Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA 2 – wypełnianie zakładek formularza


Zakładka: WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), dla których finansowanie nie stanowi pomocy państwa (pomocy publicznej lub pomocy de minimis). Następnie należy wybrać jeden ze statusów:

 

Jako jednostkę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk: Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk: Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i w razie konieczności – uzupełnić lub zmodyfikować.

UWAGA: przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl Wnioskodawca wypełnia wszystkie pozostałe wymagane rubryki. Kolejne okna otwiera się przyciskiem Edytuj. Wpisaną treść każdorazowo należy zapamiętać przyciskiem Zapisz.

Wszystkie wymagane rubryki muszą być wypełnione.

Po określeniu Wnioskodawcy sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca poziom 1
 • Wnioskodawca poziom 2

Wnioskodawca poziom 1

 1. Nazwa podmiotu (należy podać nazwę zarówno w języku polskim, jak i angielskim) i adres siedziby (należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby).
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (telefon, adres e-mail, adres ESP (ePUAP), www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację. Dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie działania naukowego. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) wnioskodawcy jest obligatoryjne.

  UWAGA: Jeżeli powyższe dane ulegną zmianie w trakcie oceny wniosku lub realizacji projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie NCN.

 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami A.1, A4 do A7, A10. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1) należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”.
 6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

  UWAGA: zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2045 z późn.zm.) z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 8. Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu, który zatrudni osobę realizującą pojedyncze działanie naukowe. Zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowane działanie naukowe. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z informacjami o zasadach występowania pomocy państwa (w tym pomocy de minimis).

  W celu wypełnienia Kwestionariusza należy użyć przycisku Edytuj oświadczenie, a następnie udzielić odpowiedzi na pytania wygenerowane przez system i je zapisać.

  W konkursie MINIATURA nie będzie udzielana pomoc państwa.

 9. Numer rachunku bankowego
 10. Kierownik jednostki – po naciśnięciu przycisku Edytuj dane z systemu wczytują się automatycznie, dodatkowo należy podać w języku angielskim tytuł oraz nazwę stanowiska.

Wnioskodawca poziom 2

W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi).

Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki należy dołączyć informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł wniosku powiązany z wybranym rodzajem planowanego do realizacji działania podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. używać kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: np. ST5, można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: ST5 (Synteza i materiały), pomocnicze określenie identyfikujące: ST5_10 (Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki), ale co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące musi być wybrane w ramach panelu głównego.
 4. Orientacyjny termin rozpoczęcia działania: dniem rozpoczęcia realizacji działania jest dzień, w którym decyzja Dyrektora NCN dotycząca przyznania finansowania stała się ostateczna. Data podana w systemie OSF ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie jest wiążąca na etapie realizacji działania. Wybierając orientacyjny termin rozpoczęcia należy rozważyć, czy jest możliwe by zrealizować działanie w ciągu jednego roku od daty uprawomocnienia się decyzji Dyrektora NCN.
 5. Okres realizacji (w mies.): ta rubryka zostanie wypełniona automatycznie przez system.
 6. Planowane nakłady, Ogółem: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

Rodzaj działania naukowego planowanego do realizacji

Należy wybrać jeden spośród wymienionych działań:

Zakładka: KRYTERIUM BADAŃ PODSTAWOWYCH

W tej zakładce można uzasadnić, że planowane działanie służy realizacji badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Podane informacje mogą pomóc członkom Zespołów Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwości co do charakteru planowanego działania. Uzasadnienie badań jest opcjonalne.

Zakładka: INFORMACJE O WNIOSKU

W tej zakładce należy udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy wniosek był już złożony w konkursie MINIATURA 2. Należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”. Jeżeli wniosek był już składany w konkursie MINIATURA 2, należy podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku.

W konkursie MINIATURA 2 można złożyć tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest przewidziana jako osoba realizująca działanie naukowe.

