Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATA 9 – wypełnianie zakładek formularza


Przejdź do:

1. Zakładka: WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty wskazane w art. 10 pkt 1-9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), czyli:

 • jednostka naukowa;
 • konsorcjum naukowe;
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • centrum naukowo-przemysłowe;
 • centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • centrum naukowe uczelni;
 • centrum naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni;
 • biblioteka naukowa;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoba fizyczna.

W sekcji Status wnioskodawcy należy z listy wybrać właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: W trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W sekcji Wnioskodawca należy zidentyfikować wnioskodawcę: podmiot składający wniosek samodzielnie lub lidera podmiotu złożonego, czyli podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego. Podmiotami złożonymi są konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni (z wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni). Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego (poza liderem) podawane są w zakładce Partnerzy. Dla osób fizycznych zakładka Wnioskodawca zmienia nazwę na Podmiot realizujący: należy w niej podać dane dotyczące jednostki, w której będzie wykonywany projekt.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

 1. Nazwa jednostki i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.   
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy  – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1) należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie (w sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)”) Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi tak lub nie. UWAGA: Osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza informacje dotyczące:
  • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
  • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 6. Pytanie Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? również wymaga odpowiedzi tak lub nie. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania  podmiotu.
 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy; można podać również numer EDG (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 8. Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek, z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. Kwestionariusz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Jeśli w wyniku udzielonych odpowiedzi okaże się, że wnioskowane finansowanie stanowiłoby dla Wnioskodawcy pomoc publiczną, wówczas nie będzie możliwości uzupełnienia dalszych części wniosku. Oznacza to jednocześnie, że taki podmiot nie może złożyć wniosku w konkursie. Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku: jest to obligatoryjny załącznik do wniosku. UWAGA: zmiana w Kwestionariuszu może powodować zmiany zakresu wymaganych danych.

2. Zakładka: PARTNERZY

W tej zakładce należy wprowadzić partnerów projektu wyłącznie dla wnioskodawców o statusie: konsorcjum, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, Centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk lub Centrum naukowego uczelni. Należy w niej podać dane wszystkich, oprócz lidera, członków podmiotów złożonych: zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca. Status wnioskodawcy można zmienić na każdym etapie wypełniania wniosku.

3. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadzany jest za pomocą edytora tekstu w systemie OSF, bez możliwości wklejenia tekstu. Tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin. W tej zakładce można go zmienić.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy. Przynajmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące powinno być z panelu, do którego składany jest wniosek.
 4. Planowany okres realizacji projektu podaje się w miesiącach. Czas trwania projektu, a co za tym idzie planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością, ponieważ  ewentualne zmiany w planie badań projektu po podpisaniu umowy są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora NCN i po aneksowaniu umowy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, obejmuje kierownika oraz wszystkich wykonawców. Liczba wykonawców nie jest ograniczona, ale skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu poszczególnych osób i koszty związane z ich zatrudnieniem, podlegają ocenie zespołu ekspertów. Liczba wykonawców wskazana w tej zakładce musi zgadzać się z liczbą wykonawców podaną w części dotyczącej wynagrodzeń. Wśród osób realizujących projekt może być, co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu (przez podmiot, NCN rozumie wydział).
 1. Słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli,  mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 2. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.
 3. Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać TAK lub NIE, następnie z listy rozwijanej wybrać ten kraj / te kraje, z których pochodzą badacze z zagranicznych instytucji badawczych realizujących zadania badawcze (o ile tacy występują). Te informacje wykorzystywane są do zestawień przygotowywanych przez NCN i nie wpływają na ocenę wniosku.  Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych. Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:
 • uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych,
 • upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą,
 • realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych,
 • współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych.

Nie jest wymagane przedłożenie potwierdzeń nawiązania współpracy międzynarodowej. Nie są wymagane również żadne potwierdzenia od zagranicznej jednostki o nawiązaniu współpracy w ramach projektu.

