Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie OPUS 7 – wypełnianie zakładek formularza


Przejdź do:

1. Zakładka: WNIOSKODAWCA

W sekcji Status wnioskodawcy należy z listy wybrać właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku. UWAGA: W trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale wiąże się to z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W sekcji Wnioskodawca należy zidentyfikować wnioskodawcę: podmiot składający wniosek samodzielnie lub lidera podmiotu złożonego, czyli podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego. Podmiotami złożonymi są konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni (z wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni). Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego (poza liderem) podawane są w zakładce Partnerzy. Dla osób fizycznych zakładka Wnioskodawca zmienia nazwę na Podmiot realizujący: należy w niej podać dane dotyczące jednostki, w której będzie wykonywany projekt.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

 1. Nazwa jednostki (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.   
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy  – należy wpisać numer gminy, na obszarze, której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie (W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)”) Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi tak lub nie. UWAGA: Osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 1. Pytanie Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? również wymaga odpowiedzi tak lub nie. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 2. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy; można podać również numer EDG (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 3. Kwestionariusz występowania pomocy publicznej wypełniają wszyscy wnioskujący, ale nie wszystkie podmioty kwalifikują się do tej pomocy. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek , z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. Kwestionariusz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyświetli się informacja, czy wnioskowane finansowanie na realizację projektu badawczego stanowi dla podmiotu pomoc publiczną. Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej /osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku: jest to obligatoryjny załącznik do wniosku. UWAGA: zmiana w Kwestionariuszu może powodować zmiany zakresu wymaganych we wniosku danych.
 4. W przypadku wniosków spełniających kryteria pomocy publicznej pojawia się sekcja Forma prawna: z rozwijanej listy należy wybrać właściwą formę prawną przedsiębiorcy po naciśnięciu Edytuj.
 5. Dane kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu. W przypadku przedsiębiorstw, osoba wskazana jako kierownik jednostki powinna być jednocześnie osobą wymienioną w części dotyczącej osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy; w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to właściciel przedsiębiorstwa; w przypadku spółek handlowych – prezes zarządu.

2. Zakładka: PARTNERZY

Ta zakładka jest aktywna wyłącznie w przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone. Należy w niej podać dane wszystkich, oprócz lidera, członków podmiotów złożonych: zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca.

3. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się tylko w systemie OSF, nie można go np. skopiować. Tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Nr panelu dyscyplin: w tej zakładce można go zmienić.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy.
 4. Planowany okres realizacji projektu podaje się w miesiącach. Czas trwania projektu, a co za tym idzie, planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością, ponieważ ewentualne zmiany w harmonogramie projektu po podpisaniu umowy są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora NCN i po aneksowaniu umowy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu (bez personelu pomocniczego) jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, obejmuje kierownika, głównych wykonawców oraz pozostałych wykonawców. Liczba wykonawców nie jest ograniczona, ale skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu poszczególnych osób i koszty związane z ich zatrudnieniem, podlegają ocenie zespołu ekspertów. Liczba wykonawców wskazana w tej zakładce musi zgadzać się z liczbą wykonawców podaną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 6. Słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 7. Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej należy wybrać TAK lub NIE. Te informacje wykorzystywane są do zestawień przygotowywanych przez NCN i nie wpływają na ocenę wniosku.
 8. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

4. Zakładka: STRESZCZENIE – wypełniania po polsku i angielsku

Tekst streszczenia wprowadza się w obu językach, polskim i angielskim. Treść streszczenia można albo (1) wpisać bezpośrednio w formularzu, albo (2) w osobnym pliku, który załącza się do wniosku: pliki muszą być zapamiętane w formacie PDF.

 1. Przycisk Edytuj otwiera okna w zakładkach, tekst wpisuje się w edytorze. W formularzu należy otworzyć i wypełnić wszystkie kolejne zakładki. Przypominamy, że wpisywany tekst trzeba zapamiętywać każdorazowo, w każdej zakładce.
 2. Treść podana w plikach PDF musi mieć taką samą strukturę jak w formularzu, tzn. tekst musi być podzielony na sekcje:
 • Cel prowadzonych badań / hipoteza badawcza (Research project objectives / Research hypothesis)
 • Metoda badawcza (Research methodology)
 • Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa (Expected impact of the research project on the development of science, civilization and society)

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego. UWAGA: Jeżeli streszczenie będzie dołączone w odrębnym pliku, proszę otworzyć kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

Zarówno podczas tworzenia pliku PDF, jak i zamieszczania streszczenia poprzez wypełnianie  poszczególnych zakładek, powinien być zachowany limit jednej strony (sprawdzenie objętości tekstu w systemie odbywa się na poziomie pliku wygenerowanego z tekstu zawartego w zakładkach lub dołączonego pliku PDF). Prosimy o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w pliku PDF.

5. Zakładka: UZASADNIENIE – BADANIA PODSTAWOWE – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

W tej zakładce kierownik projektu ma obowiązek uzasadnić, że składany projekt dotyczy badań podstawowych.

6. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

W tej zakładce kierownik projektu deklaruje, czy wniosek był już składany do NCN. Jeśli odpowiedź brzmi TAK, kierownik zobowiązany jest podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku oraz wyjaśnić, co zostało w ponownie składanym lub skorygowanym wniosku zmienione. Można również odpowiedzieć na zarzuty ekspertów i/lub recenzentów.

Całość tekstu powinna być napisana w języku angielskim, a ewentualne cytowania komentarzy ekspertów i recenzentów należy przełożyć na język angielski . 

7. Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU/ GŁÓWNI WYKONAWCY/ WYKONAWCY

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Dana osoba może pełnić w projekcie tylko jedną rolę  (np. osoba mająca we wniosku status kierownika projektu nie może mieć w tym samym wniosku statusu wykonawcy).

Członków zespołu badawczego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy lub „Moi” wykonawcy. Najpierw należy wpisać kierownika projektu, a następnie kolejne osoby: głównych wykonawców i wykonawców.

Liczba głównych wykonawców: 0-2

Liczba wykonawców i personelu pomocniczego nie jest ograniczona.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. Należy pamiętać, aby wybrać podmiot, z ramienia którego dana osoba występuje (w projektach, dla których wnioskodawca składa wniosek samodzielnie – jako podmiot pojedynczy, system wypełnia podmiot automatycznie).
 • Osoby spoza bazy mogą być: (a) konkretnie wskazane: wtedy w formularzu podaje się ich dane, albo: (b) mogą nie być znane z imienia i nazwiska w trakcie przygotowywania wniosku, co zaznacza się w formularzu, a w polu Nazwisko podaje się np. Wykonawca 1. Nie ma możliwości podania innych danych.
 • W przypadku zatrudniania obcokrajowca należy wybrać przycisk  „obcokrajowiec” oraz wpisać  datę urodzenia oraz kraj pochodzenia osoby.
 • W przypadku korzystania z urlopu, np. macierzyńskiego, ojcowskiego, należy zaznaczyć to w oknie oraz podać liczbę miesięcy. Dzięki temu możliwe jest podanie dorobku naukowego z dłuższego okresu.
 • W oknie Edytuj wprowadza się dane wykonawcy, określa rolę wykonawcy w projekcie (tylko w przypadku Wykonawcy/personelu pomocniczego) oraz podaje:

Typ zatrudnienia w projekcie:

 1. nowe i pełnoetatowe lub stypendium: dla osób nowozatrudnianych w projekcie na pełny etat lub dla pobierających w ramach projektu stypendium w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”
 2. nowe inne: dla osób nowozatrudnianych w projekcie w innym wymiarze czasu pracy;
 3. istniejące: dla osób już zatrudnionych w jednostce;
 4. bez wynagrodzenia: gdy nie jest przewidziane wynagrodzenie.

Rodzaj stanowiska:

 1. typu post-doc dla osób po doktoracie – przez stanowisko pracy typu „post-doc” należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy;
 2. typu doktorant dla doktorantów – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), pod pojęciem „doktoranta” należy rozumieć uczestnika studiów doktoranckich;
 3. doktorant – stypendysta;
 4. pozostałe.

Liczba osób: tylko w przypadku wykonawców i/lub personelu pomocniczego należy podać planowaną liczbę osób wykonujących tę samą rolę w projekcie np. wykonawca (rola: pielęgniarka, ankieter itp.) w liczbie 3 osób.

