ekspresja kalretikuliny 3 (CRT3) w rosnącej łagiewce pyłkowej Petunia hybrida.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Piotr Paweł Wasąg47080
3Opracowanie nowych i bardziej efektywnych metod leczenia międzybłoniaka opłucnej z wykorzystaniem wirusów onkolitycznychbadania wstępneNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higienydr Łukasz Kuryk50000
4Ocena stabilności miejscowej ciągłych niskonapięciowych potencjałów przedsionkowych w przetrwałym migotaniu przedsionków.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegodr Jakub Baran49500
5Charakteryzacja przemiany nabłonkowo-mezenchymatycznej (EMT) w okołoimplantacyjnym zarodku myszybadania wstępneInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Teresa Filimonow49995
6Analiza transkryptomiczna linii pszenżyta o zróżnicowanej odpowiedzi na stres glinowy indukowany niskim pH podłoża.badania wstępneInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Agnieszka Niedziela49500
7Zbadanie mechanizmu wyciszenia bakteryjnego genu w transformantach roślinnych na przykładzie lnubadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Aleksandra Anna Boba49500
8Identyfikacja nowych czynników molekularnych w etiopatogenezie wad rozwojowych tarczycy z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy genomubadania pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr hab. Ewelina Anna Szczepanek-Parulska50000
9Mikrofalowa synteza fotosensybiilizatorow ftalocyajninowych posiadających w swojej budowie kation imidazoliowy jako substancji aktywnych w terapii fotodynamicznejbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Marcin Wierzchowski46522
10Analiza polimorfizmu genów warunkujących biosyntezę trichotecenów i zearalenonu u zróżnicowanych geograficznie szczepów Fusarium graminearum sensu strictobadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Katarzyna Anna Bilska48851
11Badanie molekularnego mechanizmu działania białka HMGB-1 (High mobility group box 1 protein) w procesie indukowania nadwrażliwości pirogenowej na lipopolisacharyd u szczurabadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Jakub Piotrowski29865
12Wpływ subinhibicyjnych stężeń ciprofloksacyny na zmienność oportunistycznych patogenów z rodzaju Proteusbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Agnieszka Lidia Zabłotni49280
13Rozmieszczenie cytotypów kostrzewy ametystowej Festuca amethystina L. (Poaceae) w Europiebadania wstępneUniwersytet Łódzkidr hab. Marcin Kiedrzyński39490
14Ocena zanieczyszczenia żywności produktami utlenienia cholesterolubadania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr inż. Małgorzata Czerwonka44880
15Wpływ biowęgla na stabilność procesu fermentacji metanowejbadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Katarzyna Bułkowska48785
16Wykorzystanie systemu CRISPR/Cas9 do ukierunkowanej mutagenezy wybranego genu Gallus gallus domesticusbadania wstępneInstytut Biotechnologii i Antybiotykówdr inż. Luiza Chojnacka-Puchta49500
17Sekwencjonowanie oraz porównawcza analiza genomu wydajnego producenta celulozybadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Małgorzata Ryngajłło16786
18Analiza potencjalnych mechanizmów po-transkrypcyjnej i po-translacyjnej regulacji czynników transkrypcyjnych SNAIL 1/2 oraz ich wzajemnych zależności w kontekście heterogenności i chemiooporności komórek raka jajnika in vitro.badania wstępneInstytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Naukdr Michał Kiełbik49800
19Rola białka klotho w stresie aparatu Golgiego indukowanym antygenami bakteryjnymibadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr inż. Jennifer Gabriela Mytych49995
20Przygotowanie i charakteryzacja zestawu mutantów Arabidopsis thaliana dla wybranych podjednostek TRAPP - homologów ssaczych białek specyficznych dla kompleksu TRAPP-III.badania wstępneInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr Marta Hoffman-Sommer30430
21Dynamika zmian apoplastu podatnych i odpornych roślin ziemniaka w odpowiedzi na inokulację wirusem Y ziemniaka (PVY NTN)badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Katarzyna Otulak-Kozieł47388
22Analiza kinetyki oddziaływań glikanów klastryny izolowanej z męskiego nasienia z endolektyną DC-SIGN.badania pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Beata Olejnik41470
23Wpływ zdalnego hartowania przez niedokrwienie na poziom powysiłkowej reakcji zapalnej oraz stężenie białka prekursorowego amyloidu alfabadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Jan Paweł Mieszkowski49500
24Badanie reakcji stresowej sarny europejskiej Capreolus capreolus na obszarze farm wiatrowychbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Daniel Klich46013
25Sposób żywienia i stan odżywienia a wybrane parametry jakości nasienia - badanie wstępnebadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Dawid Madej49995
26Poszukiwanie nowych wymiarów zespołu kruchości - ocena potencjału gojenia tkanek miękkich pacjentów w wieku ≥65 latbadania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr hab. Jakub Kenig49511
27Molekularna identyfikacja zmian w strukturze mikroorganizmów glebowych na skutek uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810- analiza metagenomicznabadania wstępneInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Ewelina Żmijewska39930
28Ocena zdolności białka SIGIRRΔEx8 do wiązania aptameru DNA.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Małgorzata Bodaszewska-Lubaś49500
29Staż naukowy w zakresie eksperymentalnych technik mikrochirurgicznych.staż naukowyInstytut Farmakologii Polskiej Akademii Naukdr Helena Krystyna Domin42350
30Udział receptorów PYR/PYL w regulacji wrażliwości zarodków ziarniaków pszenżyta na ABAbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Justyna Fidler46332
31Biodostępność oleosomowych form lipidów.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Beata Piłat49940
32Molekularne podstawy aktywności przeciwnowotworowej nowej grupy bereniloimidazolowych nanokompleksów metali przejściowych (Pt, Pd, Au, Cu) skoniugiwanych z dendrymerem poliamidoaminowym PAMAM drugiej i trzeciej generacji.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Robert Czarnomysy50000
33Ocena wpływu kwasu α-linolenowego na aktywność sekrecyjną astrocytów oraz zależny od β-amyloidu proces neurodegeneracji w warunkach hodowli in vitro.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegodr Anna Litwiniuk49940
34Podatność komórek dziąsła i więzadła ozębnowego na stymulację wybranymi cytokinami - poszukiwanie czynników wpływających na rozwój chorób przyzębiabadania wstępnePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Karol Julian Serwin49995
35Ocena wpływu promieniowania UV na fotostabilność retinoidów stosowanych na skórę w obecności substancji promieniochronnychbadania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr Agata Kryczyk46366
36Morfologia współczesnych Psychodomorpha wskazówką do rozwikłania skomplikowanych zagadek ewolucyjnych i filogenetycznych w obrębie wybranych rodzin Diptera Nematocera.wyjazd badawczyInstytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Naukdr Kornelia Maria Skibińska49995
37Przeżywalność lekoopornych bakterii i występowanie genów lekooporności w sztucznym śniegu produkowanym z zanieczyszczonych mikrobiologicznie wód powierzchniowychbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr hab. inż. Anna Lenart-Boroń38069
38Badania aktywności przeciwdepresyjnej i przeciwlękowej nowych ligandów serotoninowych - pochodnych arylopiperazyny - u zwierząt doświadczalnych.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Ewa Kędzierska44000
39Szlak PGI2/SIRT1 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążeniabadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Magdalena Jadwiga Sternak49500
40Poszukiwanie nowych mutacji genetycznych u płodów dotkniętych ciężkimi dysplazjami kostnymi.badania pilotażoweCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegodr Diana Massalska49500
41Analiza właściwości antybakteryjnych składników jadu kobry plującej Naja asheibadania wstępnePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr Aleksandra Bocian49500
42Estry 3-MCPD i 2-MCPD jako markery zafałszowania olejów i produktów spożywczych.badania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska39600
43Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępnebadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Anna Maria Pytlak49654
44Modelowanie kinetyki kiełkowania i inaktywacji przetrwalników Alicyclobacillus w sokach jabłkowych pod wpływem działania wysokiego ciśnienia hydrostatycznewgo i ultradźwięków.badania wstępneInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiegodr inż. Izabela Anna Porębska35000
45Ocena statusu BRCA1/2 oraz białka CTCF w raku pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę (≤T2).badania wstępneCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Michał Daniel Szymański49500
46Wykorzystanie badań molekularnych do oceny występowania wybranych gatunków pierwotniaków oraz Nosema sp. u czerwiu i pszczół.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Maria Michalczyk49995
Nauki ścisłe i techniczne
1Transparent ceramics based on improved HP and SPS methodbadania wstępneInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Natalia Miniajluk31020
2Synteza i charakterystyka tia-dipirometenu - prekursora dla nowej grupy związków typu BODIPYbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Arkadiusz Konrad Gut49830
3Wpływ wilgotności powietrza na proces chłodzenia układów elektronicznychbadania pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Marcin Kałuża49302
4Integracja grafowych modeli danychkonsultacje naukoweUniwersytet w Białymstokudr inż. Dominik Tomaszuk14140
5Sorpcja wybranych radionuklidów na powierzchni naturalnych materiałów odpadowychbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Iwona Ostolska49390
6Mieszana walencyjność Fe w krzemianach warstwowychbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mariola Wioletta Kądziołka-Gaweł44110
7Grupy polskie jako grupy automorfizmów modelibadania wstępneSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr hab. Maciej Malicki25300
8Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią masbadania pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Katarzyna Macur49775
9Wytwarzanie cienkich warstw kompozytowych na bazie azotku miedzi z zastosowaniem łączonych technik chemicznych oraz ich charakteryzacjawyjazd badawczyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Robert Szczęsny23397
10Selektywne polerowanie elektrochemiczne stali stopowej typu 304 w przyjaznej środowisku mieszaninie eutektycznej chlorku choliny z kwasem szczawiowym lub cytrynowym.badania wstępnePolitechnika Wrocławskadr Juliusz Winiarski36179
11Rozwój wydm embrionalnych na plaży jako efekt oddziaływania roślinności pionierskiej - rejony i tempo odbudowy na polskim wybrzeżu po katastrofalnych spiętrzeniach sztormowych z sezonu 2016/17badania wstępneUniwersytet Szczecińskidr hab. Tomasz Arkadiusz Łabuz28600
12Badanie trwałości tiolaktonu homocysteiny (HTL) w śliniebadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Justyna Piechocka49566
13Analiza eksperymentalna i numeryczna uszkodzenia oraz zniszczenia w metalachbadania wstępnePolitechnika Poznańskadr hab. inż. Tomasz Jankowiak34757
14Badanie wpływu zmiany geometrii generatora worteksowego na wybrane parametry wirów pierścieniowychbadania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Konrad Gruszka46200
15Adsorpcja porfiryn na powierzchni Au(110): wpływ struktury atomowej podłoża na uporządkowanie warstw molekularnych.badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Katarzyna Edyta Lament38379
16Wyjazd na konferencję międzynarodową w Darmstadt w Niemczech i prezentacja wyników analiz temperatur powietrza i wody metodą falkową i metodą EMD.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr Mariola Urszula Kędra7207
17Optymalizacja Sieci Sterowanych Programowo ze względu na pobór energii i wymagania nowoczesnych usług.staż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Piotr Boryło28826
18Kawałkami deterministyczne procesy Markowa w złożonych modelach biofizycznych.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Andrzej Tomski13212
19Naturalne i wymuszone powstawanie aerozoli solankowych w rożnych warunkach pogodowychbadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Monika Panfil24506
20Wpływ optycznych i elektrycznych parametrów podwójnej warstwy ITO na rezystancję kontaktów wytwarzanych w niskotemperaturowych procesach metalizacjibadania pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Małgorzata Monika Musztyfaga-Staszuk18700
21Dyssypacja energii odkształcenia plastycznego w okolicach koncentratorów naprężeń występujących w materiałach kompozytowychbadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Grzegorz Rogowski26400
22Analiza zjawisk elektromagnetycznych maszyny elektrycznej wzbudzanej hybrydowo o topologii kłowejbadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Marcin Wardach27500

