Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie HARMONIA 7 – wypełnianie zakładek formularza


1. Zakładka: WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 6. centra naukowe uczelni;
 7. biblioteki naukowe;
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA! Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować wyżej wymienione podmioty, pod warunkiem, że finansowanie projektu nie będzie stanowić dla nich pomocy publicznej.

Kierownik projektu może występować tylko z ramienia podmiotu, w którym zamierza realizować badania. Osoba fizyczna nie może składać wniosku w tym typie konkursu.

UWAGA! W trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W sekcji Wnioskodawca należy zidentyfikować wnioskodawcę: podmiot składający wniosek samodzielnie lub lidera podmiotu złożonego, czyli podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego. Podmiotami złożonymi są konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni (z wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni). Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego (poza liderem) podawane są w zakładce Partnerzy.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

Przed wypełnieniem formularza należy uzyskać odpowiednie informacje z jednostki, w której będzie realizowany projekt. Narodowe Centrum Nauki udostępnia bazę linków odnoszących się do danych jednostek pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/dane-jednostek. Proszę pamiętać, że jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki.

Po określeniu Wnioskodawcy sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca poziom 1
 • Wnioskodawca poziom 2

Wnioskodawca poziom 1

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.   
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – należy wybraćz listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? również wymaga odpowiedzi tak lub nie. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 6. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy;
 7. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? (wymaga odpowiedzi tak lub nie).
 8. Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek, z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. Kwestionariusz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Jeśli w wyniku udzielonych odpowiedzi okaże się, że wnioskowane finansowanie stanowiłoby dla wnioskodawcy pomoc publiczną, wówczas nie będzie możliwości uzupełnienia dalszych części wniosku. Oznacza to jednocześnie, że taki podmiot nie może złożyć wniosku w konkursie  Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku: jest to obligatoryjny załącznik do wniosku. UWAGA! Zmiana w Kwestionariuszu może powodować zmiany zakresu wymaganych danych.
 9. Dane kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.

Wnioskodawca poziom 2

W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi tak lub nie. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

2. Zakładka: PARTNERZY

Ta zakładka jest aktywna wyłącznie w przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone. Należy w niej podać dane wszystkich, oprócz lidera, członków podmiotów złożonych: zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca.

3. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rodzaj współpracy międzynarodowej. Należy wybrać (za pomocą przycisku Edytuj) jedną z czterech OPCJI współpracy, w ramach której realizowany będzie projekt oraz określić, czy jest to współpraca rozpoczynana czy kontynuowana.

Rodzaje współpracy:

 1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 4. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych
 1. Zagraniczna/e instytucja/e naukowa/e. Zakładka pojawia się w przypadku wyboru opcji współpracy międzynarodowej z punktów a i c. Należy podać nazwę instytucji (dane należy wprowadzać w języku oryginalnym, bez znaków diakrytycznych, natomiast w przypadku instytucji spoza obszaru Unii Europejskiej – w języku angielskim) oraz adres siedziby. Jeśli kierownik projektu współpracuje z więcej niż jednym partnerem zagranicznym, za pomocą przycisku Dodaj należy wprowadzić nazwy wszystkich instytucji, z których pochodzą partnerzy zagraniczni.
 2. Nazwa programu lub inicjatywy międzynarodowej ogłaszanej we współpracy dwu- lub wielostronnej. Zakładka dostępna jest w przypadku wyboru opcji b i c współpracy międzynarodowej. Należy podać (za pomocą przycisku Edytuj):
  1. Rodzaj programu lub inicjatywy międzynarodowej – należy wybrać z listy rozwijalnej program, w którym bierze się udział lub, jeśli brak na liście danego programu, wybrać opcję Inne i wprowadzić dany program lub inicjatywę.
  2. Nr programu/Nazwa programu – pole to jest opcjonalne. Należy wypełnić, jeśli program lub inicjatywa posiada swoją specyficzną dodatkową nazwę lub numer.
  3. Czy projekt został zgłoszony do MNiSW jako temat do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą (tzw. wymiana osobowa)? Należy zaznaczyć jedną z opcji: TAK lub NIE. 
 1. Infrastruktura badawcza. Zakładka pojawia się w przypadku wyboru opcji współpracy międzynarodowej. Dane można wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj (dane należy wprowadzać w języku oryginalnym, bez znaków diakrytycznych). Jeśli projekt realizowany jest na więcej niż jednym wielkim urządzeniu badawczym, należy wymienić wszystkie nazwy wielkiej infrastruktury badawczej.
 2. Tytuł projektu podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadzany jest za pomocą edytora tekstu w systemie OSF, bez możliwości wklejenia tekstu. Tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 3. Nr panelu dyscyplin: w tej zakładce można go zmienić.
 4. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Co najmniej jedno z określeń musi być z panelu do którego składany jest wniosek, pozostałe dwa określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy.
 5. Planowany okres realizacji projektu podaje się w miesiącach (12 miesięcy/24 miesiące/36 miesięcy) Czas trwania projektu, a co za tym idzie, planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością, ponieważ  ewentualne zmiany w planie badań projektu po podpisaniu umowy są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora NCN i po aneksowaniu umowy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy
 6. Liczba wykonawców projektu (bez wykonawców zbiorowych) jest to sumaryczna liczba wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym kierownik projektu, wiodący partner zagraniczny, partnerzy zagraniczni oraz wykonawcy krajowi). Liczba wykonawców projektu nie jest ograniczona, ale skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu poszczególnych osób i koszty związane z ich zatrudnieniem, podlegają ocenie Zespołu Ekspertów. Liczba wykonawców musi być zgodna z liczbą wykonawców wprowadzoną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 7. Słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli i mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 8. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? należy wybrać TAK lub NIE. Po wybraniu odpowiedzi „tak” należy wskazać kraj, w którym powyższa współpraca międzynarodowa jest nawiązana. Te informacje wykorzystywane są do zestawień przygotowywanych przez NCN i nie wpływają na ocenę wniosku.

Za współpracę międzynarodową uważa się realizacje zadań badawczych  wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych.

Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:

 •    uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych,
 •    upowszechnienia wiedzy o projekcie zagranicą,
 •    realizacji zadań badawczych przez polski zespół badawczych bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych,
 • współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach naukowych. 

 4. Zakładka: STRESZCZENIE – wypełniana w języku polskim i angielskim

Maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm).

Tekst streszczenia wprowadza się w obu językach, polskim i angielskim. Treść streszczenia można wpisać albo (1) bezpośrednio w formularzu, albo (2) w osobnym pliku, który załącza się do wniosku ( pliki w formacie PDF).

 1. Przycisk Edytuj otwiera okna tekstowe w zakładkach, tekst wpisuje się w edytorze. W formularzu należy otworzyć i wypełnić wszystkie kolejne zakładki. Przypominamy, że wpisywany tekst trzeba zapamiętywać (zapisz) każdorazowo, w każdej zakładce.
 2. Treść podana w plikach PDF musi mieć taką samą strukturę jak w formularzu, tzn. tekst musi być podzielony na sekcje:
  1. Cel przeprowadzonych  badań / Hipoteza badawcza (Research project objectives / Hypothesis)
  2. Zastosowana metoda badawcza (Research methodology)
  3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa  (Research project impact)
  4. Korzyści wynikające za współpracy z partnerem zagranicznym, wartość dodana wynikają ze współpracy międzynarodowej (Benefits from collaboration with a foreign partner, value added resulting from international collaboration)

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego.

UWAGA! Jeżeli streszczenie będzie dołączone w odrębnym pliku, proszę otworzyć kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

Zarówno podczas tworzenia pliku PDF, jak i zamieszczania streszczenia poprzez wypełnianie  poszczególnych zakładek, powinien być zachowany sumaryczny limit jednej strony (sprawdzenie objętości tekstu w systemie odbywa się na poziomie pliku wygenerowanego z tekstu zawartego w zakładkach lub dołączonego pliku PDF). Prosimy o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w pliku PDF.

5. Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESCZENIE PROJEKTU

Maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm), wypełniana w języku polskim i angielskim.

Każdy projekt, który otrzyma finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w postaci popularnonaukowego streszczenia po ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób Centrum planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie te dane, które podmiot wnioskujący i kierownik projektu chcieliby udostępnić na tej stronie.

Streszczenie powinno być przedstawione w języku polskim i angielskim. Należy pamiętać, że ta forma streszczenia będzie dostępna dla każdego zainteresowanego, również nie zajmującego się profesjonalnie badaniami naukowymi, dlatego warto odpowiednio dostosować jego styl językowy. Umieszczenie streszczenia popularnonaukowego projektu jest obowiązkowe, ale nie podlega ono ocenie merytorycznej.

6. Zakładka: UZASADNIENIE  BADAŃ PODSTAWOWYCH – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

W tej zakładce Kierownik Projektu może uzasadnić, że planowane w ramach realizacji projektu badania to badania podstawowe. Podane informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwość co do charakteru planowanych badań. Tekst wpisuje się w edytorze, można wprowadzić maksymalnie 2500 znaków ze spacjami. Wypełnienie zakładki nie jest obowiązkowe.

7. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY – wypełniana wyłącznie w języku angielskim (maksymalnie 10 tys. znaków ze spacjami)

W tej zakładce kierownik projektu może poinformować, czy wniosek był już składany do NCN. Kierownik może podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku oraz wymienić zarzuty sformułowane przez ekspertów i zamieścić odpowiedzi na nie, a także wyjaśnić co zostało zmienione w projekcie.

Proszę mieć na uwadze, że ze względu na nowe postępowanie konkursowe, wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów i ekspertów zewnętrznych nie gwarantuje uzyskania finansowania w konkursie, w którym składany jest wniosek.

8. Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU / PARTNERZY ZAGRANICZNI / WYKONAWCY

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Dana osoba nie może pełnić w projekcie więcej niż jednej roli (np. osoba mająca we wniosku status kierownika projektu nie może mieć w tym samym wniosku statusu wykonawcy).

Kierownika projektu oraz partnera zagranicznego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy. Najpierw należy wpisać kierownika projektu, a następnie kolejne osoby:

WAŻNE! Przy obliczaniu wysokości budżetu wynagrodzeń dodatkowych ze składu zespołu (kierownik projektu i wykonawcy) wyłącza się osoby, które w okresie realizacji projektu będą:

 • zatrudnione z puli wynagrodzeń etatowych innego projektu NCN,
 • będą pobierać stypendia naukowe w ramach innego projektu NCN

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że przed zaciągnięciem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl

KIEROWNIKA PROJEKTU

wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. Należy pamiętać, aby nadać każdej osobie odpowiedni status (wiodący partner zagraniczny, partner zagraniczny) oraz wybrać podmiot, z ramienia którego dana osoba występuje (w projektach, dla których wnioskodawca składa wniosek samodzielnie – jako podmiot pojedynczy, system wypełnia podmiot automatycznie).
 • Osoby spoza bazy mogą być (a) konkretnie wskazane: wtedy w formularzu podaje się ich dane, albo (b) mogą nie być znane z imienia i nazwiska w trakcie  przygotowywania wniosku: wtedy w formularzu zaznacza się odpowiednią opcję.
 • W przypadku zatrudniania obcokrajowca należy zaznaczyć opcję obcokrajowiec oraz wprowadzić datę urodzenia oraz kraj pochodzenia osoby.
 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych przy wprowadzaniu nowego członka zespołu badawczego.
 2. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca
 3. Dane osobowe należy wypełnić, używając opcji Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu obcokrajowiec.  Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN. Członkowie zespołu badawczego wskazują podmiot, z ramienia którego występują: dla podmiotów złożonych system wprowadza nazwę lidera (w przypadku kierownika) lub umożliwia wybór z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów; dla pozostałych podmiotów informacja wprowadzona jest automatycznie.

Typ zatrudnienia: należy wybrać z podanych opcji:

 • wynagrodzenie dodatkowe: budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej 4 tys. zł,
 • bez wynagrodzenia.

Rodzaj stanowiska:

 1. typu doktorant – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), pod pojęciem doktoranta należy rozumieć uczestnika studiów doktoranckich;
 2. pozostałe: dla wszystkich innych rodzajów stanowisk.
 3. student
 1. W przypadku Kierownika projektu należy dodatkowo odpowiedzieć na trzy pytania:

1) Kierownik projektu spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, tj. czy uzyskał stopień doktora nauk nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;

2) Kierownik projektu jest w trakcie studiów doktoranckich? W przypadku odpowiedzi tak pojawia się dodatkowa zakładka Uczelnia doktoranta, w której należy wskazać jednostkę, w której kierownik projektu odbywa studia doktoranckie. Możliwy jest wybór jednostki z bazy OPI lub dodanie jednostki spoza bazy.

3) Czy w ostatnich pięciu latach przed złożeniem wniosku korzystał(a) Pani/Pan z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia? W przypadku odpowiedzi tak pojawia się pole, w którym należy wpisać liczbę miesięcy urlopu.

 1. Dane adresowe należy wypełnić, używając opcji Edytuj:
  • adres zamieszkania jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu,
  • adres do korespondencji.
 2. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy, Dodaj z bazy OPI lub Dodaj spoza bazy. W ostatnim wypadku należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
 3. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniane są tylko przez kierownika projektu i wiodącego partnera zagranicznego:
  • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane o dorobku naukowym (liczbie cytowań i indeksie Hirscha) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science ™ Core Collection. Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).
  • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji  N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnięciem naukowym są publikacje należy wybrać odpowiednio Web of Science ™ Core Collection lub Scopus  i podać odpowiednie współczynniki.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku.

UWAGA! W tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj; nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF. Informacje należy podać w języku angielskim.

 1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – tę część tylko w języku angielskim wypełniają zarówno kierownik projektu, jak i wiodący partner zagraniczny) –należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe [dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach].
 2. Publikacje naukowe (Publication Record) – należy przedstawić informacje o dorobku naukowym kierownika projektu oraz wiodącego partnera zagranicznego. Należy podać pełne dane bibligraficzne (tomy, tytuły stron):
  • dla paneli ST i NZ należy podać od 3 do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach  z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytować poszczególnych publikacji). Publikacje powinny pochodzić z lat 2010-2015, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Należy obowiązkowo załączyć pdf trzech najważniejszych publikacji spośród zaprezentowanych powyżej. Publikacje należy wprowadzać stosując przycisk  Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni "impact factor" (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF, należy wpisać wartość zero), liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań, należy wpisać wartość zero).
  • dla paneli HS należy podać od 3 do10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa,  m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe, należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji).  Publikacje powinny pochodzić z lat 2005-2015, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Należy obowiązkowo załączyć pdf trzech najważniejszych publikacji spośród zaprezentowanych powyżej. Publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj,  a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło, rok wydania, jeśli jest to możliwe, należy podać aktualny pięcioletni "impact factor" (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.
  • Dorobek naukowy (HS) i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuk plastyczne, film należy podać do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego).

UWAGA! Tytuły publikacji, nazw periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim).

 1. Projekty badawcze (Research Projects) należy przedstawić wyłącznie projekty, w których pełniło się rolę kierownika.

Projekty wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych, muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę. Realizowane projekty wprowadza się przyciskiem Dodaj, po czym należy podać w języku angielskim: charakter udziału w projekcie, tytuł projektu, numer projektu, źródło finansowania, wysokość finansowania (wraz z walutą), miejsce realizacji, lata realizacji oraz wykaz publikacji. Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu. Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami, ani prac zgłoszonych do recenzji. W opublikowanych pracach musi być podane źródło finansowania.

 1. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) – powyższa zakładka powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych lub zgłoszonych do finasowania przez kierownika projektu lub innych wykonawców projektu będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych, a więc ewentualnych różnic pomiędzy wnioskiem już finansowanym a składanym do oceny. Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań.
 2. Doświadczenie naukowe (Research Stays) tę część wypełnia tylko kierownik projektu. Powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visting professor oraz okres pobytu.
 3. Wyróżnienia (Prizes/Awards) – tę część wypełnia tylko kierownik projektu. Powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania.
 4. Współpraca międzynarodowa (International cooperation) – zakładka pojawia się tylko w przypadku zaznaczenia opcji: Rodzaj współpracy międzynarodowej: Kontynuowana w Informacjach ogólnych. W zakładce należy podać publikacje powstałe w ramach dotychczasowej współpracy, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych.

WAŻNE! Jeśli wybrano Współpraca rozpoczynana zakładka nie pojawi się. Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), należy w odpowiedniej zakładce napisać not applicable.

Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane.

PARTNER ZAGRANICZNY - wybiera się przyciskiem Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy

 • Planowany charakter udziału w realizacji projektu:
 • Wiodący partner zagraniczny - wybrana spośród wszystkich partnerów zagranicznych wymienionych we wniosku osoba, której dorobek będzie podlegał ocenie. W projekcie może występować tylko jeden wiodący partner zagraniczny. W przypadku współpracy tylko z jednym partnerem zagranicznym należy nadać mu status wiodącego partnera zagranicznego,
 • Partner zagraniczny,
 • Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca,
 • Zagraniczna jednostka naukowa: pojawia się automatycznie przy uzupełnieniu wszelkich informacji w zakładce Informacje Ogólne,
 • Dane osobowe: należy wypełnić używając opcji Edytuj.

Typ zatrudnienia/Rodzaj stanowiska/Okres pobierania wynagrodzenia system wypełnia powyższe sekcje automatycznie z uwagi na fakt, że w projekcie nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego,

 • Dane adresowe: należy wypełnić używając opcji Edytuj: adres zamieszkania jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu,
 • Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy, Dodaj z bazy OPI lub Dodaj spoza bazy. W ostatnim wypadku należy uzupełnić wszystkie wymagane dane,
 • Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: należy wypełnić analogicznie do sekcji Kierownika Projektu,
 • Szczegółowa ankieta dorobku - pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu,

WYKONAWCY - wprowadza się za pomocą przycisku Dodaj wykonawcę

WSZYSCY WYKONAWCY SĄ WYKONAWCAMI BEZIMIENNYMI.

 • Planowany charakter udziału w realizacji projektu:
 • Wykonawca -  (krajowy),
 • Wykonawca zagraniczny.
 • Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca,
 • Rola pełniona w projekcie: w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz; NIE NALEŻY podawać danych osobowych wykonawców (imię i nazwisko),
 • Typ zatrudnienia w projekcie:
 • Bez wynagrodzenia,
 • Wynagrodzenie dodatkowe - budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc; realizacji projektu wynosi dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej 4 tys. zł,
 • Rodzaj stanowiska (na potrzeby realizacji projektu należy wybrać):
 • typu doktorant – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), pod pojęciem doktoranta należy rozumieć uczestnika studiów doktoranckich,
 • pozostałe: dla wszystkich innych rodzajów stanowisk,
 • Student,
 • Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach).

Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy wcisnąć przycisk Ustaw kolejność i postępować zgodnie ze wskazówkami.

9. Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie. Zadaniami badawczymi nie są czynności związane z  logistyką projektu, takie jak np. zakup aparatury, materiałów, prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji, itp.; zadaniami badawczymi są natomiast analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwę zadania badawczego (w języku polskim i angielskim).
 2. Opisy poszczególnych zadań badawczych wpisywanych w języku polskim i angielskim muszą być tożsame.
 3. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zostanie wypełniona automatycznie przez system.

10. Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY – wszystkie opisy wypełniane w języku angielskim.

WAŻNE! Naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN ogłaszanych od 15 czerwca 2015 r. – MAESTRO7, HARMONIA7 i SONATA BIS 5 muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z nowymi wytycznymi Rady NCN: Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Należy pamiętać, iż w kosztorysie umieszczać można tylko koszty, które mieszczą się w kategorii kosztów kwalifikowalnych dla danej pozycji kosztorysu (czyli przykładowo nie można umieszczać pozycji z kategorii kosztów pośrednich w części poświęconej kosztom bezpośrednim).

 Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentem Koszty w projektach – przewodnik dla wnioskodawców.

Należy dostosować się do limitów finansowych określonych w warunkach  konkursu, dotyczących np. kwoty całkowitej, o którą można wnioskować, wysokości kosztów pośrednich, limitu środków na wynagrodzenia. Generator wniosków w OSF nie daje możliwości sprawdzenia poprawności wszystkich danych (nie blokuje niepoprawnych formuł), dlatego należy je uważnie zweryfikować. Część z nich można jednak sprawdzać używając linku Sprawdź kompletność w górnej tabeli informacyjnej wniosku.

Wszystkie koszty powinny być skalkulowane realistycznie, a każda pozycja w kosztorysie musi zostać uzasadniona. Kosztorysy powinny mieć poziom ogólności, który umożliwi ekspertom ocenę zasadności poniesienia poszczególnych wydatków, a równocześnie – ze względu na nadmiernie precyzyjne specyfikacje – nie wykluczy możliwości dokonania planowanych zakupów po uzyskaniu finansowania.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być skalkulowany precyzyjnie i realistycznie, nie może być ani przeszacowany, ani niedoszacowany, każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorys jest rygorystycznie oceniany przez Zespół Ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do finansowania. Jakakolwiek korekta proponowanego przez wnioskodawcę kosztorysu nie jest możliwa, co oznacza, że zakwalifikowane projekty są finansowane w całości wnioskowanej kwoty.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

•     Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury oraz inne koszty bezpośrednie, np. koszty podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych.

•     Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego. Koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 20% wysokości kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”.

Jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Forma porozumienia pomiędzy kierownikiem i jednostką powinna być ustalona na początku realizacji projektu.

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W konkursie HARMONIA 7 nie ma ograniczenia limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy, natomiast wysokość finansowania na cały okres finansowania projektu nie może przekroczyć:

 • 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
 • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące;
 • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

UWAGA! W konkursie HARMONIA nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki – zawartość tabeli wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys – podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu, wypełniając wszystkie zakładki. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale przede wszystkim dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w sekcji zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) opisać obowiązków kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka Wynagrodzenia (Wynagrodzenia wraz z pochodnymi- Investigator/Staff costs) powinna precyzować:
 • Liczbę wykonawców projektu (przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne,
 • Liczbę osób, które pobierają wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych, przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy,
 • Charakter udziału  w projekcie/Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Nature of contribution in the project /Position) – wypełniane są automatycznie na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy,
 • Podmiot zatrudniający (Employing entity) wypełniany automatycznie przez system;
 • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks /zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie),
 • Czas pobierania wynagrodzenia  w projekcie (Project-related remuneration period months/ w miesiącach) – system wypełnia automatycznie,
 • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie;( Total salary cost on grant (PLN).

Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN (wiersz Wynagrodzenia wraz z pochodnymi). W przypadku błędu system wygeneruje komunikat o niezgodności.

UWAGA! Ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera (w tym partnera wiodącego) i wykonawcy zagranicznego, jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.

 1. W zakładce Inne koszty (Other costs) w każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania).

 Takimi kosztami są m. in.

 • Materiały (Materials): koszty zakupu środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i biurowego niezaliczanego do środków trwałych, w tym m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych
 • Usługi obce (Outsourcing and subcontracting): koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą np. wykonanie badań ankietowych na wskazanej populacji):
 • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
 • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
 • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
 • koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do prowadzenia realizacji zadań badawczych z udziałem osób badanych.
 • Wyjazdy służbowe (Travel and subsistence costs): koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego.
 • koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu,
 • koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych dla realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp. Koszty wyjazdów służbowych obejmują: diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775§ 2 Kodeksu pracy, ubezpieczenie osobowe, opłaty konferencyjne, inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.
 • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations): Koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów
 • Inne koszty (Other costs): Inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników:
 • koszty zakupu danych / baz danych lub dostępu do nich,
 • specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe,
 • koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w umowie).
 • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators): ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz uczestników badań. Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób.

Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa).

W każdej z wyżej wymienionych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów, patrz: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

 1. Zakładka: Opis koniecznych kompetencji wykonawców projektu (Investigators qualifications) została wprowadzona w miejsce już nieistniejącej zakładki Procedury Zatrudnienia (Recruitment procedure). W tej sekcji Kierownik projektu będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od badaczy zaangażowanych do realizacji projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić poziom naukowy planowanych badań i możliwość ich realizacji przez Kierownika projektu oraz wykonawców.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów zawartych w dokumencie Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

UWAGA! Koszty związane z obsługą administracyjną projektu nie powinny być umieszczone w zakładce Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.

11. ZAKŁADKA: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku  podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendia naukowe, koszty aparatury, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

Wnioskodawcy wypełniają Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN  przyciskiem Edytuj. W przypadku podmiotów złożonych system wymaga wypełnienia kilku osobnych tabel, po jednej dla każdego podmiotu wskazanego w sekcji Wnioskodawca oraz w sekcji Partnerzy.

12. ZAKŁADKA: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt. Uzupełnienie poszczególnych oświadczeń jest możliwe za pomocą przycisku Edytuj.

W sekcji Oświadczenia kierownik deklaruje, czy ubiega się o finansowanie zadań badawczych objętych wnioskiem również z innych źródeł. Jeśli tak, należy podać źródło i szczegółowo opisać dane złożonego projektu. W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z konkursu NCN.

W sekcji Oświadczenia należy zdeklarować czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji, np. komisji bioetycznej. Jeśli badania będą nasuwać wątpliwości etyczne, można wyjaśnić ową kwestię w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami). Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

13. Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

Przypominamy, że w pierwszym etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i skrócony opis projektu. Na tym etapie szczegółowy opis projektu badawczego nie będzie dostępny dla ekspertów. W związku z tym opis skrócony powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze grono ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy unikać ogólników oraz wyrażeń typu: wydaje się, że …., warto przeanalizować, projekt może… itp.; język opisu powinien być staranny.

Przypominamy również, że skrócony opis nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Dla wszystkich paneli wymagana jest jedynie wersja polskojęzyczna. Objętość skróconego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 5 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu powinna być  zweryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Na podstawie skróconego opisu projektu Zespół Ekspertów decyduje, czy dany wniosek zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu oceny merytorycznej, należy więc przygotować go z jak największą starannością oraz biorąc pod uwagę, jakie informacje mogą być konieczne dla Zespołu Ekspertów do pozytywnej oceny wniosku.

Skrócony opis  można sporządzić na dwa sposoby:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przy pomocy przycisku Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Cel naukowy – problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, hipotezy badawcze;
  • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;
  • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych;
  • Metodyka – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
  • Współpraca międzynarodowa  (Uzasadnienie celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy dwu- lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego) – znaczenie projektu dla współpracy międzynarodowej, korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, wartość dodana wynikająca ze współpracy z partnerem/ partnerami zagranicznymi, zakres współpracy;
  • Zasady uczestnictwa (Informacje o zasadach uczestnictwa w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy wielostronnej lub zasady wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego) - jakie obowiązują zasady udziału w programie lub dostępu do wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego, jakie koszty ponosi strona polska, a co jest już opłacone/zapewnione;
  • Literatura.

UWAGA! Przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku prosimy otworzyć poszczególne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

14. Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

Przypominamy, że w drugim etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla wszystkich paneli (HS, ST i NZ) w języku angielskim.

Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 15 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu powinna być  zweryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Szczegółowy opis można sporządzić na dwa sposoby, analogicznie jak skrócony:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Objective: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project's research hypotheses;
  • Significance: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact
  • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of pre-exisitng and initial research indicating feasibility of research objectives;
  • Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
  • International collaboration: significance of the project for international collaboration, benefits of international cooperation, value added of collaboration with foreign partner(s), scope of cooperation;
  • Conditions of participation: rules for participation, costs covered by Polish funding institution, costs already covered/items already provided;
  • Literature references.

UWAGA! Przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku prosimy otworzyć poszczególne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

15. ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk: Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

Załącznik nr 1 – wyłącznie w wersji elektronicznej wniosku

Podmiot niebędący osobą fizyczną nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:

 1. Badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/ realizującym.
 2. Aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Załącznik nr 2 – wyłącznie w wersji elektronicznej wniosku

Podmioty złożone przekazują w wersji elektronicznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni. Zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum został określony przez Narodowe Centrum Nauki, w sekcji „Dla wnioskodawców” na stronie internetowej Centrum pod linkiem ZAKRES DANYCH UMOWY KONSORCJUM.

Załącznik nr 3 – wyłącznie w wersji papierowej wniosku

Każdy wnioskodawca przekazuje Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem wyłącznie w wersji papierowej. Nie ma możliwości załączenia tego dokumentu w systemie OSF w sekcji Załączniki (Załącznik nr 3).

Do wniosku należy również dołączyć w formie pliku PDF oraz w wersji papierowej następujące dokumenty poświadczające współpracę:

 1. Dokument określający ramy współpracy między partnerami  w zakresie realizacji projektu badawczego, w przypadku projektu realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych (OPCJA 1).
 2. Dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego oraz  dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej, w przypadku projektu realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej (OPCJE 2,3).
 3. Dokument potwierdzający możliwość wykorzystania wielkich międzynarodowych urządzeń, w przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (OPCJA 4).

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/wychowawczym.

Zakres wymaganych podpisów na wniosku w wersji papierowej:

 1. W przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną np. jednostka naukowa, wersję papierową wniosku podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu (Rektor/Prorektor ds. nauki).
 2. W przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym wersję papierową wniosku podpisują osoby reprezentujące wnioskodawcę (lidera) i wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu złożonego.