Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie PRELUDIUM 13 – informacje ogólne


Konkurs Preludium 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Terminy składania wniosków:

Ogłoszenie konkursu: 15 marca 2017r.       

Zakończenie naboru wniosków: 16 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 15 grudnia 2017 r.


 1. Adresaci konkursu:

 1. jednostki naukowe,
 2. konsorcja naukowe,
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 4. centra naukowo-przemysłowe,
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  1. centra naukowe uczelni,
 6. biblioteki naukowe,
 7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. osoby fizyczne,
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

UWAGA: w dniu 14 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015, poz. 1381). Na tej podstawie Centrum będzie mogło udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych.

W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej, termin rozpoczęcia realizacji projektu badawczego przypada na dzień 3 kwietnia 2018 r. 

Osoba fizyczna wskazuje we wniosku instytucję, w której będzie realizowany projekt, ale w chwili składania wniosku nie może być zatrudniona w tej instytucji. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna to podmiotem realizującym nie może być podmiot złożony[1] ani podmiot, dla którego finansowanie projektu badawczego stanowić będzie pomoc publiczną.

Warunkiem finansowania projektu złożonego przez osobę fizyczną jest zatrudnienie jej przez podmiot realizujący projekt (akceptowalne jest zatrudnienie na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę-zlecenie). Środki finansowe są przekazywane wyłącznie podmiotowi, w którym będzie realizowany projekt i który zatrudnia/zatrudni kierownika projektu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. NCN zawiera trójstronną umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.

Wnioskodawca pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego zostaje wykluczony z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych.


 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN, wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN;
 • których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
 • których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 60 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 120 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 180 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 • w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 • w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu badawczego;
 • w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego;
 • maksymalna wysokość kosztów pośrednich w konkursie PRELUDIUM to 20% kosztów bezpośrednich.
 • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 28/2017 z dnia 9 marca 2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

UWAGA: praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane przez NCN.

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji kierownika jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu, ponieważ skierowanie wniosku do niewłaściwego panelu może zaważyć na ocenie, a nawet skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Ekspertów.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch paneli jednocześnie. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla działów HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami.


3.Kierownik projektu

Kierownikami projektu mogą być wyłącznie osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Oznacza to, że kierownik projektu w dniu zakończenia naboru wniosków w konkursie (tj.16 czerwca 2017 r.) nie może posiadać nadanego stopnia naukowego doktora. Projekty badawcze są realizowane przez kierownika projektu pod opieką/nadzorem opiekuna naukowego.

UWAGA: wiek metrykalny kierownika nie ma znaczenia.

Zespoły badawcze mogą liczyć maksymalnie trzy osoby. Poza kierownikiem i opiekunem projektu, jednym z członków zaangażowanych w realizację projektu może być wykonawca (np. pracownik techniczny). Wśród nich tylko jedna osoba, opiekun naukowy kierownika projektu, może posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Opiekun naukowy nie może być beneficjentem finansowym projektu. Nie może on korzystać w jakikolwiek sposób ze środków finansowych przekazanych na realizację projektu. W szczególności ze środków projektu nie mogą być finansowane koszty wynagrodzeń opiekuna naukowego i koszty jego wyjazdów służbowych w tym koszty udziału w konferencjach lub seminariach.

Opiekun naukowy nie musi być promotorem doktoratu kierownika projektu, a projekt nie musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej kierownika projektu. Otwarcie przewodu doktorskiego nie jest warunkiem złożenia wniosku ani uzyskania finansowania. Przedstawienie rozprawy doktorskiej lub jej recenzji nie jest warunkiem rozliczenia projektu. Realizacja projektu będzie rozliczana wyłącznie publikacjami wyników badań.

W skład zespołu badawczego mogą wchodzić badacze niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji. Członkowie zespołu badawczego mogą pochodzić z obecnej grupy badawczej kierownika projektu, jego jednostki lub z innych jednostek z Polski lub z zagranicy.

Zwracamy również uwagę, że kierownik projektu powinien prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania realizacji projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Jeśli wymaga tego tematyka projektu poszczególne badania mogą być prowadzone poza terytorium Polski. Kierownik projektu i wykonawca, dla których zaplanowano wynagrodzenia w ramach zespołu badawczego, muszą być natomiast zatrudnieni przez polski podmiot, któremu zostaną przekazane środki finansowe.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki” kierownik projektu, jak i wykonawca może pobierać wynagrodzenie tylko w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych. Kierownik projektu w konkursie PRELUDIUM nie może pobierać wynagrodzenia w ramach wynagrodzeń etatowych. Maksymalną miesięczną kwotą przeznaczoną dla kierownika projektu i wykonawcy jest 1500 zł brutto/brutto.

W konkursie PRELUDIUM ocenia się zarówno dorobek kierownika projektu, jak i opiekuna naukowego kierownika projektu.

W przypadku gdy potencjalny kierownik projektu/wykonawca w konkursie PRELUDIUM pobiera wynagrodzenie etatowe (pełen etat i umowa o pracę) w ramach jakiegokolwiek konkursu finansowanego przez NCN, nie może pobierać wynagrodzenia z puli wynagrodzeń dodatkowych. Proszę jednocześnie pamiętać, że osoby, które pobierają stypendium naukowe w ramach projektów NCN nie mogą pobierać wynagrodzenia ze środków NCN.


 1. Formy finansowania projektu badawczego

Wysokość finansowania projektu zależy od czasu jego trwania. Maksymalnie może wynosić:

 • 60 000,00 zł dla projektów planowanych na rok (12 miesięcy)
 • 120 000,00 zł dla projektów planowanych na dwa lata (24 miesiące)
 • 180 000,00 zł dla projektów planowanych na trzy lata (36 miesięcy)

Koszt zakupu aparatury, niezależnie od czasu trwania projektu, nie może przekroczyć 30% kwoty wnioskowanej na wykonanie projektu.

Przykładowo, jeśli wnioskodawcy aplikują o 150 000 zł na okres 36 miesięcy, to koszt aparatury planowanej do zakupu nie może przekraczać 45 000 zł.

Niedopuszczalne jest wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Przystępujący do konkursu oświadczają więc, że zadania badawcze wskazane w projekcie nie są i nie były finansowane z innych źródeł. Jeśli kierownik równocześnie ubiega się o finansowanie projektu z innego źródła, zobowiązany jest podać we wniosku to źródło. W przypadku otrzymania finansowania tego samego projektu z różnych źródeł, kierownik projektu informuje o tym fakcie Centrum, a w dalszej kolejności wybiera jedno ze źródeł finansowania. Kierownik projektu jest ponadto zobowiązany przedstawić we wniosku zbliżone tematycznie projekty, w których biorą udział członkowie jego zespołu, już finansowane (w tym przez NCN) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN. Należy wyszczególnić i opisać różnice w tych projektach, żeby rozwiać ewentualne wątpliwości, które mogą się pojawić wśród ekspertów i/lub recenzentów i mogą dotyczyć nakładania się zadań badawczych i ich podwójnego finansowania.

UWAGA: wniosek oceniany w danym konkursie lub rozpatrywany w ramach postępowania odwoławczego nie może być złożony ponownie aż do czasu uzyskania ostatecznej decyzji.


 1. Ograniczenia w występowaniu z wnioskami

 • Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe np. Rektor uczelni nie może występować w roli kierownika projektu, ze względu na reprezentowanie danego podmiotu.  Narodowe Centrum Nauki zawiera trójstronną umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.
 • Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
 • Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami we wniosku wcześniejszym, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku w konkursach NCN.
 • W danej edycji konkursów (tj. w konkursach, do których nabór wniosków zamykany jest w tym samym dniu) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku. Zgłoszenie wniosku przez potencjalnego kierownika do konkursu PRELUDIUM 13 uniemożliwia tej samej osobie złożenie wniosku jako kierownik w konkursie OPUS 13. Potencjalni kierownicy mogą być np. wykonawcami w innych projektach składanych w tej samej edycji. Prosimy pamiętać, że należy wówczas przeanalizować kwestie zatrudnienia.
 • Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem:
 • kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN;
 • kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i inny wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje  się w procesie oceny.

Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem kieruje trzema projektami badawczymi finansowanymi przez NCN lub kieruje dwoma projektami i trzeci wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w trakcie oceny.

 • Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursów PRELUDIUM można być tylko raz.
 • W konkursie PRELUDIUM do oceny merytorycznej nie dopuszcza się wniosków złożonych w poprzedniej edycji tych konkursów, z wyjątkiem wniosków:
 • zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej;
 • niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej
 • jedynie z powodu nie spełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania wniosku do niewłaściwego panelu;
 • odrzuconych podczas oceny formalnej.

W związku z tym, jeśli wniosek został odrzucony w konkursie PRELUDIUM 12 albo OPUS 12  na I etapie oceny merytorycznej to wówczas nie może być on złożony w następnej edycji konkurs PRELUDIUM 13.

 • Jeżeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiającej przyznania środków finansowych/udzielenia promesy wniesiono odwołanie, wniosek obejmujący pokrywające się zadania badawcze może być złożony dopiero wtedy, gdy postępowanie odwoławcze zostanie zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych/udzielenie promesy.