WAŻNE: w przypadku planowania stypendium należy zapoznać się z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

 • Stypendium może być zaplanowane tylko dla osób wymienionych w pkt. I. 2 regulaminu i musi mieścić się w przedziale 500-3000 zł.
 • Stypendium musi być zaplanowane na okres 6-60 miesięcy (w konkursie OPUS maksymalnie 6-36 miesięcy).
 • Stypendysta wybierany jest na drodze konkursu. Nie można więc zaplanować stypendium dla konkretnej osoby, kandydata nie można wymienić z imienia i nazwiska.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia kierownik projektu oraz główni wykonawcy.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych przy wprowadzaniu nowego członka zespołu badawczego.
 2. Dane osobowe  wypełnia się po naciśnięciu  Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN. Członkowie zespołu badawczego wskazują podmiot, z ramienia którego występują: dla podmiotów złożonych system wprowadza nazwę lidera (w przypadku kierownika) lub umożliwia wybór z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów (w przypadku głównego wykonawcy i wykonawcy); dla pozostałych podmiotów informacja wprowadzona jest automatycznie.
 3. W przypadku kierownika projektu należy dodatkowo uzupełnić dwa pola:
  • Kierownik projektu spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
  • Czy jest Pan/Pani obecnie na studiach doktoranckich? W przypadku odpowiedzi tak pojawia się dodatkowa zakładka Uczelnia doktoranta, w której należy wskazać jednostkę, w której kierownik projektu odbywa studia doktoranckie. Możliwy jest wybór jednostki z bazy OPI lub dodanie jednostki spoza bazy.
 4. Dane adresowe  wypełnia się po naciśnięciu  Edytuj:
  • adres zamieszkania jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu.

Adres korespondencyjny jest obowiązkowy w przypadku głównych wykonawców

 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej.
 2. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniane są tylko przez kierownika projektu i głównego wykonawcę/głównych wykonawców:
  • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać 0 jako liczbę cytowań oraz 0 jako wartość indeksu H.
  • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.
  • dane o dorobku naukowym (liczbie cytowań i indeksie Hirscha) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science (Thomson Reuters), a dla paneli HS wg Web of Science lub Publish or Perish. Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).
  • Dodatkowo dla paneli HS możliwe jest wybranie przycisku N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp.). Jeśli osiągnieciem naukowym są publikacje należy wybrać odpowiednio Web of Science lub Publish or Perish i podać odpowiednie współczynniki.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku. UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj; nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.
 • Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) (w języku angielskim) – należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, z podaniem: nazwy szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalności, daty uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe [dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach].
 • Dorobek naukowy – (Scientific Achievements) należy przedstawić informacje o dorobku naukowym. Należy podać tytuły prac oraz czasopism w języku oryginalnym. Należy podać również pełne dane bibliograficzne (tomy, tytuły stron):
  1. dla paneli ST i NZ należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku[1]. Wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy wprowadzić stosując przycisk Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł; źródło (czasopismo, wydawnictwo, tom, strony, itp.); rok wydania; aktualny pięcioletni "impact factor" (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero); liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).
  2. dla paneli HS należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku. Wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj a następnie uzupełnić dane: autor/autorzy; tytuł; źródło (czasopismo, wydawnictwo, tom, strony, itp.); rok wydania; jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni "impact factor" (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.
 • Dorobek naukowy – sztuka (Scientific Achivements – Art.: wyłącznie w języku angielskim) dla paneli HS i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, należy podać do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego). Dorobek naukowy należy podać wyłącznie w języku angielskim.

Tytuły publikacji, nazwy periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, etc.).

 • W zakładce Proj. badawcze (Research projects) (w języku angielskim) należy przedstawić zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku[2] i aktualnie realizowane projekty badawcze wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych. TYTUŁY PROJEKTÓW NALEŻY PRZETŁUMACZYĆ NA JĘZYK ANGIELSKI. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę.

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA (Principal Investigator)

Jeśli osoba wypełniająca ankietę nie realizowała wcześniej projektów, należy użyć przycisku Nie dotyczy. Realizowane projekty wprowadza się przyciskiem Dodaj, po czym należy podać w języku angielskim: charakter udziału w projekcie, tytuł i numer projektu, źródło finansowania, źródło i wysokość finansowania (wraz z walutą), lata trwania projektu (np. 2009-2011) i miejsce realizacji. Można podać tylko projekty, w których pełniło się rolę kierownika. Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu. Niewykazanie  publikacji będzie traktowane jako brak efektów realizacji projektów. Nie można podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami, ani prac zgłoszonych do recenzji. W opublikowanych pracach musi być podane źródło finansowania. Informacje należy podać w języku angielskim, ale tytuły publikacji, nazwy periodyków lub monografii należy podać w języku, w którym się ukazały (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, etc.).

 • zakładka Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) (w języku angielskim) dotyczy tylko kierownika projektu) powinna zawierać informacje o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów NCN, będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych a więc ewentualnych różnic pomiędzy wnioskiem już finansowanym a składanym do oceny. Informacje należy podać w języku angielskim.

Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań.

 • Zakładka Dośw. naukowe (Research Achivements) (w języku angielskim) powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visiting professor oraz okres pobytu. Informacje należy podać w języku angielskim.
 • Zakładka Wyróżnienia (Prizes/Awards) (w języku angielskim) powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania. Informacje należy podać w języku angielskim.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać not applicable.

Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane.

8. Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i angielskim

W planie badań należy rozplanować poszczególne zadania badawcze. Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie. Zadaniami badawczymi nie są czynności związane z logistyką projektu, takie jak np. zakup aparatury, materiałów, prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji; nimi natomiast analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Opis zadania badawczego (w języku polskim i angielskim).
 2. Opisy poszczególnych zadań badawczych wpisywanych w języku polskim i angielskim MUSZĄ być tożsame.
 3. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zostanie wypełniona automatycznie przez system.

9. Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) (wszystkie opisy wypełniane w języku angielskim)

UWAGA:

Przy opracowywaniu kosztorysu projektu badawczego należy ściśle przestrzegać regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów. Zostały one zawarte w katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, który jest załącznikiem do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W konkursie OPUS nie ma ograniczenia kwotowego budżetu projektu, ani limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy.

Kwoty powinny być zaokrąglone do pełnych złotych.

Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być skalkulowany precyzyjnie i realistycznie, nie może być ani przeszacowany, ani niedoszacowany; każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorys jest rygorystycznie oceniany przez zespół ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do finansowania. Jakakolwiek korekta proponowanego przez wnioskodawcę kosztorysu nie jest możliwa, tym samym zakwalifikowane projekty są finansowane w całości wnioskowanej kwoty.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

 • Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury oraz inne koszty bezpośrednie, np. koszty podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych.
 • Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. W trakcie projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może się zmniejszyć.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki wypełniają jedynie osoby fizyczne składające wniosek do NCN. Dla pozostałych wnioskodawców zawartość tabeli wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu, poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale – zwłaszcza – dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce Wynagrodzenia / zakres prac wykonywanych w projekcie opisać obowiązki kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka Wynagrodzenia (Wynagrodzenia z pochodnymi) powinna precyzować:
 • Liczbę wykonawców projektu, przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.

Dla każdej osoby należy podać:

 • Charakter udziału  w projekcie (wypełnia automatycznie system na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu / Główni wykonawcy / Wykonawcy/Personel pomocniczy);
 • Podmiot zatrudniający (wypełnia automatycznie system);
 • Zakres prac wykonywanych w projekcie: zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji, jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie (w języku angielskim);
 • Procent czasu pracy poświęconego na realizację projektu w ramach wszystkich obowiązków zawodowych – dla każdego członka zespołu badawczego należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego całościowego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu;

Poprawna kalkulacja czasu może wyglądać tak:

 1. Dana osoba jest zatrudniona na pełny etat (40 h tygodniowo), projekt realizuje w czasie swojej pracy przez 2 h dziennie, przez 5 dni roboczych w tygodniu. Wykazuje zatem, że 25% czasu swojej pracy przeznaczy na wykonanie projektu (10 h z 40 h przepracowanych w ciągu tygodnia).
 2. Dana osoba jest zatrudniona na pełny etat (40 h tygodniowo), deklaruje, że projekt będzie wykonywała poza swoimi obowiązkami zawodowymi, przez 2 h dziennie, przez 5 dni roboczych w tygodniu. Wykazuje zatem, że 20% czasu swojego czasu pracy przeznaczy na wykonanie realizację projektu (10 h z 50 h przepracowanych w ciągu tygodnia).

