SHENG 2 i SHENG 3: zapowiedź drugiej i trzeciej edycji konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze


czwartek, 2 stycznia 2020

Zapraszamy wszystkich naukowców do udziału w SHENG 2 – drugiej edycji konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawcze organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Konkurs SHENG 2 ma na celu finansowanie projektów badawczych w wybranych dyscyplinach nauki:

DEPARTAMENT NSFCPANEL NCN
Chemical SciencesST4
Engineering and Materials Sciences

ST5

ST8

Life Sciences

Health Sciences

NZ1, NZ2, NZ3, NZ4, NZ5, NZ6, NZ7, NZ8, NZ9

HS6

Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2020 r.

Termin składania wniosków: 15 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2021 r.

Początek realizacji projektów: styczeń 2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu zostaną uchwalone przez Radę NCN i ogłoszone na stronie internetowej NCN w drugiej połowie 2020 r.

Ogłoszenie konkursu SHENG 3 jest planowane na grudzień 2022 r. W ramach trzeciej edycji konkursu finansowane będą projekty badawcze w następujących dyscyplinach nauki:

DEPARTAMENT NSFCPANEL NCN
Mathematical and Physical SciencesST1, ST2, ST3, ST9
Information SciencesST6, ST7

Life Sciences

Earth Sciences

ST10

Management SciencesHS4

PODSTAWOWE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU SHENG 2:

  • Wnioski w konkursie będą mogły złożyć podmioty określone w art.27 ust. 1 pkt 1 –2, 4 - 5 i 7 Ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1384);
  • Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
  • Wykaz podmiotów chińskich, które mogą przystąpić do konkursu zgodnie z wymogami agencji NSFC znajduje się na stronie: http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab475/info70247.htm
  • Okres realizacji projektów może wynosić 36 miesięcy;
  • Finansowane będą tylko badania podstawowe;
  • Kosztorysy projektów muszą uwzględniać zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów odpowiednio NCN i NSFC;
  • W konkursie nie będzie udzielana pomoc publiczna;
  • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest niższa niż 250 tys. zł;
  • Wnioskowana wysokość finansowania chińskiej części projektu nie może przekroczyć 1 500 000 RMB.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych będą składane w dwóch systemach informatycznych: w systemie ZSUN/OSF oraz w systemie NSFC.

Wnioskodawca polski będzie składać wniosek krajowy w systemie ZSUN/OSF dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej, do którego załączać będzie wspólny polsko-chiński wniosek przygotowany we współpracy z chińskim zespołem badawczym.

Wnioskodawca chiński będzie składać komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków NSFC.

Wspólne polsko-chińskie wnioski o finansowanie składane do NCN i NSFC muszą być tożsame. Istotne różnice między wspólnymi polsko-chińskimi wnioskami o finansowanie złożonymi do NCN i NSFC mogą prowadzić do odrzucenia wniosku.

Termin składania wniosków: 15 marca 2021 r.

ZASADY OCENY WNIOSKÓW:

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG będzie przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny w NCN i NSFC będą polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych. Do oceny merytorycznej będą przyjmowane wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i NSFC.

W NCN wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej będą podlegać ocenie merytorycznej, dokonywanej przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych oraz Zespoły Ekspertów NCN, wybieranych przez Radę NCN.

W NSFC wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej będą oceniane przez zespoły ekspertów oraz przez co najmniej 5 recenzentów zewnętrznych.

Do finansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskają pozytywną rekomendację NCN i NSFC.

Kontakt NCN

Kontakt NSFC