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2018-10-19

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1Potencjalna rola EZH2 jako koaktywatora receptora androgenowego w regulacji ekspresji genów związanych z proliferacją i przejściem epitelialno-mezenchymalnym w potrójnie negatywnych rakach piersibadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Ewa Forma49940
2Cytomolekularna analiza częściowych mieszańców owsa i kukurydzybadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Dominika Ewa Idziak-Helmcke49500
3Ocena potencjału konsorcjum bakteryjnego do degradacji bisfenolu A i S w środowisku wodnym z uwzględnieniem jego wpływu na bioróżnorodność mikroorganizmów autochtonicznychbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Magdalena Maria Noszczyńska49500
4Pamięć epigenetyczna indukowana stresem hipoksji u Solanum lycopersicum L.: analiza wzoru metylacji DNA genu niesymbiotycznej hemoglobiny klasy I (nsHb1)badania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Małgorzata Barbara Czernicka50000
5Fotochromowe przełączniki molekularne jako ligandy ryboprzełączników.badania wstępneMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowejdr inż. Filip Artur Stefaniak21670
6Znaczenie epigenetyki w patomechanizmie różnic fenotypowych w cukrzycy MODYbadania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr hab. Magdalena Maria Szopa46959
7Różnorodność, zbiorowiska oraz specyficzność żywicielska grzybów endofitycznych zasiedlających wybrane gatunki wątrobowców naziemnych (Marchantiophyta)badania pilotażoweInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr Beata Cykowska-Marzencka49986
8Identyfikacja i analiza substratów komórkowych roślinnego białka DXO1.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Agnieszka Krystyna Gozdek49280
9Mechanizmy dobierania się ptaków w pary w oparciu o geny odporności wrodzonejbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Patrycja Maria Podlaszczuk49500
10Wzajemne relacje apoptozy i autofagii limfocytów T krwi obwodowej w zaburzeniach depresyjnych.badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Krzysztof Pietruczuk50000
11Izolacja litycznych bakteriofagów zakażających kliniczne szczepy Clostridium difficilebadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr hab. Krzysztof Hinc36300
12Molekularne testy diagnostyczne do identyfikacji gatunków pasożytów wewnętrznych łosia (Alces alces)badania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Magdalena Świsłocka49995
13Wiązanie kwasów żółciowych przez składniki owoców z rodziny Ribes - badania in vitrobadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Małgorzata Maria Redzynia49995
14Ocena udziału sestryn w odpowiedzi adaptacyjnej do warunków krótkotrwałej restrykcji kalorycznej w modelu szczurabadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Agata Wrońska50000
15Ocena roli miR-24 w procesie włóknienia tkanki wątrobowej pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych.badania pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Małgorzata Blatkiewicz49500
16Ocena wpływu alfa-ketoglutaranu (AKG) na poziom i aktywność neutralnej endopeptydazy (NEP) w komórkach nowotworowych.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Magdalena Mizerska-Kowalska49500
17Poszukiwanie mutacji w chorobach neurodegeneracyjnych u pacjentów z pojedynczym wariantem genu TREM2badania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Beata Joanna Pepłońska50000
18EPIP - kluczowy element molekularnego szlaku regulującego odcinanie kwiatów u łubinu żółtegobadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Emilia Wilmowicz48840
19Aktywacja struktur podkorowych na skutek stymulacji systemu melanopsynowego u człowieka.staż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Aleksandra Domagalik-Pittner40047
20Zastosowanie technik ukierunkowanego transferu z użyciem ultradźwięków i modyfikacji peptydowych w modelu lipofekcji opartym na poliprenolachstaż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Monika Rak49500
21Strategie pokarmowe wiewiórek w Łazienkach Królewskichbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Dagny Natalia Krauze-Gryz49500
22Ocena przydatności bakteryjnej biocelulozy jako matrycy do hodowli wysoko produktywnych komórek roślinnych na przykładzie Chelidonium majusbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Adam Feliks Junka49500
23Rola ceramidu w rozwoju zmian neurodegeneracyjnych w hipokampie w następstwie cukrzycybadania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Urszula Baranowska50000
24Wpływ solaryzacji na mikrobiotę gleb szkółek leśnychbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Marta Bełka48785
25Zmiany w proteomie nasion podczas kiełkowania w odpowiedzi na zanieczyszczenia jonami ołowiubadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Aleksandra Maria Staszak49995
26Wpływ cyklofosfamidu i krwiotwórczych komórek macierzystych (odnowa układu białokrwinkowego) na aktywację i różnicowanie mikrogleju u szczurów z alergicznym zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego.badania pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Kaja Kasarełło49500
27Rola enzymów odpowiedzialnych za tworzenie siarkowodoru w patogenezie ostrego zapalenia trzustki u szczurów.badania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Patrycja Bronowicka-Adamska48895
28Ocena objawów abstynencji po odstawieniu 4-chlorometkatynonu (4-CMC) i 4-metoksypirolidynopentiofenonu (4-MeO-PVP)badania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Jakub Łukasz Wojcieszak27665
29Ocena wpływu adenozyny na metabolizm lipidów w wątrobie na modelu mysim.badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Agnieszka Chomiczewska49832
30Ocena aktywności cytostatycznej i proapoptycznej estrów kwasu glicyretynowegobadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Barbara Wicher49940
31Charakterystyka kompleksu chloroplastowej dehydrogenazy NADH (NDH) u chwastnicy jednostronnej w wysokim natężeniu światłabadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Wioleta Paulina Wasilewska-Dębowska43934
32Analiza mutacji genów BRCA w odniesieniu do profilu transkryptomicznego płytek krwi u chorych na raka jajnikabadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Anna Maria Supernat49500
33Klonowanie, ekspresja, oczyszczanie i wstępne badania krystalograficzne wybranych białek Komagataeibacter, mających wpływ na syntezę nanocelulozy bakteryjnej o określonych właściwościachbadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Izabela Szymczak47300
34Wykorzystanie metody opartej na systemie CRISPR-Cas do badania interakcji transportera sacharozy StSUT4 z receptorem etylenubadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Izabela Anna Chincinska50000
35Wpływ tymochinonu (ang. thymoquinone) na ekspresję cząsteczek miRNA, modulujących rozwój raka gruczołu sutkowego psa (Canis lupus familiaris) w modelu doświadczalnym z użyciem Danio pręgowanego (Danio rerio).badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Małgorzata Maria Chmielewska-Krzesińska49995
36Pochodzenie populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski w I-IV w. n. e. - wstępna analiza izotopowa strontubadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Małgorzata Marcinkowska-Swojak46420
37Ekspresja wybranych transporterów leków w nerkachbadania wstępnePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Joanna Maria Łapczuk-Romańska49500
38Ocena potencjału biotechnologicznego mikrobiomu borowiny leczniczej ze złoża "Kołobrzeg"badania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Anna Wierzbicka-Woś49995
39Sekwencjonowanie nowej generacji jako narzędzie w rozstrzyganiu kwestii ewolucyjnych i filogeograficznych na przykładzie krytycznego rodzaju Oenothera L. (Onagraceae)badania wstępneInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr Monika Woźniak-Chodacka48568
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Procesy konwergencji transgranicznej w warunkach integracji europejskiejwyjazd konferencyjnyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Andrzej Bogumił Jakubowski6754
2Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowebadania pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Wiktor Razmus10670
3Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne.badania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Paweł Stróżak48290
4Wpływ foresightowej dojrzałości kompetencyjnej na oburęczność organizacyjnąbadania wstępnePolitechnika Białostockadr Anna Kononiuk35530
5Elektryfiakcja i symbolika elektyczności w projekcie modernizacyjnym II RzeczpospolitejkwerendaAkademia Sztuk Pięknych w Warszawiedr Filip Burno5850
6Wykorzystanie metod badań socjologicznych w badaniach użytkownika - badanie wstępne zastosowania teorii praktyk społecznych do problemu używania wiedzy socjologicznej poza naukąbadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Seweryn Albert Rudnicki33660
7Życie religijne dwudziestowiecznych polskich ludowych wizjonerek w świetle zgromadzonych danych zastanychkwerendaUniwersytet w Białymstokudr Maciej Krzywosz7320
8Zasady konfiskaty korzyści z przestępstwa w prawie karnym francuskim, niemieckim oraz angielskim.kwerendaInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukdr Ariadna Helena Ochnio11345
9Identyfikacja determinant i skutków porażek przedsiębiorców społecznychbadania pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Martyna Julia Wronka-Pośpiech37598
10Budowa i weryfikacja skal pomiarowych wiedzy subiektywnej klientabadania pilotażoweAkademia Leona Koźmińskiegodr Przemysław Tomczyk29700
11Antyczne Nikonion - analiza i weryfikacja danych z badań archeologicznych 1957-2013wyjazd badawczyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Inga Berenika Głuszek33576
12Umasowienie elit a misja uniwersytetu w teorii Jose Ortegi y GassetakwerendaAkademia Ignatianum w Krakowiedr Jarosław Charchuła7370
13Postawy wobec pomocy psychologicznej on-line osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Szczecińskidr Magdalena Mirosława Chęć7755
14Sekstusa Empiryka wykładnia rozumiania filozofii Ksenofanesa z Kolofonuwyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Sebastian Remigiusz Śpiewak10002
15Polskie życie teatralne w Petersburgu 1905-1917kwerendaUniwersytet Jagiellońskidr Alicja Kędziora21277
16Republican Moves: The Dutch Roots of Modern Kinesis (Republikańskie poruszenie: niderlandzkie korzenie nowoczesnej kinesis) - badania wstępnebadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr hab. Wojciech Klimczyk9487
17Postawy motywacyjne wobec podatków - adaptacja kwestionariusza V. Braithwaite do warunków polskichbadania wstępneAkademia Leona Koźmińskiegodr Sabina Kołodziej20295
18Wyjazd badawczy do głównych organizacji ruchu Fair Trade w celu przeprowadzenia badań jakościowych na temat barier rozwoju inicjatywy Fair Trade i osiągania jej podstawowych celów oraz możliwości ich likwidacji.wyjazd badawczyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Magdalena Kamila Śliwińska10600
19Gdańskie protestanckie kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznymkwerendaUniwersytet Gdańskidr Dominika Janus10490
20Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficzngo - wyjazd badawczywyjazd badawczyKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Andrzej Marian Szabaciuk21949
21Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej?kwerendaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Anna Juryk32488
22Stronniczość polityczna w mediach - doskonalenie metod badań zawartości i wpływu mediówstaż naukowyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Rafał Klepka8014
23Buriacki szamanizm w Mongolii. Problemy odrodzenia i instytucjonalizacji etnicznego systemu wierzeń w społeczeństwach współczesnych.wyjazd badawczySzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Wojciech Połeć49821
24Arystotelizm i praktyki samokształcenia w XVI-wiecznej Europie Środkowowschodniej: wstępne badania nad wybranymi rękopisami uczniów powstałymi podczas studiów zagranicznychkwerendaInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Naukdr hab. Valentina Lepri, prof. nadzw. IFiS PAN28693
25Juliusza Mieroszewskiego rozważania o miejscu Polski w Europie i na świecie. Kwerenda archiwalna.kwerendaInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Naukdr Wojciech Zbigniew Łysek12600
26Wirtualna śmierć realne konsekwencje - efekty śmierci bohatera w grze wideo w świetle Teorii opanowania trwogi.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Agnieszka Natalia Strojny24288
27Habitus klasowy imigrantów z krajów postkomunistycznych w Wielkiej BrytaniikwerendaUniwersytet Warszawskidr Przemysław Sadura49170
28Rekonstrukcja archiwum rodowego - model Archiwum LehndorffówkwerendaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Anna Żeglińska8712
29Filozofia i retoryka w "Rozmyślaniach" Marka AureliuszakwerendaUniwersytet Warszawskidr Krzysztof Łapiński8800
30U podstaw filozoficznego ujęcia zjawiska gier - niepublikowana spuścizna Bernarda Suitsa w archiwum Uniwersytutu WaterlookwerendaAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowiedr Filip Kobiela13120
31Malarz Joseph Prechtl i jego twórczość w świetle źródełkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska16908
32Społeczna opowiedzialność biznesu a prawa człowieka: prezentacja wstępnych wyników badań w zakresie koncepcji "należytej staranności" spółek w respektowaniu praw człowieka na Światowym Kongresie w Lucernie, Szwajcaria.wyjazd konferencyjnyWyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiudr Izabela Magdalena Schiffauer9258
33Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny.wyjazd konferencyjnyKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Małgorzata Łysiak8910
34Cechy wymowy języka polskiego u Ukraińców przebywających w Polscebadania pilotażowePolitechnika Koszalińskadr Jolanta Sypiańska11257
35Wpływ wykluczenia społecznego na poczucie autentyczności. Wstępne badania eksperymentalne.badania wstępneUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Dominik Borawski32219
36Techniki tłumaczeniowe stosowane w przekładzie terminów nieprzystających - prawo karne Polski oraz Zjednoczonego Królestwa.badania pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Anna Maria Kizińska9636
37W poszukiwaniu mistycznych tradycji sahajiya w Bengalu - zapomniane teksty ezoteryczne w zbiorach manuskryptów Indii i Bangladeszu.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Michał Panasiuk15469
38The Danube Underwater Heritage. Nieinwazyjne badania podwodne wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego na terenie Delty Dunajuwyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Martin Lemke49322
39Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.staż naukowyPolitechnika Warszawskadr Dorota Izabella Wilkowska-Kołakowska24197
40Fiński model społeczno-polityczny. Studium socjologicznewyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Wojciech Woźniak23760
41Porządek symboliczny a socjologia - przegląd literaturykwerendaUniwersytet Warszawskidr Krzysztof Ryszard Świrek19880
42Jakość relacji w procesie wspierania przedsiębiorczości akademickiejbadania wstępnePolitechnika Białostockadr Urszula Kobylińska10715
43Wszczęcie w stosunku do państwa członkowskiego procedury ochrony wartości (art. 7 TUE) a uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w UEwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Ewa Joanna Kamarad23622
44Przejawy eksternalizacji tożsamości etnicznej w przestrzeni wybranych miast na obszarze Bałkanów Zachodnichbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Valentin Todorov Mihaylov10330
45Transformacja zdolności naturalnych w talent. Retrospektywne badania polskich arcymistrzów i arcymistrzyń szachowych.badania wstępneAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Alicja Baum46266
Nauki ścisłe i techniczne
1Kontrola własności nadprzewodników wysokotemperaturowych za pomocą światłastaż naukowyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Ravindra Witold Chhajlany49126
2Poszukiwanie sygnatury radiomicznej złośliwych nowotworów płuc, z wykorzystaniem analizy obrazów niskodawkowej tomografii komputerowej.staż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Franciszek Binczyk36282
3Badania pilotażowe wpływu naprężeń ścinających i czasu ich oddziaływania na degradację czynnika von Willebrandabadania pilotażoweFundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z Religidr inż. Maciej Gawlikowski49335
4Wyjazd konsultacyjnykonsultacje naukoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Damian Nieckarz7700
5Charakterystyka fizykochemiczna koloidalnych nanokryształów półprzewodnikowych dla potencjalnych zastosowań w katalizie.konsultacje naukoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mateusz Piotr Penkala11616
6Modelowanie Matematyczne z Wykorzystaniem Rachunku na Miarachwyjazd badawczyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Hanna Wojewódka11385
7Synteza nowych fluoroforów na drodze katalizowanej Pd(II) aktywacji wiązań C-H amidów pirenowych i 2,7-ditertbutylopirenowych prowadzonej w warunkach reakcji Fujiwara-Moritanibadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Anna Maria Wrona-Piotrowicz49500
8Analiza zjawiska przepływu w odpylaczach cyklonowych z zastosowaniem metody anemometrii obrazowej (DPIV - Digital Particle Image Velocimetry)badania pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Marek Wasilewski13200
9Badanie przemian fazowych cienkich warstw blend typu polimer:fulleren metodą zmienno-temperaturowej elipsometrii spektroskopowejbadania wstępneCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr inż. Barbara Hajduk49500
10Odporność splątania w układach wielocząstkowych na lokalny szum - wyjazd badawczy do ICFO - The Institute of Photonic Scienceswyjazd badawczyPolitechnika Gdańskadr inż. Maciej Demianowicz40322
11Minimalizacja katalitycznego wpływu matrycy nieorganicznej oraz jej rola w detekcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą Py-GC-FID/MS jako sprzężonej techniki analizy ciała stałegobadania wstępneInstytut Chemicznej Przeróbki Węgladr inż. Marcin Mateusz Sajdak40700
12Wpływ struktury oraz kompozycji materiału roślinnego na ekstrakcję wybranych związków biologicznie aktywnychbadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Katarzyna Rafińska45265
13Pomiar stężeń aktywności izotopów: 238U, 234U oraz stosunku 234U/238U w węglu kamiennym i produktach jego spalania w różnych reżimach technologicznychbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Agata Magdalena Walencik-Łata12815
14Synteza, zagęszczanie oraz badania strukturalne i mikrostrukturalne tetraedrytów siarczkowych i fosforkowych do zastosowań termoelektrycznychbadania pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Juliusz Leszczyński49500
15Określenie zmienności wskaźnika LAI różnych typów pokrycia roślinnego jako parametru umożliwiającego ocenę ewapotranspiracji rzeczywistejbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Mariusz Tomasz Siedlecki6358
16Nowe katalizatory Irydowe z asymetrycznym ligandem N-hetorocyklicznym do wzmocnienia sygnału NMR metodą SABRE.badania wstępneInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Adam Mames45100
17Zastosowanie metody 2D-NMR do badania struktury szkieł układu Li2O-Al2O3-B2O3-TiO2-P2O5 oraz procesu ich krystalizacji.wyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr Wioleta Ślubowska8525
18Optymalizacja topologii struktur sprężystych metodą automatu komórkowego adaptowanego do nieregularnych siatek elementów skończonych.staż naukowyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr Katarzyna Tajs-Zielińska11929
19Wykładnik Łojasiewicza wielomianów rzeczywistych i zespolonych.konsultacje naukoweUniwersytet Łódzkidr Grzegorz Oleksik9108
20Nowe metody stabilizacji rodników semichinonowych jako droga do potencjalnych funkcyjnych materiałów. Badania wstępnebadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Maciej Witwicki40700
21Analiza wpływu sposobów wywoływania wrzenia w przepływie w minkanale na intensywność wymiany ciepła i powstawanie niestabilności związanych z początkiem przemiany fazowejbadania wstępnePolitechnika Świętokrzyskadr hab. Beata Maciejewska35200
22Polimorfizm kompleksów molekularnych N1-benzoilohydrazonu pirydylo-2-karboksyaldehydu z alifatycznymi kwasami dikarboksylowymiwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Liliana Agnieszka Mazur44242
23Rozpoznanie i wybór markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) poprzez bezpośrednie odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiegobadania pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Małgorzata Szopińska47894
24Interdyscyplinarny eksperyment lizymetryczny na odpadach komunalnych o zróżnicowanym dostępie do tlenu.badania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Dominika Anna Dąbrowska47674
25Zlodowacenie Gór Rodniańskich (Karpaty Wschodnie, Rumunia) podczas maksimum ostatniego zlodowaceniabadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Piotr Kłapyta9427
26Polimery tworzone z udziałem fulerenów oraz metali przejściowych jako sorbenty wodorubadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Emilia Grądzka44000
27Anizotropia rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych stopów tytanu Ti6Al4V otrzymywanych za pomocą druku 3Dbadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Anna Falkowska42416
28Środowiskowe czynniki wpływające na własności stali o podwyższonej wytrzymałości poddanej działaniu spawalniczego cyklu cieplnegobadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Aleksandra Świerczyńska22262
29Pasywująco-antyrefleksyjne warstwy podwójne Al2O3/TiO2 dla ogniw fotowoltaicznych o podwyższonej sprawności.badania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Barbara Agnieszka Swatowska31900

