Wyniki konkursu MINIATURA 4


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 czerwca 2020 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-04

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Małgorzata Zawiślak, dr Magdalena Dej, dr Aneta Pazik-Aybar
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 czerwca 2020 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2020-09-16

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Sieci społeczne i semantyka w teorii systemów politycznych Anatola RapoportakwerendaUniwersytet Wrocławskidr hab. Przemysław Żukiewicz32403
2Skutki wyciszenia lub nadekspresji receptora RXFP1 w komórkach nowotworowych jajnika.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr hab. Kamila Domińska49962
3Skład izotopowy Nd i Sr lessów Polski południowej: w poszukiwaniu źródeł pyłów

atmosferycznych podczas plejstocenu
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Mateusz Zieliński43132
4Elektrochemia Choroby Alzheimera - badania woltamperometryczne nowo odkrytych β-amyloidówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Magdalena Wiloch48400
5ZNACZENIE NIETYPOWYCH LIMFOCYTÓW B PAMIĘCI W NIEPRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI NA LECZENIE KIŁY WCZESNEJ I INDUKCJI ZJAWISK AUTOIMMUNOLOGICZNYCH W PRZEBIEGU SUROWICZOOPORNOŚCIbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Maciej Pastuszczak49940
6Wpływ obecności uszkodzeń na odpowiedź dynamiczną elementów betonowych zbrojonych niemetalicznymi prętami kompozytowymi w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwościbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Beata Zima48950
7Analiza interakcji mezenchymalnych komórek macierzystych oraz nowotworowych komórek macierzystych glejaka wielopostaciowegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Andrzejewska49214
8Zjawisko fotoindukowanego wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu w nowych pochodnych 1H-imidazo[4,5-f][1,10]fenantrolinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Agata Szłapa-Kula49998
9Wpływ izolatu białkowego na poprawę biokompatybilności biomateriału na bazie kurdlanubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Katarzyna Klimek49500
10Wpływ diety wysokotłuszczowej matki w czasie ciąży i laktacji na zmiany epigenetyczne w obrębie genu kodującego receptor kannabinoidowy CB1 (CNR1) w mózgu potomstwa.badania wstępne/pilotażoweInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Naukdr Irena Smaga-Maślanka40700
11Przywództwo w organizacjach regionalnych – relacja między interesami a tożsamością kolektywnąwyjazd konsultacyjnyAkademia Finansów i Biznesu Vistuladr Anna Grzywacz14141
12Analiza zmienności przebiegu naczyń istotnych z punktu widzenia planowania wybranych operacji z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Koziej49999
13Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych rekombinowanego białka CLP pochodzącego z włośnia Trichinella britovibadania wstępne/pilotażoweInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Stachyra48400
14Badania porównawcze labialnych i czułkowych narządów sensorycznych u przedstawicieli rodziny tasznikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Miridae)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Artur Taszakowski25575
15Identyfikacja kluczowych elementów szlaku sygnałowego brasinosteroidów w jęczmieniu w odpowiedzi na stres zasoleniabadania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Jolanta Groszyk49999
16Wykorzystanie podejścia deklaratywnego do zarządzania projektem rozwoju nowego produktu - wyjazd konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet Zielonogórskidr hab. inż. Marcin Relich11550
17Strategie odporności społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej i środowiskowej miast wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr inż. Grzegorz Masik5500
18Cyberbezpieczeństwo urządzeń medycznego Internetu Rzeczy - perspektywa prawna.staż naukowyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Jarosław Greser44733
19Taktyki protestu w polskim repertuarze sprzeciwu w XXI wieku - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr hab. Maciej Kowalewski19501
21Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Magdalena Nowicka-Franczak10894
21Zbadanie efektu dendronizacji  na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne enzymu alfa-glukozydazybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Karol Ciepluch31350
22Analiza kompozytów polimerowych wytwarzanych technologiami druku 3D i elektroprzędzenia w zastosowaniach urządzeń filtrującychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Tomasz Kozior32340
23Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmach na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożyciabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Mirela Wolf-Baca39115
24Nowe, implantowane, wielofunkcyjne systemy uwalniania cytostatyków

otrzymane za pomocą elektroprzędzenia i druku 3D do zastosowań w

uroonkologii
badania wstępne/pilotażoweCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr Joanna Jaworska46750
25Rola neuropeptydu Y w noradrenergicznej modulacji pamięci rozpoznawczej oraz proceduralnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Agnieszka Michalak49995
26Wyjazd badawczy w celu przeprowadzenia analizy treści rękopisu portugalskiego tłumaczenia romansu rycerskiego Feliciano de Silva pt. "Florisel de Niquea III" pod kątem recepcji dzieła na terenie Portugaliiwyjazd badawczyUniwersytet Wrocławskidr Katarzyna Setkowicz10348
27Strategie rebrandingu a postawy konsumentów - badania

pilotażowe
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr hab. Barbara Mróz-Gorgoń33418
28Preparacja w próżni, transfer do środowiska ciekłego oraz wstępne badania właściwości grafenu osadzonego na powierzchni monokrystalicznych próbek metali za pomocą skaningowej mikroskopii prądu tunelowego oraz cyklicznej voltamperometriibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Ireneusz Morawski49610
29Sprawdzenie możliwości wbudowania atomów boru do cząsteczki bio-polioli roślinnych zawierających atomy siarki i zbadanie ich wpływu na palność piankowych materiałów poliuretanowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr inż. Marcin Borowicz35861
30Wpływ rodzaju osadu czynnego oraz parametrów technologicznych sekwencyjnych reaktorów wsadowych na efektywność oraz mechanizm usuwania mikrozanieczyszczeń z grupy benzotriazolibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Joanna Struk-Sokołowska49740
31Otwarcie reumatologii dziecięcej na nowe możliwości diagnostyczne – profilowanie miRNA u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Krzysztof Orczyk49990
32Identyfikacja, implementacja i ewaluacja korekt w metodyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych opartej na metodzie wariacyjnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Rafał Buła16767
33Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskichstaż naukowyUniwersytet Szczecińskidr Konrad Burdziak34485
34Ku modelowi polskiej paradyplomacjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Igor Ksenicz14438
35Pomiary czasu relaksacji podłużnej w nanodiamentach z centrami barwnymi azot-wakancjabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mariusz Mrózek30250
36Badania struktury elektronowej dwóch serii związków lekkich aktynowców o składzie An2PdGa3 (An = U, Np) oraz An2PtGa3 (An = U, Np) za pomocą teorii funkcjonału gęstości (DFT)staż naukowyInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr Mane Sahakyan41963
37Badania właściwości antybakteryjnych funkcjonalizowanego filtrów ceramicznych na naukowym stażu zagranicznym.staż naukowyInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Mateusz Schabikowski20251
38Oznaczanie polichlorowanych dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF), bifenyli (PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w surowicy techniką rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas z chromatografią gazową.badania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Szczepan Mikołajczyk27368
39Zastosowanie lipidomiki do badań profilu metabolicznego u chorych z hipercholestrerolemią rodzinną  w celu poszukiwań nowych i wiarygodnych markerów w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych techniką spektroskometrii mas LC-QTOFbadania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczydr Joanna Waś49720
40Interakcyjny wpływ suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym poziomie Zn w diecie na organizm i wybrane parametry behawioralne u szczurówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. inż. Halina Staniek49995
41Analiza zmian profilu metylacji DNA w tkance skóry w wyniku patogenezy sarkoidu u konibadania wstępne/pilotażoweInstytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczydr Ewelina Semik-Gurgul49940
42Rola adipocytokin w poposiłkowej termogenezie osób z prawidłową i nadmierną masą ciała.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Kozacz46735
43Wpływ sił trakcyjnych na zmiany stężeń biochemicznych wskaźników uszkodzeń struktur kręgosłupa u kobiet z otyłością cierpiących na przewlekły ból w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.badania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Marzena Ratajczak49830
44Popularyzacja przeglądów systematycznych literatury naukowej jako podstawa medycyny opartej na dowodach (EBM).staż naukowyUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Piotr Ratajczak35886
45Endemity jako predyktory różnorodności funkcjonalnej i filogenetycznej roślinności Azji Środkowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Opolskidr Sebastian Świerszcz49984
46Zaawansowane metody inteligentnego zarządzania danymi w systemach rozproszonychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr inż. Urszula Ogiela20515
47Czy istnieje pogranicze fantomowe? Badanie wstępne społeczności lokalnych

dawnego pogranicza Galicji i Królestwa Polskiego
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Dominik Porczyński18492
48Oczekiwania a rzeczywistość: rola organizacji klastrowych w ekosystemie gospodarczym w świetle pandemii SARS-CoV-2badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Dominika Kuberska41553
49Dlaczego sędziowie nie składają zdań odrębnych w sprawach podatkowych? Badania pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Patryk Kowalski5720
50Behawioralna ocena pośredniej i bezpośredniej modulacji układu endokannabinoidowego w zaburzeniach pamięci u myszy, wynikających z dysfunkcji układu cholinergicznego. Analiza porównawcza z obecnie stosowaną farmakoterapią.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. Marta Kruk-Słomka49500
51Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Anna Rzepakowska49995
52"Skarbiec rozmaitych sciencyi..." - erudycyjna historia Rzeczypospolitej w świetle nieznanej sylwy czasów saskichkwerendaUniwersytet Łódzkidr Joanna Orzeł26824

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2020-10-1

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Synteza nadprzewodzącego silicenu.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Stępniak-Dybala48950
2Wpływ egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv Trifolii na akumulację jonów metali ciężkich i pestycydów w środowisku glebowymbadania wstępne/pilotażoweInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Szewczuk-Karpisz49390
3Układy hybrydowe typu MxOy/fukoidyna jako aktywne nośniki enzymów: projektowanie, właściwości fizykochemiczne oraz testy katalitycznebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska49940
4Badanie podłużnego magnetooporu potencjalnych semimetali topologicznych o składzie chemicznym MX2, gdzie M - cyrkon lub hafn, a X - fosfor lub arsenbadania wstępne/pilotażoweInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr Orest Pavlosiuk46860
5Systemy innowacji w regionach peryferyjnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Koszalińskadr Patrycjusz Zarębski33000
6Analiza reakcji kwasu 2-furanokarboksylowego z reaktywnymi formami tlenu i azotu w kontekście identyfikacji nowych i szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza powstających w atmosferycznej fazie ciekłejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Bartłomiej Witkowski39050
7Analiza poziomu oraz wzoru ekspresji genów SHORT-ROOT i SCARECROW podczas rozwoju brodawek korzeniowych lucernybadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Weronika Czarnocka49999
8Wzorce przemieszczania się i przepływu ludności oraz ich wpływ na pandemię COVID-19 na podstawie danych o mobilności Google, Apple i Baidustaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Artur Strzelecki49995
9Znaczenie białek otoczki jądrowej (laminy A/C oraz receptora laminy B) dla położenia genów w trójwymiarowej przestrzeni jądra interfazowego podczas adipogenezy in vitrobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Joanna Długosz49995
10Ocena udziału astrocytów w neurodegeneracji zależnej od białka tau w modelu indukowanej patologii tau in vitro.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz49698
11Identyfikacja i ocena mierzalnych parametrów dotyczących wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym (Human Centric Lighting).staż naukowyPolitechnika Gdańskadr Karolina Zielińska-Dąbkowska49500
12Zastosowanie modelowego trawienia do oceny zmian zawartości składników bioaktywnych w żurawinie poddanej sonikacjibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. inż. Małgorzata Nowacka49500
13Semantyka japońskich konstrukcji cytacyjnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Jan Wiślicki9214
14Dlaczego niektórzy rodzice żałują posiadania dzieci? Badanie pilotażowe z zastosowaniem metodologii mieszanej.badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Konrad Piotrowski43560
15Identyfikacja stanów pracy mikrosieci z wykorzystaniem analizy skupieństaż naukowyPolitechnika Wrocławskadr inż. Michał Jasiński32029
16Rola adipocytarnych aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) w rozwoju otyłości mężczyzn leczonych bariatryczniebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Elżbieta Supruniuk49999
17Hybrydy transmitochondrialne jako model komórkowy do badania selekcji haplotypów mitochondrialnego DNAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Agnieszka Piotrowska-Nowak49940
18Badanie upośledzenia syntezy tlenku azotu i przepuszczalności śródbłonka w mikrokrążeniu płucnym z wykorzystanie nieinwazyjnych metod MRI w mysim modelu niewydolności sercabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Grzegorz Kwiatkowski49601
19Badanie wpływu domieszkowania jonami miedzi na przebieg procesu spiekania i właściwości dielektryczne fosforanu litu cynkubadania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Elektronowejdr inż. Beata Synkiewicz-Musialska35860
20Nowy system wysoko-wydajnej edycji genomów prokariotycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Michał Burmistrz45100
21Biochemiczno/biofizyczne mechanizmy działania brassinosteroidów na membrany komórek roślin w warunkach stresu temperaturowego – badania w układach modelowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło48840
22Drożdżowy model chorób związanych z mutacjami w genie IGHMBP2badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Weronika Rzepnikowska21560
23Rola fruktozo-1,6-bisfosfatazy 2 (Fbp2) w indukcji długotrwałego wzmocnienia synaptycznego synaps hamujących (iLTP)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Przemysław Duda49575
24Identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów o fenotypie SCV (ang. small colony variants)  izolowanych z dolnych dróg oddechowych pacjentów z mukowiscydozą – implikacje diagnostyczne, ocena wpływu na przebieg przewlekłego procesu zapalnegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Agnieszka Bogut49929
25Wpływ kraju pochodzenia na zachowania zagranicznych konsumentów na rynku usług edukacyjnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. inż. Joanna Kosmaczewska28017
26Analiza dopuszczalności i zasadności rozszerzenia autonomii woli małżonków przez wprowadzenie do prawa polskiego rozwodu za porozumieniem małżonkówwyjazd badawczyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Błażej Bugajski24210
27Karbonatyzacja materiałów odpadowych pochodzących z zakładów termicznego przekształcania odpadówwyjazd badawczyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Natalia Czuma48326
28„Analiza procesu angiogenezy w wycinkach ludzkiego gruczołu piersiowego z użyciem spektroskopii i obrazowania Ramana”badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Monika Kopeć49500
29Opracowanie i walidacja nowej metody in vitro badania przepuszczalności związków przez barierę krew-mózg, z innowacyjnym wykorzystaniem elektrochromatografii kapilarnej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Justyna Godyń45100
30Wpływ glifosatu na układ nerwowy i immunologiczny jelita cienkiego świni domowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Katarzyna Palus49999
31Analiza roli białka KHNYN w regulacji powstawania granul stresowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Wawro49577
32Detekcja prekursorów peptydów prezentowanych przez MHCbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Artur Piróg41800
33Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispidabadania wstępne/pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Małgorzata Poniewozik49500
34Neuronalne i behawioralne korelaty procesu czytania osób głuchych - natywnych użytkowników polskiego języka migowegostaż naukowyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Justyna Kotowicz15400
35Obserwatorzy i opiekuni? Style poznawania i przekształcania przyrody na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w czasach kryzysu klimatycznegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Adam Pisarek10305
36Prawonoporównawcze rozważania Thomasa Bevera. Analiza tzw. "Appendix" oxfordzkich wykładów Thomasa Bevera na podstawie zachowanych rękopisów.wyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr hab. Łukasz Korporowicz21493
37Symetryczne pochodne N-etylo/N-decylofenotiazyny połączone mostkiem acetylenowym z motywami karbazylowymi zawierającymi łańcuchy alkilowe o różnej długości - synteza i właściwości fotofizycznebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Słodek49500
38Badania symulacyjne i eksperymentalne przemian fazowych w wysokowytrzymałej stali średniomanganowej zawierającej austenit szczątkowy stabilizowany przez partycjonowanie węglastaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Aleksandra Kozłowska33058
39Ocena internalizacji i wewnątrzkomórkowej lokalizacji nanocząstek teranostycznych za pomocą korelacyjnej mikroskopii świetlno-elektronowej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Łucja Przysiecka45705
40Opad nasion rozsiewanych endozoochorycznie a rozmieszczenie oraz cechy jakościowe i ilościowe martwego drewna w środowisku leśnymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Przemysław Kurek49852
41"Identyfikacja genów i szlaków sygnałowych regulujących proliferację i różnicowanie komórek macierzystych kanału centralnego rdzenia kręgowego szczura."badania wstępne/pilotażoweInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Naukdr Krzysztof Miazga49995
42Polityka Polski wobec Polaków w ZSRR - zesłańców, więźniów, repatriantów i przesiedleńców (1944-1948)kwerendaUniwersytet Łódzkidr Wojciech Marciniak40046
43Percepcja miejsca i autopercepcja, doświadczenia i satysfakcja z podróży – analiza współzależności zmiennych charakteryzujących osoby odwiedzające ośrodki pielgrzymkowe w świetle współczesnych przemian społeczno-kulturowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Justyna Liro16304
44Projektowanie i synteza nowych cieczy głęboko eutektycznych oraz analiza możliwości ich zastosowania w technikach ekstrakcyjnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr Justyna Werner49396
45Określenie właściwości elektrycznych kompozytów o niskiej stratności elektrycznej - wytworzonych z wybranych ferroelektrycznych proszków ceramicznych i żywicy epoksydowejstaż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr inż. Anna Szeremeta26876
46Dwufazowe dozymetry 3D imitujące płuca do zastosowania w radioterapiibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Malwina Jaszczak49951
47Badanie zmian zapotrzebowania na wodę, spowodowanych pandemią wirusa SARS CoV-2, w wybranych systemach wodociągowych w Polscebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Alicja Bałut17416
48Nanocząstki magnetyczne jako potencjalne narzędzie do zwiększenia wydajności transfekcji sgRNA oraz Cas9 mRNA w warunkach in vitro mierzonej efektywnością modyfikacji wybranych miejsc w genomie Sus scrofa domesticabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Magdalena Hryhorowicz33000
49Identyfikacja związków niskocząsteczkowych oddziałujących z białkiem DDB1.badania wstępne/pilotażoweCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr Marta Słowianek49720
50Analiza regulatorów splicingu ESRP1 i ESRP2 w procesie przejścia epitelialo-mezenchymalnego w komórkach raka pęcherza moczowego.badania wstępne/pilotażoweŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr Karolina Bajdak-Rusinek49500
51Opracowanie profilu metadanych dla źródeł historycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Mateusz Zawadzki13904
52Rękopisy liturgiczne Królestwa Jerozolimskiego przechowywane w londyńskiej British Library – badania nad kulturą i życiem zbiorowym społeczności łacińskich na Bliskim Wschodzie w XIII w.wyjazd badawczyUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Bartłomiej Dźwigała16881
53Identyfikacja i klasyfikacja teoretycznych, globalnych trendów i kierunków rozwoju łańcuchów dostawbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr hab. inż. Katarzyna Grzybowska33000
54Indywidualne decyzje inwestycyjne w kontekście percepcji ryzyk środowiskowychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Janina Petelczyc12100
55Potencjał bioanalityczny fotozszywania z udziałem oligonukleotydów znakowanych 5-chloro-4-tio-2'-deoksyurydyną immobilizowanych na szklanych sferachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Joanna Nowak-Karnowska49442
56Elektrokatalityczna redukcja CO2 na anodowanych nanomateriałach opartych na Cu i Cu-Ni: morfologia powierzchni a aktywność katalizatorabadania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr Damian Giziński49500
57Identyfikacja wskaźników służących do opisu retencji kanałowejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Kamil Pochwat26400
58Wpływ ranatensyny na regulację proliferacji i migracji komórek nowotworu trzustki in vitrobadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Anna Laskowska49995
59Związek pomiędzy spożyciem wody oraz stanem nawodnienia organizmu a funkcjami poznawczymi w wybranej grupie osób starszych.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Agata Białecka-Dębek27500
60Stabilność chemiczna polifenoli nadziemnych części rzepiku wonnego Agrimonia procera Wallr. w warunkach gorącej ekstrakcji wodnejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Elżbieta Karlińska39574
61Ceramika wstęgowa poza typologią: wielowskaźnikowe badania wczesnoneolitycznej ceramikiwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Gdańskidr hab. Joanna Pyzel21637
62DRGP - Możliwości i ograniczenia wykorzystania dronów w ratownictwie górskim w Polscebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Roman Domański6787
63Determinanty występowania efektu posiadania na rynku nieruchomości mieszkaniowych – badania wstępne wśród mieszkańców miasta stołecznego Warszawybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Mateusz Tomal18700
64Stosunki Chiny-Pakistan po ogłoszeniu Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Ekonomicznego w 2013 roku: W stronę zrównoważonej więzi?wyjazd badawczyCollegium Civitasdr Agnieszka Nitza-Makowska8803
65Doświadczanie bezsensu w szkole. Badania mikropraktyk edukacyjnychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Badań Edukacyjnychdr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska27280
66Związek cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Michał Gacek30800
67Rozpoznanie potencjału osadów jezior Gruzji dla celów rekonstrukcji zmian środowiska w holoceniebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Maurycy Żarczyński49940
68Wpływ wysiłku na narząd wzrokubadania wstępne/pilotażoweŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr Adam Wylęgała8033
69Oddziaływanie komórek nabłonkowych z bakteriami probiotycznymi – co dzieje się z bakterią po kontakcie z komórką nabłonkową?badania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Dominika Jakubczyk47335
70Rola endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus w roślinnej odpowiedzi na nadmiar oraz deficyt żelazabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Agnieszka Domka44264
71Przekraczając (nie)widzialne granice. Doświadczenie awansu klasowego w biografiach jednostekbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Justyna Kajta15730
72Stefan Słocki: artysta plastyk, robotnik sztuki. Mikrohistoria państwowego systemu sztuki PRL. Kwerenda wstępnakwerendaAkademia Sztuk Pięknych w Warszawiedr Jakub Banasiak6105
73Wojna i pamięć. Polityka historyczna jako źródło pojednania i potencjalnych kryzysów w relacjach Rosji z Niemcami i AustriąkwerendaUniwersytet Łódzkidr Magdalena Żakowska23783
74Zasoby osobiste i społeczne młodzieży w instytucjonalnym wychowaniu resocjalizacyjnymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Dąbrowska38377
75“Zielona synteza” nanocząstek selenu i srebra z wykorzystaniem alginianu i witaminy C pochodzącej z Kalanchoe pinnatabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Paulina Szczyglewska41851
76Opracowanie metody sterowania minimalnoenergetycznego opartego na uczeniu emocjonalnym mózgu w kontekście mierzalnej poprawy jakości lotu bezzałogowego statku powietrznegostaż naukowyPolitechnika Poznańskadr hab. inż. Wojciech Giernacki21023
77Badania procesu konsolidacji i umocnienia spieków Ti-GO i Ti6Al4V-GO.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Tomasz Skrzekut45100
78Wpływ niskotemperaturowego kondycjonowania osadu tlenowego granulowanego z wykorzystaniem zestalonego ditlenku węgla na przebieg fermentacji metanowejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Joanna Kazimierowicz42834
79Wpływ leków przeciwdepresyjnych na geny odpowiedzi na stres siateczki śródplazmatycznej w  linii komórkowej ludzkich astrocytów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Marta Jóźwiak-Bębenista49724
80Methylobacterium oryzae jako biostymulator wzrostu roślin - badania na modelu Arabidopsis thaliana.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Katarzyna Zamłyńska48510
81Wpływ podawanych enzymów trawiennych na stężenie kwasów tłuszczowych i cholesterolu w erytrocytach na modelu prosiąt z niewydolnością trzustkibadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Monika Karpińska49995
82Spuścizna epistolograficzna Wandalina Szukiewicza jako źródło do komparatystycznych badań językowychkwerendaInstytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Konczewska7572
83Polityka miejska w warunkach pandemii COVID-19. Przykład polskich i szwedzkich metropolii centralnych (Warszawa i Sztokholm)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Kamil Glinka10206
84Model implementacji art. 6 Dyrektywy ATAwyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Edgar Drozdowski34454
85Regulacja emocjonalna a agresja relacyjna w parach romantycznych:

Badanie z pomiarem podłużnym w planie diadycznym
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Marcin Moroń48400
86Wieloskalowa analiza powierzchni swobodnych oraz funkcjonalnych wytwarzanych przyrostowobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Damian Gogolewski39600
87Zastąpienie liganda karbonylkowego przez karben N-heterocykliczny w cyklopentadienylowym kompleksie żelaza i określenie jego wpływu na katalityczny proces funkcjonalizacji alkinówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Łukasz Banach49520
88Nowe układy hybrydowe awobenzon – nanoporowate materiały jako składniki preparatów przeciwsłonecznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Anna Olejnik49060
89WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ GEOMETRII OSTRZA NARZĘDZIA NA TEMPERATURĘ WIÓRÓW W STREFIE SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA STOPÓW MAGNEZUbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Lubelskadr inż. Ireneusz Zagórski44487
90Analiza powstawania oporów hydraulicznych w rozłączonym sprzęgle wielopłytkowymbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Jarosław Goszczak16874
91Wpływ nadekspresji MCPIP3 na proliferację i żywotność komórek A431badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Agata Lichawska-Cieślar49999
92Oddziaływania probiotycznych bakterii Bifidobacterium z komórkami nabłonkowymi, charakterystyka proteomiczna i immunologiczna – badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Kapczyńska49995
93Zdalne procesy certyfikacji w czasie pandemii i ich wpływ na poziom satysfakcji klientówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr hab. inż. Piotr Kafel9900
94Główne kierunki zmian krajobrazu w poprzemysłowych obszarach zurbanizowanychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Katarzyna Pukowiec-Kurda9931
95Od empatii do zachowań prospołecznych we wczesnym dzieciństwie - adaptacja narzędzibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Agnieszka Lasota28507
96Wysokość progów opadowych uruchamiających procesy masowe w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Piotr Demczuk16382
97Zbadanie zmienności widm współczynników absorpcji światła przez różne frakcje rozmiarowe zawiesin występujących w południowym obszarze Morza Bałtyckiegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr Justyna Meler44506
98Synteza kwasów aminofosfonowych oraz ich pochodnych metalokarbonylowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Aneta Kosińska49500
99Staż naukowy w Institute for Catalysis, Hokkaido University - pozyskanie nowej wiedzy dotyczącej otrzymywania oraz charakterystyki fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu.staż naukowyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr Paulina Rokicka-Konieczna19930
100Badanie wpływu dodatku popiołów lotnych ze spalania węgla na własności fizykochemiczne sztywnych pianek poliuretanowychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Monika Kuźnia49500
101Ocena ekspresji SMIM20, GPR173 oraz poziomu PNX-14 u kobiet chorych na endometriozębadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Karolina Kulińska49940
102Ocena wpływu politerapii lekami przeciwpadaczkowymi na poziomy wybranych, klasycznych i nowych, biochemicznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u dzieci z padaczkąbadania wstępne/pilotażoweŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr hab. Beata Sarecka-Hujar49500
103Wpływ oddziaływania jonowego i niejonowgo polimeru hydrofilowego z kwasem hialuronowym na kinetykę uwalniania tego kwasu z bipolimerowych łożysk hydrożelowych przeznaczonych do wspomagania leczenia ran.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Dorota Wójcik-Pastuszka49715
104Stworzenie szybkiej i efektywnej metody oceny stopnia pobudzenia nasion z wykorzystaniem cytometrii przepływowejbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Chrystian Chomontowski49445
105Dyskurs cywilizacyjny we współczesnych relacjach chińsko-indyjskichwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Antonina Łuszczykiewicz7456
106Korelacja pomiędzy upolitycznieniem władz lokalnych a społeczeństwem obywatelskim na Słowacjiwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Ewelina Kancik-Kołtun29887
107Cechy psychopatyczne u młodzieży a bezpośredni/pośredni rodzaj przejawianej agresjibadania wstępne/pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Krzysztof Nowakowski21560
108Badania wpływu substancji humusowych zawartych w wodzie i ściekach na zatruwanie anionitów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Paweł Wiercik40757
109Odporność materiału Ti6Al4V na nieproporcjonalność obciążeń cyklicznych w odniesieniu do kierunku przyrastania materiału w technologii SLMbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Robert Owsiński48708
110Badanie właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów warstwowych łączonych metodą platerowania wybuchowegobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr hab. inż. Andrzej Waindok43450
111Analiza stabilności epi-genomowej linii addycyjnych owsa z kukurydząstaż naukowyInstytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Katarzyna Juzoń44514
112Czy badanie kinetyki uwalniania wolnokrążącego DNA i histonów pozwoli na określenie ich realnego znaczenia jako markerów obciążenia treningiem? - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Robert Stawski49786
113Ocena składu mikroflory jelitowej pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych farmakologicznie i chirurgicznie przy użyciu metody sekwencjonowania następnej generacji genu 16S rRNAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Agnieszka Górecka-Mazur49995
114Uszkodzenie śródbłonka naczyniowego i włóknienie mięśnia sercowego jako wczesne manifestacje kardiotoksycznego wpływu radioterapii na prawą komorę serca u pacjentów leczonych radioterapią klatki piersiowej z powodu raka płucabadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Grzegorz Sławiński49280
115Rola TRAIL i RIPK3 w prognozowaniu śmiertelności i wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek wśród pacjentów przyjmowanych do oddziału intensywnej terapiibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Katarzyna Kakareko30030
116Określenie wpływu granulacji i gęstości materiałów sypkich na intensywność i profil związków lotnych emitowanych podczas ich przechowywania w kontrolowanych warunkach.badania wstępne/pilotażoweInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Marek Gancarz49971
117Ślady korespondencji pomiędzy Rzeczpospolitą i serbskimi środowiskami cerkiewno-monastycznymi w XVI-XVII wieku (poszukiwanie materiałów źródłowych)kwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Paweł Dziadul13320
118Polskie wczesnonowożytne sztambuchy (alba amicorum) w amerykańskich zbiorach naukowych – kwerendakwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Robert Tomczak41683
119Kulturowe i prawne determinanty dawstwa komórek rozrodczych w Japoniibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Rafał Łukasiewicz12250
120Prawne aspekty działalności gospodarczej z zakresu e-sportukwerendaUniwersytet Jagiellońskidr Michał Biliński7123
121Przychodzi cudzoziemiec do lekarza – komunikacja w opiece medycznej nad pacjentami obcojęzycznymi na przykładzie Poznania w ujęciu socjolingwistycznym – badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Magdalena Zabielska6653
122Tandemowa metoda wyznaczania potencjału utleniania biologicznie czynnych stilbenów w oparciu o obliczenia kwantowo-mechaniczne i pomiary elektrochemicznebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Marcin Poterała49940
123Kształtowanie struktury i właściwości stopu magnezu WE43 z metalami ziem rzadkich w procesie głębokiej obróbki kriogenicznej w połączeniu z obróbką cieplnąbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Adrian Barylski35970
124Badania wstępne dotyczące możliwości zastosowania w metodzie szyfrowania SDEX wybranych funkcji skrótu zgłoszonych do konkursu na SHA-3.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr inż. Artur Hłobaż6800
125Czy obecność określonych alleli układu HLA może być markerem ryzyka wystąpienia orbitopatii Gravesa oraz ciężkości jej przebiegu?badania wstępne/pilotażoweInstytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"dr hab. Magdalena Stasiak49280
126Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria cribra orbitalia w mikrotomofrafii komputerowej (micro-CT).badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Justyna Marchewka-Długońska44872
127Badanie zmienności genetycznej wybranych taksonów z rodzaju Plagiotheciumbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Grzegorz Wolski42724
128Testowanie jakości polimorfizmów uzyskanych z sekwencjonowania nowej generacji przy pomocy sieci neuronowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr hab. inż. Tomasz Suchocki44000
129Ocena zdolności antyoksydacyjnych związków syntetyzowanych przez zielenicę Klebsormidium dissectumbadania wstępne/pilotażoweInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr Michał Adamski43230
130Wpływ pól magnetycznych na ekspresję białek regulatorowych metabolizmu wapnia w leukocytarnych liniach komórkowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Karolina Wójcik-Piotrowicz49995
131Wpływ tempa metabolizmu podstawowego (BMR) na indukcję oraz rozwój nowotworu jelita grubego u myszy laboratoryjnych sztucznie selekcjonowanych na wysoki i niski BMR.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Diana Sawicka49995
132Analiza porównawcza profilu biochemicznego i markerów homeostazy energetycznej w plazmie nasienia i surowicy niepłodnych mężczyznbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Sylwia Płaczkowska49555
133Wpływ rodzaju karmienia na rozwój mikrobioty jelitowej u dzieci urodzonych z za małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego (SGA)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Magdalena Durda-Masny49995
134Wpływ modyfikowanej struktury kwasu askorbinowego na jego właściwości fotoprotekcyjne w żelu hydrofilowym.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Iwona Golonka28141
135Ocena potencjalnego działania owoców głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) na hamowanie autooksydacji tłuszczów śledzia bałtyckiego (Clupea harengus membras) podczas zamrażalniczego przechowywaniabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Iwona Cieślik23188
136Badanie mechanizmów i czynników ryzyka warunkujących nieuzyskanie zamierzonego efektu współpracy międzyorganizacyjnejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr Maria Krechowicz11075
137Józef Ostrowski - ziemianin, prawnik, politykkwerendaUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr Karolina Studnicka-Mariańczyk44799
138Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939–1945badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Jakub Kuna16500

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2020-11-4

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Ocena możliwości zastosowania metody modulacji czasowej do szyków antenowych w zakresie fal milimetrowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Grzegorz Bogdan49 995
2Rola SUMOilacji w regulacji aktywności białek u Arabidopsis thaliana na przykładzie syntazy ACC 7- wdrożenie  metody SUMOilacji in vitrobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Agata Cieśla49 654
3Na drodze do poprawy wyników leczenia nieswoistych zapaleń jelit: synteza doustnie podawanych nanocząstek lipidowych inkorporowanych inhibitorem TNF-αwyjazd badawczyInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Aleksandra Zielińska49 953
4Topografia powierzchni wybranych ziaren zbóżbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr hab. inż. Jolanta Królczyk24 503
5Wyobrażeniowe geografie a proces budowania państw i narodów w politykach pamięci na postkolonialnych peryferiach. Porównanie przypadków z Kaukazu Południowegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Naukdr Bartłomiej Krzysztan21 294
6Analiza migracji wybranych miRNA pomiędzy komórkami raka piersi.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk49 500
7Wpływ podłoża na strukturę drugorzędową białka tau.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr inż. Kamila Sofińska48 629
8Multirdzeniowe nanonośniki polielektrolitowe w terapii raka piersi człowieka - wstępna analiza in vitro: ocena toksyczności nośnika oraz aktywności enkapsulowanych leków.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Marzena Szwed49 940
9Optymalizacja wybranych modeli przedklinicznych dla terapii spersonalizowanej chorób nowotworowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Małgorzata Kucińska49 995
10Genotypowanie populacji mapujące ExL łubinu wąskolistnego za pomocą markerów SNPbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Bartosz Kozak49 940
11Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych czynników efektywnie modulujących procesy hemostazy.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Dawid Stefaniuk49 999
12Badanie kompatybilności nanomateriałów 2D (TiO2) z ligandami z grup peptydów i białek. Analiza wpływu sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 2D na komórki prokariotyczne i eukariotycznebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Przemysław Jurczak49 500
13Wystąpienia publiczne w interaktywnych środowiskach wirtualnych - postawy publiczności a zachowanie mówcy: podejście biometrycznebadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Magdalena Igras-Cybulska29 700
14Analiza formalna bezpieczeństwa protokołu wymiany kluczy IKEv2wyjazd badawczyUniwersytet Opolskidr inż. Adam Czubak39 196
15Anatomia, morfologia i histologia górno-tylnej części guza piętowego jako potencjalnego miejsca pobrania autogennego przeszczepu chrzęstno-kostnego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Henryk Liszka49 533
16Czy indukowana przez pochodną kwasu usninowego wakuolizacja cytoplazmy komórek nowotworowych prowadzi do śmierci związanej z ER-fagią?badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr inż. Agnieszka Pyrczak-Felczykowska49 005
17Wpływ schematów chemioterapeutycznych na profil wydzielania cytokin przez komórki raka jelita grubego w zależności od stadium rozwoju guza.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Marta Wawro49 999
18Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej. Przypadek Lubelszczyzny.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Ziętek15 314
19Badania nad wpływem spienienia lepiszcza asfaltowego i obniżenia temperatury otaczania kruszyw mineralnych na zjawisko adhezji lepiszcza do kruszywabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska14 001
20Materiały nanocząstkowe (nanorurki węglowe i magnetyt) jako inicjatory procesów polimeryzacji pirolu i tworzenia nanokompozytów o strukturze hierarchicznej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Monika Wysocka-Żołopa46 200
21Wpływ mikrośrodowiska guza oraz jego charakterystyki molekularnej na wyniki leczenia pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Rafał Stec48 510
22Wybrane aspekty metabolizmu lipidów w oocytach kota domowegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Natalia Sowińska48 400
23"Dziennikarze polscy Rusini" w prasie galicyjskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wiekubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Adam Świątek23 155
24Ocena skuteczności kwestionariusza zachowań innowatora oraz badanie wstępne ważności kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Anna Deptuła9 592
25Stosowanie języka neutralnego płciowo w prawie Unii Europejskiejwyjazd konsultacyjnyInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Sękowska-Kozłowska14 850
26Środki tymczasowe jako instrument ochrony uprawnień jednostek wynikających z prawa Unii Europejskiejwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Monika Kawczyńska24 632
27Uwarunkowania sytuacji byłych zawodowych sportowców na rynku pracybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Adam Metelski12 998
28Badanie wpływu różnych czynników na strącanie aktywnych nanocząstek metali z grupy platynowcówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Martyna Rzelewska-Piekut47 487
29Badania kinetyki reakcji termicznego spalania niskostężonych mieszanin metan-powietrze w ceramicznym wypełnieniu pianowym.badania wstępne/pilotażoweInstytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Pawlaczyk-Kurek19 800
30Modelowanie generatorów synchronicznych z wykorzystaniem techniki Hardware-in-the-Loopwyjazd badawczyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Szymon Racewicz31 992
31Eksperymentalna walidacja markerów patogenezy ataksji rdzeniowo móżdżkowej typu trzeciego, zidentyfikowanych za pomocą metod wysokoprzepustowych.badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Grzegorz Figura49 999
32Potencjalizacja skuteczności terapii przeciwnowotworowej u psów poprzez hamowanie odpowiedzi komórki na stres replikacyjnybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Marta Henklewska49 929
33Badanie stabilności leków przeciwrobaczych w warunkach stresowych z zastosowaniem metody UHPLC/MS-MSbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Paweł Żmudzki25 520
34Ocena parametrów dysbiozy oraz przepuszczalności jelitowej u niemowląt w 1, 3 i 6  miesiącu życia.badania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Diana Sochaczewska49 500
35Czas podróży koleją jako determinanta układu powiązań transgranicznych polskich metropolii – ujęcie dynamiczne 1970–2020badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Karol Kowalczyk5 225
36Ochrona wierzycieli spółek o znikomym kapitale podstawowym. Studium porównawcze prawa polskiego i wybranych europejskich porządków prawnych.kwerendaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Marcin Mazgaj18 150
37Ewolucja tektoniczna strefy uskokowej Kraków-Lubliniec w świetle danych mikrotermometrii w podczerwieni – badania wstępne mineralizacji hydrotermalnej Mo-Cu-Wbadania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Beata Naglik47 300
38Funkcjonalizacja powierzchni nanorurek ditlenku tytanu kompleksami platyny(II)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Adrian Topolski36 708
39Znaczenie odmiany MnOx w usuwaniu manganu z wodybadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. inż. Magdalena Michel34 133
40Badania wpływu koncentracji naprężeń w obszarze kotwienia elementów wzmacniających typu laminatowego na nośność obciążanych statycznie i zmęczeniowo wzmocnionych elementów z karbembadania wstępne/pilotażowePolitechnika Lubelskadr inż. Maciej Kowal42 218
41Sulfhydratacja proteomu kiełkujących nasion rzepaku pod wpływem egzogennego siarkowodorubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Łukasz Wojtyla49 999
42Określenie wpływu kwasu aristocholowego na proces różnicowania, metabolizm osteoklastów i homeostazę tkanki kostnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Karina Adamowicz49 170
43Określenie roli Regnazy-1 w rozwoju Nieswoistego Zapalenia Jelit.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Magdalena Pilarczyk-Żurek49 962
44Ocena wpływu aktywności formy pierwszej paraoksonazy wolnej lub związanej z HDL na hydrolizę utlenionej formy LDL oraz tiolaktonu homocysteinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr hab. inż. Anna Bizoń49 280
45Wpływ cukrzycy na zmiany ekspresji genów w ścianie żołądkabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Michał Załęcki49 335
46Różnorodność gatunkowa i specyficzność helmintów u inwazyjnych gatunków drapieżników w oparciu o molekularne analizy koproskopowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Katarzyna Buńkowska-Gawlik49 830
47Rola związków tiolowych w mechanizmach ko-tolerancji względem zasolenia i podwyższonego poziomu kadmu w podłożu u halofita Aster tripolium.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Aleksandra Koźmińska49 280
48Wpływ pandemii koronawirusa na zachowania rynkowe młodych dorosłych (pokolenie C) w obszarze sharing economy.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Anna Szymańska11 484
49Próba syntezy nowych faz metali typu hcp w procesie samoorganizacji indukowanej temperaturowo w skali nanobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Benedykt Jany49 500
50Programowalne hierarchiczne mechaniczne metamateriaływyjazd badawczyUniwersytet Zielonogórskidr Krzysztof Dudek25 399
51Wpływ kruszywa gumowego na sztywność i właściwości tłumiące mieszanek gruntowo-gumowychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Katarzyna Gabryś44 011
52Superhydrofobowe gąbki impregnowane głębokimi cieczami eutektycznymi do usuwania składników ropy naftowej z wodybadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska49 500
53Wpływ zawilgocenia matrycy cementowej na właściwości elektryczne kompozytów z dodatkami przewodzącymibadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Maksymilian Frąc14 300
54Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovison vison) na granicy zasięgu inwazji.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Marek Nieoczym45 978
55Wpływ spożywania beta-glukanów owsa na wywołaną zapaleniem jelita grubego aktywację szlaku receptorów TLR w gonadach samców szczurówbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Michał Oczkowski49 966
56Cząsteczki mikroRNA jako potencjalne biomarkery stanu zapalnego gruczołu mlekowego krówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Sebastian Smulski49 539
57Neolokalizm a preferencje konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce – sondaż diagnostycznybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Bartosz Wojtyra37 950
58ICAM-1 jako cel terapeutyczny w leczeniu nowotworu pęcherza moczowegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Marta Zarzycka49 940
59Biosynteza nanocząstek metali ze ścieków przemysłowych - badania wstępnebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Konrad Matyja46 937
60Wpływ procesu fermentacji ziaren kawy na zawartość związków chlorogenowych oraz aktywność przeciwutleniającą ekstraktów pozyskanych z ziaren kawy (Coffea arabica i Coffea robusta)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Magdalena Jeszka-Skowron49 995
61Związek ekspresji transporterów witaminy C z aktywną demetylacją.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Ewelina Zarakowska48 510
62Zastosowanie Klasyfikatorów Bayesowskich w Celu Ulepszenia Nieinwazyjnych Interfejsów Mózg-Komputerwyjazd badawczyPolitechnika Opolskadr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk11 026
63Badania aktywności farmakologicznej nowych ligandów serotoninowych - pochodnych piperazyny i pirolidyny - u zwierząt doświadczalnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Jolanta Orzelska-Górka37 904
64Czy praca na zmiany nocne jest związana z rozwojem osteoporozy u kobiet?badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Noferadr Agnieszka Bukowska-Damska49 335
65Innowacyjne hybrydy o wielokierunkowym działaniu w terapii choroby Alzheimerabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Kamila Czarnecka49 995
66Audiodeskrypcja sztuk plastycznych - na przykładzie muzeów w Barceloniewyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Anna Wendorff29 568
67Obrazy przeszłości w narracjach o drugiej wojnie światowej. Badanie pilotażowe trzech muzeów (Kijów-Berlin-Moskwa) w kontekście zmian w polu pamięci kulturowej Europy Wschodniejbadania wstępne/pilotażoweCollegium Civitasdr Barbara Markowska14 911
68Wpływ proteazy ClpP na system sekrecji typu drugiego u fitopatogennych bakterii Dickeya solani i Dickeya dadantiibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr inż. Donata Figaj48 400
69Utworzenie modelu komórkowego wywodzącego się z tkanek nowotworowych szczura z nokautem genu TP53.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Kamil Synoradzki49 995
70Pierwsza próba identyfikacji genetycznej widłonogów z rodzaju Calanus w diecie alczykabadania wstępne/pilotażoweInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr Kaja Bałazy49 335
71Charakterystyka dwóch szczepów bakteriofagów specyficznych wobec Enterococcus faecalis w kierunku poszukiwania alternatywnych sposobów kontrolowania infekcji zębowych kanałów korzeniowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Magdalena Moryl49 500
72Ocena możliwości retencjonowania wody na zmeliorowanych obszarach podmokłych w świetle ich zagospodarowania i współczesnych zmian klimatycznychkwerendaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Katarzyna Mięsiak-Wójcik7 953
73Wpływ zagospodarowania terenu na powstawanie osuwisk w dolinach rzecznych na terenie Niżu Polskiego na przykładzie doliny środkowej Radunibadania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Anna Małka49 591
74Synteza nanocząstek złota znakowanych emiterami elektronów Augera: 197Hg/197mHg jako prekursorów do produkcji radiofarmaceutyków terapeutycznychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii i Techniki Jądrowejdr inż. Rafał Walczak49 500
75OCENA WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNYCH I MORFOLOGII NANOWARSTW TRÓJSKŁADNIKOWYCH DO ZASTOSOWANIA W ORGANICZNYCH OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCHbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Gabriela Lewińska42 329
76Ocena wpływu zespolenia dwuteowych belek drewnianych z betonem na bazie proszków reaktywnych (RPC) oraz wzmocnionych taśmami CFRP na ich sztywność i nośnośćbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Mariusz Czabak17 842
77Fizjologia snu, miRNA, białka regulatorowe rytmu dobowego, wybrane czynniki antropometryczne, hormonalne, jakość życia, aktywność seksualna wśród młodych, zdrowych dorosłych- międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie BOAT- badania pilotażowe.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Wojciech Kuczyński49 995
78Wpływ wysiłku fizycznego na poziom czynników neurotroficznych z rodziny CDNF/MANF w mysim modelu choroby Parkinsona indukowanym domózgowym podaniem oligomerów alfa-synukleinybadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Ewelina Pałasz49 852
79Zmiana aktywności metabolicznej tkanki kostnej strzemienia w przebiegu otosklerozybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Maciej Wiatr48 620
80Analiza tekstury dużych gruczołów ślinowych u dzieci z rozpoznanym zespołem Sjogrena w badaniu rezonansu magnetycznego i badaniu ultrasonograficznym.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Dominik Świętoń47 718
81Ocena przydatności testu obciążeniowego z seryjnymi pomiarami stężeń białek szoku cieplnego we krwi oraz nowych technik echokardiograficznych do identyfikacji pacjentów ze zwężeniami w tętnicach wieńcowych wymagającymi leczenia interwencyjnego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Łukasz Zandecki36 025
82Ocena potencjału przeciwbakteryjnego historycznych pokładów śląskiej gliny leczniczej –  terra sigillata Silesiaca.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr Izabela Spielvogel45 573
83Ocena właściwości przeciwutleniających i przeciwcukrzycowych oraz wartości odżywczej prozdrowotnych ciastek kruchych sporządzonych na bazie wytłoków owocowych i erytrytolubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Ewa Raczkowska45 771
84Ochrona praw podstawowych jako element sporu o legitymizację sądownictwa konstytucyjnegowyjazd badawczyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka7 183
85Relacje rodzinne i oddziaływania wychowawcze w badanych rodzinach patchworkowychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Karolina Skarbek15 125
86Ocena wpływu rodzaju deskowania na morfologię powierzchni betonu architektonicznego z punktu widzenia jej potencjału na zabrudzeniebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Sławomir Czarnecki11 776
87Chemiczny zapis interakcji między ksenolitem perydotytowym, a wynoszącą go magmą – przeobrażenia ksenolitów pochodzących z płaszcza litosferycznego obecnych w kenozoicznych skałach wulkanicznych Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Monika Nowak49 654
88Formowanie biofilmu przez grzybowe oportunistyczne patogeny człowieka Exophiala dermatitidis i Trichosporon beigelii na różnych powierzchniachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Agata Piecuch31 570

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2020-11-27

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Wyrażalność nieklasycznościwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Ana Belen Sainz23870
2Rekonstrukcja zmian klimatycznych i środowiskowych w Centralnych Włoszech u schyłku plejstocenu i na początku holocenu. Testowanie możliwości bezpośredniego datowania radiowęglowego szczątków małych ssaków na przykładzie Grotta della Ferrovia.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Claudio Berto49308
3Receptor TIGIT - nowy cel molekularny w immunoterapii nowotworówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Katarzyna Kuncewicz49500
4Zastosowanie polarytonów wnękowych do realizacji optycznej rekurencyjnej sieci neuronowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr inż. Krzysztof Tyszka49854
5Synteza zgiętordzeniowych pochodnych opartych na klatkach boranowychbadania wstępne/pilotażoweCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr inż. Rafał Jakubowski49500
6Mapowanie struktury chromatyny 3D w mysim wzgórzubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Joanna Bem49999
7Nowe kombinacje inhibitorów białka opiekuńczego HSP70 i inhibitora proteasomu w hamowaniu wzrostu heteroprzeszczepów komórek raka jelita grubego, trzustki i płuca – pilotażowe badanie in vivobadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Magdalena Oroń49680
8Ocena wpływu metabolitów mikrobioty na różnicowanie się granulocytów w szpiku kostnymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Strzępa49995
9Biopolimerowe hydrożele wytwarzane na bazie wody poddanej działaniu plazmybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Żaneta Król-Kilińska40425
10Życie codzienne radzieckiej Moskwy w okresie późnego socjalizmukwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Marta Studenna-Skrukwa25263
11Wpływ sugestii słownej na endogenną modulację bólu mierzoną za pomocą offsetowej analgezjibadania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicachprof. dr Kerstin Luedtke19734
12Nowe katalizatory 2D MXenes do wytwarzania gazu syntezowego na drodze suchego reformingu metanubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Izabela Wysocka49500
13Wizualizacja i ocena natlenowania tkanek przy użyciu techniki Rezonansu Magnetycznego i próby tlenowej u pacjentów z nowotworami głowy i szyiwyjazd konsultacyjnyPolitechnika Śląskadr inż. Damian Borys10560
14Wpływ zmiany poziomu tRNA na heterogenność rybosomówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr ABU MUSA MD TALIMUR REZA49940
15Ocena wykorzystania drobnoustrojów do indukowanej produkcji związków bioaktywnych wydzielanych przez muchy medyczne (Lucilia sericata)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr Divine Shyntum49830
16Identyfikacja zmian w genie PCSK9 wpływających na kliniczne i subkliniczne wykładniki miażdżycy w chorobie tętnic obwodowych z użyciem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)badania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr hab. Ewa Strauss49999
17Słony profil grzybów endofitycznych - podejście proteomiczne (Salt-Fun)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Bliss Furtado49999
18Synteza i charakterystyka nowych barwników pochodnych karbostyrylu jako próbników do detekcji reaktywnych form tlenu i azotubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Aleksandra Grzelakowska31900
19Badanie działania kanału potasowego ROMK2 i gramicydyny w lipidowych fazach kubicznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Przemysław Miszta28270
20Markery prognostyczne w fibroblastach pochodzących z histologicznie niezmienionej tkanki od pacjentek z nowotworem piersibadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Katarzyna Chojnowska49170
21Identyfikacja wysokocząsteczkowych (HMW-GS) i niskocząsteczkowych podjednostek gluteninowych (LMW-GS) oraz wstępna ocena jakościowa ziarna pszenjęczmienia (Tritordeum)badania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Naukdr inż. Sławomir Franaszek44105
22Wielofunkcyjne  układy elektrokatalityczne aktywne wobec redukcji tlenu w środowisku zasadowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Sylwia Żołądek49500
23Synteza nowych nanokompozytów funkcjonalnych do zwalczania drobnoustrojów: porowata ceramika zawierająca aktywne grupy fosforanu miedzi oraz węglanu srebrabadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Dominika Kuźma42350
24Zwiększenie dostępności farmaceutycznej proregeneracyjnego peptydu RDKVYR poprzez umieszczenie w drukowanym 3D hydrożelowym opatrunku.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Justyna Sawicka40942
25Izolacja i charakterystyka egzosomów uwalnianych z komórek macierzystych płynu pęcherzykowego w procesie ich różnicowania się do osteoblastówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Wiesława Kranc47740
26System zapylania a droga do sukcesu ewolucyjnego dwóch gatunków storczyków, w nowych warunkach siedliskowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Edyta Jermakowicz49793
27Cechy sensoryczne i profil aromatu spirytusów jabłkowych leżakowanych z dodatkiem różnych zrębków drewna.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Magdalena Januszek16170
28Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr inż. Małgorzata Matyja49432
29Wpływ pandemii COVID-19 na rynki obligacji skarbowych w gospodarkach wschodzącychstaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Jakub Janus26173
30Kategoryjne podstawy teorii przyczynowo-inferencyjnychwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr John Selby22825
31Agregacja polimerów termoczułych w roztworach zawierających substancje o znaczeniu fizjologicznymbadania wstępne/pilotażoweCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr Łukasz Otulakowski49500
32Badanie struktury wewnętrznej i ocena stanu złożonych materiałów przy wykorzystaniu aktywnej termografii podczerwonej z wieloma źródłami wzbudzeniabadania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr Barbara Grochowalska34980
33Odporność na korozję i własności strukturalne nierównomolowych stopów AlCoCrFeNi w wysokotemperaturowych warunkach utleniającychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Richard Gaweł49500
34Badanie wpływu białka DXO1 na transkrypcję przez polimerazę RNA II u Arabidopsis thaliana.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Aleksandra Kwaśnik49500
35Wstępne badania nad chemicznym programowaniem grzybów przy użyciu Ramularia collo-cygni jako modelubadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Dorota Jakubczyk49940
36Optymalizacja metody HiChIP w celu otrzymania wysokorozdzielczej mapy kontaktów chromatynowych stabilizowanych przez kohezynę w genomie ludzkimbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Karolina Jodkowska49926
37Nowe allosteryczne/selektywne funkcjonalnie ligandy receptorów opioidowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Damian Bartuzi49940
38Udokumentowanie istnienia więzi społecznych u zwierząt domowych poprzez badanie zachowań afiliacyjnych i ich odległości przebywaniabadania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Naukdr Irene Camerlink49929
39Znaczenie perycytów w rozwoju patalogicznej kalcyfikacji naczyń - badania in vitro.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr inż. Jerzy Wiater49940
40Rozmyty model oceny sukcesu projektów badawczychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr hab. inż. Agata Klaus-Rosińska16500
41Gry konstytucyjne. Ocena przydatności teorii gier do analizy procesu tworzenia i stosowania konstytucjiwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Wojciech Mojski7150
42Interdyscyplinarna analiza dyfuzyjnej dyfuzyjnościwyjazd badawczyPolitechnika Wrocławskadr Jakub Ślęzak44550
43Ocena możliwości wykorzystania danych satelitarnych do wyznaczania zmian poziomu wody jeziorbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Adam Piasecki49500
44Zależności pomiędzy białkiem LSU1 a receptorem selektywnej autofagii NBR1 u Arabidopsis thalianabadania wstępne/pilotażoweInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr inż. Marcin Olszak49500
45Ekspresja białka TLCD1/2 regulującego płynność błon w komórkach raka piersi wykazujących odmienny profil receptorów błonowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr inż. Justyna Sobocińska49896
46Czy zimna plazma atmosferyczna modyfikuje zawartość mikropęcherzyków nowotworowych i hamuje ich właściwości angiogenne?badania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl43560
47Wpływ promieniowania UV-A i UV-B na zawartość związków prozdrowotnych w brokulebadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Anna Rybarczyk-Płońska49960
48Wykorzystanie polaryzacji światła do poprawy czułości metody detekcji ruchów chloroplastów opartej o pomiary reflektancji liściabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Paweł Hermanowicz49346
49Poetyka krajobrazu: praktyka eksperymentalna we współczesnej literaturze szkockiejwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Monika Szuba21395
50Inkluzja klientów w proces tworzenia innowacji w zrównoważonych przedsiębiorstwach produkcyjnych – badanie wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz36531
51Międzynarodowe przepisy zdrowotne: konieczność kolejnej zmiany?kwerendaInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukdr Szymon Zaręba29416
52Struktura czynnikowa i wstępna walidacja dwóch kwestionariuszy do pomiaru satysfakcjibadania wstępne/pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Emilia Mielniczuk25300
53Ekoprzedsiębiorczość - motywy, wartości i wyzwania w prowadzeniu biznesu zorientowanego na działania prośrodowiskowe.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Agnieszka Brzozowska24177
54Nanomagnesy molekularne do zastosowań w technologiach kwantowychwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Antonio Mandarino49500
55Wyznaczenie struktury przestrzennej białka UL49.5 wirusa HSV-1 z wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego i metod modelowania molekularnegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Natalia Karska27500
56Jednonaczyniowa, napędzana paliwem synteza polikarbaminianów o zdefiniowanej sekwencji monomerówbadania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologiidr Paulina Walencik49776
57Analiza mobilności wybranych pierwiastków toksycznych w przemysłowych osadach ściekowych przy wykorzystaniu ekstrakcji sekwencyjnejbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Dorota Makowska48400
58Pilotażowe badania CNV/SNP i metylacji w pojedynczej komórce nowotworowej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Michał Pietrusiński48279
59Identyfikacja i analiza epigenetycznych sygnatur DNA wokół miejsc wiązania czynnika transkrypcyjnego REST w obszarach regulatorowych specyficznych dla glejaka mózgu.badania wstępne/pilotażoweInstytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Naukdr Michał Dąbrowski49966
60Cytoprotekcyjna rola komórek mikrośrodowiska nowotworowego względem komórek nowotworowych regionu głowy i szyi podczas radioterapiibadania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczydr Sybilla Matuszczak49940
61Udział niekonwencjonalnej miozyny VI w rozwoju przewlekłego stanu zapalnego w mięśniach szkieletowych i komórkach miogennychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Naukdr Liliia Lehka49940
62Rola systemu serotoninergicznego w uczeniu i pamięci przestrzennej  u świerszcza domowego (Acheta domesticus)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Jacek Francikowski46255
63Nowy kierunek poszukiwania leków w terapii bólu neuropatycznego – synteza i wstępne badania farmakologiczne dualnych ligandów receptorów serotoninowych 5 HT7 i kanałów sodowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Czopek49170
64Jasmoniany nowym hormonalnym kandydatem regulującym odcinanie kwiatów łubinubadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Agata Kućko49313
65Zastosowanie najnowszych rozwiązań chemii analitycznej w badaniach żywnościstaż naukowyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Martyna Wieczorek33000
66Badanie korelacji pomiędzy występowaniem wirusów zasiedlających rośliny chabra bławatka (Centaurea cyanus L.) a zjawiskiem odporności na herbicydybadania wstępne/pilotażoweInstytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr hab. Katarzyna Marcinkowska49975
67Lokalność wobec emigracji. Tożsamość religijna rodzimowierców z Polski w Wielkiej Brytaniiwyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Mariusz Filip48566
68Zmiany funkcjonalne terenów poprzemysłowych ziemi kłodzkiejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Dominik Sikorski5995
69Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw jako środek wzmocnienia ochrony podstawowych wolności i praw jednostki we Francji.wyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr Radosław Puchta36445
70Realizacja horyzontalnej zasady partnerstwa w procesie programowania i wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Opolskidr Michał Niebylski29271
71Konflikty dystrybucyjne i (dez)integracja gospodarcza strefy euro z perspektywy Polskistaż naukowyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Rafał Szymanowski49620
72Przekonanie o własnej skuteczności w roli nauczyciela akademickiego wśród nauczycieli-klinicystów w dobie kryzysu zdrowotnego na przykładzie pandemii COVID-19badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Magdalena Cerbin-Koczorowska12100
73Badania wpływu składu roztworu korozyjnego i aktywności wody na przebieg procesu korozji alkalia - kruszywo w zaprawach z cementów portlandzkich i glinowychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr hab. inż. Łukasz Kotwica47300
74Wstępna analiza stanu mikrobiologicznego ekstremalnie skażonego środowiska gruntowo-wodnego i towarzyszących reakcji hydrogeochemicznych dla potrzeb doboru biologicznych metod remediacyjnychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Dorota Pierri49500
75Wpływ naświetlania wiązką elektronów na właściwości elektryczne heterostruktur van der Waalsa.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Michał Świniarski49500
76Ewolucja powierzchni cienkich warstw organicznych rozpylanych wiązką jonów reaktywnychwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Paweł Dąbczyński44110
77Rola dzików w szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz zakażeń wywołanych przez nowe cirkowirusy świń (PCV3 i PCV4).badania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr Maciej Frant49500
78Sekwencjonowanie NGS w celu analizy składu diety oraz bakteryjnego mikrobiomu jelitowego pod kątem patogenów zoonotycznych u wybranych gatunków nietoperzy występujących na terenie Polski.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Katarzyna Janik-Superson49995
79Opracowanie metody wyznaczania czasu przebywania inhibitorów fosfodiesterazy 8A techniką przeciwciał znakowanych fluorescencyjniebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Krzysztof Pociecha26950
80Ocena zmęczenia oraz koaktywacji mięśni gimnastyków w wybranych ćwiczeniach o charakterze statycznym oraz dynamicznymstaż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Bartłomiej Niespodziński25212
81Mechanizmy postrzegania twarzy u osób ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia.wyjazd konsultacyjnyInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr hab. Dariusz Danel25870
82Analiza porównawcza transkryptomów hybrydyzujących gatunków, sarny europejskiej i sarny syberyjskiejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Maciej Matosiuk48824
83Zastosowanie chitooligomerów jako czynników sieciujących w produkcji jadalnych kapsułek zawierających substancje bioaktywnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Dominika Kulig49500
84Stronnicy polityczni Stanisława Augusta w Małopolsce zachodniej w latach 1775-1789 - kwerendy wstępnekwerendaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Kamil Jakimowicz21610
85Nacjonalizm integralny w Europie Środkowo-Wschodniej doby międzywojennej. Słowacja w kontekście ukraińskiej analogii.kwerendaInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Naukdr Marek Wojnar13940
86Teledetekcja satelitarna zaplecza stanowiska archeologicznego Aynunah (Arabia Saudyjska).badania wstępne/pilotażoweInstytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Naukdr Karol Juchniewicz40420
87Współpraca interesariuszy lokalnych w ramach Lokalnych Grup Działania - badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Maria Kola-Bezka14080
88Przezorna ocena technologii jako narzędzie wsparcia odpowiedzialnych badań i innowacjibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr Łukasz Nazarko33825
89Klauzula ściślejszego związku w międzynarodowym prawie zobowiązańwyjazd badawczyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Edyta Figura-Góralczyk13188
90Znaczenie regionu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Brazylii w latach 2003-2020wyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Monika Sawicka22826
91Staż naukowy na Uniwersytecie w Rijece dotyczący badania dokładności pozycjonowania systemów GNSS stosowanych w nawigacji i hydrografii morskiejstaż naukowyUniwersytet Morski w Gdynidr inż. Mariusz Specht36524
92Badania właściwości elektrycznych kontaktów Schottky'ego do tlenku galu wykorzystujących warstwy przewodzące zawierające tlenbadania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotonikidr inż. Andrzej Taube45100
93Żele polimerowe na bazie emulsji Pickeringa z lidokainą - otrzymywanie i ocena właściwości fizykochemicznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Anna Froelich32357
94Wymagania techniczne, uwarunkowania użytkowników i modele akceptacji urządzeń typu “wearables” dedykowane seniorom w systemach zdalnej opieki i monitorowania - badanie pilotażowe.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr hab. inż. Andrzej Romanowski49181
95Synteza i wstępne badania aktywności biologicznej ferocenylowych i rutenocenylowych  pochodnych wybranych inhibitorów kinaz zależnych od cyklinbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Michał Łomzik49500
96Znaczenie cząsteczek typu mikroRNA, UpRoi 1 i UpRoi 2, w regulacji metabolizmu komórek bakteryjnych Escherichia coli zainfekowanych bakteriofagiem Φ24B.badania wstępne/pilotażoweInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr Sylwia Bloch49885
97Funkcje uwagowe oraz funkcje wykonawcze w kontekście różnych wymiarów uważności u pacjentów z rozpoznaną schizofrenią.badania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr hab. Monika Mak26248
98Międzypokoleniowy wpływ matczynej diety wysokotłuszczowej na zmiany morfologiczne i epigenetyczne w korze przedczołowej potomstwa.badania wstępne/pilotażoweInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Naukdr Dawid Gawliński49500
99Wpływ wybranych analogów bisfenolu A i ich mieszanin na wzrost zielenicbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Karolina Czarny42900
100Odpowiedź transkrypcyjna na indukowany ciemnością proces starzenia się mutantów autofagii Arabidopsis thalianabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Sieńko28032
101Udział pestycydów w sukcesie terapeutycznym inozytoli stosowanych w leczeniu PCOSbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Anna Wojciechowska49665
102Korzeń tarczycy bajkalskiej jako nowa strategia miejscowego leczenia infekcji pochwybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Justyna Chanaj-Kaczmarek49999
103Interakcja między Viscum album ssp. austriacum i Pinus sylvestris na tle deficytu wody opadowej w różnych skalach przestrzennych i czasowychstaż naukowyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Radosław Jagiełło49537
104Określenie składu polifenolowego liści buraka cukrowego jako odpadu pozbiorczego oraz ocena jego zmian, zaistniałych w wyniku zbioru mechanicznegobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Jakub Macierzyński35915
105Motywy skłaniające do prowadzenia gospodarstw mlecznych w Polscebadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. Anna Klepacka20045
106Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polscebadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Służby Pożarniczejdr hab. Paweł Gromek22550
107Zjawisko podwójnego nieopodatkowania emerytur i rent w międzynarodowym prawie podatkowymkwerendaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Tomasz Woźniak13254
108Refleksyjna praktyka w pracy nauczycieli - polska adaptacja Reflective Practice Questionnaire (RPQ)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Zuzanna Sury5720
109Opracowanie okulograficznej metody OKOJA do pomiaru psychologicznych motywów Jabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Łukasz Miciuk49896
110Wpływ zmodyfikowanych skleroprotein na usieciowanie i stabilność  żeli biopolimerowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr Mirosława Prochoń49500
111Nowe bio-poliole poliestrowe przeznaczone do otrzymywania pianek poliuretanowych - synteza i charakterystykabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Paulina Parcheta41800
112Kompozyty polimerowe  z hybrydowym napełniaczem węglowym - badania struktury i właściwościbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr inż. Katarzyna Skórczewska48466
113Rozwój odpornego sterowania powtarzalnego z opóźnieniem ułamkowym dla tłumienia drgań wirnika łożyskowanego magnetycznie.wyjazd badawczyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Sławomir Mandra5115
114Struktury drukowane przestrzennie z układami czujników światłowodowychstaż naukowyInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Majewska49940
115Badania uwalniania rtęci z odpadów pod wpływem ogrzewaniabadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Tadeusz Dziok41800
116Modelowanie lokalnych rozmyć w rejonie małych budowli hydrotechnicznychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Marta Kiraga7315
117Oszacowanie udziału przepływów wtórnych i lokalnych zaburzeń przepływu w układzie wirującym z wykorzystaniem metod nieliniowej analizy sygnału.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Grzegorz Liśkiewicz49830
118Badania wstępne do charakteryzacji terapeutycznej wiązki protonowej metodami nanodozymetrzycznymibadania wstępne/pilotażoweNarodowe Centrum Badań Jądrowychdr Aleksandr Bancer49082
119Analiza składu mikrobioty jelitowej i metabolomu w podłożu i przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit.badania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr inż. Oliwia Zakerska-Banaszak49038
120Badanie roli białka COPPER MODIFIED RESISTANCE1/PATRONUS1 w regulacji punktu kontrolnego formowania wrzeciona mitotycznego u Arabidopsis thalianabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Michał Juraniec45947
121Ocena stężeń wybranych białek jako potencjalnych markerów zaburzeń funkcji kognitywnych i chorób neurodegeneracyjnych w łuszczycy oraz prewencyjnego wpływu leczenia systemowego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr hab. Anna Baran46530
122Analiza wolnego nowotworowego DNA z mutacją KRAS u pacjentów z rakiem trzustkibadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Michał Bieńkowski49610
123Shiga-toksyczne Escherichia coli (STEC) izolowane z kału zwierząt wolno żyjącychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Anna Szczerba-Turek49830
124Ocena skuteczności floroglucyny jako środka poprawiajacego  poposiłkowy metabolizm glukozy i lipidówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Edyta Adamska-Patruno49995
125Różnorodność gatunkowa rodziny Leptocheliidae (Tanaidacea: Peracarida) raf koralowych Australiiwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Łódzkidr Anna Stępień25403
126Badania nad zastosowaniem nanocząstek srebra w hodowli chryzantemy wielkokwiatowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr inż. Alicja Tymoszuk20900
127Ocena profilu hormonów rozrodczych i struktury jajników podczas różnych stadiów rozrodczych dzikich samic bobra euroazjatyckiegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Naukdr Jumpei Tomiyasu49997
128Bóg, obywatel, religia i wspólnota w polskim dyskursie o LGBTQ+badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Matylda Ciołkosz13574
129Współczesna kultura religijna potomków XIX - wiecznych polskich imigrantów w Brazyliibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Renata Siuda-Ambroziak39617
130Estetyka ucieleśniona w przekładzie opisów krajobrazu - wyjazd konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet w Białymstokudr Beata Piecychna7255
131Mit o miłości Apolla i Issy w sztuce nowożytnejbadania wstępne/pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Barbara Hryszko15290
132Podmiotowość albańskiej diaspory w okresie transformacji systemowej w Albaniibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Agata Domachowska29656
133Poziom funkcji wzrokowo-przestrzennych w zakresie rotacji mentalnych a

