Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami KEJN


czwartek, 23 czerwca 2016

Przedstawiamy zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Ubiegłoroczne zestawienie zostało uzupełnione o dane dla konkursów rozstrzygniętych w 2015 r. Dodatkowo zagregowane uprzednio dane rozdzielono na dwa odrębne zestawienia dla lat 2013 i 2014.

Zestawienia stanowią propozycję spojrzenia na aktywność grantową wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki w kontekście kategorii naukowych przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz liczby zatrudnionych pracowników. Zestawienia będą uzupełniane i weryfikowane każdego roku.

Zestawienia:


Struktura zestawień

Zestawienia zostały przygotowane na podstawie danych gromadzonych w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF), w systemie POLON oraz publikowanych przez KEJN i obejmują dane dotyczące wnioskodawców w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2015.

W tym okresie NCN rozstrzygnęło 38 regularnych konkursów krajowych na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie: MAESTRO 3-6, HARMONIA 3-6, OPUS 4-9, PRELUDIUM 4-9, SONATA 4-9, SONATA BIS 2-4, FUGA 2-4, ETIUDA 1-3, SYMFONIA 1-3. We wszystkich tych konkursach złożono łącznie niemal 33 tys. wniosków, a wśród nich 6275 otrzymało finansowanie na łączną kwotę ponad 2,7 mld zł (patrz Tabela 1.). Należy zaznaczyć, że podstawą prezentowanych zestawień są dane aktualne na dzień rozstrzygnięcia kolejnych konkursów. Nie uwzględniają one zatem późniejszych odwołań czy rezygnacji ze strony wnioskodawców.

Tabela 1. Statystyki konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2015

 201320142015Ogółem
Liczba rozstrzygniętych konkursów14121238
Liczba złożonych wniosków10 56411 43210 93932 935
Liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania2 4331 8042 0386 275
Wysokość przyznanego finansowania (mln zł)1 002,26760,31958,132 720,70

W zestawieniach dla lat 2013, 2014 i 2015 ujęto wnioskodawców, którzy wzięli udział w ww. konkursach tj. jednostki naukowe (z wyodrębnieniem wydziałów i innych jednostek w przypadku uczelni wyższych), które uporządkowano w ramach grup wspólnej oceny (GWO) według stosunku wysokości przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych. W osobnym zestawieniu ujęto jednostki naukowe, w przypadku których nie udało się zidentyfikować GWO oraz innych wnioskodawców nieuwzględnionych w kategoryzacji KEJN, którzy otrzymali co najmniej jeden grant w latach 2013, 2014 lub 2015 (uporządkowane względem wysokości przyznanego finansowania). W przypadku zestawienia wnioskodawców w konkursach rozstrzygniętych w 2015 r. pominięto dane dla konkursu SYMFONIA, ze względu na fakt, że projekty finansowane w ramach tego konkursu są prowadzone we współpracy konsorcyjnej kilku jednostek i przypisanie wysokości przyznanego finansowania tylko dla lidera konsorcjum może zniekształcać interpretację danych zawartych w zestawieniu.

Zestawienia zawierają następujące dane:

 1. grupa wspólnej oceny (GWO),
 2. kategoria KEJN przypisana danej jednostce, zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lipca 2014 r.,
 3. nazwa jednostki uczelnianej,
 4. nazwa jednostki głównej,
 5. liczba wniosków złożonych w konkursach NCN rozstrzygniętych w poszczególnych latach,
 6. liczba grantów pozyskanych w konkursach NCN rozstrzygniętych w poszczególnych latach,
 7. liczbowy współczynnik sukcesu,
 8. wysokość przyznanego finansowania.

Ponadto zestawienia zawierają również informację o (9) liczbie pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych, (10) wysokości przyznanego finansowania w przeliczeniu na jednego pracownika oraz (11) źródle danych o liczbie zatrudnionych osób.


Uwagi o interpretacji danych

Jednostki zostały uporządkowane w ramach dziedzin naukowych i uszeregowane w kolejności malejącej według wysokości finansowania pozyskanego w konkursach NCN osobno w poszczególnych latach 2013, 2014 i 2015, w przeliczeniu na pracownika naukowego. Przede wszystkim należy pamiętać, że zestawienie to nie odzwierciedla jakości danej jednostki m.in. ze względu na różną kosztochłonność prac badawczych prowadzonych w ramach różnych dziedzin nauki, nawet tak bliskich sobie tematycznie jak historia i archeologia (w badaniach archeologicznych koszty projektów są znacząco wyższe, ze względu na konieczność prowadzenia prac badawczych w terenie). Ponadto należy dodać, że uczelnie wyższe oprócz działalności badawczej prowadzą również działalność dydaktyczną, co warto uwzględnić przy porównywaniu ich z instytutami badawczymi lub jednostkami Polskiej Akademii Nauk pod względem wysokości pozyskanego finansowania w przeliczeniu na pracownika naukowego.

