Instrukcja przygotowywania i składania wniosku w konkursie PRELUDIUM 9 – wypełnianie zakładek formularza


Przejdź do:

 1. Zakładka: WNIOSKODAWCA/PODMIOT REALIZUJĄCY

Powyższa zakładka zmienia swą nazwę w zależności od sekcji status wnioskodawcy.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty wskazane w art. 10 pkt 1-9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), czyli:

 • jednostka naukowa;
 • konsorcjum naukowe;
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • centrum naukowo-przemysłowe;
 • centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • centrum naukowe uczelni;
 • centrum naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni;
 • biblioteka naukowa;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoba fizyczna.

W sekcji Status wnioskodawcy należy z listy wybrać właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: W trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

Osoby fizyczne, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) nie mogą składać wniosków o finansowanie projektów badawczych, które będą realizowane w następujących podmiotach: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. W tych przypadkach wnioskodawcą jest ww. podmiot.

W przypadku wnioskowania jako osoba fizyczna, po wypełnieniu sekcji Status wnioskodawcy: zakładka Wnioskodawca w lewym górnym rogu zmieni nazwę na Podmiot realizujący.

W przypadku wyboru innej opcji nazwa zakładki pozostanie bez zmian.

W sekcji Podmiot realizujący/Wnioskodawca należy podać dane dotyczące jednostki, w której będzie wykonywany projekt.

Jako wnioskodawcę/podmiot realizujący można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt, zobacz baza linków do formularzy danych jednostek.

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.  Uczelnie podają informacje w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem uczelni) planowanej jako miejsce realizacji projektu. 
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy  – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1) należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi tak lub nie. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania  podmiotu.
 6. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 7. Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.

  Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek, z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. Kwestionariusz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Jeśli po udzieleniu wszystkich odpowiedzi okaże się, że wnioskowane finansowanie stanowiłoby dla wnioskodawcy pomoc publiczną, wówczas nie będzie możliwości uzupełnienia dalszych części wniosku. Oznacza to jednocześnie, że taki podmiot nie może złożyć wniosku w konkursie. Po wypełnieniu kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku: jest to obligatoryjny załącznik do wniosku.

  UWAGA: zmiana w kwestionariuszu może powodować zmiany zakresu wymaganych we wniosku danych.

 1. Kierownik jednostki – osoba uprawniona do reprezentowania jednostki. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.
 2. W sekcji Wnioskodawca (poziom 2) należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymagana odpowiedź tak lub nie. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza informacje dotyczące:
  • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
  • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

UWAGA: osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

 1. Zakładka: PARTNERZY

Informacje o partnerach

Partnerów projektu można wprowadzić wyłącznie dla wnioskodawców o statusie konsorcjum, sieci naukowej, centrum naukowo- przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk lub centrum naukowego uczelni. Status wnioskodawcy można zmienić w sekcji Wnioskodawca.

Każdy wnioskodawca musi określić, czy finansowanie, o które się ubiega, nie będzie dla podmiotu stanowić pomocy publicznej. W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy obowiązkowo wypełnić sekcję pt. Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej.

 1. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

Uzupełniana za pomocą przycisku EDYTUJ

 1. Tytuł projektu podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się tylko w systemie OSF, nie można go np. skopiować. Tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Nr panelu dyscyplin: po naciśnięciu przycisku wybierz można zmienić panel wybrany w momencie zakładania projektu.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie), ale co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące musi być wybrane  w ramach panelu głównego.
 4. Planowany okres realizacji projektu podaje się w miesiącach (12 lub 24 lub 36). Czas trwania projektu, a co za tym idzie, planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością, ponieważ ewentualne zmiany w harmonogramie projektu po podpisaniu umowy są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora NCN i po aneksowaniu umowy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 6. Liczba wykonawców projektu jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, obejmuje kierownika, opiekuna naukowego oraz ewentualnego wykonawcę/wykonawcę zbiorowego. Liczba wykonawców w konkursie PRELUDIUM jest ograniczona: skład zespołu może liczyć maksymalnie 3 osoby. Skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu dodatkowego wykonawcy podlegają ocenie Zespołu Ekspertów.
 7. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.
 8. Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej należy wybrać TAK lub NIE. Te informacje wykorzystywane są do zestawień przygotowywanych przez NCN i nie wpływają na ocenę wniosku.

  Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych  wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych.

  Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:

  • uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych,
  • upowszechnienia wiedzy o projekcie zagranicą,
  • realizacji zadań badawczych przez polski zespół badawczych bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych,
  • współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach naukowych. 

  Nie jest wymagane przedłożenie potwierdzeń nawiązania współpracy międzynarodowej. Nie są wymagane również żadne potwierdzenia od zagranicznej jednostki o nawiązaniu współpracy w ramach projektu.

4. Zakładka: STRESZCZENIE

Maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm).

Tekst streszczenia wprowadza się w obu językach, polskim i angielskim. Treść streszczenia można albo (1) wpisać bezpośrednio w formularzu, albo (2) w osobnym pliku, który załącza się do wniosku: pliki muszą być zapamiętane w formacie PDF.

 1. Przycisk Edytuj otwiera okna tekstowe w zakładkach, tekst wpisuje się w edytorze. W formularzu należy otworzyć i wypełnić wszystkie kolejne zakładki. Przypominamy, że wpisywany tekst trzeba zapamiętywać (zapisz) każdorazowo, w każdej zakładce.
 2. Treść zapisana w plikach PDF musi mieć taką samą strukturę jak w formularzu, tzn. tekst musi być podzielony na sekcje:
  • Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza (Research project objectives/Research hypothesis);
  • Zastosowana metoda badawcza/metodyka (Research project methodology);
  • Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa (Expected impact of the research project on the development of science, civilization and society).

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego.

UWAGA: jeżeli streszczenie będzie dołączone w odrębnym pliku, proszę pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

Zarówno podczas tworzenia pliku PDF, jak i zamieszczania streszczenia poprzez wypełnianie  poszczególnych zakładek, powinien być zachowany sumaryczny limit jednej strony zdefiniowanego maszynopisu (sprawdzenie objętości tekstu w systemie odbywa się na poziomie pliku wygenerowanego z tekstu zawartego w zakładkach lub dołączonego pliku PDF). Prosimy o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w pliku PDF.

5. Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Maks. 2 strony zdefiniowanego maszynopisu  (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm) wypełniane w języku polskim i angielskim

Po raz pierwszy w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA każdy projekt, który otrzyma finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w postaci popularnonaukowego streszczenia po zakwalifikowaniu projektu do finansowania i ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym streszczeniu projektu należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe realizowane będą w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, które podmiot wnioskujący i kierownik projektu chcieliby udostępnić na tej stronie. Streszczenie powinno być przedstawione w języku polskim i angielskim.

6. Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH (wypełniana wyłącznie w języku angielskim)

Jest to zakładka opcjonalna, w której  kierownik projektu może uzasadnić, że jego projekt dotyczy badań podstawowych. Wypełnienie tej części wniosku nie jest obowiązkowe.

(Maksymalnie 2,5 tys. znaków ze spacjami)

7. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY (wypełniana wyłącznie w języku angielskim)

Jest to zakładka, w której kierownik projektu podaje informacje, czy wniosek był już składany do NCN.

Czy wniosek został złożony w ostatniej edycji konkursu OPUS, PRELUDIUM, SONATA? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź TAK/NIE

Przez ostatnią edycję konkursu rozumiemy konkursy OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8.

Po zaznaczeniu odpowiedzi TAK pojawi się w miejsce na wpisanie numeru identyfikacyjnego wniosku (tylko w przypadku konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8).

W przypadku gdy wniosek był składany w innych konkursach niż OPUS 8, PRELUDIUM 8 lub SONATA 8 na powyższe pytanie należy zaznaczyć odpowiedź NIE. Następnie kierownik może podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku oraz wymienić zarzuty sformułowane przez ekspertów i zamieścić odpowiedzi na nie, a także wyjaśnić, co zostało zmienione w projekcie.

Proszę mieć na uwadze, że ze względu na nowe postępowanie konkursowe, wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów i ekspertów zewnętrznych nie gwarantuje uzyskania finansowania w konkursie, w którym składany jest wniosek.

8. Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU / OPIEKUN NAUKOWY / WYKONAWCA

UWAGA:  w konkursie PRELUDIUM nie ma możliwości przyznania stypendium naukowego ani stworzenia stanowiska typu post-doc.

W przypadku, gdy potencjalny kierownik projektu/wykonawca w konkursie PRELUDIUM pobiera wynagrodzenie etatowe (pełen etat i umowa o pracę) w ramach jakiegokolwiek konkursu finansowanego przez NCN, nie może pobierać wynagrodzenia z puli wynagrodzeń dodatkowych.

W konkursie PRELUDIUM nie można przewidzieć wypłacania wynagrodzenia dla kierownika projektu w ramach wynagrodzeń etatowych.

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Dana osoba nie może pełnić w projekcie więcej niż jednej roli (np. osoba mająca we wniosku status kierownika projektu nie może mieć w tym samym wniosku statusu wykonawcy).

Członków zespołu badawczego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy lub „Moi” wykonawcy. Najpierw należy wpisać kierownika projektu, a następnie kolejne osoby:

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. Należy wybrać podmiot, z ramienia którego dana osoba występuje (w projektach, dla których wnioskodawca składa wniosek samodzielnie – jako podmiot pojedynczy, system wypełnia podmiot automatycznie).
 • Osoby spoza bazy: w formularzu podaje się wszystkie niezbędne dane wprowadzanej osoby.  W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL (obcokrajowców) należy zaznaczyć opcję obcokrajowiec oraz wprowadzić datę urodzenia oraz kraj pochodzenia danej osoby.
 • W przypadku korzystania z urlopu, np. macierzyńskiego, ojcowskiego, należy zaznaczyć to w odpowiednim oknie oraz podać liczbę miesięcy. Dzięki temu możliwe jest podanie dorobku naukowego z dłuższego okresu.
 • „Moi” wykonawcy – otwiera listę zawierającą  nazwiska wszystkich wykonawców podanych w innych wnioskach osoby piszącej projekt, czyli w takich, w których było się redaktorem. Zaznaczona osoba zostanie skopiowana do obecnego wniosku po naciśnięciu Zapisz.
 • W oknie Edytuj wprowadza się dane dotyczące wykonawcy, określa rolę wykonawcy w projekcie (wykonawca lub personel pomocniczy – w przypadku konkursu PRELUDIUM to może być tylko 1 osoba) oraz podaje:

Typ zatrudnienia w projekcie:

 1. wynagrodzenie dodatkowe:  w ramach konkursu PRELUDIUM dla kierownika projektu i ewentualnego wykonawcy można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych. 1000 zł brutto brutto jest maksymalną miesięczną kwotą, która powinna być podzielona między kierownika projektu i wykonawcę. Ze środków na wynagrodzenie dodatkowe może być również finansowane zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych oraz oddelegowanie pracownika do wykonywania zadań w projekcie.
 1. bez wynagrodzenia: gdy nie jest przewidziane wynagrodzenie, w konkursie PRELUDIUM np. dla opiekuna naukowego.

Rodzaj stanowiska:

 1. doktorant – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), pod pojęciem doktoranta należy rozumieć uczestnika studiów doktoranckich;
 2. pozostałe
 3. student

Okres pobierania wynagrodzenia  w projekcie (w miesiącach) – sumaryczna liczba miesięcy pobierania wynagrodzenia.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia kierownik projektu oraz opiekun naukowy.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych przy wprowadzaniu nowego członka zespołu badawczego (kierownik projektu/wykonawca/opiekun naukowy).
 2. Dane osobowe należy wypełnić używając opcji Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”.  Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN. Członkowie zespołu badawczego wskazują podmiot, z ramienia którego występują: dla podmiotów złożonych system wprowadza nazwę lidera (w przypadku kierownika) lub umożliwia wybór z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów (w przypadku opiekuna naukowego/promotora i wykonawcy); dla pozostałych podmiotów informacja wprowadzona jest automatycznie. Wykonawca w konkursie PRELUDIUM jest bezimienny.
 3. W przypadku kierownika projektu należy dodatkowo uzupełnić dwa pola:
  • Kierownik projektu spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
  • Czy jest Pan/Pani obecnie na studiach doktoranckich? W przypadku odpowiedzi tak pojawia się dodatkowa zakładka Uczelnia doktoranta, w której należy wskazać jednostkę, w której kierownik projektu odbywa studia doktoranckie. Możliwy jest wybór jednostki z bazy OPI lub dodanie jednostki spoza bazy.
  • Czy w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę miesięcy urlopu).
 4. Dane adresowe należy wypełnić używając opcji Edytuj:
  • adres zamieszkania jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu,
  • adres korespondencyjny jest obowiązkowy w przypadku opiekuna naukowego/promotora.
 5. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej.
 6. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniane są tylko przez opiekuna naukowego:
  1. dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać 0 jako liczbę cytowań oraz 0 jako wartość indeksu H.
  2. dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.
  3. Dane o dorobku naukowym (liczbie cytowań i indeksie Hirscha) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science ™ Core Collection, a dla paneli HS wg Web of Science ™ Core Collection, Scopus lub lub innej wskazanej przez siebie bazy. Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).
  4. Dodatkowo, dla paneli HS możliwe jest wybranie przycisku N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje, a np. dzieła artystyczne).
 7. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

  UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj; nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

  Tę część tylko w języku angielskim wypełniają zarówno kierownik projektu, jak i opiekun naukowy.

  Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane.

  1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy.

   Dla opiekuna naukowego należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, z podaniem: nazwy szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalności, daty uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego.

   Dla kierownika projektu należy podać: nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra, licencjatu), udział w projektach badawczych, staże krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach naukowych. Doktoranci dodatkowo wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich oraz otrzymywane stypendia doktoranckie.

  2. Dorobek naukowy (Publication Record ) – wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy – należy przedstawić informacje o dorobku naukowym. Należy podać tytuły prac oraz czasopism, jak również  pełne dane bibliograficzne (tomy, tytuły stron):

   UWAGA: tytuły publikacji, nazwy periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim).

   Do okresu 5 lat przed zgłoszeniem wniosku nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego.

   W przypadku braku publikacji proszę zaznaczyć Nie dotyczy.

   • dla paneli ST i NZ należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku. Wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy wprowadzić stosując przycisk Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni impact factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero), liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).
   • dla paneli HS należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (jeśli te listy mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj,  a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło, rok wydania, jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.
   • Dorobek naukowy – sztuka dla paneli HS i/lub nauk o sztuce (Scientific Achievements – Art): muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, należy podać do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego).
  3. Projekty badawcze (Research Projects) – wypełnia opiekun naukowy – należy przedstawić wyłącznie projekty, w których pełniło się rolę kierownika. Projekty wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych, muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane.  W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji proszę nie podawać daty zakończenia projektu. System sam oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę. Realizowane projekty wprowadza się przyciskiem Dodaj, po czym należy podać w języku angielskim: charakter udziału w projekcie, tytuł projektu, numer projektu, źródło finansowania, wysokość finansowania (wraz z walutą), miejsce realizacji, lata realizacji oraz wykaz publikacji. Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu.  Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektu. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami, ani prac zgłoszonych do recenzji. W opublikowanych pracach musi być podane źródło finansowania. Informacje należy podać w języku angielskim, ale tytuły publikacji, nazwy periodyków lub monografii należy podać w języku, w którym się ukazały (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim).
  4. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) – wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy – powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów NCN, będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych. Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań. Informacje należy podać w języku angielskim. W przypadku braku prowadzenia takich badań proszę zaznaczyć Nie dotyczy.
  5. Doświadczenie naukowe (Research Stays) – wypełnia opiekun naukowy – zakładka powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visting professor, oraz okres pobytu.
  6. Wyróżnienia (Prizes/Awards) – wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy- powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania.

   Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać not applicable.

9. Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie. Zadaniami badawczymi nie są czynności związane z  logistyką projektu, takie jak przegląd literatury, zakup aparatury, materiałów, prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji; zadaniami badawczymi są natomiast analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

Opisy poszczególnych zadań badawczych wpisywane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Obie wersje językowe muszą być tożsame. 

W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zostanie wypełniona automatycznie przez system.

10. Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) – WSZYSTKIE OPISY WYPEŁNIANE W JĘZYKU ANGIELSKIM

WAŻNE: naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN ogłaszanych od 16 marca 2015 r. - OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z nowymi wytycznymi Rady NCN, określonymi w dokumencie będącym załącznikiem nr 4 do Regulaminu – Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentem Koszty w projektach – przewodnik po zmianach

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych.

Kwoty powinny być zaokrąglone do pełnych złotych.

W konkursie nie ma limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy, natomiast wysokość finansowania zależy od długości trwania projektu i nie może przekraczać odpowiednio:

 • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy;
 • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być skalkulowany precyzyjnie  i realistycznie, nie może być ani przeszacowany, ani niedoszacowany; każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorys jest rygorystycznie oceniany przez Zespół Ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do finansowania. Jakakolwiek korekta proponowanego przez wnioskodawcę kosztorysu nie jest możliwa, tym samym zakwalifikowane projekty są finansowane w całości wnioskowanej kwoty.

UWAGA: przy opracowywaniu kosztorysu projektu badawczego należy ściśle przestrzegać regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów. Zostały one zawarte w załączniku nr 6 do dokumentacji konkursowej PRELUDIUM 9 „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

 • Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury oraz inne koszty bezpośrednie, np. koszty podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych.
 • Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego. Koszty pośrednie w konkursie PRELUDIUM nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. W trakcie projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może się zmniejszyć. Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem i traktowane jako poniesione. Podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu 25% wartości kosztów pośrednich.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki wypełniają jedynie osoby fizyczne składające wniosek do NCN. Dla pozostałych wnioskodawców zawartość tabeli wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu, poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale – zwłaszcza – dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce Wynagrodzenia / zakres prac wykonywanych w projekcie opisać obowiązki kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:
  • Liczbę wykonawców projektu (Number of Investigators), przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
  • Liczbę osób pobierających wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget) przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
  • Dla każdej osoby należy podać:
   • Typ i rodzaj stanowiska (Full name/Nature of contribution in the project/ Type and character of position) wypełnia automatycznie system na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu / Wykonawcy;
   • Podmiot zatrudniający (Employing entity) wypełnia automatycznie system;
   • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) (w języku angielskim) zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji, jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie;
   • Czas pobierania wynagrodzenia  w projekcie (w miesiącach) [Project-related remuneration period (months)] – system wypełnia automatycznie;
   • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie [Total salary cost on grant (PLN)];

  Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN (wiersz Wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

 2. W zakładce Aparatura przyciskiem Dodaj, tworzy się wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Przypominamy, że w konkursie PRELUDIUM wartość aparatury nie może przekroczyć 30% wartości projektu. Przykładowo, jeśli wnioskuje się o  150 000 zł na okres 36 miesięcy to koszt aparatury planowanej do zakupu nie może przekraczać 45 000 zł.

  W zakładce Aparatura należy umieścić koszty, które można zaksięgować w ramach trzech wymienionych poniżej kategorii.

  • Aparatura naukowo-badawcza (wg definicji GUS) rozumiana jest jako zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczana jest do środków trwałych. Zakup aparatury naukowo-badawczej nie może być głównym celem projektu.
  • Inne urządzenia: w tej pozycji należy ująć inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, które zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane są do środków trwałych.
  • Oprogramowanie: w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby projektu oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych. Wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

  Należy wprowadzić:

  • Nazwę/Equipment name aparatury naukowo-badawczej (w języku polskim oraz w języku angielskim);
  • Merytoryczne uzasadnienie/Justification of purchase – przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu (w języku angielskim);
  • Podmiot realizujący/Purchasing entity zakup (dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu);
  • Planowany rok zakupu/Year of purchase;
  •  Koszt/Unit cost jednostkowy w zł;
  • Liczbę/Amount (sztuk);
  • Koszt całkowity/Cost wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby kupowanych sztuk;
  • Wnioskowane dofinansowanie z NCN/Contribution of the NCN  (zł).
 3. W zakładce Inne koszty  (Other costs) w tej kategorii ujmowane są koszty niezaliczane do „Kosztów wynagrodzeń i stypendiów naukowych” ani „Kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”. W każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m. in.:
  • Materiały i drobny sprzęt (Materials), koszty zakupu środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i biurowego niezaliczanego do środków trwałych, w tym m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych.
  • Usługi obce (Outsourcing and subcontracting) w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.:
   • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
   • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
   • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
   • koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do prowadzenia realizacji zadań badawczych z udziałem osób badanych.
  • Wyjazdy służbowe (Travel and subsistence costs): koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego.
   • koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projektu,
   • koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych dla realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe.

   Koszty wyjazdów służbowych obejmują:

   • diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na  podstawie art. 775§ 2 Kodeksu pracy,
   • ubezpieczenie osobowe,
   • opłaty konferencyjne,
   • inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień.
  • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations): koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.
  • Inne (Other costs): inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.
   • koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,
   • specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
   • koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w umowie).

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów zawartych w dokumencie Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

UWAGA: Koszty związane z obsługą administracyjną projektu nie powinny być umieszczone w zakładce Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podziału danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

11. ZAKŁADKA: KOSZTORYS – PODMIOTY

 W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendia naukowe, koszty aparatury, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

12. ZAKŁADKA: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt. Uzupełnienie poszczególnych oświadczeń jest możliwe za pomocą przycisku Edytuj.

W sekcji Oświadczenia kierownik/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą  deklaruje, czy ubiega się o finansowanie zadań badawczych objętych wnioskiem również z innych źródeł. Jeśli tak, musi szczegółowo opisać dane złożonego tam projektu. W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z konkursu NCN.

W sekcji Oświadczenia/ osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą kierownik projektu deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej. W przypadku, gdy badania wymagają odpowiednich zgód wnioskodawca deklaruje, czy takie zgody zostały już wydane bądź informuje, jak te warunki zostaną spełnione. Informacje takie proszę umieścić w sekcji Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami).

Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą wypełnia się niezależnie dla wszystkich podmiotów występujących we wniosku z wyłączeniem wniosków składanych przez osobę fizyczną. 

13. Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO (w języku polskim)

Przypominamy, że w pierwszym etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie  formularz i skrócony opis projektu. Na tym etapie szczegółowy opis projektu badawczego nie będzie dostępny dla ekspertów. W związku z tym, opis skrócony powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze grono ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy unikać ogólników oraz wyrażeń typu: wydaje się, że …., warto przeanalizować, projekt może… itp.; język opisu powinien być staranny.

Przypominamy również, że skrócony opis nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Dla wszystkich paneli wymagana jest jedynie wersja polskojęzyczna. Objętość skróconego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 5 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Skrócony opis  można sporządzić na dwa sposoby:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przy pomocy przycisku Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Cel naukowy – opis problemu, którego rozwiązania podejmuje się wnioskodawca, hipotezy badawcze;
  • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;
  • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych;
  • Metodyka – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
  • Literatura.

UWAGA: proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

14. Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

Przypominamy, że w drugim etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla wszystkich paneli (HS, ST i NZ) w języku angielskim.

Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 15 stron zdefiniowanego maszynopisu. Objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku.

Szczegółowy opis można sporządzić na dwa sposoby, analogicznie jak skrócony:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Objectives: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project scientific hypotheses;
  • Significance: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact;
  • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of pre-exisitng and initial research indicating feasibility of research objectives;
  • Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
  • Literature references.

UWAGA: proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

15.  Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

Każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wyłącznie w wersji papierowej. Nie ma możliwości załączenia tego dokumentu w systemie OSF w sekcji Załączniki.

Podmiot niebędący osobą fizyczną nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:

 1. badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

UWAGA: osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

Podmioty złożone przekazują w wersji papierowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni.

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ojcowskim etc.

Zakres wymaganych podpisów:

 • w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną wersję papierową wniosku podpisuje wyłącznie wnioskodawca;
 • w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną np. jednostka naukowa, wersję papierową wniosku podpsuje osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu (rektor/prorektor ds. nauki);
 • w przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym wersję papierową wniosku podpisują osoby reprezentujące wnioskodawcę i wszystkie wymienione podmioty.