Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA 2 – informacje ogólne


1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. W konkursie MINIATURA 2 nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Wniosek można złożyć w dowolnie wybranym momencie w okresie od otwarcia naboru do zakończenia naboru wniosków.

 • Otwarcie naboru wniosków: 17 kwietnia 2018 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 grudnia 2018 r.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie wydana do czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

UWAGA: nabór wniosków może zostać wstrzymany jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 2.

2. Podmioty upoważnione do składania wniosków w konkursie

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki tj.:

 • jednostki naukowe
 • biblioteki naukowe.

UWAGA: wnioskodawcą w konkursie MINIATURA 2 nie może być osoba fizyczna.

Środki na finansowanie działania naukowego nie mogą stanowić pomocy państwa (pomocy publicznej lub pomocy de minimis) dla podmiotu występującego z wnioskiem.

Osoba realizująca działanie w dniu złożenia wniosku musi być zatrudniona w danej jednostce na podstawie umowy o pracę (bez względu na wymiar umowy i zajmowane stanowisko).

3. Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki jako: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

4. Pojedyncze działanie naukowe

Możliwe formy prowadzenia działania naukowego w konkursie MINIATURA 2:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd konsultacyjny.

5. Panele NCN

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski w dyscyplinach lub grupach dyscyplin naukowych określonych w panelach dziedzinowych w podziale przyjętym przez Radę NCN. Wniosek musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Osoba realizująca działanie wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela wskazówek dotyczących tego wyboru.

Danego wniosku nie można złożyć do dwóch działów nauki jednocześnie np. HS i NZ. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla grup dyscyplin HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami.

6. Osoba realizująca działanie naukowe

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które będą realizowane przez osoby, które:

 • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (stopień naukowy doktora powinien zostać uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.). Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

  UWAGA: osoba realizująca działanie naukowe może posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego jak również tytuł naukowy profesora, o ile uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN,
 • nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

UWAGA: osobą realizującą działanie w ramach konkursu MINIATURA można być tylko raz.

7. Okres realizacji działania naukowego

Okres realizacji działania naukowego wynosi do 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego zakończenia jego realizacji.

Zgodnie z dokumentem „Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego” dniem rozpoczęcia realizacji działania naukowego jest dzień, w którym decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki stała się ostateczna. Data podawana w systemie OSF ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie jest wiążąca na etapie realizacji działania.

8. Formy finansowania

W konkursie MINIATURA 2 środki finansowe na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania przyznaje w drodze decyzji Dyrektor NCN, w terminie do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wysokość finansowania powinna mieścić się w granicach od 5 000 do 50 000 złotych. Środki przyznane na realizację działania nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki realizującej działanie.

W ramach konkursu MINIATURA 2 nie można wnioskować o zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania ani planować wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie.

Wysokość kosztów pośrednich nie może przekraczać 10% wnioskowanych kosztów bezpośrednich.

9. Ogólne Warunki Umowy

Realizacja działania odbywa się na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących załącznik do ogłoszenia o konkursie.

Złożenie wniosku w konkursie MINIATURA 2 oznacza akceptację warunków realizacji i finansowania działania naukowego przez wnioskodawcę.

10. Sposób i kryteria oceny wniosku

Ocena wniosku przebiega w następujących etapach:

 1. Ocena formalna wniosku jest wykonywana przez koordynatorów dyscyplin, którzy weryfikują czy dany wniosek spełnia wymagania konkursowe. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej nie jest przekazywany do oceny merytorycznej.

  Wniosek, który został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie dopiero wtedy, gdy decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca odmowy przyznania finansowania stała się ostateczna.

  UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

 2. Ocena merytoryczna – dokonywana jest przez członków Zespołu Ekspertów. Przy ocenie bierze się pod uwagę, czy spełnione jest kryterium badań podstawowych oraz warunki dotyczące osiągnięć naukowych osoby realizującej działanie. Ocenia się również poziom naukowy danego działania a także zasadność zakładanych kosztów w stosunku do przedmiotu działania.

  Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z wyników indywidualnych ocen sporządzonych przez trzech członków Zespołu Ekspertów.

  Wniosek, który uzyska ocenę negatywną od co najmniej dwóch ekspertów, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

  Wniosek kierowany jest do finansowania, jeżeli uzyskał ocenę końcową minimum 70 pkt., co najmniej dwie pozytywne rekomendacje członków Zespołu Ekspertów oceniających wniosek i mieści się w puli nie więcej niż 50% najwyżej ocenionych wniosków w danej grupie nauk.

11. Opis działania naukowego

Opis działania naukowego nie może przekroczyć objętości 1 strony maszynopisu.

We wniosku należy zamieścić syntetyczny opis działania naukowego przewidzianego do realizacji wraz z uzasadnieniem jego związku z projektem badawczym, o którego finansowanie osoba realizująca działanie planuje wystąpić w przyszłych konkursach Narodowego Centrum Nauki.

12. Dodatkowe zgody

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego działanie naukowe wymaga dodatkowych zgód lub pozwoleń (właściwej komisji bioetycznej, właściwej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, innych pozwoleń zgodnych z zasadami dobrych praktyk obowiązujących w danej dyscyplinie/dyscyplinach naukowych lub zgody na badania kliniczne). Deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów.

Jeśli Zespół Ekspertów stwierdzi, że zaplanowane działanie wymaga odpowiednich zgód lub pozwoleń, a nie zostało to oświadczone, wniosek może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Do wniosku nie należy dołączać kopii właściwych zgód, natomiast wnioskodawca, będąc świadomy odpowiedzialności karnej, oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.