prof. dr hab. Wojciech Dajczak

Wojciech Dajczak

prof. dr hab. Wojciech Dajczak

  • Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydział: Prawa i Administracji
 

Profesor nauk prawnych. Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor lub współautor ponad 160 publikacji naukowych opublikowanych w 10 językach, w 13 krajach. W tej liczbie jest 15 książek, między innymi: The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists, Poznań 2012; Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Historische Wurzeln – Leistungsfähigkeit im 21. Jahrhundert, Chr. Baldus, W. Dajczak (eds.), Berlin 2018; Derecho romano de obligaciones. Continuación y modificationes en la tradición juridica europea, Santiago de Compostela 2018. Przedmiot jego badań stanowią: prawo rzymskie, historia prawa prywatnego, porównawcze prawo prywatne (zobowiązania, prawo rzeczowe, część ogólna), rozwój metod prawniczych i prawo ochrony dziedzictwa kulturowego. Interesują go przede wszystkim podstawowe pojęcia prawa prywatnego jak np. dobra wiara, przedmiot własności, natura umowy, które bada korzystając z metody historyczno-porównawczej. W studiach nad historią metod prawniczych skupia uwagę na wpływach nauk ścisłych.

Był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta (Kolonia, Hamburg, Heidelberg). Ponadto, jako stypendysta innych fundacji oraz kierownik lub wykonawca projektów badawczych przebywał na uniwersytetach w Rzymie, Padwie, Neapolu, Cambridge i Edynburgu. Jest członkiem komitetu kierującego Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica z siedzibą w Rzymie, członkiem rad naukowych czasopism i serii wydawniczych w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Polsce. Jest redaktorem naczelnym „Forum Prawniczego”.

W latach 2002-2005 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (2013-2019), członek włoskiej komisji oceniającej kwalifikacje naukowe (Abiliatazione Scietifica Nazionale) w latach 2017-2018, członek Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum (od 2012), członek korespondent Gesellschaft für die Rechtsvergleichung, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Zdobył praktyczne doświadczenia prawnicze jako sędzia, radca prawny i członek organów nadzoru korporacyjnego. Wspólnie z żoną prowadzi małą winnicę.