Nowy harmonogram konkursów NCN


poniedziałek, 30 maja 2016

Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona o nowe konkursy. Niektóre z nich wystartują jeszcze w tym roku, w związku z czym zmianie ulega harmonogram konkursów NCN na 2016 r. Ustanowiono także terminy ogłaszania i rozstrzygania konkursów w roku 2017.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do oferty konkursów NCN nowego konkursu o nazwie SONATINA stanowiącego kontynuację programu Iuventus Plus prowadzonego dotychczas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją ministra program ten został przekazany do dalszej realizacji w Narodowym Centrum Nauki. SONATINA stanowi atrakcyjną propozycję dla naukowców do 3 lat po doktoracie, gdyż oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. Wraz z SONATĄ oraz SONATĄ BIS nowy konkurs stworzy spójny system finansowania badań prowadzonych przez badaczy rozpoczynających karierę naukową. Dzięki temu naukowcy będą mogli zaplanować ścieżkę swojej kariery w kolejnych programach grantowych od etapu zdobywania doświadczenia w zagranicznych placówkach badawczych, przez możliwość stworzenia własnego zespołu naukowego, aż po dojrzałą kontynuację ich pracy. Pierwszy blok konkursów SONATINA – SONATA – SONATA BIS wystartuje już w grudniu br. W związku z tym w 2016 i 2017 r. konkurs FUGA zostanie zawieszony, a konkurs SONATA BIS ogłosimy wyjątkowo dwa razy – 15 czerwca oraz 15 grudnia. Przesunie się także nabór wniosków w konkursie SONATA 12, który zamiast we wrześniu będzie ogłoszony wraz SONATINĄ i SONATĄ BIS 15 grudnia br.

Również w grudniu 2016 r. po raz pierwszy zostanie ogłoszona UWERTURA – konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee. Program, realizowany wspólnie z ERC, będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy starają się lub będą się starać o finansowanie swoich badań ze środków europejskich. Jest to propozycja dla naukowców prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, mająca na celu  zwiększenie wskaźnika sukcesu polskich naukowców ubiegających się o granty ERC.

Planowane są także kolejne edycje pozostałych regularnych konkursów NCN. 15 września br. po raz trzeci i ostatni wystartuje współfinansowany ze środków programu Horyzont 2020 konkurs POLONEZ – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Tego samego dnia rozpocznie się nabór wniosków do drugiej edycji konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze  organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Dobrą wiadomością jest, że zakres konkursu został rozszerzony. Teraz oprócz nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce obejmie on również wybrane panele nauk ścisłych i technicznych. 15 czerwca 2017 r. po raz trzeci zostanie ogłoszony,  realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, konkurs TANGO na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Jeszcze w 2016 r. Rada uruchomi nowy konkurs na niewielkie projekty, skoncentrowane na realizacji konkretnego celu naukowego, których wykonanie może przyczynić się do wypełnienia szerszych planów badawczych. O finansowanie w konkursie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i które nie kierowały dotychczas projektami badawczymi finansowanymi z NCN. Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym, a procedura konkursowa zostanie uproszczona.

Rada NCN zadecydowała ponadto o czasowym zawieszeniu konkursu SYMFONIA na projekty międzydziedzinowe. Natomiast już 15 czerwca zostanie otwarty nabór wniosków w kolejnej edycji konkursów SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem konkursów na lata 2016-2017.

Więcej informacji na temat nowych konkursów znajduje się w sprawozdaniu z majowego posiedzenia Rady NCN.