Formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4 dostępne


środa, 9 lipca 2014

Informujemy, że w dniu 8 lipca w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów:

  • MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
  • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
  • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Nabór wniosków trwa do 16 września 2014 r.