4. Zakładka: STRESZCZENIE

Tekst streszczenia wprowadza się w obu językach, polskim i angielskim. Treść streszczenia można albo (1) wpisać bezpośrednio w formularzu, albo (2) w osobnym pliku, który załącza się do wniosku: pliki muszą być zapisane w formacie PDF.

 1. Przycisk Edytuj otwiera okna w zakładkach, tekst wpisuje się w edytorze. W formularzu należy otworzyć i wypełnić wszystkie kolejne zakładki. Przypominamy, że wpisywany tekst trzeba zapisywać każdorazowo, w każdej zakładce.
 2. Treść podana w plikach PDF musi mieć taką samą strukturę jak w formularzu, tzn. tekst musi być podzielony na sekcje:
  • Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza (Research project objectives/Research hypothesis)
  • Zastosowana metoda badawcza (Research project methodology)
  • Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa (Expected impact of the research project on the development of science, civilization and society)

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego. UWAGA: Jeżeli streszczenie będzie dołączone w odrębnym pliku, proszę pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

Zarówno podczas tworzenia pliku PDF, jak i zamieszczania streszczenia poprzez wypełnianie  poszczególnych  zakładek, powinien być zachowany sumaryczny limit jednej strony (sprawdzenie objętości tekstu w systemie odbywa się na poziomie pliku wygenerowanego z tekstu zawartego w zakładkach za pomocą opcji: Pdf aktualnej wersji wniosku lub dołączonego pliku PDF). Prosimy o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w pliku PDF.

5. Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU - wypełniana w języku polskim i języku angielskim

Opis ten nie może przekraczać 2 stron zdefiniowanego maszynopisu[1]. Każdy projekt, który otrzyma zgodę na finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w postaci popularnonaukowego streszczenia po ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób Centrum planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie te dane, które podmiot wnioskujący i kierownik projektu chcieliby udostępnić na tej stronie.

6. Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH - wypełniana wyłącznie w języku angielskim

W tej zakładce kierownik projektu może uzasadnić, że składany projekt dotyczy badań podstawowych. Wypełnienie tej części we wniosku ma charakter opcjonalny, do 2500 znaków ze spacjami.

7. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

W tej zakładce kierownik projektu może poinformować, czy wniosek był już składany w poprzednich edycjach do NCN.

„Czy wniosek został złożony w ostatniej edycji konkursu OPUS, PRELUDIUM, SONATA?”

Możliwe odpowiedzi: tak/nie. Jeśli wniosek jest składany np. w 17 edycji powyższe pytanie odnosi się wyłącznie do wniosków złożonych w edycji 15. W przypadku udzielenia odpowiedzi: „tak”, należy podać dokładny numer wniosku złożonego w 15 edycji (format 2014/15/?/???/?????).

Gdy odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: „nie”, kierownik w sekcji poniżej „Information on the past submission(s) of the proposal (in English)” może podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku (złożonego w innych edycjach konkursów) oraz wymienić zarzuty sformułowane przez ekspertów i zamieścić odpowiedzi na nie, a także wyjaśnić co zostało zmienione w projekcie (do 10000 znaków).

Proszę mieć na uwadze, że ze względu na nowe postępowanie konkursowe, wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów i ekspertów zewnętrznych nie gwarantuje uzyskania finansowania w konkursie, w którym składany jest wniosek.

8. Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU/ WYKONAWCY

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Dana osoba nie może pełnić w projekcie więcej niż jednej roli (np. osoba mająca we wniosku status kierownika projektu nie może mieć w tym samym wniosku statusu wykonawcy).

Kierownikiem projektu może być osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora i tylko dla niej oceniana jest ankieta dorobku naukowego. Dla konkursu ogłoszonego w 2015 r., kierownik projektu powinien mieć stopień naukowy doktora nadany po 31 grudnia 2009 r.

Wśród osób realizujących projekt może być, co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie, jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. W przypadku uczelni przez jednostkę naukową należy rozumieć wydział.

W konkursie SONATA nie ma możliwości przyznania wykonawcom stypendiów naukowych, jak również zatrudnienia osób na stanowisku typu post – doc.

Kierownika projektu wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy lub „Moi” wykonawcy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. Należy wybrać podmiot, z ramienia którego dana osoba występuje (w projektach, dla których wnioskodawca składa wniosek samodzielnie – jako podmiot pojedynczy, system wypełnia podmiot automatycznie).
 • Osoby spoza bazy: w formularzu podaje się dane wprowadzanej osoby.
 • W przypadku zatrudniania obcokrajowca należy zaznaczyć opcję „obcokrajowiec” oraz wprowadzić datę urodzenia oraz kraj pochodzenia osoby.
 • W oknie Edytuj wprowadza się dane kierownika projektu oraz podaje:
  1. Typ zatrudnienia w projekcie:
   • wynagrodzenie pełnoetatowe: dla kierownika projektu można zaplanować wynagrodzenie w ramach budżetu wynagrodzeń etatowych pod warunkiem, że nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub mianowania w podmiocie prowadzącym działalność dydaktyczną lub naukowo badawczą lub jest zatrudniony jako pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub badawczo-techniczny na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony, z terminem zakończenia tej umowy upływającym nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierał innego wynagrodzenia w żadnej formie z projektów finansowanych przez NCN oraz w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy.

Wysokość środków na zatrudnienie nie powinna przekraczać kwoty 85 tys. zł rocznie, w przypadku wskazania kwoty wyższej niż zalecana, konieczne jest przedstawienie szczegółowego uzasadnienia we wniosku w polu, które zostanie automatycznie wygenerowane podczas określania całkowitego wynagrodzenia w projekcie kierownika w kosztorysie.

 • wynagrodzenie dodatkowe: w przypadku gdy kierownik  posiada zatrudnienie w jednostce naukowej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony z terminem zakończenia tej umowy upływającym później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie, istnieje możliwość zaplanowania dla kierownika wynagrodzenia w ramach budżetu wynagrodzeń dodatkowych. W projekcie indywidualnym będzie to kwota 1,5 tys. zł na każdy miesiąc realizacji projektu, w przypadku zaangażowania w projekcie większej ilości wykonawców kwota ta staje się kwotą maksymalną, jednak kierownik może zrezygnować z części swojego wynagrodzenia na rzecz zwiększenia puli środków na wynagrodzenia dla ewentualnych wykonawców.

Budżet wynagrodzeń dodatkowych przeliczany będzie w oparciu o ilość osób zaangażowanych w realizację projektu, w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę w ramach budżetu wynagrodzeń etatowych, będzie to: 1,5 tys. zł w projekcie indywidualnym / 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, na każdy miesiąc realizacji projektu. W przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje wynagrodzenie w ramach budżetu wynagrodzeń etatowych, będzie to 1 tys. zł dla jednej lub więcej osób na każdy miesiąc realizacji projektu.

Podane stawki należy pomnożyć przez okres realizacji projektu (w miesiącach) wyliczona w ten sposób kwota staje się maksymalnym budżetem środków finansowych, które kierownik projektu może przeznaczyć na wynagrodzenia w ramach projektu.

 • bez wynagrodzenia: w przypadku osób, które zrezygnują z możliwości pobierania wynagrodzenia lub osób, które nie mogą zaplanować swojego wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie z puli wynagrodzeń etatowych ze środków innego projektu NCN
 1. Rodzaj stanowiska:
  • typu postdoc – pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. W konkursie Sonata nie dopuszcza się zatrudnienia na tym stanowisku.
  • typu doktorant – tej opcji kierownik projektu w konkursie SONATAnie powinien zaznaczać. Pozostałe: dla wszystkich innych rodzajów stanowisk, na potrzeby realizacji projektu kierownik powinien wybrać tę opcję
  • typu student – opcja możliwa do określenia dla wykonawcy, jednak nie będzie się ona wiązać z możliwością pobierania stypendium.
 2. Czas pobierania wynagrodzenia  w projekcie (w miesiącach) – sumaryczna liczba miesięcy pobierania wynagrodzenia.
 • Wykonawcę wprowadza się przez naciśnięcie guzika „Dodaj wykonawcę” oraz podanie wymaganych danych.
 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: Wykonawca
 2. Podmiot: w przypadku gdy wniosek składany jest z ramienia jednostki, pole to automatycznie zostanie wypełnione przez system zgodnie z danymi umieszczonymi w zakładce: „Wnioskodawca” lub ”Podmiot realizujący”, gdy status wnioskodawcy zostanie określony jako Osoba fizyczna.
 3. UWAGA: w polu „Rola pełniona w projekcie” nie powinno się podawać danych osobowych wykonawców (imię i nazwisko). Rolę pełnioną w projekcie należy wskazać w języku angielskim.
 4. Typ zatrudnienia: wykonawca może zostać zatrudniony na podstawie wynagrodzenia dodatkowego lub bez wynagrodzenia.
 5. Rodzaj stanowiska: jak w przypadku kierownika projektu.
 6. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach).

Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy wcisnąć przycisk Ustaw kolejność i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Liczba osób: tylko w przypadku wykonawców zbiorowych należy podać planowaną liczbę osób wykonujących tę samą rolę w projekcie np. wykonawca (rola: pielęgniarka, ankieter itp.) w liczbie min. 5 osób. Budżet wynagrodzeń przeznaczony na ten cel określa się w kosztorysie, w części „Inne koszty bezpośrednie” dalej w sekcji „Wykonawcy zbiorowi”.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia tylko kierownik projektu.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych przy wprowadzaniu nowego członka zespołu badawczego.
 2. Dane osobowe należy wypełnić, używając opcji Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”.  Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN. Członkowie zespołu badawczego wskazują podmiot, z ramienia którego występują: dla podmiotów złożonych system wprowadza nazwę lidera (w przypadku kierownika) lub umożliwia wybór z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów (w przypadku wykonawcy); dla pozostałych podmiotów informacja wprowadzona jest automatycznie.
 3. Na podstawie podanych danych kierownika projektu system ustala, czy Kierownik projektu spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z Art. 2 pkt. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, tj. czy uzyskał stopień doktora nauk w ciągu 5 lat od roku składania wniosku (na podstawie danych wprowadzonych w sekcji Oświadczenia).
 4. Dane adresowe należy wypełnić, używając opcji Edytuj:
  • adres zamieszkania jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu,
  • adres do korespondencji.
 5. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej. W przypadku gdy kierownik planuje swoje wynagrodzenie w ramach budżetu wynagrodzeń etatowych, a termin wygaśnięcia stosunku pracy przypada nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków, powinien przy aktualnie zajmowanym stanowisku pracy ująć taką informację.
 6. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniane są tylko przez kierownika projektu:
  1. dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać 0 jako liczbę cytowań oraz 0 jako wartość indeksu H.
  2. dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.
  3. Dane o dorobku naukowym (liczbie cytowań i indeksie Hirscha) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science ™ Core Collection, a dla paneli HS wg Web of Science ™ Core Collection lub Scopus lub innej wskazanej przez siebie bazy). Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).
  4. Dodatkowo dla paneli HS możliwe jest wybranie przycisku N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje, a np. dzieła artystyczne itp.).
 7. Szczegółowa ankieta dorobku kierownika projektu. UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.
  • Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, z podaniem: nazwy szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalności, daty uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe (dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach). Informacje należy podać w języku angielskim.
  • Dorobek naukowy (Publication Record) – należy przedstawić informacje o dorobku naukowym:
   1. dla paneli ST i NZ należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku[2]. Publikacje powinny pochodzić z lat 2010-2015, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Należy obowiązkowo załączyć jedną najważniejszą publikację spośród zaprezentowanych powyżej w formacie pdf. Kolejne publikacje należy wprowadzić, stosując przycisk Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł w oryginalnym języku publikacji; źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.); rok wydania; aktualny pięcioletni "impact factor" (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero); liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).
   2. dla paneli HS należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku. Publikacje powinny pochodzić z lat 2005-2015, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Należy obowiązkowo załączyć jedną najważniejszą publikację spośród zaprezentowanych powyżej w formacie pdf. Wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj,  a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł w oryginalnym języku publikacji; źródło; rok wydania; jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.
   3. Dorobek naukowy – sztuka dla paneli HS i/lub nauk o sztuce (Scientific Achievements – Art): muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, należy podać do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego).

Tytuły publikacji, nazwy periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, etc.).

 • W zakładce Proj. badawcze (Research Projects) należy przedstawić wyłącznie projekty w których pełniło się rolę kierownika. Projekty, wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych, muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku[3] lub aktualnie realizowane. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę. Realizowane projekty wprowadza się przyciskiem Dodaj, po czym należy podać w języku angielskim: charakter udziału w projekcie, tytuł projektu, numer projektu, źródło finansowania, wysokość finansowania (wraz z walutą), miejsce realizacji, lata realizacji oraz wykaz publikacji. Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu. Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami ani prac zgłoszonych do recenzji. W opublikowanych pracach musi być podane źródło finansowania. Informacje należy podać w języku angielskim, ale tytuły publikacji, nazwy periodyków lub monografii należy podać w języku, w którym się ukazały (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, etc.).
 • Zakładka Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów NCN, będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych. Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań. Informacje należy podać w języku angielskim.
 • Zakładka Doświadczenie naukowe (Research Stays) powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visting professor, oraz okres pobytu. Informacje należy podać w języku angielskim.
 • Zakładka Wyróżnienia (Prizes/Awards) powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania. Informacje należy podać w języku angielskim.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać not applicable.

Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane.

9. Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie. Zadaniami badawczymi nie są czynności związane z  logistyką projektu, takie jak np. zakup aparatury, materiałów itp., prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji; natomiast analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwę zadania badawczego (w języku polskim i angielskim). Opisy poszczególnych zadań badawczych wpisywanych w języku polskim i angielskim MUSZĄ być tożsame,
 2. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zostanie wypełniona automatycznie przez system.

10. Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) – wszystkie opisy wypełnić należy w języku angielskim

WAŻNE: Naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN ogłaszanych od 16 marca 2015 r. – OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z nowymi wytycznymi Rady NCN, określonymi w dokumencie będącym załącznikiem nr 4 do Regulaminu – Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentem „Koszty w projektach – przewodnik po zmianach” dostępnym na stronie http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-04-15-koszty-w-projektach-ncn?language=pl

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W konkursie SONATA  nie ma ograniczenia kwotowego budżetu projektu ani limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy.

Jedną z części budżetu, której górny limit został określony jest wysokość budżetu wynagrodzeń. Kolejnym ograniczeniem jest to, że w ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych (ST) i w dziale nauk o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Generator wniosków w OSF nie daje możliwości sprawdzenia poprawności wszystkich danych (nie blokuje niepoprawnych formuł), dlatego należy je uważnie zweryfikować.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być skalkulowany precyzyjnie  i realistycznie, nie może być ani przeszacowany, ani niedoszacowany. Każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorys jest rygorystycznie oceniany przez zespół ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do finansowania.  Jakakolwiek korekta proponowanego przez wnioskodawcę kosztorysu nie jest możliwa, tym samym zakwalifikowane projekty są finansowane w całości wnioskowanej kwoty.

UWAGA: przy opracowywaniu kosztorysu projektu badawczego należy ściśle przestrzegać regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów. Zostały one zawarte w dokumencie Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki będącym załącznikiem do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich przyjętym uchwałą Rady NCN nr 26/2015 z dnia 12 marca 2015 r.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

 • Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury naukowo – badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz inne koszty bezpośrednie, np. koszty podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych.
 • Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może się zmniejszyć.

Jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Forma porozumienia pomiędzy kierownikiem i jednostką powinna być ustalona na początku realizacji projektu. Nie ma potrzeby przedstawiać  Narodowemu Centrum Nauki do wglądu powyższych ustaleń.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu, poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale – zwłaszcza – dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce Wynagrodzenia / zakres prac wykonywanych w projekcie opisać obowiązki kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

Pole „Number of Investigators” (liczba wykonawców) oraz „The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget” (liczba osób stanowiaca podstawę do obliczenia budzetu wynagrodzeń dodatkowych) zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce: „Kierownik projektu / wykonawcy”.

 1. Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs). Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka ta powinna precyzować:
  1. Liczbę wykonawców projektu, przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
  2. Dla każdej osoby należy podać:
   • Charakter udziału  w projekcie / Typ i rodzaj stanowiska (wypełnia automatycznie system na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu / Wykonawcy);
   • Podmiot zatrudniający (wypełnia automatycznie system);
   • Zakres prac wykonywanych w projekcie (w języku angielskim) (zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie);
   • Czas pobierania wynagrodzenia  w projekcie (w miesiącach) – system wypełnia automatycznie;
   • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie - w przypadku gdy przekracza ono limit zalecany przez NCN, pojawia się przycisk „Edytuj uzasadnienie”, gdzie należy wyjaśnić dlaczego dana osoba miałaby otrzymywać wyższą kwotę wynagrodzenia od zalecanej. Uzasadnienie to podlega ocenie przez Zespół Ekspertów wraz z oceną kosztorysu i w przypadku niewystarczającego uzasadnienia lub jego braku kosztorys może zostać zakwestionowany.

Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN (wiersz Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe). W przypadku błędu system wygeneruje komunikat o niezgodności.

 1. Zakładka Aparatura (Planned Equipment). Przyciskiem Dodaj, tworzy się wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Przypominamy, że w  ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych (ST) i w dziale nauk o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

Aparatura naukowo-badawcza(wg definicji GUS) rozumiana jest jako zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczana jest do środków trwałych. Zakup aparatury naukowo-badawczej nie może być głównym celem projektu.

Inne urządzenia: w tej pozycji należy ująć inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, które zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane są do środków trwałych.

Oprogramowanie: w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby projektu oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych. Wartość aparatury naukowo- badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

Należy wprowadzić:

 • Nazwę aparatury naukowo-badawczej (w języku polskim oraz w języku angielskim);
 • Merytoryczne uzasadnienie przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu;
 • Podmiot realizujący zakup (dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu; dla pozostałych podmiotów wypełniany automatycznie przez system);
 • Planowany rok zakupu;
 • Koszt jednostkowy w zł;
 • Liczbę (ilość sztuk);
 • Koszt całkowity wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby kupowanych sztuk;
 • Wnioskowane dofinansowanie z NCN (zł).
 1. Zakładka Inne koszty (Other costs). W tym miejscu wskazuje się i uzasadnia kwoty przeznaczone na sfinansowanie innych kosztów realizacji projektu oraz powiązanie tych kosztów z planowanymi badaniami. Takimi kosztami są m. in. zakup środków nietrwałych (np. odczynników), zlecanie części badań podmiotom zewnętrznym (np. wykonanie badań ankietowych na wskazanej populacji). UWAGA: Koszty związane z obsługą administracyjną projektu nie powinny być umieszczone w zakładce Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.
  1. Materiały (Materials): zakup środków nietrwałych (np. odczynników), przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i biurowego niezaliczanego do środków trwałych, w tym m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych
  2. Usługi obce (Outsourcing and subcontracting): Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.:
 • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
 • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
 • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
 • koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do prowadzenia realizacji zadań badawczych z udziałem osób badanych.
  1. Wyjazdy służbowe (Travel and subsistence costs): Koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in.:
 • koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projektu,
 • koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych dla realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.

Koszty wyjazdów służbowych obejmują:

 • diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775§ 2 Kodeksu pracy,
 • ubezpieczenie osobowe,
 • opłaty konferencyjne,
 • inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.
 1. Wizyty i konsultacje (Visits and consultations): Koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.
 2. Inne koszty (Other costs): Inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.
 • koszty zakupu danych / baz danych lub dostępu do nich,
 • specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe,
 • koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w umowie)
  1. Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators): Ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy oraz uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa).
 1. Zakładka Opis koniecznych kompetencji wykonawców projektu (Investigators qualifications), została wprowadzona w miejsce już nieistniejącej zakładki „Procedury Zatrudnienia (Recruitment procedure)”. W tej sekcji kierownik projektu będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od badaczy zaangażowanych do realizacji projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić poziom naukowy planowanych badań i możliwość ich realizacji przez kierownika projektu oraz wykonawców.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów zawartych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”.

11. ZAKŁADKA: KOSZTORYS – PODMIOTY

Ta część formularza nie jest aktywna, jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna. W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

12. ZAKŁADKA: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt. Uzupełnienie poszczególnych oświadczeń jest możliwe za pomocą przycisku Edytuj.

W sekcji Oświadczenia kierownik deklaruje, czy ubiega się o finansowanie zadań badawczych objętych wnioskiem również z innych źródeł. Jeśli tak, musi podać to źródło i szczegółowo opisać dane złożonego tam projektu. W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z konkursu NCN.

W sekcji Oświadczenia kierownik projektu deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej. Jeśli badania będą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami). Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

13. Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO w języku polskim

Przypominamy, że w pierwszym etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie  formularz i skrócony opis projektu. Na tym etapie szczegółowy opis projektu badawczego nie będzie dostępny dla ekspertów. W związku z tym, opis skrócony powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze grono ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy unikać ogólników oraz wyrażeń typu: wydaje się, że …., warto przeanalizować, projekt może… itp.; język opisu powinien być staranny.

Przypominamy również, że skrócony opis nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Dla wszystkich paneli wymagana jest jedynie wersja polskojęzyczna. Objętość skróconego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 5 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Skrócony opis  można sporządzić na dwa sposoby:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przy pomocy przycisku Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Cel naukowy – opis problemu, którego rozwiązania podejmuje się wnioskodawca, hipotezy badawcze;
  • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;
  • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych;
  • Metodyka – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
  • Literatura.

UWAGA: Proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

14. Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU w języku angielskim

Przypominamy, że w drugim etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla wszystkich paneli (HS, ST i NZ) w języku angielskim.

Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 15 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Szczegółowy opis można sporządzić na dwa sposoby, analogicznie jak skrócony:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
 • Objectives: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project scientific hypotheses;
 • Significance: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact;
 • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of pre-exisitng and initial research indicating feasibility of research objectives;
 • Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
 • Literature references.

UWAGA: Proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

15. ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

Każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wyłącznie w wersji papierowej.

Podmiot niebędący osobą fizyczną nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

UWAGA: Osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

Podmioty złożone przekazują w wersji papierowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni.

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ojcowskim etc.

Zakres wymaganych podpisów:

 • w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną wersję papierową wniosku podpisuje wyłącznie wnioskodawca,
 • w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną np. jednostka naukowa, wersję papierową wniosku podpsuje osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu (Rektor/Prorektor ds. Nauki),
 • w przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym wersję papierową wniosku podpisują osoby reprezentujące wnioskodawcę i wszystkie jednostki wchodzące w skład podmiotu złożonego.


[1] Rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm.

[2] Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

[3] Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.