Instrukcja przygotowania i składania wniosku MINIATURA1 w systemie OSF


 1. Zakładka: Wnioskodawca

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację działań naukowych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt.1, 3 - 6  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.):

1) jednostki naukowe,

2) sieci naukowe,

3) jednostki  organizacyjne  uczelni  niebędące  podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,

4) centra naukowo-przemysłowe,

5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk:

a) centra naukowe uczelni;

b) centrum naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni,

6) biblioteki naukowe,

dla których finansowanie nie stanowi pomocy państwa ( pomocy publicznej i pomocy de minimis).

Wnioskodawca wypełnia wszystkie pozostałe wymagane rubryki. Kolejne okna otwiera się przyciskiem Edytuj. Wpisaną treść każdorazowo należy zapamiętać przyciskiem Zapisz. Wszystkie wymagane rubryki muszą być wypełnione.

Formularz zostanie załadowany automatycznie.

W zakładce: Wnioskodawca należy wpisać dane podmiotu, w którym osoba realizująca pojedyncze działanie naukowe jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Jako jednostkę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić/ zmodyfikować.

UWAGA: przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail:aktualizacja@opi.org.pl.

Po określeniu Wnioskodawcy sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca poziom 1,
 • Wnioskodawca poziom 2.

Wnioskodawca poziom 1

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby. Uczelnie podają informacje w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem uczelni) planowanej jako miejsce realizacji działania naukowego. 
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (telefon, adres e-mail, adres ESP (ePUAP), www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację. Dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie działania naukowego. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami A.1, A4 do A10. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1) należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi „tak” lubnie”.
 6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego?  Należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

UWAGA : Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2045 z późn.zm.) z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

 1. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 2. Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu, który zatrudni osobę realizującą pojedyncze działanie naukowe. Zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowane działanie naukowe. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się informacjami o zasadach występowania pomocy państwa (w tym pomocy de minimis).

W celu wypełnienia Kwestionariusza należy użyć przycisku Edytuj oświadczenie, a następnie udzielić odpowiedzi na pytania wygenerowane przez system i je zapisać.

Przed wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Dokument podpisany elektronicznie lub skan dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny w formie pliku PDF należy załączyć do wniosku.

W konkursie Miniatura nie będzie udzielana pomoc państwa.

 1. Numer rachunku bankowego

10. Kierownik jednostki po naciśnięciu przycisku Edytuj, dane z systemu zaczytują się automatycznie, dodatkowo należy podać w języku angielskim tytuł oraz nazwę stanowiska. 

Wnioskodawca poziom 2

 1. W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymagana odpowiedź „tak” lub „nie”. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, do wersji elektronicznej wniosku należy dołączyć informację podpisaną elektronicznie podpisem w standardzie PAdES lub skan dokumenty podpisanego odręcznie, dotyczącą:
 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 1. Zakładka: Informacje ogólne

Informacje ogólne

UWAGA: każdą sekcję należy uzupełnić za pomocą przycisku Edytuj.

 1. Tytuł projektu podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. używać kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: np. ST5, można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: ST5 (Synteza i materiały), pomocnicze określenie identyfikujące: ST5_10 (Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki), ale co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące musi być wybrane w ramach panelu głównego.

Przycisk Edytuj w sekcji B otwiera okno edycji tytułu projektu. W tej sekcji należy wybrać termin rozpoczęcia działania a system automatycznie podaje liczbę miesięcy okresu realizacji działania.

Rodzaj działania naukowego planowanego do realizacji

Należy wybrać jeden z podanych rodzajów, a w przypadku wyboru inne podać rodzaj działania.

 1. Zakładka: Kryterium badań podstawowych

W tej zakładce osoba realizująca działanie może  uzasadnić, że planowane działanie służy realizacji badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Podane informacje mogą pomóc członkom Zespołów Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwości co do charakteru planowanego działania. Uzasadnienie badań jest opcjonalne.