 1. Sposób i kryteria oceny wniosków:

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

 • spełnianie kryterium badań podstawowych;
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter projektu badawczego;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 • sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

 1. Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku

 • Streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu , przygotowana zarówno w języku polskim i języku angielskim, wersje językowe muszą być tożsame
 • Popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i języku angielskim, wersje językowe muszą być tożsame
 • Skrócony opis projektu badawczego - nie więcej niż 5 stron zdefiniowanego maszynopisu  w języku polskim
 • Szczegółowy opis projektu badawczego - nie więcej niż 15 stron zdefiniowanego maszynopisu w języku angielskim

Format tekstu: rozmiar strony-A4, typ czcionki-Times New Roman, wielkość czcionki- przynajmniej 11, interlinia- pojedyncza, marginesy boczne- 2 cm, dolne i górne- 1,5 cm.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.

Streszczenie, popularnonaukowe streszczenie, skrócony oraz szczegółowy opis projektu można załączyć do systemu wyłącznie w postaci plików PDF.

UWAGA: przy tworzeniu pliku PDF dla streszczenia oraz obu wersji opisu projektu należy zachować wymaganą strukturę informacji (właściwa kolejność i sekcje w odpowiedniej wersji językowej).

Wymagane załączniki:

 • informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/ realizującym[2].
 • informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych[3].
 • umowa o utworzeniu podmiotu złożonego[4].
 • kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej.
 • dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej

UWAGA: Lista załączników, uzależniona jest od statusu wnioskodawcy.


8.Dodatkowe zgody

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają dodatkowych zgód lub pozwoleń (zgody i / lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej, zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, zgody na podstawie przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgody i / lub zezwolenia na badania na gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną, innych pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej). Deklaracja wskazana w oświadczeniach jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów oceniający wniosek.

Jeśli Zespół Ekspertów stwierdzi, że badania zaplanowane w projekcie wymagają odpowiednich zgód lub pozwoleń, a nie zostało to oświadczone przez kierownika, projekt może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Jeśli badania mogą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami). Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych należy w oknie „Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego” należy wpisać odpowiednie uzasadnienie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej, oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.


 1. Sposób składania wniosków:

 • Wniosek (przygotowany  języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami[5] należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.
 • Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, dostarczone tylko w wersji elektronicznej lub tylko w wersji papierowej, nadesłane po terminie lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.
 • Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.

 1. Zasady oceny wniosków

Ocena wniosków przebiega w dwóch etapach:

 • ocena formalna oraz
 • ocena merytoryczna.

Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez Koordynatorów Dyscyplin i obejmuje:

 • ocenę kompletności wniosku;
 • ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie m.in. kryterium badań podstawowych;
 • ocenę  czy  planowane  wydatki  przedstawione  we  wniosku  są  zgodne  z zasadami określonymi w załączniku  nr  4 do  niniejszego  regulaminu  dotyczącym i kosztów w projektach badawczych.

Do oceny merytorycznej  przyjmowane  są  wyłącznie  wnioski  pozytywnie  ocenione przez Koordynatora Dyscyplin pod względem formalnym.

Oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły Ekspertów lub Zespoły Ekspertów i eksperci zewnętrzni.

W konkursie PRELUDIUM do oceny merytorycznej nie dopuszcza się wniosków złożonych w poprzedniej edycji tych konkursów, z wyjątkiem:

 • wniosków zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej; 
 • zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu  niespełnienia warunków konkursów lub nieuzasadnionego kosztorysu bądź skierowania wniosku do niewłaściwego panelu;
 • odrzuconych podczas oceny formalnej.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 • Wyniki konkursu udostępnione będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy. W przypadku, gdy kierownik projektu będący wnioskodawcą nie wskazał adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres email kierownika projektu wskazany we wniosku, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego, z którego wnioskodawca może pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
 • W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

 1. Sposób finansowania:

 • Środki finansowe na realizację projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
 • Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, w którym realizowany jest wnioskowany projekt badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki, podmiotem będącym miejscem realizacji projektu badawczego oraz kierownikiem projektu badawczego.
 • W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego złożonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Środki finansowe przyznawane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.

[1] Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe PAN oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. Pomioty złożone reprezentowane są przez lidera wskazanego we wniosku bądź umowie o utworzeniu pomiotu złożonego.

[2] Dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego.

[3] Dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego.

[4] Dotyczy podmiotów złożonych.

[5] Wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione, do wniosku można dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie (podpis kwalifikowany w formacie PadES) lub skan dokumentu podpisanego odręcznie