poziom aktywności fizycznej u zdrowych osób w średniej i późnej dorosłości
badania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Natalia Gawron49859
134Przyswajanie składni nowego języka w dorosłości a różnice indywidualne w procesach poznawczych: badania wstępne z wykorzystaniem paradygmatu języka miniaturowegobadania wstępne/pilotażoweAkademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawiedr Małgorzata Foryś-Nogala39496
135Pomiar funkcji wykonawczych w paradygmacie ekologicznym w schizofrenii: trafność i rzetelność Testu Funkcji Wykonawczych Jansari (JEF©)badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Ernest Tyburski46820
136Program Szczepień Ochronnych w Polsce w świetle opinii przedstawicieli dominującego podejścia eksperckiego. Awangardowy czy półperyferyjny?badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Radosław Tyrała11550
137Analiza ksiąg wotywnych jako materiału źródłowego do badań społecznychkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Rafał Cekiera8364
138Klimat szkolny sprzyjający autodeterminacji uczniów zdolnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Tomasz Knopik49720
139Ocena poziomu akumulacji pierwiastków ziem rzadkich w odniesieniu do krajobrazu miejskiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Marta Lisiak-Zielińska34348
140Zastosowanie minerałów ciężkich w badaniach osadów lessopodobnych Kotliny Orawskiej  (Karpaty Zachodnie)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Dorota Chmielowska33908
141Rozpoznanie wpływu pionowej struktury aerozoli na natężenie pola elektrycznego Ziemi – badania pilotażowebadania wstępne/pilotażoweInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr Daniel Kępski35200
142Pilotaż - badanie geometrii wiązki protonowej przy użyciu scyntylacyjnych detektorów czasu przelotubadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Wiktor Parol44330
143Związki radioaktywnego arsenu(III) z ditiolami jako potencjalne radiofarmaceutykibadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii i Techniki Jądrowejdr Monika Łyczko49500
144Ocena sorpcji oraz mobilności modelowych herbicydowych cieczy jonowej z anionem dikamby w matrycy glebowejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Anna Parus49940
145Synteza i analiza kokryształów antybiotyków z tioamidamibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Anita Grześkiewicz41965
146Opracowanie uproszczonej ścieżki syntezy uporządkowanych mikro-mezoporowatych replik węglowych typu CMK jako perspektywicznych nośników katalitycznych do celów otrzymywania i rafinacji paliw ciekłych.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Rafał Janus49999
147Zielone polimery cyklodekstrynowe do selektywnej adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Koleta Hemine49995
148Cienkowarstwowe heterostruktury półprzewodnikowe typu p-p, n-p i p-n na bazie CuOx dla fotoelektrochemiibadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Joanna Banaś-Gac39710
149Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperaturybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Morski w Gdynidr Katarzyna Boniewicz-Szmyt9516
150Mechanizm adsorpcji wody na powierzchni TiO2 badany metodą 1H-NMRbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Piotr Nowak42791
151Kompozyty elastomerowe zdolne do ceramizacji o opóźnionym czasie zapłonubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Mateusz Imiela48400
152Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej i symulacji bilateralnej w redukcji stresu u osób dorosłychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Dorota Kamińska38742
153Badanie nowych efektywnych metod symulacji stochastycznych pól elektromagnetycznych w elektronice i telekomunikacji dla pasma mikrofalowego.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr Piotr Górniak46200
154Badanie struktur przepływów dwufazowych w mikrokanale z bocznym dopływem fazy gazowejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Grzegorz Górski15400
155Analiza miejsc powstawania dwuniciowych pęknięć DNA  w kontekście zmienności osobniczej oraz organizacji przestrzennej chromatyny w genomie ludzkimbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr inż. Anna Biernacka49951
156Rola metakaspazy 8 (AtMc8) w regulacji śmierci komórki zależnej od LSD1badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Maciej Bernacki49500
157Charakterystyka mitochondrialnego i chloroplastowego łańcucha transportu elektronów

u mutantów autofagii atg5 rosnących w warunkach kontrolnych
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Monika Ostaszewska-Bugajska40260
158Badanie makro- i mikrostruktury nadnerczy niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) przy użyciu mikrotomografii komputerowej i podstawowych technik histologicznychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Sergiel49963
159Wybrane polifenole, jako potencjalne leki senolityczne modulujące fenotyp wydzielniczy związany z senescencją (SASP) w keratynocytach ludzkich.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Domaszewska-Szostek49500
160Określenie roli receptorów kannabinoidowych: CNR1 i CNR2 w nieswoistych chorobach zapalnych jelitbadania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Szymon Hryhorowicz49999
161Poszukiwania wybranych markerów genetycznych związanych z predyspozycją psów rasy Buldog francuski do wrodzonego zwężenia zastawki tętnicy płucnej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Adrian Janiszewski26807
162Rola miRNA w odpowiedzi komórek raka jelita grubego na IL-17Abadania wstępne/pilotażoweŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr Małgorzata Kimsa-Furdzik49940
163Wpływ leczenia inhibitorami kinaz JAK na fenotyp komórek T regulatorowych i ekspresję wybranych mikroRNA u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).badania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicherdr Magdalena Massalska48578
164Charakterystyka mikrobiomu jelitowego w poszczególnych fragmentach przewodu pokarmowego u koni zdrowych i koni z nieswoistym zapaleniem jelit.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Agnieszka Żak47850
165Ocena reaktywności antygenowej białek mleka krowiego poddanych działaniu niekomercyjnych preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego oraz roślinnego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Joanna Bajzert44627
166Aktywność podwójnego antagonisty receptorów H3/Sigma-1 w zwierzęcych modelach bólu ostrego, zapalnego i neuropatycznego oraz świądu zależnego i niezależnego od histaminy.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Szczepan Mogilski49969
167Analiza właściwości pro-regeneracyjnych i przeciwutleniających 4-N-furfurylocytozyny w modelu zwierzęcym Schmidtea mediterranea (Planaria)badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska49995
168Izolacja rozrodcza wśród nicieni z rodzaju Steinernemabadania wstępne/pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Waldemar Kazimierczak49500
169Wpływ pól elektromagnetycznych stosowanych w komunikacji bezprzewodowej na wzrost i rozwój roślin zielnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Marek Czerwiński49995
170Analiza porównawcza własności cech architektury drzew, w oparciu o bazę danych TRY i aktualne dane teledetekcyjnekwerendaInstytut Badawczy Leśnictwadr inż. Kamil Kędra39734
171Analiza prekursorów powstawania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z uwzględnieniem interakcji ze składnikami matrycy żywnościowejbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Marta Ciecierska49500
172Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w Poznaniu - znaczenie i skutkikwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Magdalena Heruday-Kiełczewska15114
173Zaawansowane zastosowania modeli przełącznikowych w finansach i ubezpieczeniach - staż naukowystaż naukowyPolitechnika Łódzkadr Marcin Rudź42495
174Dyplomacja dla nauki w Unii Europejskiej - przypadek Niemiecwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Monika Szkarłat20128
175Status prawnomiędzynarodowy autonomicznych instytucji implementacyjnych.wyjazd badawczyKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Andrzej Gadkowski41452
176Granice ochrony praw osobistych w sprawach cywilnych o przekroczenie norm jakości powietrza w PolscekwerendaUniwersytet Łódzkidr Franciszek Strzyczkowski17292
177Związek między uważnością a funkcjami wykonawczymi u osób chorych na schizofrenię i osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr Ewa Karabanowicz22988
178Ruchy społeczne w perspektywie poznawczej: przypadek ruchów na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w Polsce. Badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Przemysław Pluciński12100

Wnioski złożone, oceniane oraz sfinansowane w konkursie MINIATURA 4 w drugiej połowie 2020 r. w podziale na grupy nauk

 Liczba wniosków w grupie HS
złożonychw ocenie merytorycznejfinansowanych
Czerwiec585217
Lipiec14413743
Sierpień11410915
Wrzesień59555047

 Liczba wniosków w grupie NZ
złożonychw ocenie merytorycznejfinansowanych
Czerwiec494821
Lipiec12311756
Sierpień11611543
Wrzesień50449175

 Liczba wniosków w grupie ST
złożonychw ocenie merytorycznejfinansowanych
Czerwiec282814
Lipiec949339
Sierpień676630
Wrzesień36035656