Wniosek, który został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie dopiero wtedy, gdy decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca odmowy przyznania finansowania stała się ostateczna.

Zakładka: OSOBA REALIZUJĄCA

Dane osoby realizującej działanie wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. W tym miejscu opcjonalnie można podać również adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP (ePUAP).
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, email, nr PESEL, opcjonalnie adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP (ePUAP), itd.). Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji gdy nr PESEL osoby realizującej figuruje w bazie Nauka Polska, system automatycznie wymusi pobranie danych z powyższej bazy.
 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system.
 2. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową będącą wnioskodawcą.
 3. Dane osobowe wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne. Osoba realizująca działanie może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie.
 4. Stopień naukowy doktora: w oknie edycja danych wykonawcy, należy odpowiedzieć na pytanie: Czy osoba realizująca posiada stopień naukowy doktora? Wymagana odpowiedź „tak” lub „nie”. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać datę nadania stopnia naukowego. Następnie przyciskiem Wybierz jednostkę z bazy OPI lub Dodaj jednostkę zagraniczną należy podać jednostkę, w której został nadany stopień naukowy doktora.
 5. Przerwy w karierze naukowej: w oknie edycja danych należy odpowiedzieć na pytanie: Czy osoba realizująca działanie naukowe zamierza wprowadzić informację o przerwach w karierze naukowej? Odpowiedź: „tak” lub „nie”. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy odpowiedzieć na pytanie:

  Czy przed złożeniem wniosku korzystał(a) Pani/Pan z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy albo pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej:

  • w okresie ostatnich 7 lat?
  • w okresie ostatnich 12 lat?

  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać liczbę miesięcy.

 6. Dane adresowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Są to dane obowiązkowe. Dane kontaktowe powinny być aktualne.
 7. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: miejsce pracy wczytają się automatycznie, gdy osoba realizująca działanie wczyta swoje początkowe dane w z bazy OPI. W przypadku, gdy dane powyższej osoby zostały wpisane „Spoza bazy”, to wówczas miejsce pracy można wprowadzić przyciskiem „Dodaj z bazy OPI” lub „Dodaj spoza bazy”. W przypadku, gdy osoba realizująca działanie nie posiada miejsca pracy, należy zaznaczyć opcję „Bez miejsca pracy”.

  Poniższe dane wypełnia się tylko w języku polskim poprzez wypełnienie poszczególnych podsekcji przy pomocy edytora dostępnego w systemie OSF po naciśnięciu przycisku Edytuj.

 8. Przebieg kariery naukowej

  W tej zakładce należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego, doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i zagranicą oraz otrzymane stypendia i nagrody.

 9. Dorobek naukowy

  W zakładce należy podać jedną najważniejszą publikację już opublikowaną.

  Za pomocą przycisku Dodaj należy wprowadzić następujące dane: autor/autorzy, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo), rok wydania, aktualny pięcioletni Impact Factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero), liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).

  Przyciskiem Załącz plik należy obowiązkowo załączyć plik pdf publikacji, nie większy niż 10 MB. W przypadku monografii należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora.

  • Dla nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, film

   Należy podać najważniejsze dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

Zakładka: PLANOWANE WYDATKI

Przyciskiem Edytuj należy wprowadzić kolejno rodzaj wydatku, przewidywany koszt oraz szczegółowe uzasadnienie.

Wysokość finansowania powinna mieścić się w granicach od 5 000 do 50 000 złotych. Środki przyznane na realizację działania nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki realizującej działanie.

W konkursie MINIATURA 2 nie można zaplanować zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

UWAGA: wydatki należy zaplanować zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulacjami wnioskodawcy.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto.

Zakładka: KOSZTORYS

W konkursie MINIATURA 2 można zaplanować wszystkie koszty niezbędne z punktu widzenia realizacji działania, zgodnie z dokumentem „KOSZTY W DZIAŁANIACH NAUKOWYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI W KONKURSIE MINIATURA 2”.

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z realizacją działania naukowego, niezbędne do prawidłowej realizacji działania naukowego. Maksymalna wysokość kosztów pośrednich to 10% kosztów bezpośrednich.

Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją działania naukowego.

Należy podać łącznie koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji pojedynczego działania naukowego ogółem stanowią sumę powyższych kosztów.

System wyświetli komunikat o ewentualnej niezgodności.

Zakładka: OŚWIADCZENIA

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oświadczeń zawartych w sekcji Oświadczenia. Uzupełnienie poszczególnych oświadczeń jest możliwe za pomocą przycisku Edytuj.

Wnioskodawca oświadcza, że osoba realizująca działanie naukowe nie kierowała i nie kieruje projektem badawczym oraz nie jest laureatem konkursu na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki.

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, że działanie naukowe objęte niniejszym wnioskiem nie jest i nie było finansowane z innych źródeł. Jeśli tak, musi podać to źródło (wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot planowany jako miejsce realizacji). W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z postępowania konkursowego w NCN.

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają dodatkowych zgód lub pozwoleń (właściwej komisji bioetycznej, właściwej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, innych pozwoleń zgodnych z zasadami dobrych praktyk obowiązujących w danej dyscyplinie/dyscyplinach naukowych lub zgody na badania kliniczne). Deklaracja jest weryfikowana przez członków Zespołu Ekspertów.

Jeśli członkowie Zespołu Ekspertów stwierdzą, że zaplanowane badania wymagają odpowiednich zgód lub pozwoleń a nie zostało to oświadczone, wniosek może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Jeśli badania mogą wzbudzić wątpliwości etyczne, wnioskodawca może je wyjaśnić w oknie: ”Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)”. Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych należy w oknie Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami) wpisać odpowiednie uzasadnienie.

UWAGA: do wniosku nie należy dołączać kopii właściwych zgód, natomiast wnioskodawca, będąc świadomy odpowiedzialności karnej, oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

Zakładka: OPIS DZIAŁANIA NAUKOWEGO

Syntetyczny opis działania naukowego przewidzianego do realizacji wraz z uzasadnieniem jego związku z projektem badawczym, o którego finansowanie osoba realizująca działanie planuje wystąpić w przyszłych konkursach Narodowego Centrum Nauki nie może przekroczyć 1 strony maszynopisu.

Opis badań należy dołączyć do wniosku w systemie OSF w formie pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolny i górny – 1,5 cm.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie załączników. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu załączników oraz podpisany elektronicznie PDF wniosku.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem.

W tym miejscu należy pobrać oświadczenie, które zostało sporządzone na podstawie wypełnionego wcześniej kwestionariusza, podpisać i dołączyć do wniosku.

Załącznik nr 2 (dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową).

Podmiot przekazuje informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złoże-niem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Załącznik nr 3

Potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

W tym miejscu w formie pliku pdf można dołączyć m. in. potwierdzenia przyjęcia na staż, wyceny, zgody na przeprowadzenie kwerendy oraz inne dokumenty ułatwiające ocenę merytoryczną działania (nie więcej niż 5).

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby:

 • skan podpisanego dokumentu,
 • plik/dokument podpisany elektronicznie.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk Załącz plik i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w standardzie .PAdES.

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności, wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN. Redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek klikając (przycisk Powrót do edycji) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować PDF wniosku do NCN (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzić klikając przycisk pokaż plik), a następnie załączyć wygenerowany wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej należy dodać je w tej sekcji.

Po każdym odblokowaniu wniosku (przyciskiem powrót do edycji), PDF wniosku do NCN należy pobrać z systemu, podpisać elektronicznie i załączyć jeszcze raz do wniosku. Podpisany elektronicznie PDF wniosku musi dotyczyć OSTATECZNEJ wersji.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku Wyślij do NCN. Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.

UWAGA: nie należy wysyłać żadnej wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wnioski należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną.