Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie UWERTURA 2 – informacje ogólne


Termin składania wniosków: 

 • Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2017 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2018 r.

Uwertura jest konkursem na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.

Adresaci konkursu

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

    a)     podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

    b)     jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

     c)    instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  2010 r. o instytutach badawczych

      d)   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Warunki przystąpienia do konkursu

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą (warunek ten musi być spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 15 marca 2018 r.);
 • pełnił lub pełni rolę kierownika w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursów NCN;
 • nie jest laureatem konkursu ERC;
 • przedstawi opis projektu badawczego, z którym wystąpi w roli kierownika projektu w konkursie ERC;
 • zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, z terminem rozpoczęcia nie wcześniej niż 1 września 2018 r. i nie później niż 31 grudnia 2019 r.;
 • wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na realizację stażu.

Zaplanowany staż może być dzielony pod warunkiem, że zakończy się nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia stażu. Stażu nie można realizować w Polsce. 

Lista krajów, w których można realizować staż dołączona jest do dokumentacji konkursu jako Załącznik nr 1 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 2.

Staż można realizować w jednym z następujących krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Luksemburg, Słowenia.

Ponadto staż może być także realizowany w krajach stowarzyszonych programu „Horyzont 2020”: Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Gruzji, Macedonii, Serbii, Turcji, Islandii, Mołdawii, Szwajcarii, Ukrainie, Izraelu, Norwegii, Tunezji oraz na Wyspach Owczych.

Dodatkowe wymagania

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca:

 • zobowiąże kandydata na staż do wystąpienia w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy.

 • do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie paneli NCN obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

Formy finansowania stażu

Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:

 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 2;
 • pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 2.

UWAGA: W konkursie UWERTURA 2 nie można finansować zakupu materiałów, aparatury oraz wynagrodzeń.   

Finansowanie stażu w ramach konkursu UWERTURA może być przyznane danej osobie tylko raz.

Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku:

 • opis projektu badawczego planowanego do złożenia konkursie ERC – nie więcej niż 2 strony zdefiniowanego maszynopisu, przygotowane w języku angielskim.
 • uzasadnienie wyboru laureata konkursu ERC, u którego realizowany będzie staż – nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana w języku angielskim.

Wymagane załączniki:

 1. dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę laureata konkursu ERC oraz ośrodka naukowego realizującego grant ERC na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku. Wzór dostępny tutaj

UWAGA: Wymaganymi elementami tego dokumentu są: data sporządzenia dokumentu, nazwa ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu, imię i nazwisko laureata grantu ERC, imię i nazwisko kandydata na staż, liczba miesięcy planowanego stażu, podpis laureata grantu ERC i osoby upoważnionej do reprezentacji ośrodka naukowego, w którym realizowany będzie staż. Wzór dokumentu dostępny jest tutaj.

 1. oświadczenie o  niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem;
 2. listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku.

UWAGA: Lista załączników, uzależniona jest od odpowiedzi udzielonych w formularzu wniosku.

Sposób składania wniosków

 • Wniosek (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) do dnia 15 marca 2018 r.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie. Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Rozstrzygnięcie konkursu 

 • Wyniki konkursu udostępnione będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) wnioskodawcy.
 • W przypadku  nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Sposób finansowania

 • Środki finansowe na realizację stażu zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
 • Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej będącej wnioskodawcą, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a wnioskodawcą.
 • Jednostka naukowa, która otrzyma finansowanie zobowiązana jest w terminie wskazanym w decyzji do złożenia w Narodowym Centrum Nauki projektu umowy o realizację tego stażu, zawierającej i kosztorys oraz wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie stażu.