Lista rankingowa nr 5

Data opublikowania: 2018-11-19

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1Jak okres wiosennej migracji i sezonu lęgowego wpływa na dynamikę infekcji malarycznych u długodystansowego migranta - rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus?badania wstępneInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Naukdr Wojciech Bielański48020
2Ocena możliwości wykorzystania systemu CRISPR III-A jako narzędzia inżynierii genomowej.badania wstępneInstytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Naukdr Dawid Paweł Grzela50000
3Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa u młodych dorosłych (AYA T-ALL): charakterystyka na poziomie transkryptomu miRNAbadania wstępneInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Małgorzata Agnieszka Dawidowska49542
4Wpływ drapieżnictwa i presji antropogenicznej na skład diety jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Puszczy Białowieskiej: analiza DNA-metabarcodingwyjazd badawczyInstytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Naukdr Marcin Churski43604
5Poszukiwanie mechanizmu hamowania procesu retrakcji skrzepu i fibrynolizy u chorych na astmę. Rola dysmutazy ponadtlenkowej, mieloperoksydazy i mitochondriów płytkowych.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska50000
6Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owocówbadania wstępneInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Agata Aleksandra Leszczuk44000
7Ocena możliwości zastosowania funkcjonalizowanych jedwabnych sfer w leczeniu raka płucabadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Anna Katarzyna Florczak49500
8Wpływ energii mechanicznej dostarczonej za pomocą ultradźwięków na charakterystykę fizykochemiczną surowców roślinnych bogatych w białko i skrobię.badania wstępneUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr hab. inż. Joanna Paulina Harasym50000
9Analiza składu jakościowego wydzielin grzybów mikroskopowych wyizolowanych ze środowisk związanych z węglem kamiennym.badania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Piotr Krzysztof Siupka49940
10Modelowanie wzrostu roślin rolniczych za pomocą programu DSSAT.konsultacje naukoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Elżbieta Wójcik-Gront18909
11Pozyskanie izoform białek PR-10 z dziurawca zwyczajnego, jako potencjalnych receptorów melatoniny i mediatorów przekazu sygnału hormonalnego, oraz wstępna charakterystyka krystalograficzna ich kompleksów z naturalnymi ligandamibadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Joanna Śliwiak49500
12Poszukiwanie szczepów pleśni zdolnych do syntezy oksydazy glicerolowej oraz charakterystyka enzymubadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Daniel Broda49940
13Wpływ polimorfizmu angiopoetyny 1 i angiopoetyny 2 oraz mechanizmów epigenetycznych na zanik naczyń mikrokrążenia i zaburzenia angiogenezy u pacjentów z twardziną układową.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Małgorzata Michalska-Jakubus49929
14Znaczenie oksydacji lipidów tkankowych w procesie nowotworowym z uwzględnieniem suplementacji diety wybranymi surowcami roślinnymi - badania wstępne na modelu raka sutka.badania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Agnieszka Białek44684
15Gatunki inwazyjne jako żywiciele patogenów transmitowanych przez kleszcze a "efekt rozcieńczenia"badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Joanna Małgorzata Hildebrand49775
16Wpływ zmiennego pola magnetycznego na proces gojenia ranbadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr hab. inż. Rafał Mariusz Rakoczy49995
17Biomechanika zespolenia złamania przezkrętarzowego kości udowej z zastosowaniem wzmocnienia zespolenia kablem.badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Marcin Andrzej Ceynowa19800
18Ekspresja białka STING w błonie śluzowej żołądka oraz limfocytach i monocytach krwi obwodowej u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori: korelacja z parametrami zapalenia śluzówki żołądka i dystrybucją limfocytów regulatorowych.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczydr Anna Helmin-Basa49962
19Taksonomia integratywna w ocenie bioróżnorodności na przykładzie krewetek słodkowodnych (Malacostraca, Decapoda, Caridea) Europy.badania wstępneUniwersytet Łódzkidr Aleksandra Ewa Jabłońska49814
20Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowychbadania wstępneInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Piotr Bulak49665
21Wpływ suplementacji diety wybranymi pierwiastkami na rozwój pszczoły miodnejstaż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr hab. Aneta Agnieszka Ptaszyńska46959
22Ekspozycja gniazd w mikroskali i behawior jako determinanty sukcesu gniazdowego ptaków żyjących intensywnym w krajobrazie rolniczymbadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Zbigniew Kwieciński50000
23Badanie poziomu metylacji DNA u regnerantów jeczmienia (Hordeum vulgare L.) w oparciu o metodę DArTseq-metbadania wstępneInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Renata Orłowska50000
24Wpływ kwasu kynureninowego na parametry morfologiczne i biochemiczne otyłości w modelu u Danio pręgowanego (Danio rerio)wyjazd badawczyUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Katarzyna Aleksandra Smolińska49998
25Wpływ aplikacji bradyrizobiowych czynników Nod na poziom syntezy alkaloidów chinolizydynowych w różnych odmianach łubinu.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Dominika Kidaj27170
26Zastosowanie mezoporowatej krzemionki jako nośnika dla trudnorozpuszczalnej substancji leczniczejbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Małgorzata Zofia Geszke-Moritz49467
27Ocena ekspresji długich niekodujących RNA (lncRNA) we wczesnych stadiach zaawansowania gruczolakoraka płuca (AC)badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Anetta Sulewska50000
28Nowatorskie inhibitory punktów kontrolnych - aptamery PD1 w terapii nowotworowejbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Stanisław Malicki49500
29Wpływ treningu równowagi na poziom wybranych czynników neurotroficznych, wskaźników pro- i przeciwzapalnych u osób starszych zdrowych i osób z Chorbą Parkinsonabadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowiedr Jadwiga Szymura49940
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Skłonność do inwestowania w spółki o niestereotypowych cechach: moderujący wpływ potrzeby domknięcia poznawczego i presji czasowejbadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Paweł Adam Niszczota29170
2Kształtowanie się świadomości obowiązków człowieka wobec zwierząt w podręcznikach teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku - kwerendakwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIks. dr Krzysztof Mirosław Smykowski8648
3Nowa myśl religijna szyickich uczonych we współczesnym Iraniekonsultacje naukoweUniwersytet Warszawskidr Magdalena Rodziewicz12672
4Zagadnienia wyceny instrumentów pochodnych na rynkach niepłynnych - staż naukowy w IM PAN Warszawastaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Agnieszka Anna Rygiel13200
5Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958. Przypadek Polski i Jugosławii.badania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mateusz Jakub Sokulski31201
6Media społecznościowe a efektywność ekonomiczna hoteli. Kontekst miejskibadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Tomasz Napierała26081
7Badania izotopowe kopalnych szczątków pszenicy z Niżu Polskiegobadania pilotażoweInstytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Naukdr Joanna Katarzyna Rennwanz25542
8Republika Federalna Niemiec w polskiej publicystyce politycznej (1965-1972). Rola dziennikarzy we froncie ideologiczno-propagandowym w świetle niemieckich archiwów państwowychkwerendaUniwersytet Łódzkidr Anna Patecka-Frauenfelder43832
9Finansowe konsekwencje ograniczania korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorców z osłon podatkowych na odsetkachbadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Anna Leszczyłowska31900
10Ocena dokładności reguł klasyfikacji transakcji: porównanie wyników dla giełd w Pradze, Warszawie i Budapeszciewyjazd konferencyjnyUniwersytet Gdańskidr Sabina Nowak7172
Nauki ścisłe i techniczne
1Warunek gęstości miary w zanurzeniach przestrzeni Sobolewawyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr Przemysław Górka13791
2Rozpoznanie molekularne kwasu foliowego i antyfolianów przez neutralne receptory na bazie mocznika i cukrów prostychbadania wstępneInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Magdalena Ceborska39380
3Prezentacja wyników badań oddziaływań międzyatomowych w podwójnej pułapce magnetooptycznej Rb-Hgwyjazd konferencyjnyUniwersytet Opolskidr Marcin Witkowski8470
4Światłowodowe źródła wysokoenergetycznych impulsów w paśmie 1 μmbadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Karol Krzempek49500
5Rozpraszanie elektronów na molekułach - przekroje czynne i dynamika zderzeńwyjazd badawczyPolitechnika Gdańskadr Mateusz Zawadzki49996
6Zastosowanie opracowanej procedury prognozowania do prognozowania krajowych skal czasu UTC(k) realizowanych w oparciu o masery wodorowewyjazd konferencyjnyUniwersytet Zielonogórskidr inż. Łukasz Paweł Sobolewski16170
7Zastosowania układów dynamicznych w biomedycyniestaż naukowyPolitechnika Łódzkadr Katarzyna Małgorzata Szymańska-Dębowska39617
8Nakrycia Kleina krzywych genusu 2.wyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Paweł Borówka35002
9Poszukiwanie nowych ketosteroidowych dehydrogenaz bakteryjnych katalizujących utleniające odwodornienie steroidówbadania wstępneInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Maria Wojtkiewicz46920
10Ocena stopnia zanieczyszczenia mięsa pozyskanego ze zwięrząt łownych, w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego, na podstawie wyników oznaczenia zawartości wybranych metali i ich organicznych formbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr Małgorzata Helena Rutkowska35200
11Heterogeniczne katalizatory typu hydrotalkitu w reakcji Bayera-Villigera utleniania steroidów do laktonów przy użyciu nadtlenku wodoru jako utleniacza.badania wstępneInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr inż. Robert Jan Karcz47300
12Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwościstaż naukowyUniwersytet Morski w Gdynidr hab. inż. Joanna Elżbieta Brzeska40700

Lista rankingowa nr 6

Data opublikowania: 2018-12-05

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1Ocena toksyczności in vitro heterocyklicznych amin aromatycznych, ich mieszanin z wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi oraz przetworzonych produktów mięsnychbadania wstępnePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr Sylwia Stypuła-Trębas48734
2Identyfikacja funkcji małego niekodującego RNA powstającego w odpowiedzi na uszkodzenia DNA (ang. DNA damage response RNA, DDRNA).badania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Iwona Maria Rzeszutek49995
3Badanie mechanizmów kompleksów metali z lipopeptydowymi biosurfaktantami na wirulencję grzyba Candida albicansbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Tomasz Wojciech Janek49500
4Rola czynników jądrowych I (NFIA i NFIB) w rozwoju trzustkibadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Wojciech Jan Szlachcic49500
5Epidemiologia genomiczna pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC w Polsce w latach 2016-2018.badania wstępneNarodowy Instytut Lekówdr Anna Baraniak49500
6Oddziaływania z wodą jako wskaźnik zmian właściwości bezglutenowego makaronu ryżowego wzbogacanego składnikami pochodzącymi z jajbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr Magdalena Witek35145
7Wstępna charakterystyka funkcji białka błonowego ERD6 w transporcie glukozynolanów w odporności Arabidopsis na infekcjebadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Marta Pastorczyk49500
8Sukcesja wtórna fitoplanktonu w okresowych zbiornikach wodnych: wpływ temperatury i fotoperiodu na strukturę zbiorowiskbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Sofia Celewicz6897
9Zróżnicowanie genetyczne i ewolucja molekularna rodzaju Colobanthus w oparciu o sekwencje genomu chloroplastowegobadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Piotr Paweł Androsiuk49500
10Modelowanie kierunków oraz tempa zmian w lasach na gruntach porolnymstaż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr inż. Katarzyna Staszyńska21435
11Zastosowanie techniki wysokich ciśnień hydrostatycznych do redukcji immunoreaktywności białek fermentowanego ciasta pszennegobadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Katarzyna Stasiewicz49500
12Kontakty domen strukturalnych chromatyny badane metodą GAM. Staż naukowy w laboratorium profesor Any Pombo w Berlinie.staż naukowyUniwersytet Warszawskidr Teresa Jadwiga Szczepińska50000
13Ocena wpływu 5- fenoksyfenylo-5-alkiloaminoazotanów kwasu barbiturowego na ochronę serca przed uszkodzeniem w wyniku niedokrwienia i reperfuzji.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr hab. Iwona Dorota Bil-Lula50000
14Udział cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej łubinu na patogena grzybowego Colletotrichum gloeosporioides - sprawcę antraknozybadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Magda Anna Formela-Luboińska46970
15Wstępna ocena właściwości octów fermentowanych z owocow i ziół: skład oraz właściwości przeciwutleniające i genoprotekcyjne w porównaniu do maceratów octowych.badania wstępneKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegodr Małgorzata Anna Kalemba-Drożdż10450
16Analiza tworzenia biofilmu i wnikania bakterii patogennych do wnętrza nasion kiełków spożywczychbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Monika Maria Trząskowska34100
17Wpływ wzbogacania folii na bazie skrobi naturalnych i modyfikowanych chemicznie w ekstrakty z produktów pszczelich na ich właściwości fizyczne i przeciwutleniające - badania wstępnebadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Paulina Pająk50000
18Opracowanie metod analizy alkaloidów pirolizydynowych do oceny skażenia żywności i wpływu na zdrowie ludzi i zwierzątbadania wstępneInstytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Piotr Kaczyński49245
19Zastosowanie środowiskowego DNA (eDNA) w badaniu dynamiki inwazji pacyficznej gorbuszy Oncorhynchus gorbuscha w północnej Europie na przykładzie rzek Wielkiej Brytaniistaż naukowyUniwersytet Gdańskidr Michał Edward Skóra48937
20Ocena możliwości uzyskania mięsa drobiowego o podwyższonym udziale kwasów n-3 i zwiększonej stabilności oksydacyjnej, dzięki optymalizacji dodatku naturalnego przeciwutleniacza do pasz zawierających skoncentrowane źródło WNKT n-3.badania pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Kamil Sierżant49951
21Czy cukier może zahamować insulinooporność? Ocena skuteczności i bezpieczeństwa izomaltulozy, trehalozy i tagatozy w odwracaniu oporności na insulinę u myszy karmionych dietą bogatotłuszczową.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Emilia Sokołowska50000
22Ocena roli komórek nowotworu jelita grubego poddanych działaniu chemioterapi na potencjał angiogenny komórek śródbłonkabadania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Katarzyna Ewa Sobierajska49940
23Wpływ inwazyjnego krzewu Aronia × prunifolia na cykle biogeochemiczne w ekosystemie leśnymbadania wstępneInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukdr hab. inż. Andrzej Mariusz Jagodziński50000
24Rola makrofagów w procesach powstawania nowych naczyń krwionośnychbadania wstępneCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Justyna Anna Czapla49500
25Czy apoptoza jest mechanizmem obronnym Microcystis aeruginosa przed presją zooplanktonu?badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr hab. Piotr Krzysztof Rzymski22000
26Dofinansowanie stażu w 4D Nucleome Center w Jackson Laboratory for Genomic Medicinestaż naukowyUniwersytet Warszawskidr Michał Jakub Łaźniewski50000
27Analiza aktywności oraz stanu metylacji podjednostki katalitycznej PP2A pod wpływem hipoksji w strefie korzeniowej w ekotypach Arabidopsis thaliana różniących się wrażliwością na stres - badania wstępnebadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Anna Magdalena Kołton50000
28Analiza poziomu mRNA genów ważnych dla rowoju preimplantacyjnego w dojrzałych plemnikach mężczyzn z oligozoospermią.badania wstępneKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegodr hab. Anna Sadakierska-Chudy49962
29Różnorodność filogenetyczna grzybów lichenizujących obecnych w siedliskach słodkowodnych Andów i ich pozycja systematyczna w obrębie Pezizomycotinabadania pilotażoweInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr Pamela Liz Rodriguez de Flakus44000
30Wpływ ostopestu plamistego (Sylibum marianum) na profil antyoksydacyjno-oksydacyjny oraz mineralny u kozy domowej w ciąży i okresie okołoporodowym.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Beata Izabela Łebkowska-Wieruszewska49327
31Odpowiedź aparatu fotosyntetycznego lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) na stres solnybadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Krzysztof Michał Tokarz49999
32Mutageneza szlaków biosyntezy metabolitów wtórnych modelowej trawy Brachypodium distachyonbadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr hab. inż. Karolina Anna Krystkowiak47300
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Transport lotniczy w obsłudze polskiego handlu zagranicznegobadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Marta Mańkowska8800
2Struktura procesów translokalnych na rynku nieruchomościwyjazd konferencyjnyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Justyna Brzezicka9515
3Legitymizacja władzy i jej działań w Republice Filipin w okresie prezydentury Rodrigo Dutertewyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Franciszek Czech17250
4Sakrament startu czy pożegnania z Kościołem - opinie młodzieży na temet bierzmowaniabadania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawieks. dr Dariusz Tułowiecki13722
5Eurosceptycy wobec unijnych działań zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa: analiza konstruktywistycznakwerendaPolitechnika Opolskadr Filip Tereszkiewicz28840
6Proces (re)adaptacji społecznej polskich migrantów w Londynie w obliczu Brexitu - zmiana i redefinicja statusu społecznego z perspektywy wewnątrzgrupowejbadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Katarzyna Anna Winiecka19437
7Polityczno-społeczna rola Kościołów afroamerykańskich na Południu USA.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Paulina Napierała22871
Nauki ścisłe i techniczne
1Wpływ ultrasonikacji na właściwości optyczne nanostruktur bioorganicznychbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr hab. Piotr Marcin Fita44220
2Stereoselektywne protonowanie prochiralnych jonów enolanowych katalizowane salanamibadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Daniel Adam Łowicki42900
3Modelowanie systemów cyber-fizycznych z zastosowaniem interpretowanej sieci Petriego - staż naukowy w UC Berkeleystaż naukowyUniwersytet Zielonogórskidr hab. inż. Remigiusz Grzegorz Wiśniewski28930
4Badanie procesów pamięci z wykorzystaniem specjalistycznych metod analizy czynności elektrycznej mózgu (EEG i ERP)staż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Karina Maciejewska49995
5Przygotowanie oraz charakteryzacja związków z grupy tlenków wieloskładnikowych w postaci cienkich warstwbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Sebastian Molin46000
6Predykcyjna regulacja przekształtnika AC/DC z filtrem LCL oraz dodatkowym sprzężeniem zwrotnymwyjazd konferencyjnyPolitechnika Białostockadr inż. Piotr Falkowski13449
7Hybrydowa metoda Rough — DEA obiektywizacji oceny technologii w projektach foresightwyjazd konferencyjnyPolitechnika Białostockadr inż. Ewa Chodakowska14562
8Charakterystyka struktury pierwotnej oraz mikrosegregacji składu chemicznego w nowych materiałach żarowytrzymałych na bazie kobaltu umacnianych fazą gamma 'badania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Agnieszka Wanda Tomaszewska49500
9Doświadczalna weryfikacja algorytmów optymalizacji topologicznej stosowanych w pojektowaniu płaskich konstrukcji prętowychbadania wstępnePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Anna Rębosz-Kurdek14454
10Badania eksperymentalne odpowiedzi dynamicznej struktur TBC (thermal barrier coating) - PMC (polymer matrix composite) z uwagi na oddziaływanie wysokich prędkości uderzenia.staż naukowyPolitechnika Lubelskadr inż. Przemysław Wiktor Golewski25200
11Badania odpowiedzi na zadane obciążenia mechaniczne zaawansowanych struktur kompozytowych honeycomb-pianka poliuretanowa-płatki grafenu w warunkach wysokich prędkości odkształceństaż naukowyPolitechnika Lubelskadr Daniel Pietras25200
12Forma chemiczna metali ciężkich w osadach ściekowych jako wskaźnik ryzyka ekologicznegobadania wstępneInstytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Naukdr inż. Malwina Daniela Tytła35200
13Scyntylatory na bazie domieszkowanych jonami Ce3+ mieszanych granatów Lu3-xLaxAl5-yGaxO12: krystalizacja oraz właściwości luminescencyjne i scyntylacyjnebadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Karol Andrzej Bartosiewicz49940
14Badanie dokowania węglowodorów alifatycznych na centrach aktywnych zeolitu metodą dynamiki molekularnej - staż naukowy.staż naukowyInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Anna Drzewiecka-Matuszek14289
15Optymalizacja metody przygotowania i składu jakościowo-ilościowego elektrolitu podstawowego do badania czerwonych szminek z wykorzystaniem mikroemulsyjnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnejbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Małgorzata Król50000
16Wpływ nowej miary równoważności i podobieństwa uwzględniającej niepewność na przetwarzanie obrazówwyjazd konferencyjnyUniwersytet Rzeszowskidr Barbara Pękala19871
17Synteza oraz badania na obecność mezofaz niesymetrycznie podstawionych bezno[b]fenazyn.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Jarosław Andrzej Grolik49984
18Wysokoczułe kryształy luminescencyjne na bazie mieszanych perowskitów i tlenków otrzymywane metodą mikrowyciąganiawyjazd badawczyInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Wojciech Gieszczyk48501
19Badania in-situ struktury próbek stopów rozciąganych ze stałą prędkością.badania pilotażowePolitechnika Śląskadr hab. inż. Mirosława Anna Pawlyta40150
20Multidekadowa zmienność temperatury powietrza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim tysiącleciuwyjazd konferencyjnyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Krzysztof Bartoszek9757
21Zastosowanie mikrowagi oscylacyjnej TEOM w badaniach aktywności i odporności na zawęglanie katalizatorówbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Marcin Cichy30250
22Reakcje fosforylacji i synteza nowych biochelatów celulozybadania wstępneInstytut Włókiennictwadr Marcin Kudzin46200
23Opracowanie nowych algorytmów szukania i śledzenia miejsc zerowych w dziedzinie zespolonej do analizy problemów elektrodynamicznychkonsultacje naukowePolitechnika Gdańskadr inż. Piotr Kowalczyk33000
24Nowe biomedycznie ważne syntony w chemii supramolekuarnej oligopeptydówwyjazd konferencyjnyPolitechnika Łódzkadr inż. Joanna Bojarska5955
25Porównanie algorytmów k-mer, pwm i sztucznej inteligencji do przewidywania wiązania czynników transkrypcyjnych do genomu Arabidopsis.wyjazd badawczyUniwersytet Opolskidr inż. Sławomir Stemplewski27280
26Synteza i właściwości sorpcyjne kompozytów zeolitowo-węglowychbadania wstępnePolitechnika Lubelskadr Lidia Teresa Bandura46200
27Badanie wpływu właściwości adsorpcyjnych biokompatybilnych surfaktantów cukrowych na zwilżalność i bilans hydrofobowo-hydrofilowy Ti6Al4Vstaż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Joanna Krawczyk44748
28Wpływ kwasu cynamonowego i jego hydroksypochodnych na właściwości elektryczne układów modelujących błony biologiczne oraz linii komórkowych glejaka wielopostaciowegobadania pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr hab. Monika Naumowicz49028

Lista rankingowa nr 7

Data opublikowania: 2018-12-21

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego przez modyfikowany histon H3 z czynnikiem eIF4AIII - rdzeniową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego (ang. Exon Junction Complex, EJC) u Arabidopsis thaliana.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr inż. Helena Anna Kossowska49005
2Identyfikacja profilu miRNA w egzosomach izolowanych z krwi obwodowej chorych na czerniaka błony naczyniowej gałki ocznejbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Joanna Patrycja Wróblewska49995
3Ocena wpływu przeciwciał przeciw cytrulinowanym białkom (ACPA) na różnicowanie/aktywację osteoklastów w szpiku kostnym i destrukcję przyległego stawu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.badania wstępneNarodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicherdr Weronika Joanna Kurowska41650
4Potencjalna rola cytokin w rozwoju lekooporności w raku jajnikabadania pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Tomasz Jerzy Gromowski49830
5Depresja w chorobie Parkinsona: rola patologicznej agregacji α-synukleiny.badania wstępneInstytut Farmakologii Polskiej Akademii Naukdr Piotr Chmielarz50000
6Analiza wpływu parametrów pakowania na procesy respiracji pieczarek dwuzarodnikowych (Agaricus bisporus) wyrażone jako zmiany cech jakościowych grzybów poddanych przechowywaniu w warunkach temperatury pokojowej.badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Ewelina Dorota Pogorzelska-Nowicka16313
7Zastosowanie naturalnych rozpuszczalników eutektycznych do waloryzacji produktów ubocznych przemysłu piwowarskiegobadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Aleksandra Grudniewska49500
8Tworzenie i przemiany lotnych związków siarki w procesie fermentacji alkoholowej owoców i ich wpływ na aromat destylatówbadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Urszula Anna Dziekońska-Kubczak49830
9Endogenne i egzogenne uwarunkowania stężenia cholesterolu u chorych na mukowiscydozę - znaczenie cholestazy oraz spożycia fitosteroli roślinnychbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Sławomira Barbara Drzymała-Czyż49610
10Edycja genomu marchwi z użyciem kompleksów Cas9/Cpf1:gRNA przez elektroporację protoplastówbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Magdalena Klimek-Chodacka48950
11Końcowe produkty zaawansowanej glikacji (AGEs) i prostacyklina (PGI2) w procesie starzenia się płuc.badania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Andrzej Fedorowicz50000
12Perspektywy wykorzystania alginianu sodu i jego oligosacharydów do otrzymywania mukoadhezyjnych lamelek z posakonazolem do podania dopoliczkowegobadania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Marta Szekalska50000
13Wirtualny gradient ciśnień przez zwężenie w tętnicy wieńcowej u chorych ze stenozą aortalnąbadania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr hab. Paweł Kleczyński49500
14Analiza mechanizmu kształtowania profilu związków lotnych w mięsie poddanym niskotemperaturowej obróbce cieplnej (sous-vide)badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Iwona Maria Wojtasik-Kalinowska24134
15Wykorzystanie cytometrii przepływowej w analizie żywotności i aktywności proteolitycznej komórek drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae w celu monitorowania efektywności fermentacji etanolowejbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Wojciech Juzwa26400
16Określenie związku mutacji w wybranych genach naprawy DNA z dziedziczną predyspozycją do raka piersi u mężczyzn.badania wstępneUniwersytet Zielonogórskidr Marek Szwiec38181
17Występowanie feniksyny i receptora GPR173 w ścianie nowotworowo zmienionego jelita grubego człowiekabadania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Agnieszka Oponowicz36520
18Regulacja alternatywnej ścieżki autofagii/mitofagii w celu przełamania oporności komórek nowotworowych na stosowane terapiebadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Kaja Anna Urbańska49995
19Poszukiwanie różnic strukturalnych cukrowych antygenów powierzchniowych Streptococcus bovis biotypu I i II o potencjalnym znaczeniu w etiologii nowotworu jelita grubegobadania wstępneInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Maciejewska50000
20Wpływ obcego gatunku mięczaka Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) na zarażenie rodzimych błotniarek (Gastropoda: Lymnaeidae) metacerkariami echinostom (Digenea: Echinostomatidae).badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Anna Maria Cichy30134
21Analiza zmienności genetycznej wirusa mozaiki stokłosy (Brome mosaic virus, BMV) jako czynnika warunkującego zagrożenie fitopatologiczne dla zbóż i traw.badania wstępneInstytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Katarzyna Trzmiel49900
22Wpływ długotrwałego stresu socjalnego na zmiany strukturalne i funkcjonalne układów glutaminianergicznego i noradrenergicznego w korze czołowej szczurabadania wstępneInstytut Farmakologii Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Zelek-Molik49500
23Poszukiwania chemotaksanomicznych markerów dla grzybów endofitycznych Herniaria glabra L.badania wstępneInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczydr Solomiia Kozachok49147
24Ocena efektywności ogrzewania przy wykorzystaniu ciągłej terapii nerkozastępczej - poszukiwanie skutecznej metody ogrzewania pozaustrojowego poszkodowanych w hipotermii głębokiej.badania wstępneŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr hab. Tomasz Darocha48598
Nauki ścisłe i techniczne
1Cyklazyny i ich reaktywność - nowe motywy strukturalne w inżynierii molekularnej.badania wstępneInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Naukdr Marcin Lindner49500
2Nowa metoda syntezy germanenubadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Marek Kopciuszyński7095
3Synteza nowego typu analogów nukleotydów zawierających wiązanie P-N o potencjalnym zastosowaniu jako pronukleotydy anty-HIVbadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Joanna Romanowska49995
4Badanie gazowego układu przeznaczonego do pracy w warunkach silnej dynamiki zmian właściwości układu - badanie wstępne dla określenia cech układu stykowego wyłącznika wysokich napięćbadania wstępnePolitechnika Warszawskadr hab. inż. Marcin Szewczyk36127
5Optymalizacja pomiarów magnetycznych dla ultra-cienkich epitaksjalnych warstw metali ferromagnetycznych za pomocą magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD).badania wstępneInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr inż. Kinga Freindl30635
6Esterquaty zawierające dikambę w podsatawniku estrowym kationu jako nowe potencjalne herbicydy selektywnebadania wstępnePolitechnika Poznańskadr inż. Anna Syguda49940
7Katalityczny hydrokraking oleju algowego na zeolitowych katalizatorach niklowych jako nowa droga produkcji paliwa lotniczego typu Bio-Jetbadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Karolina Agnieszka Chałupka22220
8Mezoprowate materiały krzemionkowe z odwzorowaniem jonów Pt(II) i Pt(IV) - synteza, charakterystyka i zastosowanie w analityce platynybadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Joanna Dobrzyńska45430
9Synteza i badania właściwości fizycznych syntetyczych analogów wybranych minerałów zawierających miedźbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr Michał Jerzy Winiarski49995
10Analiza efektu zamykania się pęknięcia zmęczeniowego w warunkach wieloosiowego stanu wytężeniabadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Grzegorz Stanisław Lesiuk42900
11Physicochemical characterization of stimuli-responsive smart-materials. Short scientific visit in Lutkenhaus Lab at Texas A&M University.staż naukowyInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr inż. Piotr Aleksander Batys38120
12Zastosowanie mewalonolaktonu w syntezie funkcyjnych alifatycznych poliestrówbadania wstępneCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr inż. Michał Kawalec49995
13Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym pasmie częstotliwościbadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr hab. inż. Przemysław Grzegorz Łopato23430
14Nowe chiralne organokatalizatory na bazie cyklicznego kwasu fosforowego.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Joanna Szawkało49940
15Dobór metody immobilizacji RGO i TiO2 na wytypowanych strukturach włóknistychbadania wstępneInstytut Włókiennictwadr inż. Magdalena Olak-Kucharczyk46200
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Czynności orzecznicze non existens (nieakty) w ogólnym postępowaniu administracyjnymkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Weronika Gabriela Szafrańska23481
2Partnerstwo, współpraca i wsparcie w relacjach specjalistów z rodzicami dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi - polska adaptacja Family-Professional Partnership Scale (FPPS) oraz Enabling Practises Scale (EPS)badania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Tomasz Gosztyła18392
3Specyfika pracy kuratora sądowego z cudzoziemcamibadania pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Łukasz Krzysztof Wirkus7700
4Koncepcja adaptatywnego powtórnego wykorzystania odzyskanych materiałów i produktów budowlanych we wnętrzu architektonicznym, w realizacji strategii odpowiedzialnego środowiskowo zarządzania surowcami materiałowymi.badania wstępneAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowiedr Magdalena Celadyn6600

Lista rankingowa nr 8

Data opublikowania: 2019-01-17

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki ścisłe i techniczne
1Nowe metody wyznaczania niepewności funkcji rozkładów partonów w jądrach atomowychkonsultacje naukoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Aleksander Kusina29810

Lista rankingowa nr 9

Data opublikowania: 2019-02-01

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1Egzogenna melatonina jako czynnik modyfikujący odpowiedź komórek zawiesinowych tytoniu linii BY-2 na stress oksydacyjny wywołany działaniem ołowiu.badania wstępneUniwersytet Łódzkidr inż. Agnieszka Kobylińska47465
2Wpływ, pochodzącej od bakteriofaga Φ24B małej niekodującej cząsteczki RNA na metabolizm bakterii Escherichia coli - analiza z wykorzystaniem spektroskopii NMRwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Bożena Nejman-Faleńczyk46051
3Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1.badania pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Martyna Zofia Wróbel42636
4Analiza wpływu podaży witaminy D z produktów spożywczych na poziom 25(OH)-cholekalcyferolu we krwi, w zależności od ekspozycji na promieniowanie słonecznebadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. inż. Dominika Głąbska48730
5Ścieżka przekazu sygnału w odpowiedzi sosny zwyczajnej na stres zanieczyszczenia powietrza w krakowskiej aglomeracji miejskiejbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr inż. Anna Maria Hebda49500
6Wykorzystanie profili chromatograficznych lotnych związków i widm w bliskiej podczerwieni do rozpoznawania zafałszowań mięsa mielonegobadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Elżbieta Górska-Horczyczak29040
7Receptory P2X7 - udział w zaburzeniach funkcji nerek w cukrzycybadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Ewelina Kreft49830
8Wstępne badanie regulacji procesu naprawy jednoniciowych pęknięć DNA w komórkach ssaczych w warunkach niskiego stężenia tlenubadania pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mirosław Zarębski49500
9Ocena możliwości poprawy biodostępności wapnia w napoju makowym poprzez mikrobiologiczną degradację kwasu fitynowegobadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr inż. Marta Wilk34289
10Ocena przydatności Paramecium sp. do określania toksyczności chronicznej wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.badania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Ariel Mateusz Marchlewicz50000
11Zróżnicowanie taksonomiczne i genetyczne populacji modrzewia na wybranych stanowiskach w Karpatach - rezerwat "Modrzewie" w Gorcachbadania pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Marta Katarzyna Kempf35200
Nauki ścisłe i techniczne
1Przesunięcie Lamba dla elektronu w pułapce.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Grzegorz Euzebiusz Łach48906
2Wysokotopliwe stopy wysokoentropowe o wysokiej plastyczności i odporności na korozjębadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Grzegorz Cieślak47300
3Sterole w osadach fiordów arktycznych jako markery pochodzenia materii organicznejbadania wstępneInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Małgorzata Szymczak-Żyła39600
4Selektywne stapianie laserowe stopów o wysokiej entropiibadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Dariusz Dominik Grzesiak38516
5Wpływ korekcji stopniowej na transport rumowiska korytowego potoków karpackichbadania wstępnePolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr Joanna Korpak45911
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Wykorzystywanie paradygmatu konformizmu normatywnego w domenie sądów moralnychbadania wstępneSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Konrad Maksymilian Bocian10659
2Formy autobiograficzności we francuskojęzycznym komiksie i noweli graficznejkwerendaUniwersytet Łódzkidr Kalina Kupczyńska21197
3Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej - archiwum historii mówionej. Przeprowadzenie wywiadów pilotażowych.badania pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Aleksandra Wąsowska26467
4Proces moralnego dystansowania się w grach komputerowych - badania wstępnebadania wstępneInstytut Psychologii Polskiej Akademii Naukdr Krzysztof Marek Hanusz47520
5Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1864-1917 na Ziemiach Zabranychbadania wstępneUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Wiktoria Kudela-Świątek47790
6Doświadczanie sprawczości i wspólnotowości a rozpoznawanie radości w niejednoznacznych ekspresjach emocjonalnychbadania wstępneAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Dorota Jasielska22134
7Problem przemocy domowej wśród polskich imigrantów w Anglii w opinii brytyjskich praktykówbadania wstępneAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Iwona Zielińska29245
8Łaciński "Cornutus" czy czeski "Roháč"? - identyfikacja źródła glos polskich w słowniku CornPaulkwerendaInstytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Jasińska12232
9Teorie wyobraźni we francuskiej filozofii współczesnejkonsultacje naukoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Marta Ples-Bęben7150
10Wpływ obecności producentów leków na uczelniach medycznych na socjalizację do zawodu lekarza.badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Marta Makowska49115
11Doświadczanie piętna przez osoby świadczące usługi seksualnebadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Izabela Maria Ślęzak-Niedbalska11000
12Hipertrofia turystyki miejskiej a miejska resiliencewyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Joanna Kowalczyk-Anioł7209
13Sezonowe uwarunkowania popytu na pracę w przedsiębiorstwach branży turystycznejbadania pilotażowePolitechnika Koszalińskadr Kamila Magdalena Radlińska25300
14Empiryczny model zachowań turystów na rynku usług biur podróżybadania pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak47293
15Migranci sezonowi na wsi i ich rola w lokalnej gospodarce: Efektywne i inkluzywne modele lokalnej konsumpcjiwyjazd badawczyInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Naukdr hab. Adam Czarnecki43351
16Atrybuty i przypadłości kategorii wyniku całkowitego dla beneficjentów sprawozdań finansowychbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Artur Robert Sajnóg44000
17Filozofia polska wobec kwestii tożsamości kulturowej - perspektywa międzykulturowawyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Iwona Janina Krupecka12100

Lista rankingowa nr 10

Data opublikowania: 2019-03-01

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Wpływ zagrożenia tożsamości płci na dystans psychologiczny wobec osób nietypowych dla swojej płci biologicznejbadania pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Karolina Marzena Konopka16016
2Relacjonowanie działań komunikacyjnych z uwzględnieniem ich multimodalności. Badania pilotażowe na materiale etiud Szkoły Filmowej w Łodzibadania pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Celina Maria Heliasz-Nowosielska14740
3Badania nad rozwojem kompetencji informacyjnych tłumaczywyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Joanna Ewa Sycz-Opoń10785
4Rolnicy a system zarządzania suszą rolniczą w Polscebadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Monika Kaczała49500
5Konstrukcja i testowanie modelu matematycznego dla problemu wyboru optymalnej metody alokacji zysku pomiędzy współpracującymi firmami.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Anna Tatarczak8085
Nauki ścisłe i techniczne
1Wpływ ciśnienia na strukturę perowskitowych hybrydowych związków organiczno-nieorganicznych z ligandem fosfinowymbadania wstępneInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr Aneta Ciupa-Litwa18491
2Otrzymywanie i charakterystyka domieszkowanych węglowych materiałów elektrodowychbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Maria Krystyna Rybarczyk49500
3Opracowanie metody modyfikacji na położu stałym foldamerów aromatycznych, wykorzystywanych w procesie projektowania sond molekularnych oraz ocena jej użyteczności w syntezie biblioteki sond molekularnych.badania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Michał Jewgiński49500
4Synteza interkalacyjnego związku grafitu z kwasem nadrenowymbadania wstępnePolitechnika Poznańskadr inż. Bartosz Piotr Gurzęda15576
5Charakterystyka spektroskopowa okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w progresji miażdżycybadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Krzysztof Czamara49500
6Badania wpływu implantacji jonowej powłok CoCrWC oraz NiCrSiBC na odporność na zużycie kawitacyjne i kawitacyjno-erozyjnebadania wstępnePolitechnika Lubelskadr inż. Mirosław Szala47025
7Obserwacje na teleskopie 30-metrowym IRAM i współpraca z ekspertamiwyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Anli Tsai10186
8Usuwanie wybranych mikrozanieczyszczeń antropogenicznych przy zastosowaniu zaawansowanych procesów utleniania indukowanych światłem słonecznymstaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Katarzyna Maria Kowalska31196
9Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego w badaniu transkryptów RNA raka przełyku.konsultacje naukoweUniwersytet w Białymstokudr Aneta Polewko-Klim12196
10Hydrofobizacja zapraw lekkich polisiloksanami modyfikowanymi bionanopolimeramibadania wstępnePolitechnika Lubelskadr hab. inż. Danuta Grażyna Barnat-Hunek47960
11Ocena zjawisk powierzchniowych w trakcie kształtowania się złączy polimer-polimer. Zastosowanie techniki obtryskiwania kompozytowych prepregów w celu selektywnej lokalizacji zbrojenia włóknami ciągłymi.badania wstępnePolitechnika Poznańskadr inż. Jacek Andrzejewski49500
12Analiza jakościowa hybrydowego reaktora chemicznegowyjazd konferencyjnyPolitechnika Śląskadr inż. Piotr Skupin7197
13Mechanika połączeń jednostronnych w konstrukcjach warstwowychbadania wstępnePolitechnika Poznańskadr Robert Studziński29124
14Kompozytowe detektory termoluminescencyjne na bazie warstw i kryształów granatów.badania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Vitalii Gorbenko49940
15Badania mechanizmów reakcji utleniania typu Criegee'a - nowe techniki monitorowania reakcji sprzężone z metodami detekcji jonów tandemowej spektrometrii mas.badania pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Kacper Błaziak49940
16Wyznaczanie parametru log BB in vitro w oparciu o dane retencyjne uzyskane przy użyciu nowych faz pseudostacjonarnych w kapilarnej elektrokinetycznej chromatografiibadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Krzesimir Ciura49500
17Geometria wielowymiarowych hydrodynamicznie całkowalnych równań różniczkowych cząstkowychwyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Giovanni Moreno15984
18Obróbka nagniataniem staliwa duplexbadania wstępnePolitechnika Częstochowskadr hab. inż. Grzegorz Emil Stradomski18700
19Opracowanie metod osadzania białka mitochondrialnego kanału wapniowego typu uniport na powierzchni elektrod złotychbadania wstępneInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Kurzątkowska49500
20Nowa metoda analizy numerycznej wyników pomiarów elipsometrycznych dla struktur cienkowarstwowychwyjazd badawczyPolitechnika Koszalińskadr inż. Krzysztof Grzegorz Dorywalski19727
21Wykorzystanie zjawiska zarodkowania heterogenicznego w spiekaniu reakcyjnym granatu żelazowo - gadolinowego.badania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Radosław Stanisław Lach49500
22Sterowanie właściwościami eksploracyjnymi i eksploatacyjnymi algorytmów ewolucyjnych.badania wstępnePolitechnika Koszalińskadr hab. inż. Adam Słowik6600
23Badania struktury i parametrów mechanicznych kompozytów betonowych wykonanych na spoiwach czteroskładnikowychbadania wstępnePolitechnika Lubelskadr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski37840
24Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę komórkową i współczynnik tłumienia naprężeń sztywnych bio-pianek poliuretanowychstaż naukowyPolitechnika Gdańskadr inż. Łukasz Piszczyk30167
25Związki między deformacjami bi-lipschitzowsko trywialnymi a deformacjami μ-constantwyjazd badawczyInstytut Techniczny Wojsk Lotniczychdr Piotr Ryszard Migus13609
26Ocena właściwości antyutleniających wybranych mieszanin - poszukiwanie przyczyn obserwowanego efektu antyutleniającego mieszaninybadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Małgorzata Olszowy21450
27Predykcyjne sterowanie wielopoziomowym przekształtnikiem ANPC ze zredukowaną ilością obliczeńwyjazd konferencyjnyPolitechnika Białostockadr inż. Krzysztof Kulikowski13449
28Badanie możliwości zastosowania fotodetektorów półprzewodnikowych w dozymetrii wykorzystującej dozymetry termoluminescencyjne (TLD)badania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Piotr Kamil Sobotka49500

Lista rankingowa nr 11

Data opublikowania: 2019-03-15

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1Odwrócenie fenotypu ataksji Fridereicha poprzez stymulację procesu transkrypcjiwyjazd badawczyInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Julia Oliwia Misiorek41428
2Mitochondria jako kluczowy parametr w ocenie jakości plemników buhajów.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Zofia Eliza Madeja49005
3Poznanie mechanizmu fizycznego funkcjonującego na szlaku transferu energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntetycznym kompleksie antenowym LHCII, odpowiadającego za foto-izomeryzację neoksantynybadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Monika Zubik49440
4Potencjalny wpływ nizyny i betuliny skorelowanych z marbofloksacyną lub tetracykliną na tworzenie się biofilmu oraz na wartości MIC wybranych substancji czynnych pośród bakterii wyizolowanych z zapalenia wymienia u bydła mlecznegobadania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Edyta Dorota Kaczorek-Łukowska49995
5Udział parkiny w molekularnych mechanizmach aktywacji inflammasomu w liniach ludzkich mielo- i limfoidalnych białaczekbadania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Anna Magdalena Lenkiewicz49995
6Badanie efektów biologicznych na poziomie komórki przy terapii BNCT z wykorzystaniem wiązki neutronów dla wybranej linii nowotworowej w reaktorze badawczym Mariabadania wstępneNarodowe Centrum Badań Jądrowychdr Kamila Maliszewska-Olejniczak49574
7Rozpoznanie wpływu kolonii ptaków morskich na strefę płytkiego litoralu Wyspy Niedźwiedziej (Svalbard)badania pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska-Skarbek49940
8Poszukiwanie genetycznych czynników wpływających na progresję guza liściastego piersi u kobietbadania wstępneCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Jerzy Mituś50000
9Analiza odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko białkom HtrA u chorych na reumatoidalne zapalenie stawówbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Dorota Maria Żurawa-Janicka47850
10Nowa strategia farmakoterapii padaczki lekoopornejbadania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Marek Robert Król33000
11Profil związków polifenolowych w zróżnicowanych odmianowo cebulach podanych osmokoncentracjibadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk33000
12Rola MCPIP1 w raku endometriumbadania wstępneKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiegodr Janusz Ligęza50000
13Sekwencjonowanie ogólnogenomowe z wykorzystaniem kolekcji zielnikowych: przełom w biogeografii molekularnej śluzowców (Myxomycetes)?badania pilotażoweInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr hab. Anna Małgorzata Ronikier49280
14Wpływ IAA-asparaginianu na karbonylację białek w siewkach grochu (Pisum sativum L.) w warunkach stresu solnegobadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Maciej Karol Ostrowski28039
15Molekularne podłoże występowania różnic w odpowiedzi komórek różnych gatunków Cryptococcus spp. na wybrane komponenty surowicy.badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Mariusz Dyląg49500
16Wpływ ekstraktów roślinnych na rozwój patogenicznch grzybów rodzaju Fusarium i ograniczenie syntezy mykotoksynbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. Karolina Gromadzka49498
17Zastosowanie metod taksonomii integratywnej w delimitacji gatunków porostów na przykładzie krytycznego rodzaju Wetmoreana (Teloschistaceae, grzyby zlichenizowane)staż naukowyInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr Karina Wilk20570
18Ocena ryzyka transferu wielolekoopornych szczepów E. faecium w aspekcie zwierzę - człowiek, w oparciu o analizę molekularną.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Aleksandra Trościańczyk47844
19BATLANTIC - Czy istnieje uniwersalne narzędzie do oceny stanu przybrzeżnych stref środowiska morskiego?staż naukowyUniwersytet Gdańskidr Anna Justyna Lizińska45637
20W jakim stopniu stosunki stechiometryczne pierwiastków biogennych w biomasie mchów torfowisk niskich odzwierciedlają ich dostępność w siedlisku?badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Łukasz Adrian Kozub39600
21Korelacja faz rozwojowych pąków kwiatowych linii żeńskiej oraz trójjednopiennej z lokalizacją transkrypcji genu płci CsWIP1badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Ewa Siedlecka50000
22Badanie ochronnego działania leków przeciwzakrzepowych - dabigatranu i rivaroksabanu w modelu uszkodzenia śródbłonka naczyniowego utlenionym cholesterolembadania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Paulina Ewa Gorzelak-Pabiś49159
23Zastosowanie związków polikrystalicznych boru w kontekście badań biologicznych w metodzie BNCT.badania wstępneNarodowe Centrum Badań Jądrowychdr Karolina Wójciuk47300
24Analiza molekularnych mechanizmów odporności wybranych odmian pszenicy zwyczajnej w odpowiedzi na porażenie przez rdzę brunatną.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Agnieszka Paulina Tomkowiak48785
Nauki ścisłe i techniczne
1Nadprzewodzące chalkogenki żelaza domieszkowane jonami metali bloku d w warunkach ekstremalnychwyjazd badawczyInstytut Fizyki Polskiej Akademii Naukdr inż. Damian Karol Paliwoda32230
2Ocena losowej nośności fundamentów bezpośrednich z uwzględnieniem przestrzennej zmienności parametrów gruntu oraz lokalizacji sondowań podłożawyjazd konferencyjnyPolitechnika Wrocławskadr inż. Marcin Zbigniew Chwała10626
3Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego stopu AZ91 w kontakcie z materiałem ceramicznym B4Cbadania wstępneInstytut Odlewnictwadr inż. Artur Kudyba39700
4Analiza pola prędkości oraz analiza struktur wirowych w obszarze wirnika turbiny Darrieusa pracującego w stanie nieustalonym z dynamicznym oderwaniem przepływu na łopatach wykorzystując autorską metodę aktywnej komórki - konsultacje naukowekonsultacje naukowePolitechnika Warszawskadr inż. Krzysztof Rogowski7064
5Przegrupowanie Claisena jako narzędzie w syntezie α-trifluorometylo-γ,δ-nienasyconych amidów pochodnych węglowodanów.badania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Monika Bilska-Markowska45034
6Krople płynu i ich transport w ośrodkach porowatychwyjazd konferencyjnyUniwersytet Wrocławskidr hab. Maciej Grzegorz Matyka7260
7Badania wpływu zawartości boru i krzemu na strukturę i stabilność termiczną stopów glinu zawierających wydzielenia fazy kwazikrystalicznejbadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Piotr Józef Bardziński43071
8Tworzenie układów z udziałem atomów palladu oraz grafenowych kropek kwantowych kowalencyjnie zmodyfikowanych pochodnymi fulerenowymibadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Joanna Breczko45100
9Kształtowanie własności fizycznych i chemicznych stopu CoCrMo do zastoswań w układzie moczowym człowiekabadania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Wojciech Tomasz Kajzer40150
10Badanie reakcji rozkładu biogennego dopaminy w obecności oksydazy monoaminowej B za pomocą metody EVB (Empirical Valence Bond)staż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Zbigniew Brela15763
11Analiza wakancyjnych mechanizmów umocnienia w odkształconym i wyżarzonym magneziewyjazd badawczyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Bartosz Sułkowski25300
12Monitorowanie własności dynamicznych uszkodzonych belek z betonu wysokowartościowego poprzez obserwacje rotacji ich osibadania wstępnePolitechnika Opolskadr inż. Piotr Adam Bońkowski36300
13Charakterystyka struktury chemicznej i elektronowej warstw tlenków kobaltu CoOx wytwarzanych techniką plazmową, jako materiałów o potencjalnym zastosowaniu w procesie fotokatalitycznego rozkładu wody.badania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Jacek Balcerzak45650
14Immobilizowane katalizatory w syntezie cyklicznych węglanów z olefin i CO2badania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Agnieszka Siewniak37290
15Badanie wpływu temperatury i czasu przebywania na własności fizykochemiczne produktów hydrotermicznego uwęglania wysłodków buraczanychbadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr hab. inż. Małgorzata Maria Wilk49500
16Synteza kompozytów polimer przewodzący/nanocząstki metali do zastosowań elektrokatalitycznych.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Agata Fedorczyk42669
17Synteza dipeptydowych analogów β-amino-α-fluorofosfonianówbadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Marcin Kaźmierczak49258
18Badania właściwości elektronowych kryształów GaN1-xAsx zorientowanych ścianą (0001)staż naukowyUniwersytet Wrocławskidr Miłosz Tadeusz Grodzicki43128
19Badania wpływu kształtu i powierzchni tłucznia granitowego na proces przejmowania ciepła podczas konwekcji wymuszonej.badania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Magdalena Nemś47355
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Staż naukowy na Uniwersytecie Dhaka w Bangladeszu w celu przeprowadzenia analiz porównawczych południowoazjatyckiego modelu biznesu społecznego z europejskim modelem inwestycji społecznych.staż naukowyUniwersytet Wrocławskidr hab. Agnieszka Katarzyna Makarewicz-Marcinkiewicz17083
2Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowiabadania pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Wojciech Głód11330
3Umocowanie w prawie w "Ogólnej teorii norm" Hansa Kelsena z perspektywy horyzontalnej i wertykalnejwyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidoc Monika Katarzyna Zalewska12809
4Międzynarodowa krytyka realizmu prawnego Alfa Rossa w świetle źródełkwerendaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Urszula Kosielińska-Grabowska17820
5Prawne formy zarządzania dziedzictwem kultury w EuropiekwerendaInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukdr Andrzej Jakubowski9546
6Rosyjska ekspansja na Zachód. Niemiecka polityka dworu petersburskiego w latach 1775-1786. Kwerenda w Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego w Moskwie.kwerendaUniwersytet Warszawskidr Jacek Kordel12181
7Witalność wiejskich przestrzeni nadrzecznych. Analiza form i sposobów zagospodarowania trzech rzek nizinnych.badania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Dawid Rajmund Soszyński5813
8Zbiorowiska semi-naturalne a dobrobyt człowieka w ujęciu usług ekosystemowychbadania pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Agnieszka Anna Nowak36705
9Przeobrażenia stref wpływów w epoce globalizacji - prezentacja badań wstępnychwyjazd konferencyjnyUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Klin5847
10Czynniki długowieczności polskich firmbadania wstępneAkademia Leona Koźmińskiegodr Anna Marta Pikos17149
11Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w narracjach nauczycieli i terapeutówbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Marta Jurczyk6919
12Wyjazd konferencyjny: Works in Progress Intellectual Property 2019 (WPIP) Colloquium, University of Huston Law Center, Texas, US; tytuł referatu: Copyright exhaustion in the digital environment - the EU and international perspectivewyjazd konferencyjnyUniwersytet w Białymstokudr Joanna Banasiuk9891
13Hierarchiczność współpracy naukowej i nierównomierny rozkład korzyści ze współpracy naukowej w kontekście modelu centrum-peryferie - badania wstępnewyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Adam Mirosław Płoszaj40287
14Imigracja z ziem polskich XIX - XXI wieku w działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej muzeów Norwegii i Szwecjiwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Michalina Petelska16662
15Koncepcja Hiramatsu "one village, one product" jako element regionalnej specjalizacji przemysłowejwyjazd konferencyjnyUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr Anna Helena Jankowiak5614
16Elastyczność psychologiczna w funkcjonowaniu jednostkiwyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Lidia Natalia Baran11000
17Modelowanie procesów decyzyjnych w zarządzaniu projektamiwyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Paweł Błaszczyk13200
18Pilotażowe badania kształtu traktu głosowego podczas artykulacji samogłosek u osób z zaburzeniami prymarnej motoryki językabadania pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Barbara Ilona Sambor18700
19Michael Sittow - Melchior Alemán i jego działalność na dworze kastylijskim (1492-1506) według dokumentów z Archivo General de SimancaskwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Oskar Jacek Rojewski38154
20Związki zaufania interpersonalnego, zaangażowania afektywnego pracowników oraz dzielenia się wiedzą ukrytą oraz ich wpływ na innowacyjność organizacjistaż naukowyPolitechnika Warszawskadr Helena Anna Bulińska-Stangrecka37404
21Motywacja i prokrastynacja a efektywność zmiany u osób będących na diecie - badania podłużnebadania wstępneAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Magdalena Poraj-Weder20295
22Współpraca międzyorganizacyjna jako przejaw orientacji przedsiębiorczejbadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Rafał Kusa48708
23O wielości dróg katolików świeckich w Polsce Ludowej. Koncepcje polityczne Jerzego Hagmajera, Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego - kwerenda wstępnakwerendaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Ariel Krzysztof Orzełek20317
24Wpływ orzecznictwa hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego na status prawny KataloniikwerendaUniwersytet w Białymstokudr Andrzej Jackiewicz15346
25Instytucjonalna ochrona praw człowieka w systemie ustrojowym IzraelakwerendaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Paweł Marcin Sadowski20812

Lista rankingowa nr 12

Data opublikowania: 2019-04-09

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1Analiza poziomu metylacji DNA oraz aktywności transkrypcyjnej genów 35S rRNA w komórkach kalusa Brachypodium hybridumbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Natalia Borowska-Żuchowska49500
2Wpływ warunków wewnątrzkomórkowych na interaktom ludzkiego białka dekapującego.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Renata Joanna Grzela49500
3Kompleksowanie białek serwatkowych i polisacharydów w celu modyfikacji trawienia i wchłaniania białkastaż naukowyUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr hab. inż. Bartosz Grzegorz Sołowiej22220
4Rola zewnątrzkomórkowego DNA neutrofilowego jako czynnik aktywujący mechanizm uwalniania Neutrofilowych Pułapek Zewnątrzkomórkowychbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Marcin Zawrotniak42790
5Badania nad indukcją zwiększonej syntezy ß(1,3)/(1,6)-glukanu w komórkach drożdży Candida utilis ATCC 9950 namnażanych w podłożach modelowychbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Anna Maria Bzducha-Wróbel45199
6Transkryptomiczna i proteomiczna analiza efektów mutacji skutkującej nadprodukcją toksyny PVL u Staphylococcus aureus.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr inż. Emilia Aleksandra Bonar49995
7Ocena możliwości kompensacji strat cieplnych i profilaktyki hipotermii pourazowej w warunkach symulowanej ewakuacji w ratownictwie górskimbadania wstępneUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Paweł Podsiadło35960
8Wpływ mutacji w genie EMD na poziom uszkodzeń DNA oraz organizację chromatyny w komórkach otrzymanych od pacjentów z EDMD1badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Magdalena Maja Machowska50000
9Przejścia fazowe indukowane fosforylacją białka HP1a i ich rola w kondensacji chromatyny badane wielowymiarową spektroskopią NMR.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Rafał Łukasz Augustyniak49940
10Badanie wpływu zaburzeń naturalnych i antropogenicznych na elementy bilansu wodnego ekosystemów leśnych - staż naukowy w Forest Hydrology & Soils Laboratory, Mississippi State Universitystaż naukowyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Anna Katarzyna Ilek41800
11Udział kisspeptyny-10 w regulacji metabolizmu kolagenu w sercubadania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Paulina Radwańska50000
12Czy zjawisko FRET może posłużyć do monitorowania aktywności kanałów potasowych KATP sterujących wydzielaniem insuliny?konsultacje naukoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Katarzyna Walczewska-Szewc30395
13Kinetyka zmian potencjału buforującego i stężenia diagnostycznie istotnych wskaźników biochemicznych we krwi w aspekcie poziomu adaptacji wysiłkowej sportowców suplementowanych wodorowęglanem sodubadania pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Krzysztof Durkalec-Michalski49524
14Wpływ pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego na ochronne działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MES) u myszy.badania wstępneInstytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźkidr Mirosław Piotr Zagaja46750
15Właściwości strukturalne związków pektynowych ekstrahowanych z wybranych owoców pestkowych i jagodowychbadania wstępneInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr hab. inż. Justyna Cybulska49450
16Czy naturalne biostymulatory wpływają na strukturę makromolekuł u roślin?badania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Piotr Dominik Salachna47030
17Czy alarminy HMGB1, CRAMP i IL-33 modulują aktywność mastocytów w odpowiedzi przeciwdrobnoustrojowej?badania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Justyna Agier41800
18Odziaływanie pomiędzy komórkami efektorowymi, regulacyjnymi oraz Tγδ warunkuje rozwój alergii na chrom lub tolerancję.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Magdalena Ewa Zemelka-Wiącek49346
19Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na nawożenie azotembadania wstępneInstytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Naukdr Daria Zarabska-Bożejewicz47735
20Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych?badania pilotażoweInstytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Naukdr Konrad Marcin Kalarus24300
21Badanie kinetyki degradacji antocyjanów podczas homogenizacji wysokociśnieniowej roztworów modelowychbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Bartosz Kruszewski46245
22Kształtowanie profilu bakterii fekalnych przez rozpuszczalne frakcje błonnika pokarmowego z Fagopyrum esculentum Moench w warunkach in vitrobadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Krzysztof Dziedzic41470
23Badania cytomolekularne struktury jąderka u modelowych gatunków roślin jedno- i dwuliściennychbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Ewa Joanna Robaszkiewicz49995
24Określenie pierwotnych kryteriów modelu optymalizacji warunków regeneracji i przechowywania chemicznych roztworów myjących w zbiornikach stacji CIPbadania wstępnePolitechnika Koszalińskadr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk30360
25Dendrymery polipropylenoiminowe jako nośniki siRNA w terapii genowej przeciwko mięsakowi prążkowanokomórkowemu (ARMS).badania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Barbara Ziemba47342
26Badanie zależności zawartości pierwiastków enzymatycznych w stawach międzykręgowych kręgosłupa od zmian zwyrodnieniowych szkieletu osiowego.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Mikołaj Dąbrowski49995
27Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania związków produkowanych przez cyjanobakterie bałtyckie - poszukiwanie inhibitorów proteaz aspartylowych Sap.badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Agata Błaszczyk34650
28Różnorodność nicieni z rodziny Ostertagiinae pasożytujących u kozicy tatrzańskiej. Rozpoznanie zmienności w obrębie rodzajów Teladorsagia i Marshallagia na poziomie morfologicznym i genetycznym.badania pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Jerzy Andrzej Kowal31900
29Biogeochemia inwazyjnego gatunku nawłoci Solidago giganteabadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Małgorzata Anna Dambiec24530
30Potencjalne wykorzystanie organicznych nanocząsteczek w opryskach roślin uprawnych, jako promotorów wnikania substancji czynnych do roślin na przykładzie pokonania barirey kutykularnej liści przez herbicydy.badania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Michał Ludynia33660
31Próba identyfikacji białek motorycznych zaangażowanych w transport męskiej jednostki rozrodczej u konwalii majowejbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Małgorzata Kapusta50000
Nauki ścisłe i techniczne
1Nieliniowe efekty termoelektryczne w układzie kropki kwantowej sprzężonej z ferromagnetycznymi elektrodamiwyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Piotr Stanisław Trocha45100
2Konstrukcja nanogrzechotek katalitycznych zawierających cząstki Co3O4 do eliminacji lotnych związków organicznychbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Anna Rokicińska44000
3Nowe jednostki tetraaza[14]annulenu jako przyszłe komponenty układów supramolekularnych.badania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Jarosław Paweł Kowalski49500
4Wspomagana ultradżwiękami synteza nanokompozytów jako katalizatorów stosowanych do waloryzacji modelowyzch cyąsteczek wchodzącyh w skład ligninywyjazd badawczyInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Dimitrios Giannakoudakis49159
5Badanie formowania porowatych nanostruktur w cienkich warstwach azotku galubadania wstępneInstytut Technologii Elektronowejdr hab. Michał Adam Borysiewicz34100
6Zwiększenia oddziaływania ferromagnetyk/antyferromagnetyk epitaksjalnych warstw Fe/FeOwyjazd konferencyjnyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Anna Kozioł-Rachwał17600
7Nowe wieloparametrowe podejście do badania kosmicznych błysków promieniowania gamma z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.wyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Maria Dainotti49282
8Wpływ domieszkowania metalami przejściowymi na powierzchniowe stany elektronowe w kanonicznych izolatorach topologicznych typu Bi2Se3badania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Maciej Szymon Chrobak43120
9Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości cząsteczek InH i InD oraz wsparcie doświadczalne dla zaawansowanych obliczeń ab initio dla tych molekułbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Wojciech Szajna47740
10Zmiany częstości i intensywności atmosferycznych zjawisk ekstremalnych nad Europą w świetle projekcji wysokorozdzielczych regionalnych modeli klimatu do roku 2100.wyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Bartosz Czernecki35200
11Analiza mikrokalorymetryczna białek surowicy krwi jako czynnik oceniający wczesną odpowiedź na immunoterapię w raku płucabadania wstępneInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Karolina Kędra-Królik46860
12Porządkowanie się ładunku przestrzennego molekuł wody indukowane polaryzacją spontaniczną kryształu LiNbO3.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Julita Karolina Piecha16825
13Obserwacje reakcji chemicznych na granicy faz minerał/woda w czasie rzeczywistym oraz pomiar mikrotopografii mineralnych sorbentów drobnoziarnistych - badanie wstępnebadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Agnieszka Ewa Bańkowska-Sobczak19580
14Polipirolowy nanosensor pHbadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Paweł Czaja41800
15Badania biomimetyczne i obliczeniowe przenikania saponin triterpenowych przez barierę krew-mózgbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Katarzyna Ewa Stępnik42130
16Nowe rutenowe katalizatory do generowania wodoru z alkoholibadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Szymon Rogalski49500
17Zastosowanie analiz sedaDNA dla zwiększenia wartości interpretacyjnej form przetrwalnych wrotków (Rotifera) w badaniach paleolimnologicznychbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Magdalena Urszula Suchora49453
18Projektowanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych materiałów elektrodowych do konwersji energii słonecznejbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Aldona Jelińska48950
19Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania polikrystalicznego tytanianu bizmutowo-potasowego K0.5Bi0.5TiO3 o wysokiej gęstości.badania wstępneUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr inż. Piotr Artur Czaja40040
20Opracowanie optycznego systemu podgrzewania podłóż wykorzystywanych w spintronicebadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Bartłomiej Guzowski37480
21Wzorcowanie termicznych wzorców napięcia przemiennego za pomocą kwantowego wzorca napięcia przemiennegostaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Michał Piotr Grzenik36586
22Wpływ sposobu suszenia drewna na siły skrawania - wyjazd badawczy do InnoRenew.wyjazd badawczyPolitechnika Gdańskadr inż. Daniel Chuchała27691
23Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych.staż naukowyInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Sławomir Pieprzyk35095
24Właściwości konwersyjne i czujnikowe wielokompozytowych szkieł telurynianowych domieszkowanych erbem i iterbem.badania wstępneInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr hab. Radosław Paweł Lisiecki49500
25Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptoramibadania pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Przemysław Karpowicz48400
26Analiza głębokich sieci neuronowych za pomocą teorii optymalizacji w przestrzeniach Hilbertakonsultacje naukoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Tomasz Jan Piotrowski16439
27Badanie wpływu wypełnienia pianą aluminiową na intensyfikację wymiany ciepłabadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Artur Jan Nemś36159
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Jemen w ruchu: etnografia wojny, granic i zmagań o mobilnośćbadania wstępneInstytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Naukdr Bogumiła Hall43956
2B.F. Skinner, twórca amerykańskiego behawioryzmu, w optyce krytyki posthumanistycznejkwerendaUniwersytet Warszawskidr Justyna Włodarczyk11900
3Staż naukowy: Modalności w języku pozycyjnymstaż naukowyKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Anna Maria Karczewska49500
4Chronologia względna zmian fonologicznych i morfologicznych w języku łacińskimwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Dariusz Rafał Piwowarczyk19825
5Mowa kierowana do dzieci i dorosłych: badanie wstępne z użyciem artykulografu Carstens AG501badania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr hab. Katarzyna Klessa12628
6Ochrana zagraniczna i kwestia żydowska w Europie na przełomie XIX i XX wiekukwerendaUniwersytet Warszawskidr Artur Markowski26620
7Geneza i rozwój koncepcji norm ponadkonstytucyjnych we francuskiej nauce prawa publicznegokwerendaUniwersytet Warszawskidr Krzysztof Kaleta9989
8Film dokumentalny jako narzędzie feministycznych interwencjikwerendaUniwersytet Łódzkidr Dagmara Rode14064
9Sztuczna inteligencja w prezentacji produktów: wpływ na mechanizmy podejmowania decyzji przez konsumentówbadania wstępneSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Wojciech Jakub Trzebiński25300
10Trzecia fala neoliberalizacji miast polskich na przykładzie Poznania i Wrocławia - badania wstępnebadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Piotr Juskowiak13860
11Wstępna analiza fizykochemiczna materiału kostnego pochodzącego z pochówków "atypowych" wyeksplorowanych z historycznego (XII - XVII w.) cmentarzyska w Byczynie (woj. opolskie).badania wstępneInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Agata Izabela Cieślik48274
12Prezentacja wstępnych wyników badań prawnoporównawczych w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń konsumentów o naprawienie szkody wyrządzonej praktykami antykonkurencyjnymi na XIV Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (ASCOLA)wyjazd konferencyjnyUniwersytet w Białymstokudr hab. Anna Piszcz5559
13Mierząc populizm: badanie pilotażowe mające na celu udoskonalenie istniejących pytań.badania pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Benjamin David Stanley43972
14"Wczesna recepcja "Robinsona Crusoe" w Polsce, 1764-1779". Udział w konferencji "300 years of Robinsonades", Uniwersytet Jeana Moulina - Lyon 3, 11-12 kwietnia 2019.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Jakub Paweł Lipski5502
15Czynniki wpływające na podatność łańcucha dostaw suplementów diety na oszustwawyjazd konferencyjnyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Aleksandra Kowalska13640
16Czynniki psychospołeczne a występowanie syndromów psychosomatycznych w grupie chorych na astmęwyjazd konferencyjnyUniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń Collegium Medicum im. L. Rydygiera - Bydgoszczdr Agnieszka Woźniewicz13706
17Ontologia formy matematycznej Saundersa Mac Lane'a.staż naukowyPolitechnika Warszawskadr Bartłomiej Skowron29438
18Psychospołeczne konsekwencje wprowadzenia powszechnego dostępu do broni. Kwerenda porównująca skutki w trzech krajach o całkowicie odmiennych doświadczeniach: USA, Kanady, Australii.kwerendaSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr hab. Wojciech Marek Kulesza48356
19Wyjazd badawczy na Massachusetts Insitute of Technology (MIT) celem zrealizowania projektu badawczego w zakresie ram etycznych funkcjonowania chatbotow online.wyjazd badawczyAkademia Leona Koźmińskiegodr Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska21377
20Sieć osadnicza Warmii - badania wstępnebadania wstępneInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Naukdr Wiesława Duży11064

Lista rankingowa nr 13

Wnioski skierowane do finansowania po ponownej ocenie w związku z uchyleniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN i skierowaniem wniosków do ponownego rozpatrzenia

Data opublikowania: 2019-04-09

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki ścisłe i techniczne
1Wpływ parametrów geometrycznych i konstrukcyjno-materiałowych modeli doświadczalnych w skali na zjawisko transmisji i promieniowania dźwięków materiałowychbadania wstępnePolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Agata Joanna Szeląg49508
2Zmiany sąsiedztwa obszarów naturalnych i antropogenicznych (Wildlife-Urban Interface, WUI) w świetle zmian użytkowania ziemi w Karpatach Polskichkonsultacje naukoweUniwersytet Jagiellońskidr Dominik Kaim16870
Nauki o życiu
1MiRNA-103/107 oraz DICER w raku jajnika.badania wstępneInstytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"dr Miłosz Gracjan Wilczyński49500

Lista rankingowa nr 14

Wniosek skierowany do finansowania po ponownej ocenie w związku z uchyleniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN i skierowaniem wniosku do ponownego rozpatrzenia

Data opublikowania: 2019-06-05

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki ścisłe i techniczne
1Wyznaczanie parametrów akustycznych rezonatorów o zmiennej geometrii. Metody analityczne i numeryczne. Wyjazd konferencyjny.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Przemysław Adam Młynarczyk16 417