Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN


środa, 7 listopada 2012

Zgodnie z art. 33 ust 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, od decyzji Dyrektora NCN wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.

  • W przypadku, wniosków składanych przez podmiot określony w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, kierownik projektu nie jest stroną w postępowaniu odwoławczym. Odwołanie musi być wniesione i podpisane przez osobę/osoby posiadające stosowne upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy.
  • W przypadku, wniosków składanych przez osobę fizyczną, może ona po otrzymaniu niekorzystnej dla siebie decyzji tj. odmowy udzielenia promesy finansowania złożyć odwołanie od decyzji Dyrektora. Wówczas osoba fizyczna/kierownik projektu jest stroną w postępowaniu odwoławczym.

Złożenie odwołania przez kierownika projektu, który nie jest stroną w postępowaniu skutkować będzie wydaniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Odwołanie od decyzji Dyrektora NCN należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu. Za powyższy termin uznać należy dzień doręczenia wnioskodawcy decyzji w formie papierowej. Dniem tym nie jest ogłoszenie wyników w systemie OSF, które pojawiają się wcześniej w stosunku do decyzji.

W związku z powyższym:

  • odwołanie złożone (wysłane) przed dniem wydania decyzji przez Dyrektora NCN nie zostanie uznane za odwołanie,
  • odwołanie złożone (wysłane) przed dniem otrzymania decyzji uznane będzie za złożone z uchybieniem terminu, skutkujące wydaniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN stosownego postanowienia w tym zakresie,
  • odwołanie złożone (wysłane) po upływie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę będzie uznane za złożone z uchybieniem terminu, skutkujące wydaniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN stosownego postanowienia w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie problemy związane z wewnętrznym obiegiem korespondencji po stronie wnioskodawcy nie są okolicznościami uzasadniającymi przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Termin 14 dniowy liczony jest zawsze od dnia wpływu decyzji do siedziby wnioskodawcy niezależnie od okoliczności, takich jak okres urlopowy, świąteczny itp.