Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATA BIS 6


na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przez rokiem wystąpienia z wnioskiem, przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Właściwe ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Właściwą uchwałę Rady NCN określającą warunki przeprowadzania konkursu SONATA BIS 6, wraz z załącznikami;
  3. Właściwe zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w prawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.
  4. UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów, a w szczególności z regulaminem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, który zawiera m.in. arkusze ocen. Należy także na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA