Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie OPUS 14 – informacje ogólne


Termin składania wniosków:  

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 15 czerwca 2018 r.   


 1. Adresaci konkursu

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

 1. jednostki naukowe,
 2. konsorcja naukowe,
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 4. centra naukowo-przemysłowe,
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,

5a)     centra naukowe uczelni,

 1. biblioteki naukowe,
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. osoby fizyczne,
 5. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8. 

 1. Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN, wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN;
 • których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
 • w których kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
 • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały Rady NCN nr 79/2017 z dnia 14 września  2017 r. Rady NCN nr 28/2017 z dnia 9 marca 2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

 1. Kierownik projektu

Kierownikiem projektu w konkursie OPUS może zostać badacz niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa, kraju rezydencji oraz etapu kariery naukowej. Członkowie zespołu badawczego mogą pochodzić z obecnej grupy badawczej kierownika projektu, jego jednostki lub z innych jednostek z Polski lub z zagranicy.

Kierownik projektu może zaplanować dla siebie wynagrodzenie z puli wynagrodzeń etatowych lub dodatkowych.

UWAGA: zawracamy uwagę, że od czternastej edycji konkursu OPUS, każdy kierownik projektu, który zaplanuje wynagrodzenie etatowe będzie mógł wnioskować  o finansowanie w wysokości 150 tys. zł rocznie. Roczna stawka wynagrodzenia jest stała i powinna obejmować wszystkie koszty związane z zatrudnieniem kierownika projektu. Jedynie w przypadku gdy wynagrodzenie nie jest pobierane przez cały okres realizacji projektu, kwota 150 tys. zł ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane.

W powyższym konkursie można zaplanować wynagrodzeni dla:

 • osób na stanowisku typu post-doc w ramach wynagrodzenia etatowego
 • doktorantów, studentów w ramach stypendiów naukowych
 • innych osób w ramach wynagrodzeń dodatkowych.

Kierownik projektu otrzymuje do dyspozycji pulę na wynagrodzenia, które może wykorzystać w określonym czasie dla określonego typu zatrudnienia. W konsekwencji, na etapie sporządzania wniosku nie trzeba już szczegółowo planować dystrybucji puli wynagrodzeń dodatkowych – będzie nią na bieżąco dysponować kierownik, co pozwoli mu elastycznie kształtować skład zespołu badawczego, adekwatnie do potrzeb projektu.


 1. Formy finansowania projektu badawczego

Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej przy czym koszt jednostkowy zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio:

 • 500 tys. zł w działach nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz w dziale nauk o życiu (NZ),
 • 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

 1. Ograniczenia w występowaniu z wnioskami

 • Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe np. Rektor uczelni nie może występować w roli kierownika projektu, ze względu na reprezentowanie danego podmiotu. Narodowe Centrum Nauki zawiera trójstronną umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.
 • Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
 • Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami we wniosku wcześniejszym, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku w konkursach NCN.
 • W danej edycji konkursów (tj. w konkursach, do których nabór wniosków zamykany jest w tym samym dniu) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku. Zgłoszenie wniosku przez potencjalnego kierownika do konkursu OPUS 14 uniemożliwia tej samej osobie złożenie wniosku jako kierownik w konkursie PRELUDIUM 14. Potencjalni kierownicy mogą być np. wykonawcami w innych projektach składanych w tej samej edycji. Prosimy pamiętać, że należy wówczas przeanalizować kwestie zatrudnienia.
 • Kierownikiem projektu nie może być osobą, która w chwili wystąpienia z wnioskiem
 • kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN;
 • kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i inny wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w procesie oceny.

Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem kieruje trzema projektami badawczymi finansowanymi przez NCN lub kieruje dwoma projektami i trzeci wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w trakcie oceny.

 • W konkursie OPUS do oceny merytorycznej nie dopuszcza się wniosków złożonych w poprzedniej edycji tych konkursów, z wyjątkiem wniosków:
 • zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej;
 • niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu nie spełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania wniosku do niewłaściwego panelu;
 • odrzuconych podczas oceny formalnej.

 1. Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku

 • Streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i języku angielskim, wersje językowe muszą być tożsame
 • Popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i angielskim, wersje językowe muszą być tożsame
 • Skrócony opis projektu badawczego - nie więcej niż  5 stron maszynopisu, przygotowane w języku polskim.
 • Szczegółowy opis projektu - nie więcej niż 15 stron maszynopisu, przygotowane w języku angielskim. 

Format tekstu: rozmiar strony-A4, typ czcionki-Times New Roman, wielkość czcionki- przynajmniej 11, interlinia- pojedyncza, marginesy boczne- 2 cm, dolne i górne- 1,5 cm.

Streszczenie, popularnonaukowe streszczenie, skrócony oraz szczegółowy opis projektu można załączyć do systemu wyłącznie w postaci plików PDF.

Wymagane załączniki:

 • informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/ realizującym;
 • informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych;
 • umowa o utworzeniu podmiotu złożonego;
 • kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej;
 • dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej.  

UWAGA: Lista załączników, uzależniona jest od odpowiedzi udzielonych w formularzu wniosku oraz statusu wnioskodawcy.


 1. Sposób składania wniosków

 • Wniosek (przygotowany  języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie. Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu 

 • Wyniki konkursu udostępnione będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy.

W przypadku, gdy kierownik projektu będący wnioskodawcą nie wskazał adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres email kierownika projektu wskazany we wniosku, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego, z którego wnioskodawca może pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

 • W przypadku  nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

 1. Sposób finansowania

 • Środki finansowe na realizację projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
 • Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, w którym realizowany jest wnioskowany projekt badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki, podmiotem będącym miejscem realizacji projektu badawczego oraz kierownikiem projektu badawczego.
 • W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego złożonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Środki finansowe przyznawane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.