Zestawienie nie przedstawia także pełnej aktywności grantowej jednostek: dotyczy aktywności jednostek tylko w konkursach ogłaszanych przez NCN, nie uwzględnia natomiast innych potencjalnych źródeł finansowania badań w Polsce i za granicą. Co więcej, zestawienie obejmuje także jednostki, które zajmują się głównie badaniami stosowanymi lub też, w przypadku uczelni artystycznych, nie koncentrują się na pozyskiwaniu środków na badania podstawowe. Przy interpretacji danych należy również pamiętać, że poszczególnym jednostkom przypisano wnioski składane przez osoby fizyczne, które wskazywały daną instytucję jako miejsce prowadzenia badań naukowych, realizacji stypendium bądź stażu. Należy również dodać, iż w nielicznych przypadkach informacje zawarte we wnioskach nie wskazywały jednoznacznie, z którego wydziału pochodzi dany wniosek. W takich przypadkach decyzję o przypisaniu wniosku do danej jednostki naukowej podejmowano, analizując przede wszystkim afiliacje kierownika, opiekuna naukowego projektu, jak również treść samego wniosku.

Pozycja jednostki na prezentowanej liście nie powinna być traktowana jako jednoznaczny i wystarczający wskaźnik jakości i aktywności naukowej tej jednostki.


Charakterystyka zmiennych w zestawieniach

Baza danych dla poszczególnych lat składa się z trzech zasadniczych zestawień o tej samej strukturze danych:

 1. zestawienie jednostek naukowych – wnioskodawców w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku, uporządkowanych w ramach GWO zgodnie z parametryzacją i kategoryzacją jednostek naukowych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (dane za 2013 r. wraz ze zaktualizowanym wykazem z 22 lipca 2014 r.);
 2. zestawienie jednostek uczelnianych, które wnioskowały o finansowanie w danym roku, w przypadku których nie udało się zidentyfikować GWO i kategorii naukowej;
 3. zestawienie innych wnioskodawców, którzy otrzymali w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku przynajmniej jeden grant, a które nie przynależą do kategorii jednostek naukowych, tj. firmy, stowarzyszenia, fundacje, muzea, szpitale itp.

W zestawieniach zawarto informacje o zatrudnieniu w jednostkach oraz ich aktywności w konkursach NCN. Aktywność grantową jednostek w ww. zestawieniach charakteryzują następujące zmienne:

 1. wnioski złożone – liczba wniosków złożonych w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku;
 2. pozyskane granty – liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku;
 3. współczynnik sukcesu – liczbowy wskaźnik sukcesu, tj. stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do składanych w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku;
 4. przyznana kwota – wysokość finansowania przyznanego na realizację wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku.

Zmienne dotyczące zatrudnienia:

 1. pracownicy naukowi – zmienna łącząca dane o liczbie pracowników naukowych wg następującej zasady: w pierwszej kolejności uwzględniono dane uzyskane od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujące jednostki, które złożyły wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (dla konkurów rozstrzygniętych w 2013 i 2014 r. wykorzystano dane z wniosków na rok 2015; dla konkursów rozstrzygniętych w 2015 r. – dane z wniosków na rok 2016). Dane dotyczą łącznej liczby etatów w jednostkach przy uwzględnianiu również części dziesiętnych tych etatów. Brakujące dane uzupełniano na podstawie informacji pozyskanych od Ośrodka Przetwarzania Informacji z baz POLON za lata 2013-2015, przy czym otrzymane dane dla lat 2013 i 2014 podają liczbę pracowników w danej jednostce uczelnianej, natomiast dane dla 2015 r. podają całkowitą liczbę pracowników w jednostce głównej;
 2. finansowanie/pracownicy naukowi – stosunek wysokości finansowania przyznanego w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku do wartości zmiennej pracownicy naukowi;
 3. źródło danych (pracownicy naukowi) – w tej kolumnie jest wskazywana baza źródłowa, z której pochodzi informacja na temat liczby pracowników naukowych w danej jednostce (zgodnie z zasadą omówioną przy zmiennej pracownicy naukowi).