 1. Zakładka : Informacje o wniosku

W tej zakładce osoba realizująca działanie odpowiada na pytanie: Czy wniosek był już złożony w konkursie Miniatura ? Należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.  Jeżeli wniosek nie jest składany po raz pierwszy należy podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku.

W konkursie MINIATURA 1 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest osobą realizującą działanie naukowe.

Wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.

 1. Zakładka: Osoba realizująca

Dane Osoby realizującej działanie wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. W tym miejscu opcjonalnie można podać również adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP (ePUAP).
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, email, nr PESEL, opcjonalnie adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP (ePUAP), itd.). Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji gdy nr PESEL osoby realizującej figuruje w bazie Nauka Polska, system automatycznie wymusi pobranie danych z powyższej bazy.

Ankietę dorobku naukowego przedstawia wyłącznie Osoba realizująca działanie naukowe. 

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system.
 2. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji działania naukowego.
 3. Dane osobowe
 4. Stopień naukowy doktora

W oknie edycja danych wykonawcy, należy odpowiedzieć na pytanie: Czy osoba realizująca posiada stopień naukowy doktora? Wymagana odpowiedź „tak” lub „nie”. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać datę nadania stopnia naukowego. Następnie przyciskiem Wybierz jednostkę z bazy OPI lub Dodaj jednostkę zagraniczną należy podać jednostkę, w której został nadany stopień naukowy doktora.

 1. Przerwy w karierze naukowej

W oknie edycja danych należy odpowiedzieć na pytanie: Czy osoba realizująca działanie naukowe zamierza wprowadzić informację o przerwach w karierze naukowej? Odpowiedź: „tak” lub „nie”. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy odpowiedzieć na pytanie:

Czy przed złożeniem wniosku korzystał(a) Pani/Pan z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy albo pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej

 • W okresie ostatnich 7 lat,
 • w okresie ostatnich 12 lat.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać liczbę miesięcy.

 1. Dane adresowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Są to dane obowiązkowe. Dane kontaktowe powinny być aktualne.
 2. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w bazie Nauki Polskiej w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy. Osoba realizująca ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych  ręcznie w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj spoza bazy.

Poniższe dane wypełnia się tylko w języku polskim poprzez wypełnienie poszczególnych podsekcji przy pomocy mini-edytora dostępnego w systemie OSF po naciśnięciu przycisku Edytuj.

 1. Przebieg kariery naukowej

W tej zakładce należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego, doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i zagranicą oraz otrzymane stypendia i nagrody.

 1. Dorobek naukowy

W zakładce należy podać jedną najważniejszą publikację. Można również wskazać pracę, która ma się ukazać, pod warunkiem, że została przyjęta do druku i został jej nadany numer ISBN lub DOI.

Za pomocą przycisku Dodaj należy wprowadzić następujące dane: autor/autorzy, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo), rok wydania, aktualny pięcioletni Impact Factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero), liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).

Przyciskiem Załącz plik należy obowiązkowo załączyć plik pdf publikacji nie większy niż 10 MB, w przypadku monografii należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora.

 • Dla nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, film

Należy podać najważniejsze dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego).

 1. Zakładka: Planowane wydatki na realizację badań naukowych

Przyciskiem „Edytuj” należy wprowadzić kolejno rodzaj wydatku, przewidywany koszt oraz szczegółowe uzasadnienie.

Wysokość finansowania powinna mieścić się w granicach od 5 000 do 50 000 złotych. Środki przyznane na realizację działania nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki realizującej działanie.

W konkursie Miniatura nie można zaplanować zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto.

Koszty kwalifikowalne ponoszone przez podmiot realizujący działanie naukowe dzielą się na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z realizacją działania naukowego, niezbędne do prawidłowej realizacji działania naukowego, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o finansowanie. Maksymalna wysokość kosztów pośrednich to 10 % kosztów bezpośrednich.

Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją działania naukowego. W konkursie Miniatura  można zaplanować wszystkie koszty niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu zgodnie z dokumentem „Koszty w konkursie Miniatura”.

 1. Zakładka: Kosztorys

Zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki.

Należy podać łącznie koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji pojedynczego działania naukowego ogółem stanowią sumę powyższych kosztów.

Suma wydatków podanych w tabeli Planowane wydatki  musi być zgodna z sumą kosztów bezpośrednich podanej w tabeli Kosztorys/Rodzaj wsparcia finansowego NCN. System tworzy komunikat o ewentualnej niezgodności.

 1. Zakładka: Oświadczenia

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować indywidualne dane. Uzupełnienie poszczególnych oświadczeń jest możliwe za pomocą przycisku Edytuj.

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, że działanie naukowe objęte niniejszym wnioskiem nie jest i nie było  finansowane z innych źródeł. Jeśli tak, musi podać to źródło (wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot planowany jako miejsce realizacji). W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z postępowania konkursowego w NCN.

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają dodatkowych zgód lub pozwoleń (właściwej komisji bioetycznej, właściwej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, innych pozwoleń zgodnych z zasadami dobrych praktyk obowiązujących w danej dyscyplinie/dyscyplinach naukowych lub zgody na badania kliniczne). Deklaracja jest weryfikowana przez członków Zespołu Ekspertów.

Jeśli członkowie Zespołu Ekspertów stwierdzą, że badania zaplanowane wymagają odpowiednich zgód lub pozwoleń, a nie zostało to oświadczone przez kierownika,  wniosek może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Jeśli badania mogą wzbudzić wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: ”Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)”. Należy wówczas przedstawić nr uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych należy w oknie Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wpisać odpowiednie uzasadnienie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu

 1. Zakładka: Opis działania naukowego

Objętość tekstu nie może przekroczyć 1 strony maszynopisu. W opisie należy zamieścić następujące informacje:

 • Syntetyczny opis badań prowadzonych przez osobę realizującą działanie naukowe,
 • Opis działania przewidzianego do realizacji,
 • Uzasadnienie konieczności realizacji wybranego działania,
 • Spodziewany efekt.

Opis badań należy  załączyć do wniosku w systemie OSF w formie pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, opis celu naukowego zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej Narodowego Centrum Nauki wraz z informacją o wynikach konkursu.

 1. Zakładka: Załączniki

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie załączników. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu załączników oraz podpisany elektronicznie PDF wniosku.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem.

W tym miejscu należy pobrać oświadczenie, które zostało sporządzone na podstawie wypełnionego wcześniej kwestionariusza, podpisać i dołączyć do wniosku.

Załącznik nr 2 (dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową)

Podmiot przekazuje informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Załącznik nr 3

Potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

W tym miejscu w formie pliku pdf można dołączyć m. in. potwierdzenia przyjęcia na staż, wyceny, zgody na przeprowadzenie kwerendy oraz inne dokumenty ułatwiające ocenę merytoryczną działania (nie więcej niż 5)

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby:

 • skan podpisanego dokumentu,
 • plik/dokument podpisany elektronicznie.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk Załącz plik i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w standardzie .PAdES.

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

 1. Zakładka Elektroniczna wysyłka wniosku

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN. Redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek, klikając (przycisk „Powrót do edycji”) i nanieść w nim ewentualne korekty.

 

W tej sekcji należy wygenerować PDF wniosku do NCN (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzić klikając przycisk pokaż plik), a następnie załączyć wygenerowany wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawca.

UWAGA: W tym miejscu nie można dołączyć skanu dokumentu podpisanego odręcznie.

Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej, należy dodać je w tej sekcji.

Po każdym odblokowaniu wniosku (przyciskiem „powrót do Edycji”), PDF wniosku do NCN należy pobrać z systemu, podpisać elektronicznie i załączyć jeszcze raz do wniosku. Podpisany elektronicznie pdf wniosku  musi dotyczyć OSTATECZNEJ wersji.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN". Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Uwaga: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.

Uwaga: Nie należy wysyłać żadnej wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wnioski należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną.