Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie PRELUDIUM 14 – informacje ogólne


Terminy składania wniosków:

 • Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.       
 • Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: do 15 czerwca 2018 r.

 1. Adresaci konkursu

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

 1. jednostki naukowe,
 2. konsorcja naukowe,
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 4. centra naukowo-przemysłowe,
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  1. centra naukowe uczelni,
 6. biblioteki naukowe,
 7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. osoby fizyczne,
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN, wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN;
 • których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
 • w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 • w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu badawczego. Nie może on korzystać w jakikolwiek sposób ze środków finansowych przekazanych na realizację projektu. W szczególności ze środków projektu nie mogą być finansowane koszty wynagrodzeń opiekuna naukowego i koszty jego wyjazdów służbowych w tym koszty udziału w konferencjach lub seminariach;
 • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały Rady NCN nr 79/2017 z dnia 14 września  2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

 1. Kierownik projektu

Kierownikami projektu mogą być wyłącznie osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Oznacza to, że kierownik projektu w dniu zakończenia naboru wniosków w konkursie (tj. 15 grudnia 2017 r.) nie może posiadać nadanego stopnia naukowego doktora. Projekty badawcze są realizowane przez kierownika projektu pod opieką/nadzorem opiekuna naukowego.

Zarówno kierownik projektu, jak i wykonawca mogą pobierać wynagrodzenie tylko w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych. Kierownik projektu w konkursie PRELUDIUM nie może pobierać wynagrodzenia w ramach wynagrodzeń etatowych. Ze środków projektu, kierownik projektu i wykonawcy mogą pobierać wynagrodzenia w wysokości maksymalnie 1500 zł brutto/brutto miesięcznie.

W konkursie PRELUDIUM ocenia się zarówno dorobek kierownika projektu, jak i opiekuna naukowego kierownika projektu.


 1. Formy finansowania projektu badawczego

Wysokość finansowania projektu zależy od czasu jego trwania. Maksymalnie może wynosić:

 • 70 000,00 zł dla projektów planowanych na rok (12 miesięcy)
 • 140 000,00 zł dla projektów planowanych na dwa lata (24 miesiące)
 • 210 000,00 zł dla projektów planowanych na trzy lata (36 miesięcy)

Koszt zakupu aparatury, niezależnie od czasu trwania projektu, nie może przekroczyć 30% kwoty wnioskowanej na wykonanie projektu.

Koszty pośrednie mogą wynosić do 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem aparatury.


 1. Ograniczenia w występowaniu z wnioskami

 • Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe np. Rektor uczelni nie może występować w roli kierownika projektu, ze względu na reprezentowanie danego podmiotu.  Narodowe Centrum Nauki zawiera trójstronną umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.
 • Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
 • Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami we wniosku wcześniejszym, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku w konkursach NCN.
 • W danej edycji konkursów (tj. w konkursach, do których nabór wniosków zamykany jest w tym samym dniu) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku. Zgłoszenie wniosku przez potencjalnego kierownika do konkursu PRELUDIUM 14 uniemożliwia tej samej osobie złożenie wniosku jako kierownik w konkursie OPUS 14. Potencjalni kierownicy mogą być np. wykonawcami w innych projektach składanych w tej samej edycji. Prosimy pamiętać, że należy wówczas przeanalizować kwestie zatrudnienia.
 • Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem:
 • kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN;
 • kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i inny wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje  się w procesie oceny.

Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem kieruje trzema projektami badawczymi finansowanymi przez NCN lub kieruje dwoma projektami i trzeci wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w trakcie oceny.

 • Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursów PRELUDIUM można być tylko raz.
 • W konkursie PRELUDIUM do oceny merytorycznej nie dopuszcza się wniosków złożonych w poprzedniej edycji tych konkursów, z wyjątkiem wniosków:
 • zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej,
 • niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu nie spełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania wniosku do niewłaściwego panelu,
 • odrzuconych podczas oceny formalnej.
 • Jeżeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiającej przyznania środków finansowych/udzielenia promesy wniesiono odwołanie, wniosek obejmujący pokrywające się zadania badawcze może być złożony dopiero wtedy, gdy postępowanie odwoławcze zostanie zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych/udzielenie promesy.

 1. Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku

 • Streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i języku angielskim, wersje językowe muszą być tożsame
 • Popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i języku angielskim, wersje językowe muszą być tożsame
 • Skrócony opis projektu badawczego - nie więcej niż 5 stron zdefiniowanego maszynopisu  w języku polskim
 • Szczegółowy opis projektu badawczego - nie więcej niż 15 stron zdefiniowanego maszynopisu w języku angielskim

Format tekstu: rozmiar strony-A4, typ czcionki-Times New Roman, wielkość czcionki- przynajmniej 11, interlinia- pojedyncza, marginesy boczne- 2 cm, dolne i górne- 1,5 cm.

Streszczenie, popularnonaukowe streszczenie, skrócony oraz szczegółowy opis projektu można załączyć do systemu wyłącznie w postaci plików PDF.

Wymagane załączniki:

 • informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/ realizującym,
 • informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych,
 • umowa o utworzeniu podmiotu złożonego,
 • kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej,
 • dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej.

UWAGA: Lista załączników, uzależniona jest od odpowiedzi udzielonych w formularzu wniosku oraz statusu wnioskodawcy.


 1. Sposób składania wniosków:

 • Wniosek (przygotowany  języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie. Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 • Wyniki konkursu udostępnione będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy.

W przypadku, gdy kierownik projektu będący wnioskodawcą nie wskazał adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres email kierownika projektu wskazany we wniosku, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego, z którego wnioskodawca może pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

 • W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

 1. Sposób finansowania

 • Środki finansowe na realizację projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
 • Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, w którym realizowany jest wnioskowany projekt badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki, podmiotem będącym miejscem realizacji projektu badawczego oraz kierownikiem projektu badawczego.
 • W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego złożonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Środki finansowe przyznawane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.