Otwarta nauka


Narodowe Centrum Nauki od samego początku swojej działalności stara się budować system finansowania nauki w oparciu o najlepsze przykłady i standardy europejskie. Od lat Centrum jest członkiem Science Europe, organizacji zrzeszającej ponad 30 agencji finansujących naukę z 27 krajów europejskich, której nadrzędnym celem jest kształtowanie polityki finansowania nauki i wysokich standardów jej uprawiania. Do priorytetów ostatnich lat należą działania zmierzające do otwartego dostępu do danych naukowych oraz publikacji, które są efektem realizacji badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych.

Centrum brało czynny udział w pracach grup roboczych SE zmierzających do stworzenia konkretnych wytycznych w zakresie udostępniania danych naukowych lub publikacji. Efektem tych prac było stworzenie praktycznego przewodnika dotyczącego ujednolicenia międzynarodowych standardów zarządzania danymi badawczymi ‘Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management’, którego zapisy zostały ujęte w nowym formularzu we wniosku grantowym tzw. Planie Zarządzania Danymi. Został on wprowadzony do 33. edycji konkursów, ogłoszonych 15 marca 2019 r.

We wrześniu 2018 r. Centrum wraz z 10 innymi europejskimi agencjami finansującymi naukę zawiązało porozumienie pod nazwą cOAlition S, którego głównym celem jest dążenie do pełnego, natychmiastowego i bezpłatnego dostępu do publikacji naukowych zawierających wyniki badań będących rezultatem realizacji projektów badawczych finansowanych przez te agencje (tzw. open access). Główne założenia cOAlition S zostały ujęte w Planie S, którego wdrożenie jest zaplanowane na czerwiec 2020 r.

Więcej informacji dotyczących polityki otwartego dostępu do danych badawczych oraz otwartego dostępu do publikacji (tzw. open access) znajduje się poniżej.

 


Plan zarządzania danymi badawczymi 


Otwarty dostęp

POLITYKA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCA OTWARTEGO DOSTEPU DO PUBLIKACJI