Wyniki konkursu dla doświadczonych naukowców ogłoszonego 15 czerwca 2011 r.


piątek, 17 lutego 2012

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe, ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2011 roku.

Panel:

LpTytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
1Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społecznaprof. dr hab. Kazimierz Maciej SłomczyńskiInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk2 401 375
2Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęćdr hab. Grzegorz KróliczakUniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Nauk Społecznych2 999 768
3Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisłydr hab. Aleksander BurscheUniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny1 086 000
4Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższegoprof. dr hab. Marek KwiekUniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Nauk Społecznych1 660 056
5Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznegoprof. dr hab. Andrzej Krzysztof NowakUniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Społecznych2 835 600
6Logiki dla wnioskowań jakościowychdr Joanna Golińska-PilarekUniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii1 013 320
7Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interpersonalnych i międzygrupowychprof. dr hab. Małgorzata KossowskaUniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny2 136 343
LpTytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
1"Projektowalne" nukleazy - badania strukturalne, programowanie specyficzności i próby wykorzystania w inżynierii genomowejprof. dr hab. Matthias BochtlerInstytut Biochemii i Biofizyki PAN2 500 000
2Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych i procesów ekologicznychprof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek OleksynInstytut Dendrologii PAN2 740 210
3Mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych: czy istnieją ogólnobiologiczne reguły kontroli tego procesu?prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Władysław WęgrzynUniwersytet Gdański; Wydział Biologii2 996 000
4Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowegoprof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Olgierd NarkiewiczGdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym3 000 000
5Znaczenie bioaktywnych lipidów w regulacji procesów mobilizacji i "homingu" komórek macierzystych.prof. dr hab. Mariusz Zdzisław RatajczakPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski2 978 900
6Transgeniczne myszy z podwyższonym poziomem spoczynkowego wapnia w neuronach jako model neurodegeneracji związanej z wiekiem w sporadycznym typie choroby Alzheimeraprof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Marceli KuźnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej2 989 800
7Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórkiprof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Marcin KozłowskiUniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi2 498 638
8Nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji transkrypcjidr hab. Marta MiączyńskaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej2 875 000
9Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnika.prof. dr hab. Janusz LimonGdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym3 000 000
10Mechanizm uszkadzania tkanki łącznej w hiperhomocysteinemiiprof. dr hab. Hieronim JakubowskiUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii1 799 421
11Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowiekadr Krzysztof Flawiusz GinalskiUniwersytet Warszawski; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego3 000 000
12Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznegoprof. dr hab. Jerzy Zygmunt OstrowskiCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego2 628 000
13Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe związane z zaostrzeniami astmy okrzelowej - rola wirusów paragrypyprof. dr hab. Marek Leszek KowalskiUniwersytet Medyczny w Łodzi; Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii ,Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii2 710 000
14Cytotoksyczne koniugaty, oparte o fibroblastyczny czynnik wzrostu 1 (FGF1) lub specyficzne przeciwciała, celujące w nowotwory nadprodukujące recepory FGF.prof. dr hab. Jacek Józef OtlewskiUniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii2 796 000
15Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watrobyprof. dr hab. Piotr MilkiewiczPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski1 895 800
16Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnychprof. dr hab. Katarzyna Justyna Kieć-KononowiczUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej2 000 000
17Mechanika, struktura i zróżnicowany wzrost ściany komórkowej - morfogeneza roślin z perspektywy mechanikiprof. dr hab. Dorota Monika KwiatkowskaUniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska1 632 000
18Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacjiprof. dr hab. czł. koresp. PAN Katarzyna TurnauUniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi2 560 830
19Rola ludzkiej rybonukleazy DIS3, katalitycznej podjednostki kompleksu egzosomu, w patogenezie szpiczaków mnogich oraz fizjologii komórki.dr hab. Andrzej Stanisław DziembowskiUniwersytet Warszawski; Wydział Biologii2 990 000
20Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snailprof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Czesław Stanisław CierniewskiInstytut Biologii Medycznej PAN2 460 500
21Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych.dr hab. Joanna CichyUniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii2 655 900
22Włóknienie błony śluzowej macicy jako potencjalna przyczyna zaburzeń implantacji i wczesnych strat ciąży u klaczy: udział steroidów jajnikowych, prostaglandyn i kwasu lizofosfatydowego oraz ich receptorów w patogenezieprof. dr hab. Dariusz Jan SkarżyńskiInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie2 926 000
23DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi jak i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki miRNA.prof. dr hab. Aldona Magdalena Dembińska-KiećUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Wydział Lekarski2 824 000
LpTytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
1Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznymprof. dr hab. czł. rzecz. PAN Tomasz DietlInstytut Fizyki PAN3 000 000
2Kataliza metalonieorganiczna - nowa strategia syntezy metaloorganicznych reagentów, polimerów i nanomateriałówprof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogdan MarciniecUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu2 400 000
3Grawitacja kwantowa niezależna od tłaprof. dr hab. Jerzy Krzysztof LewandowskiUniwersytet Warszawski1 794 000
4Nano-lepkość zależna od skali długości w miękkiej materii i żywych komórkachprof. dr hab. Robert HołystInstytut Chemii Fizycznej PAN2 930 000
5Ogniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej.dr hab. Maciej Daniel WojtkowskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu2 960 700
6Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjnaprof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz JurczakInstytut Chemii Organicznej PAN2 963 000
7Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowejprof. dr hab. David BlaschkeUniwersytet Wrocławski1 949 000
8Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatywistycznychprof. dr hab. inż. Janusz Stefan TobołaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie1 086 800
9Fourierowska spektroskopia mikrofalowa ekspansji naddźwiękowej z wykorzystaniem impulsów świergoczącychprof. dr hab. Zbigniew KisielInstytut Fizyki PAN1 272 700
10Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacjiprof. dr hab. Jerzy Kowalski-GlikmanUniwersytet Wrocławski1 363 420
11Oligo-atomowe supercieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznychprof. dr hab. Józef Emanuel KoreckiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie2 782 400
12Określenie sejsmicznej struktury systemu litosfera-astenosfera strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w północnej Polsceprof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Andrzej GradUniwersytet Warszawski2 364 500
13Kwantowe korelacje: struktura, detekcja i zastosowaniaprof. dr hab. czł. koresp. PAN Ryszard HorodeckiUniwersytet Gdański1 408 100
14Rozwój grafowych metod optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach technicznych i biologicznychprof. dr hab. inż. Marek KubalePolitechnika Gdańska1 250 000
15Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebrprof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej SkowrońskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu1 850 000
16Manipulacja pojedynczym spinem w nanostrukturach półprzewodnikowychdr hab. Piotr Jan KossackiUniwersytet Warszawski2 920 000
17Nowe epitaksjalne nanostruktury półprzewodnikowe: właściwości optyczne i zastosowaniaprof. dr hab. inż. Jan MisiewiczPolitechnika Wrocławska2 897 600
18Interpretacja i modelowanie własności pulsarów w szerokim zakresie częstotliwości.dr hab. Jarosław DyksCentrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika1 300 000
19Holo True3D: Wielowiązkowe obrazowanie i pomiary holograficzneprof. dr hab. inż. Małgorzata KujawińskaPolitechnika Warszawska2 069 300
20Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitekturyprof. dr hab. inż. Krzysztof Jerzy PielichowskiPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki2 648 000
21Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowychprof. dr hab. Marek Marcin KuśCentrum Fizyki Teoretycznej PAN2 363 400
22Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ionprof. dr hab. inż. Janina Maria MolendaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie1 950 000
23Zastosowanie grup warkoczowych w fizyce i informatyce (dla 2D układów hallowskich - wyjaśnienie struktury złożonych fermionów i geometria informacji)prof. dr hab. inż. Lucjan JacakPolitechnika Wrocławska1 250 000
24Nowe izomery porfiryny: synteza, spektroskopia, fotofizyka, tautomeria i zastosowaniaprof. dr hab. Jacek WalukInstytut Chemii Fizycznej PAN2 878 400
25Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowychprof. dr hab. Maciej Andrzej NowakUniwersytet Jagielloński1 939 800
26Materiały plazmoniczne nowej generacjidr hab. Dorota Anna PawlakInstytut Technologii Materiałów Elektronicznych2 930 000
27Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projektowania nowych materiałów.prof. dr hab. inż. Marek DanielewskiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie2 080 000
28Efekty izotopowe wiązania do enzymu jako nowe, unikalne narzędzie badania oddziaływań receptor - ligandprof. dr hab. inż. Piotr PanethPolitechnika Łódzka2 968 280
29Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnychprof. dr hab. Jacek Witold MorzyckiUniwersytet w Białymstoku1 000 000

Jednocześnie informujemy, że uzasadnienia ocen dla poszczególnych wniosków zostaną udostępnione w systemie OSF w ciągu najbliższych kilku dni.


Statystyki konkursów

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach zakwalifikowanych do finansowania.

PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)
HS73126 766 9981430 864 133714 132 462
NZ171351 464 05544112 416 7942360 456 999
ST244503 339 19967152 501 8282962 569 400
Suma488981 570 252125295 782 75559137 158 861