ERA-CAPS – nowy konkurs międzynarodowy


poniedziałek, 27 czerwca 2016

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej roślin.

Zespoły ubiegające się o grant powinny składać się z grup badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów, z których przynajmniej dwa są krajami partnerskimi sieci ERA-CAPS.

Kraje partnerskie sieci ERA-CAPS:

Austria, Belgia*, Francja, Niemcy, Polska, Serbia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria*, Wielka Brytania.

(*Belgia i Szwajcaria nie uczestniczą w temacie konkursowym dotyczącym baz danych)

Harmonogram konkursu:

  • Termin zgłaszania wniosków skróconych: 28 września 2016 r., 12.00 czasu środkowoeuropejskiego,
  • Zaproszenie do złożenia wniosków pełnych: 7 stycznia 2017 r.,
  • Termin zgłaszania wniosków pełnych: 31 marca 2017 r., 12.00 czasu środkowoeuropejskiego,
  • Wyniki konkursu: jesień 2017 r.,
  • Start projektów: wiosna 2018 r.

Dokumentacja konkursowa

Prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi NCN: National Annex Poland -NCN- 3rd ERA-CAPS Call.

Dodatkowe informacje:

  1. Na etapie składania pełnych wniosków polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO, por. Uchwała Rady NCN nr 44/16 wraz z załącznikiem). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
  1. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie ERA-CAPS, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 3-16). Kurs Euro: 1 EUR=4,3440 PLN
  2. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum (por. UNISONO – s. 2: Rozdział IV, § 8 i s. 9: przypis 16). Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit na wynagrodzenia, o których mowa w pkt 2.1 powyższego dokumentu, stosuje się do całego konsorcjum łącznie.

Kontakt:

dr Magdalena Kowalczyk, tel. 12 341 9160

dr Malwina Gębalska, tel. 12 341 9017