Wykonanie budżetu NCN na rok 2013. Dotacja celowa.


piątek, 3 stycznia 2014

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki w pełni wykorzystało dotację celową (w wysokości 847 315 000,00 zł) udzieloną z budżetu państwa na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Dodatkowo, środki finansowe niewykorzystane przez jednostki realizujące projekty, zostały zwrócone do NCN i wydatkowane ponownie przez Centrum. Dzięki temu Centrum wykorzystało 100,2% dotacji celowej, tj. 848 938 559,65 zł.