Prof. Michał Karoński członkiem Stałego Komitetu Identyfikującego Rady Naukowej ERC


wtorek, 19 maja 2020

Prof. Michał Karoński został wybrany przez Komisję Europejską na członka Stałego Komitetu Identyfikującego, wskazującego członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Stały Komitet Identyfikujący działa na podstawie przepisów programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Horyzont Europa i odgrywa kluczową rolę w procesie wyboru przyszłych kandydatów na członków Rady Naukowej ERC. Dzięki niezależnym rekomendacjom Komitetu, Komisja Europejska mianuje nowych członków Rady Naukowej ERC, zapewniając ciągłość oraz odnawianie jej funkcjonowania. Członkowie Komitetu wybierani są spośród uznanych i szanownych naukowców europejskich o wybitnym dorobku, otwartych i niezależnych poglądach, zaangażowanych w działania na rzecz badań naukowych. Poza prof. Karońskim do Komitetu zostali wybrani:

  • Carl-Henrik HELDIN (przewodniczący) - Uppsala University, prezes Zarządu Fundacji Noblowskiej, Szwecja,
  • Barbara FLUECKIGER - Zürich University, Szwajcaria,
  • Kirsten GRAM-HANSEN - Aalborg University, Dania,
  • Carlos MARTINEZ ALONSO - Spanish National Research Council, Hiszpania,
  • Mira MEZINI - Technical University of Darmstadt, Niemcy/Albania. 

Prof. Michał Karoński pełnił w latach 2010-2016, czyli od samego początku istnienia Centrum, rolę przewodniczącego Rady NCN. Pod jego kierownictwem Rada NCN, wyraźnie inspirowana rozwiązaniami stosowanymi przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), podejmowała na przełomie lat 2010/2011 kluczowe decyzje, których konsekwencją jest dzisiejszy sposób funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki. Dzięki tym rozwiązaniom powstał zupełnie nowy system finansowania grantowego polskiej nauki. Warto dodać, że obecnym członkiem Rady Naukowej ERC jest profesor Andrzej Jajszczyk, pierwszy dyrektor NCN.

Więcej informacji znajduje się tutaj.