Niepoprawna kalkulacja czasu może zawierać np. takie błędy:

 1. Suma czasu, który poświęca dana osoba na zgłaszane i już wykonywane projekty przekracza 100%.
 1. Suma czasu, który poświęca dana osoba na zgłaszane i już wykonywane projekty oraz inne swoje obowiązki zawodowe przekracza 100%.
 2. Czas na realizację projektu wynoszący 0% wskazuje, że członek zespołu badawczego nie będzie brał udziału w realizacji projektu, a w konsekwencji podważa zasadność włączenia go do zespołu.
 3. Czas wykonywania projektu jest podzielony miedzy członków zespołu, np. kierownika – 50%, wykonawcę 1 – 25%, wykonawcę 2 – 25%. Taka kalkulacja daje w sumie 100%, ale w żaden sposób nie wykazuje, ile swojego czasu pracy badacze przeznaczają na wykonanie projektu.
 4. Osoba realizująca zadania badawcze objęte projektem przez 2 z 20 miesięcy jego trwania wykazuje 10%, osoba realizująca zadania przez cały okres realizacji projektu wykazuje 100%.
 • Kwotę za jednostkę czasu (np. godz., dzień, miesiąc);
 • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie;
 • Forma zatrudnienia w projekcie (umowa o pracę wraz z podaniem wymiaru etatu, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Należy odnieść się wyłącznie do zatrudnienia finansowanego ze środków projektu, nie należy przedstawiać formy zatrudnienia członka zespołu niezwiązanej z realizacją projektu.
 • Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN (wiersz wynagrodzenia wraz z pochodnymi). W przypadku błędu system wygeneruje komunikat o niezgodności. Przypominamy, że Rada NCN uchwaliła zalecenia dotyczące wynagrodzeń; dotyczą one zatrudnienia na pełny etat. Określone są również ramy stypendiów. W przypadku innych form zatrudnienia nie ma wytycznych, ale można kierować się m. in. wewnętrznymi regulacjami jednostki.
 1. W zakładce Aparatura (Planned equipment), przyciskiem Dodaj, tworzy się wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Przypominamy, że wartość pojedynczego aparatu naukowo-badawczego finansowanego ze środków NCN nie może przekraczać kwoty 500 000 zł w działach ST i NZ oraz 150 000 zł w dziale HS. Wprowadzić należy:
  • Nazwę aparatury naukowo-badawczej (w języku polskim oraz w języku angielskim);
  • Merytoryczne uzasadnienie (przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu);
  • Podmiot realizujący zakup (dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu; dla pozostałych podmiotów niezbędne informacje są wypełniane automatycznie przez system);
  • Planowany rok i miesiąc zakupu;
  • Koszt jednostkowy w zł;
  • Liczbę (sztuk);
  • Koszt całkowity wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby kupowanych sztuk;
  • Wnioskowane dofinansowanie z NCN (zł).
 2. W zakładce Inne koszty  (Other costs) (w języku angielskim) wskazuje się i uzasadnia kwoty przeznaczone na sfinansowanie innych kosztów realizacji projektu oraz powiązanie tych kosztów z planowanymi badaniami. Takimi kosztami są m. in.:
  1. Materiały (Materials): zakup środków nietrwałych (np. odczynników);
  2. Usługi obce (Outsourcing and subcontracting): Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą np. wykonanie badań ankietowych na wskazanej populacji).
  3. Wyjazdy służbowe (Travel and subsistence costs): Koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego. 
  4. Wizyty i konsultacje (Visits and consultations): Koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. 
  5. Inne koszty (Other costs): Inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników. 

UWAGA: Koszty związane z obsługą administracyjną projektu oraz kosztami jednostki wraz z serwisem sprzętu nie mogą być umieszczone w zakładce Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.

W każdej z wyżej wymienionych zakładek (od a do e) należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie zasadności ich wydatkowania). Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów, patrz katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

Informacje należy podać w języku angielskim.

