Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MAESTRO 9 – informacje ogólne


Konkurs MAESTRO 9 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Termin składania wniosków:

Ogłoszenie konkursu: 14 czerwca 2017 r.

Zakończenie naboru: 15 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 15 marca 2018 r.


 1. Adresaci konkursu:

 1. jednostki naukowe,
 2. konsorcja naukowe,
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 4. centra naukowo-przemysłowe,
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,

5 a) centra naukowe uczelni,

 1. biblioteki naukowe,
 2. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. osoby fizyczne.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować wyżej wymienione podmioty, pod warunkiem, że finansowanie projektu nie będzie stanowić dla nich pomocy publicznej.

UWAGA: w konkursie nie będzie udzielana pomoc publiczna. Wnioskodawca będący osobą fizyczną podaje dane podmiotu, w którym zamierza realizować projekt badawczy.

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna to podmiotem realizującym nie może być podmiot złożony[1].

Osoba fizyczna wskazuje we wniosku instytucję, w której będzie realizowany projekt, ale w chwili składania wniosku nie może być zatrudniona w tej instytucji.

Warunkiem finansowania projektu złożonego przez osobę fizyczną jest zatrudnienie jej przez podmiot realizujący projekt (akceptowalne jest zatrudnienie na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę-zlecenie). Środki finansowe są przekazywane wyłącznie podmiotowi, w którym będzie realizowany projekt i który zatrudnia/zatrudni kierownika projektu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. NCN zawiera trójstronną umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.

Wnioskodawca pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego zostaje wykluczony z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych.


 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN;
 • których okres realizacji wynosi 36, 48 albo 60 miesięcy;
 • w których kierownik projektu wskaże od 5 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
 • w realizacji których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc[2]), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy;
 • w realizacji których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów[3] na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.;
 • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 56/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”

UWAGA: praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane przez NCN.

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela sugestii, ani wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji kierownika jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu, ponieważ skierowanie wniosku do niewłaściwego panelu może zaważyć na ocenie, a nawet skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Ekspertów.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch paneli jednocześnie. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla działów HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami.


 1. Kierownik projektu i zespół badawczy:

W ramach konkursu rozpatrywane są projekty badawcze prowadzone przez kierownika projektu będącego doświadczonym naukowcem, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę lub wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Projekty badawcze mogą być realizowane przez zespoły badawcze, złożone z kierownika oraz dowolnej liczby wykonawców, z zastrzeżeniem, że zostaną utworzone nowe, pełnoetatowe miejsca pracy, w tym dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora – stanowisko typu post-doc (na łączny okres co najmniej 36 miesięcy) oraz przynajmniej jednego doktoranta (również na łączny okres co najmniej 36 miesięcy).

W konkursie MAESTRO jest możliwość zaplanowania specjalistycznego stanowiska pomocniczego czyli pracownika współuczestniczącego w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu, posiadającego specjalistyczną wiedzę i doświadczenie (np. typu lab-manager, senior technician itp.) Osoba zatrudniona na tym stanowisku otrzymuje wynagrodzenie w ramach puli wynagrodzeń etatowych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach specjalistycznego stanowiska pomocniczego zatrudnione mogą być osoby, które w okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie nie będą pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy w tym również posiadającego siedzibę po za terytorium RP.

W konkursie MAESTRO ocenia się wyłącznie dorobek kierownika projektu; wykonawcy nie przedstawiają ankiety dorobku naukowego.

Zwracamy również uwagę, że kierownik projektu powinien prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania realizacji projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Jeśli wymaga tego tematyka projektu poszczególne badania mogą być prowadzone poza terytorium Polski. Kierownik projektu i wszyscy wykonawcy, dla których zaplanowano wynagrodzenie w ramach zespołu badawczego, muszą być natomiast zatrudnieni przez polski podmiot, któremu zostaną przekazane środki finansowe.

Budżet wynagrodzeń może obejmować środki na wynagrodzenia etatowe, wynagrodzenia dodatkowe oraz stypendia naukowe. Wprowadzone zmiany mają na celu tworzenie opłacanych ze środków grantu nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla kierowników projektu oraz osób zatrudnianych na stanowiskach typu post-doc. Wysokość budżetu wynagrodzeń uzależniona jest od wielkości zespołu naukowego. Kierownik projektu otrzymuje do dyspozycji pulę na wynagrodzenia, które może wykorzystać w określonym czasie dla określonego typu zatrudnienia. W konsekwencji, na etapie sporządzania wniosku nie trzeba już szczegółowo planować dystrybucji puli wynagrodzeń dodatkowych – będzie nią na bieżąco dysponować kierownik, co pozwoli mu elastycznie kształtować skład zespołu badawczego, adekwatnie do potrzeb projektu.


 1. Formy finansowania projektu badawczego:

Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej przy czym koszt jednostkowy zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio:

 • 500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych (ST) oraz w naukach o życiu (NZ),
 • 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

Koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Niedopuszczalne jest wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Przystępujący do konkursu oświadczają więc, że zadania badawcze wskazane w projekcie nie są i nie były finansowane z innych źródeł. Jeśli kierownik równocześnie ubiega się o finansowanie projektu z innego źródła, zobowiązany jest podać we wniosku to źródło. W przypadku otrzymania finansowania tego samego projektu z różnych źródeł, kierownik projektu informuje o tym fakcie Centrum, a w dalszej kolejności wybiera jedno ze źródeł finansowania. Kierownik projektu jest ponadto zobowiązany przedstawić we wniosku zbliżone tematycznie projekty, w których biorą udział członkowie jego zespołu, już finansowane (w tym przez NCN) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN. Należy wyszczególnić i opisać różnice w tych projektach, żeby rozwiać ewentualne wątpliwości, które mogą się pojawić wśród ekspertów i/lub recenzentów i mogą dotyczyć nakładania się zadań badawczych i ich podwójnego finansowania.


 1. Ograniczenia w występowaniu z wnioskami:

 • Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe np. Rektor uczelni nie może występować w roli kierownika projektu, ze względu na reprezentowanie danego podmiotu. Narodowe Centrum Nauki zawiera trójstronną umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.
 • Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
 • Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami we wniosku wcześniejszym, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku w konkursach NCN.
 • W danej edycji konkursów (tj. w konkursach, do których nabór wniosków zamykany jest w tym samym dniu) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku. Zgłoszenie wniosku przez potencjalnego kierownika do konkursu MAESTRO 9 uniemożliwia tej samej osobie złożenie wniosku jako kierownik w konkursie HARMONIA 9. Potencjalni kierownicy mogą być np. wykonawcami w innych projektach składanych w tej samej edycji. Prosimy pamiętać, że należy wówczas przeanalizować kwestie zatrudnienia.
 • Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem:
  • kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN;
  • kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i inny wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w procesie oceny.

Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem kieruje trzema projektami badawczymi finansowanymi przez NCN lub kieruje dwoma projektami i trzeci wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w trakcie oceny.

Kierownicy projektów, które uzyskały finansowanie w konkursie MEASTRO, mogą ubiegać się o finansowanie kolejnego projektu w konkursie MAESTRO nie wcześniej niż 9 miesięcy przed zakończeniem realizacji przyznanego grantu.


 1. Sposób i kryteria oceny wniosków:

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

 • spełnianie kryterium badań podstawowych;
 • spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, określonych w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter projektu badawczego, którego rozwiązanie jest proponowane
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • sposób przygotowania wniosku.

 1. Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku:

 • Streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana w języku polskim i języku angielskim, wersje językowe muszą być tożsame;
 • Popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana w języku polskim i angielskim, wersje językowe muszą być tożsame;
 • Skrócony opis projektu badawczego - nie więcej niż 5 stron maszynopisu, przygotowane w języku angielskim;
 • Szczegółowy opis projektu - nie więcej niż 15 stron maszynopisu, przygotowane w języku angielskim.

Format tekstu: rozmiar strony - A4, typ czcionki-Times New Roman, wielkość czcionki - przynajmniej 11, interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, dolne i górne - 1,5 cm.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.

Streszczenie, popularnonaukowe streszczenie, skrócony oraz szczegółowy opis projektu można załączyć do systemu wyłącznie w postaci plików PDF.

UWAGA: przy tworzeniu pliku PDF dla streszczenia oraz obu wersji opisu projektu należy zachować wymaganą strukturę informacji (właściwa kolejność i sekcje w odpowiedniej wersji językowej).

Wymagane załączniki:

 • informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/ realizującym, informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych[4];
 • umowa o utworzeniu podmiotu złożonego[5];
 • kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej;
 • listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku[6].

UWAGA: Lista załączników, uzależniona jest od statusu wnioskodawcy.


 1. Dodatkowe zgody:

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają dodatkowych zgód lub pozwoleń (zgody i/lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej, zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, zgody na podstawie przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgody i/lub zezwolenia na badania na gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną, innych pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej). Deklaracja wskazana w oświadczeniach jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów oceniający wniosek.

Jeśli Zespół Ekspertów stwierdzi, że badania zaplanowane w projekcie wymagają odpowiednich zgód lub pozwoleń, a nie zostało to oświadczone przez kierownika, projekt może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Jeśli badania mogą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)”. Należy wówczas przedstawić numer uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych należy w oknie „Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego” należy wpisać odpowiednie uzasadnienie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.


 1. Sposób składania wniosków:

 • Wniosek (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami[7] należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.
 • Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
 • Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.

 1. Zasady oceny wniosków:

Ocena wniosków przebiega w dwóch etapach:

 • ocena formalna oraz
 • ocena merytoryczna.

Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez Koordynatorów Dyscyplin i obejmuje:

 • ocenę kompletności wniosku;
 • ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie m.in. kryterium badań podstawowych;
 • ocenę czy planowane wydatki przedstawione we wniosku są zgodne z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu dotyczącym i kosztów w projektach badawczych.

Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione przez Koordynatora Dyscyplin pod względem formalnym.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Zespoły Ekspertów lub Zespoły Ekspertów i ekspertów zewnętrznych.

UWAGA: w konkursie MAESTRO ocena końcowa wniosku obejmuje również wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kierownikiem projektu przez członków Zespołu Ekspertów. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.


 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Wyniki konkursu udostępnione będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy. W przypadku, gdy kierownik projektu będący wnioskodawcą (status „osoba fizyczna”) nie wskazał adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres email kierownika projektu wskazany we wniosku, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego, z którego wnioskodawca może pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
 • W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

 1. Sposób finansowania:

 • Środki finansowe na realizację projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
 • Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, w którym realizowany jest wnioskowany projekt badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki, podmiotem będącym miejscem realizacji projektu badawczego oraz kierownikiem projektu badawczego.
 • W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego złożonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Środki finansowe przyznawane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.


[1] Za podmiot złożony uważa się: konsorcjum naukowe, sieć naukową, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centrum naukowe uczelni za wyjątkiem centrum naukowego uczelni utworzonego w ramach struktury jednej uczelni.

[2] Przez stanowisko typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

[3] Przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), uczestnika studiów doktoranckich.

[4] Dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego.

[5] Dotyczy podmiotów złożonych. Elementy umowy o utworzeniu podmiotu złożonego: określenie stron umowy ze wskazaniem lidera, określenie przedmiotu umowy, okres trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego, upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych

i realizację projektu badawczego, zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom umowy informacji otrzymanych z NCN, podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

[6] Dotyczy osób, które w ankiecie dorobku naukowego w zakładce „Publication Record” wskazały prace przyjęte do druku. Do wniosku należy dołączyć dokument w formie pliku PDF zawierający wszystkie listy potwierdzające przyjęcie prac do druku.

[7] Wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Do wniosku można dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny w formacie PadES) lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.