Lipcowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki


poniedziałek, 9 lipca 2012

W dniu 5 lipca 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, podczas którego dokonano wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1, ogłoszonych w dniu 15 marca 2012 r., oraz ustalono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach dyscyplin i grup dyscyplin dla ww. konkursów.

W wyniku decyzji Rady budżet tych konkursów został zwiększony o 50 mln zł do łącznej kwoty 350 mln zł, w tym:

  • dla konkursu OPUS 3: 210 mln zł,  z czego dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 28,4 mln zł, dla Nauk Ścisłych i Technicznych – 99,7 mln zł oraz dla Nauk o Życiu – 81,9 mln zł;
  • dla konkursu PRELUDIUM 3: 40 mln zł, z czego dla Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 8 mln zł, dla Nauk Ścisłych i Technicznych – 16 mln zł, dla  Nauk o Życiu – 16 mln zł;
  • dla konkursu SONATA 3: 40 mln zł, z czego dla Nauk Humanistycznych Społecznych  i o Sztuce – 6,8 mln zł, dla Nauk Ścisłych i Technicznych – 19,2 mln zł, dla Nauk Życiu – 14 mln zł;
  • dla konkursu SONATA BIS 1: 60 mln zł, z czego dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 11,4 mln zł, dla Nauk Ścisłych i Technicznych – 25,8 mln zł, dla Nauko Życiu – 22,8 mln zł.

W trakcie obrad członkowie Rady przeprowadzili również szeroką dyskusję dotyczącą misji, strategii i priorytetów Narodowego Centrum Nauki oraz omówili wstępne założenia konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich i konkursu SYMFONIA na finansowanie projektów badawczych międzydziedzinowych.

Rada przedstawiła także swoje stanowisko w sprawie ustalania stawek wynagrodzeń w ramach projektów finansowanych przez NCN, formułując zalecenia dotyczące wysokości miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji projektu badawczego oraz miesięcznego wynagradzania w przypadku zatrudniania w grancie doktorantów i studentów. Informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na stronie  internetowej NCN.

Po przedstawieniu przez Dyrektora NCN informacji dotyczącej bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum, Rada NCN wyraziła zaniepokojenie faktem niewypłacania przez NCN honorariów za opinie przygotowane w konkursach realizowanych w 2012 r.  W związku z wątpliwościami co do poprawności traktowania tych opinii jako dzieła, korzystającego z ochrony ustawy o  prawach autorskich i prawach pokrewnych, zaapelowała do Dyrektora NCN o kontynuację dotychczas stosowanych rozwiązań w tym zakresie i o bezzwłoczne uregulowanie zobowiązań wobec ekspertów i recenzentów NCN.