QuantERA


QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) to międzynarodowa sieć łącząca 39 agencji finansujących badania z 31 państw, która od 2016 roku wspiera badania naukowe z zakresu technologii kwantowych w Europie.

Głównym celem programu QuantERA jest finansowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii kwantowych w Europie poprzez organizację konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.

Sieć QuantERA działa na rzecz promowania ambitnych badań dotyczących najnowocześniejszej inżynierii w dziedzinie technologii kwantowych, wspiera współpracę międzynarodową pomiędzy naukowcami i agencjami finansującymi badania naukowe w Europie, monitoruje europejskie działania i strategie w zakresie technologii kwantowych oraz tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych.

Koordynatorem programu QuantERA jest Narodowe Centrum Nauki.

Oficjalna strona programu QuantERA

 

QuantERA Call 2021 - w trakacie oceny

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

 • Quantum Phenomena and Resources
 • Applied Quantum Science.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie:

   
Austria (FWF, FFG)Irlandia (SFI)Rumunia (UEFISCDI)
Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO)Izrael (Innovation Auth)Słowacja (SAS)
Bułgaria (BNSF)Litwa (RCL)Słowenia (MIZS)
Chorwacja (HRZZ)Luksemburg (FNRS)Szwajcaria (SNSF)
Czechy (MEYS, TA CR)Łotwa (VIAA)Szwecja (VR)
Dania (IFD)Malta (MFIN)Turcja (TUBITAK)
Estonia (ETAg)Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ)Węgry (NKFIH)
Finlandia (AKA)Norwegia (RCN)Włochy (CNR, MUR, INFN)
Francja (ANR)Polska (NCBR, NCN) 
Hiszpania (AEI)Portugalia (FCT) 

W celu ułatwienia tworzenia konsorcjów naukowych proponujemy wnioskodawcom narzędzie do wyszukiwania partnerów dostępne tutaj. Z narzędzia tego mogą korzystać projekty poszukujące partnerów oraz partnerzy poszukujący projektów.

W konkursie QuantERA Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie QuantERA Call 2021.


Proces składania wniosków przebiega dwuetapowo:

 • Etap pierwszy
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. pre-proposal w języku angielskim. Pre-proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

 • Etap drugi
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. full proposal w języku angielskim. Full proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków skróconych: 13 maja 2021 r. (17:00 CET)
 • Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do II etapu konkursu: lipiec 2021 r.
 • Termin składania wniosków pełnych: 15 września 2021 r. (17:00 CET)
 • Ogłoszenie wyników: grudzień 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową.

  

POPRZEDNIE KONKURSY

FINANSOWANE PROJEKTY

QuantERA Call 2017 – Katalog Projektów

QuantERA Call 2019 – Katalog Projektów


Wyniki konkursów:

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie programu w zakładce FUNDED PROJECTS.

DZIAŁANIA DODATKOWE

KONSORCJUM

 • Rada Strategiczna sieci QuantERA

  W skład 12-osobowej Rady Strategicznej sieci QuantERA (SAB) wchodzą wybitni naukowcy z obszaru technologii kwantowych oraz przedstawiciele przemysłu kwantowego. SAB pełni rolę doradczą w odniesieniu do merytorycznych aspektów realizacji programu, takich jak: tematyczny zakres konkursów ogłaszanych przez sieć QuantERA, strategia i zasięg współpracy z krajami pozaeuropejskimi, nowe rozwiązania i tendencje w obszarze badań nad technologiami kwantowymi, które mogą mieć wpływ na strategiczne działania programu.

 • Partnerzy

  Sieć QuantERA łącząca agencje z 31 krajów, zachęca do współpracy ponadnarodowej, której celem jest promowanie doskonałych badań naukowych w dziedzinie technologii kwantowych w Europie.


Kontakt

 

Znajdź nas na Facebooku , Twitterze i LinkedIn

 

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 731473.