 1. Zakładka Procedura zatrudniania (Recruitment procedure) (w języku angielskim) powinna zawierać opis procedury naboru i zatrudniania pracowników niezbędnych do wykonania projektu badawczego. W tym miejscu należy również wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące zatrudnienia i/lub wysokości wynagrodzenia, które mogą wzbudzić wątpliwości ekspertów. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym. Wymagane informacje należy wprowadzić w języku angielskim.

10. ZAKŁADKA: KOSZTORYS – PODMIOTY

Ta część formularza nie jest aktywna, jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna. W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Zakładka jest prosta lub rozbudowana w zależności od tego, czy projekt objęty jest pomocą publiczną, diagnozowaną w sekcji Wnioskodawca.

Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia zakładkę Szczegółowe zestawienie wydatków. Pozostałe rubryki, tj. Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN oraz Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów wypełniają się automatycznie na podstawie danych zawartych w Szczegółowym zestawieniu wydatków. Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zestawione są w instrukcji pomocniczej sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

Wnioskodawcy, którzy nie wnioskują o pomoc publiczną, wypełniają Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN po otwarciu przyciskiem Edytuj. W przypadku podmiotów złożonych system wymaga wypełnienia kilku osobnych tabel, po jednej dla każdego podmiotu wskazanego w sekcji Wnioskodawca oraz w sekcji Partnerzy.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

Koszty ujęte w kolumnie Razem w wierszu Koszty realizacji projektu ogółem muszą być zgodne z kwotą w kolumnie Dofinansowanie z NCN w wierszu Razem w sekcji Harmonogram. Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN / Wynagrodzenia). System tworzy komunikat o ewentualnej niezgodności.

11. ZAKŁADKA: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane wprowadzane do treści oświadczeń. Komplet wymaganych oświadczeń dostępny jest do wglądu poprzez przycisk: wydruk wniosku. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń, składanych przez kierownika, głównego wykonawcę lub głównych wykonawców oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt.

W sekcji Oświadczenia kierownik deklaruje, czy ubiega się o finansowanie zadań badawczych objętych wnioskiem również z innych źródeł. Jeśli tak, musi podać szczegółowo to opisać. W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, Wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z konkursu NCN.

W sekcji Oświadczenia kierownik projektu deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej, patrz Informacje Ogólne, pkt. 10.

12. Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

Przypominamy, że w pierwszym etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i skrócony opis projektu. Na tym etapie szczegółowy opis projektu badawczego nie będzie dostępny dla ekspertów. W związku z tym opis skrócony powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze grono ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy unikać ogólników oraz wyrażeń typu: wydaje się, że …., warto przeanalizować, projekt może… itp.; język opisu powinien być staranny.

Przypominamy również, że skrócony opis nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Dla wszystkich paneli wymagana jest jedynie wersja polskojęzyczna. Objętość skróconego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 5 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Skrócony opis  można sporządzić na dwa sposoby:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przy pomocy przycisku Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Cel naukowy – problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, hipotezy badawcze;
  • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;
  • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych;
  • Metodyka – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
  • Literatura.

UWAGA: Proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku otworzyć kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

13. Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

Przypominamy, że w drugim etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować w języku angielskim dla wszystkich paneli HS, ST i NZ.

Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 15 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Szczegółowy opis można sporządzić na dwa sposoby, analogicznie jak skrócony:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Objectives: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project scientific hypotheses;
  • Significance: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact;
  • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of pre-existing and initial research indicating feasibility of research objectives;
  • Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
  • Literature references.

UWAGA: Proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

14. ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

Każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o pomocy publicznej wyłącznie w wersji papierowej. Podmioty wnioskujące o pomoc publiczną składają wnioski o udzielenie tej pomocy – wraz z wymaganymi załącznikami – również wyłącznie w wersji papierowej.

Podmiot niebędący osobą fizyczną nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:

 1. badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

UWAGA: Osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

Podmioty złożone przekazują w wersji papierowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni oraz upoważnienia od wszystkich członków podmiotu złożonego do złożenia w ich imieniu wniosku o finansowanie projektu badawczego oraz do reprezentowania ich w ramach postępowania wszczętego na skutek złożenia tego wniosku.

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/wychowawczym.


[1] Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.  

[2] Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy